Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 20 ][ 21 ][ 22 ]
MKJ21-08-2019 17:40:04   [#1001]

21 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1576 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – wchodzi w życie 5 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1576/1

Trochę sprawozdawczości dla szkół, które biorą udział w programie udostępniania owoców, warzyw i mleka.

Danusia21-08-2019 19:49:47   [#1002]

Zaczęło się... : (

Leszek22-08-2019 16:54:16   [#1003]

22 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1583 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1583/1

pozdrawiam

Leszek22-08-2019 16:54:51   [#1004]

22 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1587 rozporządzenie MEN z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1587/1

pozdrawiam

MKJ24-08-2019 14:58:36   [#1005]

23 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1599 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1599/1

 

Leszek26-08-2019 15:23:12   [#1006]

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1609 rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1609/1

pozdrawiam

Leszek26-08-2019 15:23:39   [#1007]

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1615 rozporządzenie MEN z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wchodzi w życie 10 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1615/1

pozdrawiam

Leszek26-08-2019 15:24:14   [#1008]

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1617 rozporządzenie MON z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1617/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 26-08-2019 15:24:32
Leszek27-08-2019 15:59:40   [#1009]

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1624 rozporządzenie MKiDN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1624/1

pozdrawiam

Leszek27-08-2019 16:00:18   [#1010]

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1625 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1625/1

pozdrawiam

Leszek27-08-2019 16:00:49   [#1011]

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1626 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1626/1

pozdrawiam

Leszek27-08-2019 16:01:22   [#1012]

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1627 rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1627/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2019 20:44:33   [#1013]

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1634 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1634/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2019 20:45:08   [#1014]

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1636 rozporządzenie RM z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1636/1

pozdrawiam

Leszek28-08-2019 20:45:39   [#1015]

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1637 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1637/1

pozdrawiam

DYREK29-08-2019 12:52:38   [#1016]

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dziennik urzędowy MEN)

https://e-dziennik.men.gov.pl/app/uploads/2019/04/Porozuminie-poz.-9_2019.pdf 

wchodzi w życie 1.09.2019 r. 

 

Leszek30-08-2019 10:55:38   [#1017]

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1641 rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1641/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2019 10:56:17   [#1018]

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1647 rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1647/1

pozdrawiam

Leszek30-08-2019 10:56:56   [#1019]

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1648 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 1 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1648/1

pozdrawiam

MKJ31-08-2019 18:27:49   [#1020]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1650/1

 

MKJ31-08-2019 18:31:18   [#1021]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1651/1

 

MKJ31-08-2019 18:36:13   [#1022]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1652/1

Dotyczy:

1) szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących oraz zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) szkół polskich;
3) szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących oraz zespołów tych szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

MKJ31-08-2019 18:38:59   [#1023]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1653 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1653/1

 

MKJ31-08-2019 18:41:56   [#1024]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1654 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1654/1

 

MKJ31-08-2019 18:48:36   [#1025]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – wchodzi w życie (w większości) 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1660/1

 

MKJ31-08-2019 18:52:46   [#1026]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1661 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1661/1

 

MKJ31-08-2019 18:55:44   [#1027]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1662 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1662/1

 

MKJ31-08-2019 18:58:50   [#1028]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1663 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1663/1

 

MKJ31-08-2019 19:12:08   [#1029]

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1664 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wchodzi w życie (w większości) 1 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1664/1

 Niestety, prowadzenie księgi ewidencji i księgi uczniów w postaci elektronicznej dopiero od 1.09.2020 r.


post został zmieniony: 31-08-2019 19:13:32
Leszek03-09-2019 14:56:01   [#1030]

2 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1675 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – klasy szkół nieprzekształconych - weszło w życie 3 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1675/1

pozdrawiam

Leszek03-09-2019 17:47:17   [#1031]

3 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1681 ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1681/1

pozdrawiam

Leszek04-09-2019 19:26:09   [#1032]

4 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1692 rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - wchodzi w życie 5 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1692

pozdrawiam

Leszek06-09-2019 10:10:44   [#1033]

5 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1700 rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków - weszło w życie 6 września 2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1700/1

pozdrawiam

Leszek06-09-2019 16:35:47   [#1034]

6 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1707 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wchodzi w życie 7 września 2019 r. z wyjątkami

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1707/1

pozdrawiam

MKJ07-09-2019 15:15:24   [#1035]

Umknęło...

2 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1674 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 3 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1674/1

 

MKJ07-09-2019 15:25:44   [#1036]

3 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1680 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wchodzi w życie 18 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1680/1

Art. 16 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - po pkt 15 dodany zostaje pkt 15a, który stanowi, że:

"System oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności".

MKJ07-09-2019 15:50:02   [#1037]

5 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1696 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wchodzi w życie (w większości) 20 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1696/1

Warto przeczytać, bo też dotyczy szkół.

MKJ07-09-2019 18:16:27   [#1038]

6 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1709 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – weszło w życie 7 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1709/1

M.in. nowe świadectwo pracy.

MKJ10-09-2019 09:46:26   [#1039]

9 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1717 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych – weszło w życie 10 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1717/1

 

Leszek10-09-2019 17:24:55   [#1040]

10 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1731 rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - wchodzi w życie 11 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1731/1

pozdrawiam

Leszek11-09-2019 18:19:17   [#1041]

11 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1737 rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1737/1

pozdrawiam

Leszek18-09-2019 16:55:49   [#1042]

18 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1774 rozporządzenie MKiDN z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych - wchodzi w życie 19 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1774/1

pozdrawiam

Leszek18-09-2019 16:56:26   [#1043]

18 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1780 rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków - wchodzi w życie 19 września 2019 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1780/1

pozdrawiam

MKJ18-09-2019 17:41:46   [#1044]

Może nie do końca oświatowe, ale do planowania przyszłorocznego budżetu na pewno się przyda...

18 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1778 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1778/1

 

MKJ19-09-2019 19:53:33   [#1045]

19 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1788 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wchodzi w życie (w większości) 20 września 2019 r.:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1788/1

Po tej zmianie ww. rozporządzenie będzie dotyczyć już tylko gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych.

Leszek20-09-2019 16:09:57   [#1046]

20 września 2019 r. opublikowano w M. P. - poz. 857 obwieszczenie MEN z dnia 11 września 2019 r. w sprawie  wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/857

pozdrawiam

Leszek24-09-2019 17:41:34   [#1047]

24 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1818 ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

W tym:

1) art. 54 zmienia ustawę o systemie oświaty – nowe brzmienie uzyskuje art. 90m ust. 2,

2) art. 74 zmienia ustawę – Prawo oświatowe – nowe brzmienie uzyskuje art. 150 ust. 10,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1818/1

pozdrawiam

Leszek08-10-2019 18:43:30   [#1048]

8 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1906 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 9 października 2019 r.

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1906/1

pozdrawiam

 

Leszek22-10-2019 10:54:59   [#1049]

21 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1997 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1997/1

pozdrawiam

izael24-10-2019 08:18:12   [#1050]

że tak zapytam głupio może...

to jest rozporządzenie z cyklu "dawno, dawno temu..."?

bo czemu ono jest o roku, którego dawno już nie ma?

 

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 20 ][ 21 ][ 22 ]