Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO - kwalifikacje nauczycieli
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
beera09-08-2008 10:02:55   [#01]

Moi drodzy- od dawna oczekiwane Rozporządzenie:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Treść projektu rozporządzenia - 85 KB

Treść załącznika do projektu rozporządzenia - 37 KB

Treść uzasadnienia do projektu rozporządzenia - 60 KB

Zapraszam Was do dyskusji!


post został zmieniony: 09-08-2008 10:03:40
beera09-08-2008 10:28:57   [#02]
par  6- jest odpowiedzią na naszą dyskusję o bibliotekarzu w gimnazjum
cynamonowa09-08-2008 10:49:57   [#03]
Czy czytając ten projekt- mozna zarzucić nauczycielowi , który ukończył Kolegium Nauczycielskie, że NIE MA kwalifikacji do pracy w I-III.......?
beera09-08-2008 11:01:19   [#04]

nie

===

natomiast znikną u nas wątki, czy biolog może uczyć przyrody?

Najistotniejszą zmianą zawartą w projekcie rozporządzenia w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288) jest odejście od zapisu o możliwości uznania ukończonego kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć).
Obecne przepisy stanowi
ą, iż kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiada m.in. osoba, która ukończyła studia magisterskie lub wyŜsze zawodowe na kierunku zgodnym lub zbliŜonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. Ustalenie czy ukończone studia moŜna uznać za zbliŜone do nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) należało do kuratora oświaty. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (sygn. akt U 1/04) orzekł, Ŝe § 1 pkt 4 zawarty w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, w zakresie, w jakim powierza kuratorowi oświaty ustalenie czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliŜony z nauczanym przedmiotem (rodzajem prowadzonych zajęć), jest niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Z dniem ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj. z dniem 31 maja 2004 r. kuratorzy oświaty nie posiadają kompetencji do ustalania, na podstawie przepisów § 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliŜony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć.

mam wrażenie wylania dziecka z kąpielą

cynamonowa09-08-2008 11:07:49   [#05]
Asiu- czy pisząc nie- odpowiedziałaś mi wprost na zadane pytanie?  ( i taki nauczyciel moze pracować w I-III ?)--bez zgody z KO?
beera09-08-2008 11:19:03   [#06]

taki nauczyciel i teraz i potem moze pracowac w klasach I-III

 

§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

 

2) szkołach podstawowych;

z zastrzeŜeniem § 11-14 i16 - 22, posiada osoba, która:
a) ma kwalifikacje okre
ślone w § 2 ust. 1 lub § 3 albo b) legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom

i tu masz o zakładzie kształcenia n-li:

zakładzie kształcenia nauczycieli – naleŜy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne.

cynamonowa09-08-2008 11:25:53   [#07]

Asiu-teraz to jak sama wiesz kurator ze Szczecina o zgodę każe wstępować...

Decyzja w sprawie jaki język obcy nowożytny będzie nauczany w klasach I – III szkół podstawowych (niekoniecznie angielski) należy do Państwa i winna ona wynikać z możliwości kadrowych szkoły w tym zakresie oraz kontynuacji wprowadzonego już nauczania języka obcego nowożytnego w klasie I i II. W sytuacji, kiedy w szkole nie ma nauczyciela posiadającego kwalifikacje zarówno do pracy w klasach I – III, jak i do nauczania języka obcego nowożytnego zajęcia te należy aktualnie wpisać na wakat w przygotowywanym projekcie arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2008/09 i czynić starania o jego pozyskanie. Jeśli jednak okażą się one bezowocne, to pod koniec sierpnia, zgodnie z ustaloną w naszym urzędzie procedurą, będziecie Państwo zobligowani wystąpić do mnie o zgodę na zatrudnienie na rok szkolny 2008/09 nauczyciela bez pełnych kwalifikacji.

 

rzewa09-08-2008 11:29:20   [#08]

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy (sic!!)

Świat się kończy - przepis prawny, który praktycznie uniemożliwia zatrudnianie jakichkolwiek nauczycieli przedmiotów zawodowych -> nie ma żadnego wpływu na rynek pracy...

beera09-08-2008 11:31:36   [#09]

Viola - ale Ty mnie pytałaś o n-la języków?
Bo z pytanie to nie wynikało:)
jesli chodzi o języki, to musze poczytać raz jeszcze

===

rzewa - tzreba by to ująć w uwagach

cynamonowa09-08-2008 11:36:01   [#10]
tak......o języki, rzeczywiście ( moja wina) źle się wyraziłam...:)
rzewa09-08-2008 11:38:37   [#11]

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Mam poważne wątpliwości...

beera09-08-2008 12:05:28   [#12]
ale jak to się ma do zapisów rozporządzenia - przeciez wobec tych zapisów budujemy stanowisko - uzasadnienie, to jednak tylko uzasadnienie:)
fredi09-08-2008 13:26:53   [#13]
Rzewa

przepis prawny, który praktycznie uniemożliwia zatrudnianie jakichkolwiek nauczycieli przedmiotów zawodowych

jak to rozumiesz` ?
rzewa09-08-2008 15:24:43   [#14]

czytam przepis i widzę, że...

np. mam przedmiot: organizacja gospodarki a ustrój administracyjny państwa -> znacie jakieś studia, chociaż podyplomowe, które kształciły by nauczycieli takiego przedmiotu???

A rozporządzenie wyraźnie mówi o tym że n-l musi mieć kierunek zgodny z prowadzonym przedmiotem -> KO rozumuje tak: zgodny tzn. taki jak nazwa przedmiotu i... przechlapane

konia z rzędem temu, kto będzie miał w szkole zawodowej nauczycieli, którzy mają ukończony kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem... :-(

beera09-08-2008 15:33:32   [#15]

no więc mamy pierwsze pytanie do rozporządzenia:

Co MEN uznaje za kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem, w sytuacji realizacji przedmiotu:
organizacja gospodarki a ustrój administracyjny państwa

Sądzę, że takich przykładów będzie więcej - warto je zebrać

rzewa09-08-2008 15:49:14   [#16]

ale ma to jeszcze drugie oblicze - przedmiotów w szkołach zawodowych jest multum i byłoby bez sensu by n-l musiał do każdego z nich mieć odrębne kwalifikacje - byłoby to organizacyjne pandemodium

czyli należy zastosować coś takiego jak zostaółoi zrobione w SIO: SIO wyodrębnia grupy przedmiotów zawodowych, ale... nie precyzuje które przedmioty do której grupy dokładnie należą

w przypadky wielu przedmiotów określenie ich przynależności do konkretnej grupy (wyszczególnionej w SIO) nie stanowi specjalnego problemu, ale są takie, które trudno jest sklasyfikować (np. powyższy: nie wiadomo czy jest on ekonomiczny czy administracyjno-prawny)

dyrektorzy wypełniając SIO klasyfikują jakoś te przedmioty ale jest pewne, że nie jest to zrobione dokładnie tak samo wszędzie

można to rozwiązać tak: określić grupy przedmiotów zawodowych (np. tak jak to proponuje SIO), przyporządkować kierunki kształcenia n-li do poszczególnych grup jak również w programach nauczania dla zawodów określać grupę do jakiej dany przedmiot należy

albo...

zostawić zbliżanie (pod pewnymi warunkami) dyrektorom... :-)

Ala09-08-2008 17:44:44   [#17]

sen z powiek spędzały mi kwalifikacje dotyczące bibliotekarza i świetlicy,

teraz jest OK :-)

DYREK09-08-2008 17:47:16   [#18]

Jest:

 §2. 2

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

w/g mnie powinien być skreślony

Konieczna jest nowa regulacja, należy opracować nowy (oddzielny) § w rozporządzeniu

§

 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

 

 


post został zmieniony: 09-08-2008 17:49:52
Ala09-08-2008 18:19:00   [#19]

zgadzam się z dyrkiem :-)

takie sformułowanie powinno załatwić problem nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, o których łatwo nie jest

zmaja09-08-2008 18:46:12   [#20]

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego zawodu i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Idąc tokiem rozumowania MEN - w zawodzie technik ekonomista mogą uczyć tylko ekonomiści. Ale tam jest przedmiot prawo - więc?

- w zawodzie technik elektronik - tylko elektronicy,

- w zawodzie kucharz - tylko kucharze? (tu nie znam szczegółów), ale tam jest przedmiot rachunkowość w gastronomii, więc czy nie lepiej dać ten przedmiot ekonomiście?

 

Czy tak należy to rozumieć?


post został zmieniony: 09-08-2008 18:46:48
zmaja09-08-2008 19:30:23   [#21]

I jeszcze jedno: skoro już nie ma tej możliwości uznania ukończonego kierunku studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu to jak przedstawia się sytuacja ekonomistów uczących przedsiębiorczości bez studiów podyplomowych z przedsiębiorczości? Przedsiębiorczość nie jest przedmiotem zawodowym (tpz), a więc zapis § 2. 2. nie może być stosowany do tego przedmiotu.

Pozostaje więc § 2. 1. i do wyboru:
a) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na dowolnym kierunku, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Niedobrze :(

Ala10-08-2008 00:29:25   [#22]

zmaja! jakby było tak jak proponuje dyrek to problemu by nie było :-)

a w dyrkowym tylko bym zmieniła:

§

 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

zgredek10-08-2008 00:32:47   [#23]

Alu:-)))))))))

dokładnie tak samo miałam wpisać:-)))))))))))))

zgredek10-08-2008 02:03:36   [#24]

wracając do przedmiotów:

Co MEN uznaje za kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem, w sytuacji realizacji przedmiotu:

technik budownictwa:

prawne podstawy działalności zawodowej

instalacje budowlane - przedmiot obejmuje instalacje sanitarne i elektryczne

--------------

w szkole zawodowej - zawód elektromechanik - przedmiot: podstawy techniki - czy tylko osoba kończąca studia wyższe w zakresie zawodu elektromechanika

znaczy niby jakie?

------------

do takiego zapisu jaki proponuje MEN należałoby zrobić zestawienia:

zawód, w którym kształci szkoła wyższe studia zawodowe uprawniające do nauczania poszczególnych przedmiotów

i to chyba w rozporządzeniu - bo inaczej to będzie interpretacja, do której zawsze można się przyczepić

nie wyobrażam sobie takiego określania  kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych

-----------

ten zapis, który jest proponowany w rozporządzeniu doprowadzi do zupełnego upadku szkolnictwa zawodowego - nawet jeśli będą chętni do uczenia w szkołach to i tak te twarde zasady zatrudniania nie pozwolą im na pracę:-(

a może chodzi o to, żeby byli zatrudniani za zgodą KO - z najniższą stawką?:-(

 


post został zmieniony: 10-08-2008 02:08:47
zgredek10-08-2008 02:17:11   [#25]

albo, żeby zlikwidować szkonictwo zawodowe?

próbowano - ale nie wyszło

a tak - odbędzie się to w sposób naturalny - nie będzie miał kto uczyć:-(

zgredek10-08-2008 02:51:18   [#26]

jeszcze jedno mi się skojarzyło:

http://www.men.gov.pl/ksztzaw/podbudowy/podbudowa_programowa.php

tutaj MEN podało informację - przetłumaczyło kto może się uczyć dalej - bez żadnej podstawy umożliwiającej takie ograniczenie - ot, tak sobie to napisali

taka analogia mi wyszła:-(

 

zgredek10-08-2008 03:06:29   [#27]

a tak dla bezpieczeństwa zatrudnianych nauczycieli i dyrektora może dodać:

§

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje i potwierdza na piśmie dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.


post został zmieniony: 10-08-2008 03:10:29
zgredek10-08-2008 03:23:05   [#28]

a może lepiej:

§

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje i uzasadnia na piśmie dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

zgredek10-08-2008 03:38:26   [#29]

a jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie:

wytłumaczę to na przykładzie tych instalacji budowalnych:

mamy specjalistę od instalacji sanitarnych - co nie znaczy, że osoba ta jest właściwą do nauczania instalacji elektrycznych - bo jest też nauczyciel, który ma lepsze przygotowanie do elektrycznych (oczywiście wszystko się dzieje w zakresie instalacji budowlanych)

podobna sytuacja dotyczy na przykład zajęć praktycznych w szkole zawodowej w zawodzie elektromechanik

jest to i elektryk i mechanik

nie wiem, czy to akurat w tym rozporządzeniu o kwalifikacjach - ale może?

w skrócie:

czy nie może jednego przedmiotu uczyć dwóch nauczycieli?

jakoś tak oficjalnie, zgodnie z prawem?

hana10-08-2008 07:53:23   [#30]
A ja się z kolei zastanawiam, jak ma się nowe rozporządzenie o kwalifikacjach do przyszłej podstawy programowej. W podstawie napisano "wskazane jest by muzyki, plastyki i wf w I-III uczyli specjaliści, o ile potrafią pracować z dziećmi', czy oni mają kwalifikacje do pracy w I-III, jeśli tak, to na jakiej podstawie? Jeśli mają to na tej samej zasadzie ma je polonista i matematyk.
beera10-08-2008 08:00:09   [#31]

na pewno to można dopisać, gdy będziemy opisywali cały ten problem ze szkołąmi zawodowymi.

Tylko, że to byś musiała wziąc i napisac, bo ja na tym rodzaju szkól nie znam się:)

beera10-08-2008 08:01:23   [#32]

(moje było do zgredka)

hano - zmian, które niesie nowa podstawa nie ma w tym rozporządzeniu

hana10-08-2008 08:20:08   [#33]
Asiu, dzięki za wyjaśnienie. Rozumiem, że od września 2009 (w związku z nową podstawą), możemy spodziewać się zmian w rozporządzeniu o kwalifikacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, plastykę i wf w I-III.
beera10-08-2008 08:42:53   [#34]

myslę, że tak, że będzie musiało powstać pewnie kilka aktów wykonawczych do Ustawy, w tym i to roz. o kwalifiakcjach.

Czyli za rok znowu zmiany;)

zgredek10-08-2008 09:21:13   [#35]
pomyslę zatem jak i gdzie to dopisać
beera10-08-2008 10:00:25   [#36]

byłoby świetnie - jeszcze z tymi właśnie przykładami (ze dwa- trzy choć), że kto zdaniem MEN ma np. zgodnie z przepisem uczyć tego, lub tego:)

Ala10-08-2008 13:31:53   [#37]

w sprawie zawodowców:

to nie jest tak, że jak ktoś skończy studia mechaniczne to nie ma pojęcia o elektrotechnice

a żeby sprawdzić czy posiada wiedzę merytoryczną trzeba popatrzeć do indeksu jakie przedmioty były realizowane w trakcie studiów (zakładając, że osoba która ukończyła studia dobrze się tam wszystkiego nauczyła)

ale: przedmioty mają teraz inne nazwy niż kiedyś, a i zakres wiedzy merytorycznej inny w związku z postępem technicznym wogóle, więc to wcale nie takie proste zrobić listę kierunków uprawniających do nauczania danego przedmiotu zawodowego

uważam, że decyzję w każdym przypadku może podjąć tylko osoba (dyrektor), która ma rozeznanie jakiego nauczyciela potrzebuje i sądzę, że rozporządzenie powinno dać takie uprawnienia dyrektorom

co do wskazania MENowi problemu i przykładów jestem za :-)

zgredek10-08-2008 13:43:04   [#38]

Alu - nie pisałam w tym kontekście - pisałam, że mając do dyspozycji nauczyciela po elektrotechnice - lepiej jemu przydzielić taki przedmiot mimo, że nie ma wykształcenia związanego z danym zawodem

co oczywiście jest zgodne z tym co napisałaś w drugiej części - niech decyduje dyrektor

zgredek10-08-2008 13:52:12   [#39]
i oczywiście nie proponuję żadnej listy kierunków!
zgredek10-08-2008 14:08:38   [#40]

moja jedyna propozycja sformułowana to ta z #28

ale jak teraz sobie myślę, to formułowanie na piśmie chyba nie jest dobrym rozwiązaniem - spowoduje kolejną produkcję papierów

w zasadzie to chodziło mi tylko o tych, którzy nie mają bezpośrednio kwalifikacji, tylko dyrektor uznaje, że mogą danego przedmiotu uczyć

 

Ala10-08-2008 14:36:17   [#41]

też tak myślę :-)

no i bez pisemnego uzasadniania, fakt zatrudnienia jest potwierdzeniem, że dyrektor uznał kwalifikacje za wystarczające


post został zmieniony: 10-08-2008 14:37:33
zgredek10-08-2008 14:39:08   [#42]

czyli pozostajemy przy takim zapisie:

§

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach posiada osoba, która uzyskała uzyskała tytuł magistra lub równorzędny albo tytuł licencjata lub inżyniera, po ukończeniu studiów wyższych dających niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowego i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Oceny kwalifikacji nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela.

zgredek10-08-2008 14:40:52   [#43]
znaczy - taki zapis do dyskusji
Ala10-08-2008 14:44:28   [#44]
tak :-)
zgredek10-08-2008 14:56:35   [#45]
Alu a co sądzisz o tych dwóch nauczycielach uczących jednego przedmiotu?
beera10-08-2008 15:03:10   [#46]
powiem szczerze, że raczej bym obstawała za tym pisemnym uznaniem - dla dobra  dyrektora i ewentualnie awansowym dobrem nauczyciela
Ala10-08-2008 15:33:04   [#47]

moim zdaniem dobrze by było gdyby w ramach jednego przedmiotu mogło uczyć dwóch czy nawet trzech nauczycieli o wąskiej specjalizacji a ocena z przedmiotu wtedy ustalana przez nich wspólnie albo przez nauczyciela części wiodącej w porozumieniu z pozostałymi, no ale ocenianie to inne rozporządzenie

lepsze to niż jeden do wszystkiego, bo jak do wszystkiego to czasami do niczego

asiu! może rzeczywiście lepiej z pisemnym uzasadnieniem (w sprawach awansu wręcz potrzebne), ale papierologia rośnie...

beera10-08-2008 15:42:13   [#48]

wiem

ale wyobrazasz sobie jak narośnie, gdy nagle podzcas awnasu ktoś zakwestionuje?

a tak - dyrektor uznał na piśmie i jedyny problem dyrektora, a nie tego nieszczęsnego awansowicza

Ala10-08-2008 15:56:11   [#49]

no tak :-) i awansowaicz specjalnie wiele nie może zrobić poza odwołaniem się, a jak będzie miał na papierze to inaczej jest

cóż, papier nadal nie dość że cierpliwy to jeszcze wszechmogący jest ;-)

Marek Pleśniar10-08-2008 16:07:32   [#50]

to nie jest tak żeby ktoś kto jest po mechanice nie umiał elektrotechniki

ale nie jest to jednak za mało żeby uczyć elektrotechniki w szkole?

 

sie Was tylko pytam:-)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]