Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rozp. - org. kształcenia w szk. specjalnych - KONSULTACJA OSKKO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Marek Pleśniar04-05-2010 14:51:45   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

(wersja skierowana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych)


Więcej »

Informację wytworzył: Teresa Danuta Serafin
Informację udostępnił: Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2010-04-30 00:00:00
Data udostępnienia: 2010-04-30 17:45:36
Data modyfikacji:

Prosimy zainteresowanych o głosy
Wodnik05-05-2010 12:44:31   [#02]

W  rozporządzeniu jest zapis końcowy "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.,z wyjątkiem § 3 ust.1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r." Czy to nie chodzi o paragraf 4.1 ?

malchow05-05-2010 14:16:57   [#03]

Wg mnie też, gdyż byloby to niespójne z rozporządzeniem w sprawie rodzajów

i szczegołowych zasad działania placówek publicznych ... gdzie w wypadku wychowawców sosw (internatu -ośrodka)

obowiązywałoby to od 1 września 2010 r.

malchow06-05-2010 08:31:40   [#04]

Zastanawia mnie w jaki sposób KTOŚ "doszedł" do takich zmian po złożeniu arkuszy organizacyjnych.

Czy nie lepiej było datę wejścia w życie rozporządzeń, bo nie dotyczy to tylko powyższego, ustalić na

jakiś inny termin np. 1 września 2011 lub 2012 r. Obawiam się, że jeżeli te wszystkie "pomysły" przejdą,

to i tak będą kolejną fikcją. Brak środków, specjalistów, logistyki i tak można wymieniać długo..!

poziombka06-05-2010 10:10:13   [#05]

Jest tak:

§ 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.
3. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 9.

Pomimo wyjaśnienia podanego w uzasadnieniu, uważam, że punkt 3 jest niejasny. Rozumiem, że szkoły przysposabiające organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem znacznym i umiarkowanym. Ale co znaczy "z niepełnosprawnościami sprzężonymi"???? Czy tylko upośledzenie umiarkowane i znaczne plus jakieś sprzężenie? Czy może być niewidomy z mózgowym porażeniem? Czy może być lekko upośledzony z niepełnosprawnością ruchową? Nie jest to jasne sformułowanie.

Proponuję:

3.  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jednym ze sprzężeń jest upośledzenie umiarkowane lub znaczne.


poziombka06-05-2010 13:59:13   [#06]

Jest tak:

§ 4.1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym,
w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 15. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 19. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 23. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Dlaczego tak????? Mimo przeczytania supermądrego uzasadnienia nadal nie pojmuję!!! To, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie może być odraczane dłużej niż do 8 roku życia, dla mnie nie jest argumentem do wcześniejszego "usuwania" ze szkoły. Do tej pory uczeń mógł kształcić się w szkole podstawowej nie dłużej niż do 18 roku życia - teraz ma być krócej aż o trzy lata.  Nawet jesli przyjdzie do nas jako ośmiolatek, to zostaje mu tylko 7 lat - czyli tylko raz można mu wydłużyć etap edukacyjny. To zdecydowanie za mało.Każdy, kto pracuje z niepełnosprawnymi intelektualnie wie, jakie to jest niekiedy istotne, szczególnie na I oraz II etapie kształcenia, żeby dąc dzieciakowi szansę na powtarzania, utrwalanie, ćwiczenie.

I tak do tej pory wściekaliśmy sie w szkołach specjalnych, że przychodzą do nas 10 - latki, przetrzymywane w zerówkach. Teraz, gdy można by zmienić sytuację na lepszą, pozostajemy w zasadzie przy tym samym. Wielkim błędem jest skrócenie czasu pobytu ucznia w szkole podstawowej do 15 roku życia - niezależnie od wieku w jakim tę szkołę rozpoczął. Jedynym kryterium powinny być postępy i dobro dziecka.

kasia106-05-2010 20:52:35   [#07]
Skoro dało się umieścić się Zespoł Aspergera w rozporządzeniu, to dlaczego nadal nie ma dodatkowo jako uczniów niepełnosprawnych uczniów z afazją- pan wizytator Ponczek na spotkaniu w Gliwicach przytoczył zdanie jednej z Uczelni, że jest to rodzaj niepełnosprawności narządów artykulacyjnych, swoją drogą obiecał, że dostaniemy to na piśmie, więc, gdyby dopisać- to co proponuję, to dzieci z silnie zaburzoną mową wreszcie mogłyby liczyć na dodatkową pomoc.
malchow07-05-2010 10:37:14   [#08]

Podnoszę wątek, gdyż chciałabym zacząć "porządkować".

Proszę o uwagi.

:)


post został zmieniony: 07-05-2010 10:37:36
malchow07-05-2010 12:11:51   [#09]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dodatkowe

1. 

poziombka07-05-2010 13:52:47   [#10]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach


UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.
3. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 9

§ 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.

3.  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jednym ze sprzężeń jest upośledzenie umiarkowane lub znaczne.

Uwagi dodatkowe

1.

bratek07-05-2010 17:31:19   [#11]

Nad konkretami usiądę wieczorem albo jutro i opiszę. Teraz tylko dwie uwagi na szybko:

1) VETO dla obniżenia wieku ukończenia poszczególnych typów szkół. Za to wiekie BRAWA za pomysł ograniczenia wieku odraczania od podjęcia obowiązku.

2) Jako praktyk zdecydowanie protestuję na zapis " z autyzmem w tym z zespołem Aspergera". Taki zapis zrobi wiięcej złego niż dobrego. Skończy się tak jak w przypadku WWR, że dzieci z np. autyzmem atypowym nie będą kwalifikowane! Prawidłowy zapis powinien brzmieć " z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" lub też dokładniej " z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a w tym: z autyzme, autyzmem atypowym, zespołem Retta, zespołem Aspergera, całościowym zaburzeniem rozwojowym nieokreślonym, dziecięcym zabuerzeniem dezintegracyjnym oraz innymi zaburzeniami pokrewnymi"  

Resztę uwag dopiszę wieczorem.

malchow07-05-2010 23:07:57   [#12]

Witaj Bratku,

na pokonferencyjne odpiszę, gdy odetchnę od walki z ....

Dziękuję za ziarno rozsądku "ministerialnego"

:)

malchow07-05-2010 23:28:13   [#13]

Jako praktyk dodam w tym miejscu, że Dzieciak z autyzmem atypowym od października od PPP od nas; po wyznaczoną PPP- do diagnozy się "obijał", "trafił" do Krakowa by do "wyznaczonej" PPP wrócić - tylko marzec już nastał!!!!!?

I gdybyśmy tak czekali ....., zgodnie z prawem, to na 100 % może w przyszłym roku szkolnym... Rodzice, a przede wszystkim D() dostałby wsparcie.

Zapraszam do SZAREJ RZECZYWISTOŚCI.

kozaczek09-05-2010 18:46:39   [#14]
1. Podstawową forma organizacyjną pracy z wychowankami w SOSW jest grupa wychowawcza i liczba wychowanków odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Zadania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych to nie tylko 1) zajęcia profilaktyczno–wychowawcze, rewalidacyjne, usprawniające ruchowo, specjalistyczne 2) zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne oraz kulturalnooświatowe; 3) zajęciach rozwijające zainteresowania i zdolności ale także zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ramowymi planami nauczania Wychowankowie ośrodków przede wszystkim od 8.00 do 16.00 przebywają w szkole realizując zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne w liczbie 40 godzin tygodniowo zgodnie ze SPN (np. uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym gimnazjum). Po 16. przebywają w .... (internacie), gdzie realizują Liczba uczniów w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziałach szkolnych, ale SKŁAD GRUPY wychowawczej nie jest taki sam jak oddziału szkolnego. Do szkoły specjalnej uczęszczają bowiem dzieci dowożone często przez rodziców z uwagi na brak miejsc do zamieszkania w ……….(aż się boję nazwać że w internacie, chociaż ta nazwa funkcjonuje przez cały czas i nie bardzo rozumiem dlaczego tak nie może pozostać) 2. W SOSW grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca A który wychowawca? Ten zwiazany z zajęciami,odpoczynkiem po południu i miejscem spania wychowanka, czy ten, który jest również zatrudniony w sosw i realizuje zajęcia dydaktyczne w oddziale szkolnym 3. 3. W ośrodku działa zespół wychowawczy w skład którego wchodzą …. 2)wychowawca grupy wychowawczej - i znów - a który wychowawca Kto z kolei opiekuje się uczniami nie zamieszkałymi w sosw, a dowozonymi przez rodziców lub z tej samej miejscowosci
kozaczek09-05-2010 19:00:27   [#15]
Jest: W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół: 1) szkoła podstawowa specjalna; 2) gimnazjum specjalne; 3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna Powinno być: najprościej W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół: 1) szkoła podstawowa specjalna; 2) gimnazjum specjalne; 3) szkoła ponadgimnazjalna 4) Internat dla dzieci i młodzieży, uczniów w/w szkół ZAPANOWAŁBY porządek w ośrodkach, statutach, arkuszach, organach prowadzących, kuratoriach, itp.
post został zmieniony: 09-05-2010 19:01:19
malchow10-05-2010 13:53:31   [#16]

Bardzo Was proszę o zapis zgodnie z przyjętą formułą w tabelce.

Uporządkuje to nasze poprawki. Oczywiście bardzo mile widziane dodatkowe komentarze,

bo to też jest istotne dla sprawy.

:)

Marek Pleśniar12-05-2010 13:32:42   [#17]

nie ma "onych" - trzeba samemu

zapraszam do wzięcia sprawy w swoje ręce - tak to się u nas robi

może pokoordynuj po prostu?

malchow13-05-2010 08:45:11   [#18]

Marku,

ja swoje przemyślenia mam, ale chciałam aby wszyscy mogli się wypowiedzieć.

Tylko tyle.

Marek Pleśniar13-05-2010 08:50:11   [#19]
no to mamy tak samo
poziombka13-05-2010 09:53:39   [#20]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach


UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

 § 4.1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 15. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 19. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 23. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

§ 4.1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 18. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 21. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 24. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

Uwagi dodatkowe

1. Znakomitym pomysłem jest skrócenie czasu pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i ograniczenie możliwości odraczania od obowiązku szkolnego do ukończenia 8 roku życia. W żaden sposób jednak nie powinno to wpływać na czas uczęszczania ucznia do poszczególnych szkół. Nie ma powodu, aby uczeń musiał już w wieku 15 lat opuścić szkołę podstawową. Skoro tak wielkie obowiązki nakłada się na zespoły nauczycielskie do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, to może właśnie te zespoły powinny decydować, kiedy uczeń kończy szkołę podst. , gimn., czy szkołę ponadgimn. ? Na pewno jednak stare zapisy, które mają przestać obowiązywać były lepsze, bardziej elastyczne i dawały większą szansę dzieciom

Marek Pleśniar13-05-2010 10:44:48   [#21]
o, i już coś jest:-)
wolny strzelec13-05-2010 14:00:36   [#22]
Jeżeli górna granica wieku ucznia szkoły podstawowej ma wynosić 15 lat, to co zrobimy z obowiązkiem szkolnym. Nie wiem jak gdzie indziej, ale u mnie bardzo często zdarzają się w SP uczniowie 16 letni, bywają też dorośli. Zmiana niefortunna, gdyż będzie się zdarzało, że jeden przepis będzie się kłócił z drugim.
rzewa13-05-2010 14:07:24   [#23]

?

obowiązek szkolny dziecko realizuje również w gimnazjum - czyli sprzecznośi nie widzę, choć popieram ro co napisano w #20

wolny strzelec13-05-2010 14:32:01   [#24]
Oczywiście, że będzie realizował w gimnazjum, ale pod warunkiem, że do 15 rż dojdzie do VI klasy i ją ukończy. Ja mam na myśli tych, którzy skończyli 15 lat a cały czas są np. w V klasie. Co w takim przypadku powinnam z uczniem zrobić? Do gimnazjum pójść nie może a w SP też zgodnie z przepisem nie może zostać. Dlatego uważam, że przepis jest bzdurny i wiek 18 lat w SP jest koniecznością.
rzewa13-05-2010 14:36:08   [#25]
zgadzam się
poziombka13-05-2010 14:37:44   [#26]

Ustawodawcy są tak mili :))), że dają ci szansę i ci uczniowie, którzy już się uczą, mogą iść "starym trybem". Nowy tryb dotyczy tych, którzy rozpoczną naukę 1 września 2012.

Niezależnie od tej łaskawości, pomysł jest bardzo krzywdzący i w żądnym razie nie uwzględnia potrzeb dziecka, a szczególnie jego prawa do rozwoju we własnym, indywidualnym tempie. Szkoła Podstawowa jest tu szczególnie istotna i trzymanie się sztywnych, ministerialnych reguł jest totalnym nieporozumieniem.

Pozwolę sobie ulżyć: chciałabym wiedzieć, jacy to eksperci doradzali w MEN podczas konstruowania tego pomysłu? Bo chyba nikt z praktykujących nauczycieli....

wolny strzelec13-05-2010 14:50:48   [#27]
Wątpię czy jakakolwiek zmiana dotycząca szkół specjalnych jest konsultowana z kimś praktykującym w tych szkołach. 
rzewa13-05-2010 14:52:40   [#28]
właśnie jest konsultowana :-))))
Marek Pleśniar13-05-2010 15:49:15   [#29]
i po prostu weź udział jeśli chcesz
poziombka13-05-2010 20:15:15   [#30]

Ja właśnie biorę udział :))), nawet nie wiem, czy nie narzucam się zbytnio :)))

Chodzi mi raczej o fazę powstawania projektów aktów prawnych w MEN - podobno zawsze grupy ekspertów doradzają, jaki kształt dane rozporządzenie ma przyjąć - uważąm więc, że ci eksperci niewiele mają wspólnego z codzienną pracą z uczniem niepełnosprawnym.

malchow13-05-2010 21:04:30   [#31]

Nie wiem ilu było praktyków, ale kilku znam osobiście. To co zrobili z dzieciakami i młodzieżą lekko

upośledzoną umysłowo woła o pomstę do nieba!!!!

do poziombka: odbierz prywatna pocztę.

Marek Pleśniar13-05-2010 21:29:32   [#32]
nie sądzisz malchow że wzajemne mówienia tak o sobie specjalistów od jakiejś dziedziny to typowe polskie piekiełko środowiskowe? "ci co to robią to osły"
poziombka13-05-2010 22:32:16   [#33]

Malchow - nic nie przyszło:((( 


moon14-05-2010 08:29:59   [#34]
mnie w tym wszystkim zastanawia tylko to, gdzie w tym wszystki dobro dziecka upośledzonego, ,,jego interesy". Wyrzucając go do szkoły masowej skazuje się go na zaniżone poczucie wartości, brak indywidualnego podejścia itd itd. Pisać można by dużo......
malchow14-05-2010 09:03:51   [#35]

Poziombka

przesłam adresy instytucji. Odbierz priva.

Jeżeli nie masz to prześlij info.Wyślę jeszcze raz.

:)

do Marka

nie wiem czy osły, ale myślę że tu chodzi o kasę.

Bo ona rządzi wszystkim- dobrem dziecka też!

poziombka14-05-2010 14:08:33   [#36]

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach


UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.
3. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i 9

 § 2.

1. Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością ruchową;
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
8) z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a w tym: z autyzmem, autyzmem atypowym, zespołem Retta, zespołem Aspergera, całościowym zaburzeniem rozwojowym nieokreślonym, dziecięcym zaburzeniem dezintegracyjnym oraz innymi zaburzeniami pokrewnymi"  ;
9) z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi
- z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3.

3.  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieŜy z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym oraz dla młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie jednym ze sprzężeń jest upośledzenie umiarkowane lub znaczne.

§ 4.

1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 15. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 19. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 23. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

§ 4.

1. Kształcenie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych, którym przedłuŜono okres nauki, na podstawie przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w szkołach i oddziałach, o których mowa w § 1, oraz dzieci i młodzieŜy niedostosowanych społecznie i zagroŜonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach specjalnych, moŜe być prowadzone nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez ucznia:
1) 18. roku Ŝycia - w przypadku szkoły podstawowej;
2) 21. roku Ŝycia - w przypadku gimnazjum;
3) 24. roku Ŝycia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

 § 11.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem
§ 3 ust. 1, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.

 § 11.

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2010 r., z wyjątkiem
§ 4 ust. 1, który wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.

Uwagi dodatkowe

§ 4. Znakomitym pomysłem jest skrócenie czasu pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i ograniczenie możliwości odraczania od obowiązku szkolnego do ukończenia 8 roku życia. W żaden sposób jednak nie powinno to wpływać na czas uczęszczania ucznia do poszczególnych szkół. Nie ma powodu, aby uczeń musiał już w wieku 15 lat opuścić szkołę podstawową. Skoro tak wielkie obowiązki nakłada się na zespoły nauczycielskie do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, to może właśnie te zespoły powinny decydować, kiedy uczeń kończy szkołę podst. , gimn., czy szkołę ponadgimn. ? Na pewno jednak stare zapisy, które mają przestać obowiązywać były lepsze, bardziej elastyczne i dawały większą szansę dzieciom


malchow15-05-2010 12:23:18   [#37]

poziombka

dziękuję za wsparcie w porządkowaniu. Ja nadal walczę, odpisuję  i odbieram telefony.

SERDECZNE DZIĘKUJĘ.

:)

Karolina17-05-2010 21:14:25   [#38]

Nie wiem z którego rozporządzenia i zapisu wynika fakt, że dzieci z uposledzeniem w stopniu lekkim będą trafiać tylko do szkół masowych - widzę, że monn jesteś zanipokjona/y tym faktem a ja uważam, że to jedno z lepszych posunięć ostatnich lat.

Matko jedyna ile ja na taki zapis czekałam.

A z jakiej racji ma mieć uczeń zaniżane poczucie wartości lub ma mieć brak podejścia?

Wszyscy się muszą nauczyć - uczyć tych uczniów, społeczeństwo przyjmować i rola w tym nasza aby to było robione dobrze. To może być robione dobrze tylko trzeba chciec.

Dyrektorzy powinni wymuszać na OP mniej liczne klasy, to już krok w kierunku lepszej organizacji pracy. Kursów jest dostatek, podstawowa wiedza jak pracowac z uczniem mniej zdolnym powinna już być przekazywana na studiach.

Parę dni temu w materiale filmowym podaczas wiadomości jeden z nauczycieli wypowiedział się, że to zły pomysł bo co zrobią szkoły specjalne i kogo będa uczyć.

Za przeproszeniem kojarzy mi się to z ubolewaniem strażaków, że nie ma pożaru i oni nie mają co robić.

Zrobmy się bardziej elastyczni bo czas już na to, mamy XXI wiek od jakiegoś czasu.

 

poziombka17-05-2010 21:49:50   [#39]

"Wszyscy się muszą nauczyć - uczyć tych uczniów, społeczeństwo przyjmować i rola w tym nasza aby to było robione dobrze. To może być robione dobrze tylko trzeba chciec."

Karolino - tu się z Tobą zgadzam. Nauczyciele z tzw. masowych szkół muszą się nauczyc - uczyć tych uczniów.

Nie znam Cię, od niedawna jestem na tym forum, nie wiem, skąd jesteś, jakie są Twoje doświadczenia. Ja natomiast mam na co dzień do czynienia z uczniami z maleńkich, wiejskich szkół, którzy do mojej (specjalnej) szkoły trafiają. Te dzieciaki z lekkim upośledzeniem przychodzą na ogół w gimnazjum. Nauczyciele w szkołach najczęściej naprawdę nie są przygotowani do pracy z uczniem niepełnosprawnym, nawet z lekkim upośledzeniem. Uczniowie, z którymi ja mam do czynienia, są głęboko przekonani, że nic nie potrafią, są do niczego. Tylko to zapamiętali podczas lat nauki, gdy siedzieli w ostatniej ławce swojej "normalnej" szkoły.

Jestem wielką zwolenniczką włączania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną do zwykłych szkół - ale nie tak! Najpierw trzeba ograniczyć liczebność klas i wykształcić nauczycieli. Skoro w każdej szkole mają powstawać zespoły nauczycielskie do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, to najpierw należy wykształcić nauczycieli.

Może z większych miastach tacy nauczyciele, świetnie przygotowani specjaliści,  już pracują w "masówkach", ale w znanych mi szkołach wiejskich tak nie jest.

Marek Pleśniar17-05-2010 21:50:06   [#40]

to jest, Karolinko, problem z którym żrę się 3ci dzień


  1. nauczyciele protestują przeciw zabraniu im  z SOSWów dzieci do szkół
  2. a rodzice rożnie
  3. a wiem też, że integracja jest dobra i pożądana
  4. i czytam artykuł w Newsweeku o dzieciach, "które mówią po elficku" (afazja) i wydźwięk jest jeden - szkoła masowa to dla nich złe miejsce

ech...


Twoje zdanie "kojarzy mi się to z ubolewaniem strażaków, że nie ma pożaru i oni nie mają co robić" zabrzmiało przy tym wszystkim bardzo mi mocno i każe znów się gryźć zamiast pisać i słać jak leciu

Rycho17-05-2010 22:09:48   [#41]
to ja Ci Mareczku też kamyczek wrzucę ;-)))
całym sercem jestem z Karoliną. Uważam te zapisy za idące nareszcie w dobrym kierunku.

Jestem od zawsze za tym, by o ile to tylko możliwe, włączać dzieci o specjalnych potrzebach do nauki w szkole masowej.
Uważam, że poza przypadkami gdzie konieczni są specjaliści, można z tymi dziećmi normalnie pracować w szkole masowej. Wymaga to trochę dodatkowej pracy i przygotowania oraz ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, ale jeśli się tylko chce, można to spokojnie robić.

Nawet przy dotychczasowych przepisach. Jak ktoś nie wierzy, służę dowodami.

I moim zdaniem nie zależy to od wielkości miejscowości, w której jest szkoła, ale od sposobu myślenia o tym w tejże szkole. :-)))
Marek Pleśniar17-05-2010 22:15:58   [#42]
Bardzo Ci Rysiu dziękuję;-)
Karolina17-05-2010 22:22:36   [#43]

Cieszę się, że Rycho tak piszesz. Marku... nikt tych strażaków nie żaluje, ani oni sami nie rwą sobie włosów z głowy. Rodzice i dzieci nie mogą czuć się winni, ktoś ich parę lat temu wpisał w inny schemat a oni chcą inaczej.

Wszyscy wiecie... jak często warunki i przygotowanie mogą być niczym, skoro nie ma chęci. poziombko - słusznie piszesz ale w tej kolejności nie doczekamy się nigdy. Nauczyciele szkół masowych powinni nauczyc sie pracować inaczej i muszą wiedzieć, że świat jest taki.. taki jest i są zdolne dzieci i słabe. Uczniowie też muszą się uczyć, że ich rówieśnicy są różni. Ok... są dzieci tak niepełnosprawne, że faktycznie są potrzebne specyficzne warunki ale większość jednak ma prawo i może uczyć się w masówkach.

Być może te decyzje skruszą mury, może OP i dyrektorzy poszukają rozwiązań, nauczą się od tych, którzy już sobie radzą.

Marku dzieci z afazją to fakt wymagająca grupa... ale i dla nich można... z tego co wiem specjalistyczna szkoła jest tylko jedna. Smutne to przecież.

Wg mnie wraca normalność.

 

Karolina17-05-2010 22:56:15   [#44]

Na SDSI rodziców, ktorych ucieszy taka informacja jest mnóstwo. Dyskusje o tym jak wielkie problemy mają uczniowie w szkolach masowych, których się nie chce.... czasem skóra cierpnie. Wkleję jedno znalezione na szybko. Takich jest więcej.... czy nie czas aby to się zmieniło? Nie wspomnę o rodzicach, którzy sami szukają możliwości prawnych w zatrudnieniu kogoś, rodziców szukających choć kilku dodatkowych godzin wsparcia.

witam...
mam podobny problem otóż mój synek właśnie poszedł do I kl minął miesiąc i jest coraz gorzej :( na początku synek był zadowolony i pani dyrektor też była bardzo przychylna gdy dostarczyłam do szkoły orzeczenie o kształceniu specjalnym żeby uzyskać pomoc w postaci nauczyciela wspomagającego dostałam pytania wprost czy nie myślę o przeniesieniu do szkoły specjalnej bo orzeczenie na to wskazuje..podkreślam że syn nie ma upośledzenia aczkolwiek liczne zaburzenia jak przy autyzmie...autyzm wysoko-funkcjonujący...ma jako taki kontakt wzrokowy, mówi choć trochę niewyraźnie,chętnie podejmuje współprace odpowiednio zmotywowany płynnie czyta ... niestety trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia równowagi koncentracji uwagi..grafo-motoryka też leży  itp po miesiącu uczęszczania do szkoły masowej pani nauczycielka strasznie niezadowolona z życia naskoczyła na mnie że tak być nie może że ona ma dużo dzieci (klasa nieliczna 16 os) nie może się zajmować tylko moim synem nawpisywała mu uwag w książce że nie chce pracować że wszystko niestarannie do poprawy w domu (siedzi w 3 czyli ostatniej ławce) itd ...to ma być zachęta dla dziecka z autyzmem??? nie rozumiem jak wielka jest znieczulica i niewiedza pedagogów w szkołach...a problem coraz powszechniejszy...proszę podpowiedzcie jak mogę bronic własne dziecko przed tym wszystkim co mogę zrobić żeby nie próbowali się go pozbyć ;( bo widzę że do tego zmierzamy....


post został zmieniony: 17-05-2010 22:57:12
malchow18-05-2010 01:00:46   [#45]

Witaj Karolino,

z całym szacunkiem, pamiętaj o tym, że nie każdy Rodzic tak jak Ty potrafi działać w Stowarzyszeniu -być Jego Prezesem, zdobywać wiedzę, brać udział w sympozjach, szkoleniach w kraju i poza granicami - i chwała Ci za to (informacje uzyskane podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Szkolnictwa Specjalnego w Krakowie) -na której to bywałyśmy razem. U nas często jest tak, że Rodzice nie bywają, nie korzystają z internetu i nie wiedzą co się im i Najmłodszym należy. Zdarza się, że Rodzice niestety nie funkcjonują na dużo wyższym poziomie od swojej Pociechy i trzeba ICH wesprzeć - począwszy od pomocy w wypełnieni dokumentu, pobranego z polskiego urzędu - po przeczytaniu, którego On nic, a nic nie rozumie- poprzez pomoc w załatwieniu wizyty u lekarza, wsparcia finansowego pobranego z organizacji pozarządowej, działającej w sosw (sprawdź ile ich jest - i uwierz mi -nie po to tworzone, aby ktoś miał z tego zysk - praca społeczna, bez pensji prezesa, zarządu i innych członków), po pomoc w rozwiązywaniu czysto ludzkich problemów.

Niestety Polska nie zaczyna i kończy się na Polsce A - ma swoje szarości w Polsce B, C i niekiedy D (przepraszam jeżeli Kogoś uraziłam, ale to Polska nasza - sama w takiej żyję).

NIE ROZUMIEM, w czym jest PROBLEM? To RODZIC MA PRAWO WYBORU SZKOŁY, w której Jego DZIECKO uczy się i wychowuje. Nikt nie zmusza RODZICA do tego, by DZIECKO uczyło się w tej, a nie w innej szkole. ROdzic ma takie samo prawo wyboru, jakie miałaś TY KAROLINO. Tobie ktoś kiedyś otworzył drogę - dlaczego chcesz ją zamknąć dla Tych, którzy postrzegają to inaczej. Dlaczego odgórnie, rozporządzeniem Rodzice i Ich Dzieci maja mieć zamkniętą drogę wyboru...!

Przecież są szkoły w najbliższym otoczeniu dziecka, integracyjne, można kształcić Dziecko w domu, bądź jeżeli jest potrzeba w drodze indywidualnych zajęć, ale są też szkoły z przygotowaną kadrą, z bogatym wyposażeniem, z doświadczenie  i  myślę, że z pewnym "popytem na rynku" - brzydko brzmi, ale żyjemy w dobie konkurencji - do których, to szkół,  mimo innych możliwości przychodzą Dzieci i Rodzice ze swoim problemami i oczekują wsparcia (...), NIE MA RECEPTY NA JEDNO DOBRO!!!! Dajmy prawo demokratyczngeo WYBORU.

Kłaniam się niski, pełna podziwu i uznania.

:)


post został zmieniony: 18-05-2010 01:04:27
Marek Pleśniar18-05-2010 02:18:34   [#46]

skompilowanie tego bedzie rano wesolutkim zadaniem:-)

udaję się nabrać sił i dystansu:-)

rzewa18-05-2010 07:46:09   [#47]

miałam napisać podobnie jak w #45, ale padłam wczoraj :-)

proponowana zmiana przepisów nie polega na tym, że umożliwia się uczęszczanie uczniom upośledzonym w stopniu lekkim do szkół masowych, a na tym że zabrania się przyjmowania takich uczniów do szkół specjalnych, czyli jak napisała malchow ogranicza się wybór rodziców, a wg. mnie nie ma żadnego uzasadnienia po temu

Marek Pleśniar18-05-2010 08:39:56   [#48]

przemyślałem sobie to i budziłem się dziś z tą samą myślą


trzeba to wszystko dziś zebrać

kto ma czas popracowac?

AnJa18-05-2010 09:09:50   [#49]
naprawde zamknięto uczniom z upośłedzeniem w stopniu lekkich dostęp do szkół specjalnych? kojarzyły mi się przedszkola i przsposabiające do zawodu tylko
malchow18-05-2010 09:12:26   [#50]
Ja moge pomóc, ale dopiero ok 20-tej,bo  za chwilę zaczynam kursy -dwa pod rząd:)
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]