Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wniosek - zatwierdzenie programów
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
gera22-08-2009 17:00:13   [#01]

Przygotowałam w czerwcu wniosek. Może się przyda.Proszę o uwagi. Pozdrwiam.

WNIOSEK


DO DYREKTORA


................................................................

O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA


Etap edukacyjny: gimnazjum

……………………………………

(lata szkolne)

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami), w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania
oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) wnioskuję o dopuszczenie programu nauczania:


do przedmiotu kształcenia ogólnego …………………………………………………..

nazwa przedmiotu


Pełna nazwa programu: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Autor: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Jest to program*:

a) opracowany samodzielnie,


b) opracowany we współpracy z innymi nauczycielami,


c) opracowany przez innego autora (autorów),


d) opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami z uzasadnieniem.


.

Oświadczam, że przedstawiony program spełnia następujące warunki:


l.p

Warunki

Spełnienie warunków

1

Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

X


2

Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania

X

3

Zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

X


4

Zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany.

X

5

Zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

X


6

Zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;


X

7

Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.


X


8

za Zawiera opinię*:


- nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub


- konsultanta lub doradcy metodycznego, lub


- zespołu nauczycielskiego,


- zespołu przedmiotowego lub


- innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.


X


Opinia, o której mowa powyżej zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.


X


Głogów, dnia. ……………………………….. podpis nauczyciela/li

* właściwe zakreślić................................

D E C Y Z J A D Y R E K T O R A


Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia………………,


program dopuszczony/nie dopuszczony* do użytku szkolnego i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.


                                                                                                                                                  data i podpis Dyrektora


(przełamałam wpis w poście)


post został zmieniony: 23-08-2009 20:55:08
beera22-08-2009 17:04:13   [#02]

wniosek n-la o dopuszczenie  programu nie powinien zawierać

punktu 8 i 9, bo  to dyrektor ma  za zadanie pozyskać te opinie.

N-l sklada program (ja też uważam, ze powinna jakaś tam forma pisemna tego być), może być z tymi informacjami, które masz

ale pozyskiwanie opinii lezy po stronie dyrektora

magden22-08-2009 23:47:40   [#03]
tam, gdzie mowa o podstawie programowej - dodałabym "Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej..."
post został zmieniony: 22-08-2009 23:57:51
sońka23-08-2009 15:40:10   [#04]
jak to było - dyrektor może czy musi zasięgać opinii, o której mowa w pkt 8 i 9?
magden23-08-2009 16:16:28   [#05]
może
beera23-08-2009 17:41:11   [#06]

tam, gdzie mowa o podstawie programowej - dodałabym "Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej..."

nie bardzo, bo to rozporządzenie jest w sprawie NOWEJ podstawy, a wnioski będą dotyczyły różnie i nowej i starej.


magden23-08-2009 18:02:59   [#07]

tak, dzięki asia,

podstawy dwie a wnioski do obu;
właśnie miałam to sama skorygować, za długo wczoraj siedziałam nad papierami...

ixja523-08-2009 18:56:37   [#08]

a ja nie rozumiem dlaczego wnioski do obu podstaw

skoro do starej - kontynuacja programu

beera23-08-2009 19:00:45   [#09]

taki przepis

może dopowiem:

KAŻDY program, z którego się korzysta w szkole musi być w niej dopuszczony do użytku

nie było w rozp. przepisów przejściowych (błąd) i mamy własnie tak, jak mamypost został zmieniony: 23-08-2009 19:07:50
ixja523-08-2009 19:17:48   [#10]

czyli tak:

wniosek o dopuszczenie programu dla klasy I  sp nowa podstawa

wniosek o dopuszczenie programów dla klasy IV  sp stara podstawa

wniosek o dopuszczenie programów dla klas I gim nowa podstawa

oczywiście na 3 - letnie cykle

??????


beera23-08-2009 19:19:45   [#11]

gorzej

wniosek dla klas II, III gim - stara podstawa

wniosek dla klas II, III sp -stara

ponadgim - to samo


Bas23-08-2009 19:59:20   [#12]
Asiu, błagam, bo im więcej czytam, tym burzy mi się ustalony w czerwcu porządek. Napisz, proszę, do których klas SP (bez "O") powinny być złożone wnioski? Czy wszystkie na 3 lata? Z Twojego postu wnioskuję, że dla każdej z klas oddzielnie (cyt. wniosek dla klas II, III sp -stara). Dlaczego? Nie działają wcześniejsze szkolne zestawy? To wynika z nowego rozporządzenia? W takim razie, co mają pisać we wniosku dla np. II SP, na ile lat? Na dwa? A przedmiotowcy w kl. IV-VI, na ile?Przepraszam, jeżeli się zdenerwujesz, ale sama jestem jednym wielkim nerwem! Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Jacek23-08-2009 20:01:26   [#13]
do wszystkich klas które sa w szkole muszą być wnioski
Bas23-08-2009 20:02:43   [#14]
A jaki okres wpisać? Na ile lat?
rzewa23-08-2009 20:05:54   [#15]

hm... jakoś nie widzę konieczności ponownego dopuszczania programów, które juz wcześniej były dopuszczone -> jeśli nauczyciel realizował własny program, to został on już (na podstawie poprzednich przepisów) przez dyrektora dopuszczony i nowe rozporządzenie nie każe dopuszczać go ponownie

ponadto, moim zdaniem, jeśłi wcześniej zostały programy włączone do SZPN, a podstawa programowa się nie zmieniła, to również mogą być realizowane dalej bez dodatkowych formalności - można wpisanie do SZPN potraktować jako dopuszczenie

Jacek23-08-2009 20:06:45   [#16]
na tyle ile jeszcze zostało danej klasie nauki w szkole... klasy 6 - rok, klasy 5 - 2 lata, klasy 4 - 3lata... itp..
Bas23-08-2009 20:12:16   [#17]

No właśnie, rzewo, stąd mój niepokój. Rozumiem - nowe programy, tzn. z nową podstawą, ale stare? Dopuszczone? Jednak są na forum inne opinie i chętnie wysłucham wszystkie.

Jacku, dziękuję, tak też myślałam Ale w takim razie zatwierdzam już coś zatwierdzonego (np. przyrodę w kl. V wstawioną do zestawu w zeszłym roku). Śmieszne, nie?

Jacek23-08-2009 20:21:26   [#18]
mopim zdaniem trzeba dopuścić i te programy do starerj podstawy bo zmienił się stan prawny... ale ja nie widze problemu bo co za kłopot by nauczyciel złozył wniosek a dytrektor ten stary program dopuści i umieści w szkolnym zestawie programów nauczania? to tylko kopiuj-wklej z ub roku i po sprawie.
Bas23-08-2009 20:24:13   [#19]
No i po sprawie ! Jak wszystko u nas, bez sensu, tylko roboty dużo. Kopiuj-wklej, kopiuj - wklej....
AnJa23-08-2009 20:31:47   [#20]

w przypadku starej podstawy ( unas wszystkie przecież klasy) i wybrania przez nauczyciela programu dotychczas będacego na liście MEN lub własnego,autorskiego/modyfikowanego wpisanego już do szkolnego zestawy nie widze powodu, by pisac jakieś sążniste wnioski

będzie tabelka z tytułem  programu, okreleniem dotychczasowego numeru, klasami, w których bedziie realizowany i podpisem nauczyciela

pewnie razem 1 strona

ale dopuścic ponownie moim zdaniem trzeba

beera23-08-2009 20:35:46   [#21]

Rzewa - podstawa jest bardzo jasna i wynika wprost z rozporzadzenia:

2. Rozporządzenie nie dotyczy indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, opracowywanych przez zespoły nauczycieli i specjalistów pracujących z tymi uczniami.

§ 2. 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego dopuszcza odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela.

Przepis jest bardzo jasny - wszystkie programy, które są w szkole realizowane dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. Rozporzadzenie nie obejmuje tylko indywidualnych programów (par. 1.2)


Co więcej, proszę zwrócić uwagę, ze kolejne zapisy wskazują na starą podstawę programową:

§ 4. 1. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego;

§ 5. 1. Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie albo w podstawie programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego, określonych odpowiednio w przepisach w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, wraz ze wskazówkami dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

Przepisy są jakie są - nie można uznać wpisania do SZPAN z poprzedniego roku za dopuszczenie programów zgodnie z rozporzadzeniem.


beera23-08-2009 20:36:29   [#22]
( i zgadzam się z AnJą)
Tera24-08-2009 09:36:01   [#23]


post został zmieniony: 24-08-2009 09:44:12
Bas25-08-2009 11:35:55   [#24]
Wygrzebałam wątek, bo znowu mam wątpliwości. Kiedy ten szkolny zestaw programów? Równocześnie z podręcznikami (czerwiec) czy teraz? Gdzie data (pp)? Rozgorzała namiętna dyskusja!
krystyna25-08-2009 13:24:33   [#25]

Z podręcznikami jest prosto, bo:

art. 22a. ust. 2e uso:

2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

i tyle.

Natomiast z programami jest tak:

1. nauczyciel (lub zespół nauczycieli) pisze do dyr. wniosek o dopuszczenie programu.

2. dyrektor, po zasięgnięciu opinii RP dopuszcza przedstawiony program do użytku szkolnego.

3. wszystkie dopuszczone programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

4. całą procedurę wypadałoby zakończyć przed 1 września.

5. dotyczy wszystkich (starych i nowych) programów.

 bo:

Art. 22a.

2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

 ---------------------------------------------------------------

Natomiast z rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wynika, jakie warunki musi spełnić program, by mógł być dopuszczony do użytku szkolnego.

I wg mnie wystarczy, gdy nauczyciel (lub zespół) po prostu wymieni te warunki w swoim wniosku:

np. tak:

Przedstawiony program spełnia następujące warunki:

· stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

· zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

· jego treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólne­go,

· zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wycho­wania, z uwzględnieniem możliwości indywidu­alizacji pracy w zależności od potrzeb i możli­wości uczniów oraz warunków, w jakich będzie realizowany,

· zawiera opis założonych osiągnięć ucznia (to - w przypadku nowej podstawy programowej)

· zawiera opis założonych osią­gnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadza­nia sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania spraw­dzianów i egzaminów, (to - w przypadku starej podstawy programowej)

· zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdza­nia osiągnięć ucznia,

· jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Bas25-08-2009 13:43:47   [#26]
No właśnie, przy programach żadnego terminu! O to mi chodziło. Logiczne, że musi być przed 1 wrzesnia, spór powstał "przy okazji" daty podawania do informacji podręczników. A może ten termin siedzi gdzie indziej, w innych przepisać. Już głupieję.  Dzięki.
Iwona 1325-08-2009 22:19:56   [#27]
Termin  zatwierdzenia programów przez dyrektora nie wynika  z żadnych przepisów, a data przed 1 września wcale nie jest taka logiczna:

§ 2.  4.  ( rozporządzenia o dopuszczaniu podręczników... ) Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu powinien być dostosowany do potrzeb edukacyjnych grupy (grup) uczniów, dla których jest przeznaczony,

czyli dla klas pierwszych po choćby najprostszym rozpoznaniu  umiejętności. Szczególnie dla klas I sp, które   przychodzą  z przedszkola ze "starej podstawy" do podstawówki z "nową podstawą", przygotowaną przecież dla sześciolatków.  Więc może zatwierdzanie jednak chociaż do połowy września?

ankate25-08-2009 22:41:22   [#28]
Czy dyrektor pisze wniosek o dopuszczenie programu, (który realizuje jako nauczyciel), sam do siebie??????
Jacek25-08-2009 22:41:52   [#29]
na to wygląda :-)
ankate25-08-2009 23:05:28   [#30]
"po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej" jak to powinno wyglądać (uchwała do każdego programu?????)
Jacek25-08-2009 23:07:10   [#31]
eee. zbiorówkę można przedstawić na RP i niech głosują
Marylka25-08-2009 23:45:20   [#32]

Czy wystarczy taka uchwała ?


Uchwała Rady Pedagogicznej

Szkoły .................. w .............

Nr …./2008/2009

z dnia .... sierpnia 2009r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz programów
nauczania ogólnego

Na podstawie § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie przedstawione przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania ogólnego.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektora szkoły do utworzenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
post został zmieniony: 25-08-2009 23:47:00
AnJa25-08-2009 23:50:37   [#33]
na pewno nie zobowiązuje - w tej kwestii RP nie ma na pewno uprawnień władczych
Jacek25-08-2009 23:51:18   [#34]
dopisałbym jakie to programy się dopuszcza albo niech to bedzie załącznik do uchwaly. I § 2 bym wyciął bo to wynika z przepisów, że dopuszczone programy stanowią SZPN więc  nie ma po co dyrektora zobowiązywac do czegoś co jest zapisane w prawie.
Ala25-08-2009 23:52:20   [#35]
te programy w załączniku do uchwały powinny być
Ala25-08-2009 23:52:39   [#36]
o, Jacek :-)
Marylka25-08-2009 23:52:49   [#37]

Czyli 

§2 Dyrektor tworzy Szkolny Zestaw Programów Nauczania

:)

Jacek25-08-2009 23:53:43   [#38]

wywalić zupełnie §2 i zmienic podstawę prawną uchwały na

Art. 22a. 1 UOsO


post został zmieniony: 25-08-2009 23:56:28
Marylka25-08-2009 23:57:39   [#39]

§ 2

       Przedstawione przez nauczycieli programy nauczania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Jacek25-08-2009 23:58:35   [#40]
może być
Marylka26-08-2009 00:02:39   [#41]

Czyli jeszcze raz!

Uchwała Rady Pedagogicznej

Szkoły ................ w ......................

Nr …./2008/2009

z dnia...... sierpnia 2009r.

w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz programów
nauczania ogólnego

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie przedstawione przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania ogólnego.

§ 2

Przedstawione przez nauczycieli programy nauczania stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


post został zmieniony: 26-08-2009 00:04:44
Jacek26-08-2009 00:04:42   [#42]
ja bym się jeszcze czepił "w sprawie wyrażenia uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku..."
Marylka26-08-2009 00:05:40   [#43]
dziękuję za pomoc :)
wega26-08-2009 00:39:12   [#44]

Podpowiedzcie, bo się zgubiłam.

  1. wniosek nauczyciela  (-li).
  2. opinia RP (uchwała) lub opinia n-la mianowanego, dyplomowanego, eksperta, zespołu n-li,
  3. decyzja o dopuszczeniu do użytku w szkole (jedna, czy dla każdego programu oddzielna)
  4. SzZPN stworzony przez dyrektora,
Właśnie nie wiem gdzie to napisane, że decyzją się dopuszcza. Nie można po prostu sporządzić SzZPN i wprowadzić go zarządzeniem? Jakoś tego tematu nie czuję.
bosia26-08-2009 06:01:38   [#45]

muszę to napisać:

jak dobrze, że jesteście i zastanawiacie się nad tym wszystkim

dzięki temu mogę skorzystać z gotowych już pomysłów

bo na własne już mi doby brakuje, w tej sprawie mogę tylko odtwórczo

---

kochani jesteście:-)))

Tera26-08-2009 20:23:56   [#46]
dzięki, też wykorzystam:-)
beera26-08-2009 20:27:12   [#47]

Bosia

:))))

juasia26-08-2009 22:20:57   [#48]
A jeśli chodzi o numer uchwały to będzie to uchwała za rok szkolny 2008/2009, czy też na nowy rok szkolny 2009/2010
Jacek26-08-2009 22:23:37   [#49]
a to zależy jak macie w regulaminie RP zapisane
juasia26-08-2009 22:26:32   [#50]
a jak nie mamy nic zapisane na ten temat?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]