Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ]
Leszek25-10-2019 10:44:17   [#1051]

wykonanie ustawowego zapisu

pozdrawiam

Leszek25-10-2019 10:44:39   [#1052]

23 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2013 rozporządzenie MEN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2013/1

pozdrawiam

Leszek10-11-2019 15:55:18   [#1053]

1. 8 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2172 rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2172/1

pozdrawiam

MKJ14-11-2019 14:52:31   [#1054]

13 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2197 Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich – wchodzi w życie (w większości) 15 listopada 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1

Art. 65 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 22a ust. 11 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 68 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 54 ust. 3, art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 136 ust. 1, art. 150 ust. 2 pkt 4 oraz w art. 172 ust. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dotyczy szkół prowadzących kształcenie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa.

MKJ15-11-2019 16:51:14   [#1055]

15 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2215/1

Leszek18-11-2019 16:55:22   [#1056]

18 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 grudnia 2019 r.:

- zmiana ustawy – Prawo oświatowe – art. 1,

- zmiana ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 3,

- zmiana ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 4.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2248/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:17:20   [#1057]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2324 rozporządzenie RM z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych- wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2324/1

pozdrawiam

Leszek28-11-2019 17:18:27   [#1058]

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2328 rozporządzenie MKiDN z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2328/1

pozdrawiam

Leszek04-12-2019 14:16:41   [#1059]

3 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2345 rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe - weszło w życie 18 grudnia 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2345/1

pozdrawiam

Leszek12-12-2019 17:03:06   [#1060]

11 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 rozporządzenie MEN z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wchodzi w życie 26 grudnia 2019 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2019 17:36:59   [#1061]

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2441 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2441/1

pozdrawiam

Leszek19-12-2019 17:37:57   [#1062]

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2446/1

pozdrawiam

Leszek20-12-2019 17:17:20   [#1063]

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkami,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2468/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 20-12-2019 17:17:31
Leszek20-12-2019 17:18:12   [#1064]

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2470 rozporządzenie MKiDN z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej - wchodzi w życie 5 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2470/1

pozdrawiam

Leszek08-01-2020 10:11:43   [#1065]

7 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 17 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/17 

pozdrawiam


post został zmieniony: 08-01-2020 11:01:26
Jacek08-01-2020 16:15:11   [#1076]

wyczyszczone :-)

Leszek15-01-2020 18:43:03   [#1077]

15 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 66 rozporządzenie MS z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - wchodzi w życie 16 stycznia 2020 r. ,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/66/1

pozdrawiam

Leszek17-01-2020 16:41:42   [#1078]

17 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 82 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie 1 września 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2020/82/1

pozdrawiam

Leszek30-01-2020 15:26:54   [#1079]

30 stycznia 2020 r. opublikowano w M. P. – poz. 106 obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2020/106

pozdrawiam

Leszek10-02-2020 19:04:17   [#1080]

10 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie MEN z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia- wchodzi w życie 25 lutego 2020 r.

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/207

 

pozdrawiam

halinah10-02-2020 22:58:49   [#1081]

MZ, nie MEN

Leszek11-02-2020 07:53:18   [#1082]

zgadza się MZ

dzięki za czujność

pozdrawiam

Leszek20-02-2020 13:56:56   [#1083]

19 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 269 rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej  - wchodzi w życie 5 marca 2020 r. – dotyczy szkół nieprzekształconych.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/269

pozdrawiam

Leszek20-02-2020 17:21:40   [#1084]

20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - weszła w życie z 21 lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- oświaty dotyczą artykuły 1-5 ustawy, częściowo art. 10,

- w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17),

http://monitorpolski.gov.pl/DU/2020/278

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 21 ][ 22 ]