Forum OSKKO - wątek

TEMAT: TERMINARZ DYREKTORA - wątek OSKKO - zapraszamy do pracy
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
AnJa23-08-2007 11:36:09   [#101]
a tu nawet stenogramu z przesłuchnia robic nie trza;-)
Marek Pleśniar23-08-2007 11:37:27   [#102]

no tu mamy przewagę znaczną

a ja mam nożyczki do montażu:-)

AnJa23-08-2007 11:40:33   [#103]
no to trza zrzuty na bieżąco robic bedzie coby manipulację udowaodnić i wiarygodnośc skutecznie podważyć
aza23-08-2007 11:42:56   [#104]
no, no - widzę Panowie że szybko się uczycie....
Marek Pleśniar23-08-2007 11:43:03   [#105]

wracając do tematu wątku:-)

trzaby chyba zacząć go porządkować. To byśmy go jakos opublikowali.

aza23-08-2007 11:44:29   [#106]

:-))))))))))

"prawie" jak marszałek....

Marek Pleśniar25-08-2007 17:20:53   [#107]
nie zapominajcie o naszej pracy
aza25-08-2007 17:26:12   [#108]
no ale my już tu tyle zaproponowaliśmy do terminarza, że kartek to z pewnością zabraknie......
norbert26-08-2007 16:52:53   [#109]

PLAN  PRACY  DYREKTORA  SZKOŁY  2007/2008

 

SIERPIEŃ

1.Organizacja egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

2.Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

3.Plan dyżurów nauczycielskich.

4.Posiedzenie rady pedagogicznej: przyjęcie programów, szkolnych planów nauczania( po uzyskaniu opinii          rodziców).

5.Posiedzenia zespołów nauczycielskich i przedmiotowych.

6.Przygotowanie (nowelizacja) wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności.

7.Roczny program pracy szkoły wraz z:

-          kalendarzem imprez, uroczystości, konkursów, zebrań, dni otwartych itd.

-          Kalendarzem świąt, ferii, dni wolnych od zajęć.

8.Organizacja nadzoru pedagogicznego wraz z:

-          planem nadzoru,

-          planem oceniania nauczycieli,

-          bieżącym planem doskonalenia nauczycieli,

-          planem awansu zawodowego.

9.Plan kontroli wewnętrznej.

10.Przegląd szkoły przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

11.Wystawianie świadectw pracy, nawiązanie nowych umów o pracę.

12.Zakończenie procedury awansu zawodowego dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 30.VI.

13.Aktualności prawne.

 

WRZESIEŃ

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2.Uroczystości Ślubowania Uczniów.

3.Zebrania z rodzicami:

-          podanie wymagań edukacyjnych,

-          sposobów sprawdzania wiedzy i oceniania zachowania,

-          omówienie zasad współpracy,

-          przeprowadzenie wyborów do rady rodziców.

4.Ubezpieczenie uczniów NW i pracowników NW i OC.

5.Wybory do Samorządu Uczniowskiego, omówienie zasad współpracy

6.Plan zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć.

7.Zasady współpracy z organizacjami współpracującymi ze szkołą.

8.Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli:

-          wnioski o rozpoczęcie stażu,

-          przydzielenie opiekunów nauczycielom stażystom i kontraktowym,

-          zatwierdzenie do realizacji planów rozwoju zawodowego.

9.Realizacja obowiązku szkolnego:

-          przekazanie informacji o uczniach z innych obwodów szkół, spełniających obowiązek w naszej szkole,

-          wpisanie do ewidencji nowych uczniów.

10.Sprawozdania GUS.

11.Aktualizacja danych w SIO.

12.Aneks do arkusza organizacji szkoły.

13.Posiedzenie komisji socjalnej( w szczególności realizacja zadań związanych z wypoczynkiem letnim).

14.Decyzje związane ze zwolnieniem z w-f ( na wniosek rodziców),

15.Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną:

-          programu wychowawczego szkoły,

-          programu profilaktyki.

16.Przyjęcie wniosków o stypendium szkolne, socjalne i inne formy pomocy uczniom.

17.Zebranie od uczniów opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej uprawniających do dostosowania    egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia,

  - spotkanie z uczniami nt. czekających ich egzaminów

18.Poinformowanie uczniów o przesłanych przez kuratoria oświaty regulaminach konkursów przeprowadzanych w danym roku szkolnym.

19.Zebranieod rodziców (prawnych opiekunów) uczniów pisemnych deklaracji związanych z udziałem w zajęciach dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa (obowiązek przeprowadzenia spotkania informacyjnego z rodzicami uczniów na temat treści podręczników z zakresu tych zajęć).

20.Założenie arkuszy ocen dla uczniów klas pierwszych, wyrobienie legitymacji i identyfikatorów, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć.

21.Przygotowanie ,przeprowadzenie i przygotowanie raportu z testów diagnozujących dla klas I.

22.Wewnętrzna ocena pracowników niepedagogicznych.

23.Dzień Ziemi-sprzątanie świata.

 

PAŹDZIERNIK

1.Dzień Edukacji Narodowej-organizacja uroczystości.

2.Nagrody dyrektora szkoły z okazji 14.X.( po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

3.Przygotowanie budynków szkolnych do sezonu zimowego.

4.Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Przedstawienie organowi prowadzącemu projektu planu finansowego szkoły( po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców).

 

LISTOPAD

1.Analiza wykonania budżetu w kończącym się roku budżetowym; dokonanie korekt, ustalenie listy możliwych wydatków.

2.Przekazanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.

3.Święto Niepodległości-organizacja obchodów w szkole.

4.Realizacja zadań kontroli wewnętrznej-ewidencja, świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne, legitymacje służbowe, książeczki ZUS itd.

5.Andrzejki.

 

GRUDZIEŃ

1.Mikołajki.

2.Święta Bożego Narodzenia-organizacja Spotkań Opłatkowych.

3.Organizacja świątecznej pomocy socjalnej.

4.Kontrola finansów w związku z zakończeniem roku budżetowego.

5.Opinie rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawie budżetu roku następnego.

6.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru w formie ustalonej w statucie szkoły.

7.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz pozostałych członków zespołu na próbny egzamin gimnazjalny.

8.Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu gimnazjalnego.

9.Życzenia świąteczne dla pracowników i ich rodzin oraz dla osób wspomagających szkołę.

 

STYCZEŃ

1.Dzień Babci i Dziadka.

2.Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

3.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr.

4.Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w I semestrze:

-          zadania wykonane wg planów,

-          zadania ujęte w planach pracy zespołów, komisji,

-          sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego,

-          działalność kół i innych instytucji w szkole,

5.Przygotowanie planu urlopów dla pracowników niepedagogicznych.

6.Zorganizowanie ferii zimowych.

7.Organizacja balu karnawałowego.

8.Zebrania semestralne z rodzicami uczniów.

9.Wewnętrzna ocena pracy pracowników pedagogicznych(dodatek motywacyjny).

10.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

LUTY

1.Walentynki-organizacja zabawy uczniów i nauczycieli.

2.Przygotowanie wniosków o Nagrody Kuratora Oświaty, MEN i odznaczenia państwowe.

3.Kryteria przyjęć uczniów do kl.I

4.Analiza stanu gotowości bazy szkoły do przyjęcia uczniów po feriach.

5.Należy uzgodnić termin rekolekcji wielkopostnych.

6.Kontrola książeczek zdrowia pracowników szkoły .

7.Szkolenie BHP.

 

MARZEC

1.Dzień wiosny.

2.Międzynarodowy Dzień Teatru.

3.Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli.

4.Wypłata ,,13”.

5.Powołanieczłonków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego.

6.Aktualizacja danych w bazie SIO.

7.Rozpoczęcie ,,ruch kadrowego” dotyczącego przyszłego roku szkolnego.

8.Zamówienie brakujących druków szkolnych.

9.Kontrola wewnętrzna placówki:

-          pod względem BHP,

-          pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10.Procedury OKE dotyczące egzaminu gimnazjalnego.

11.Sporządzenie planów urlopów pracowników niepedagogicznych.

12.Rekolekcje wielkopostne.

 

KWIECIEŃ

1.Organizacja egzaminu gimnazjalnego.

2.Przekazanie OP danych z uaktualnionej bazy danych SIO ( 5 dni roboczych po 31 marca)

3.Opracowanie arkusza organizacji szkoły na następny rok (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

4.Światowy Dzień Ziemi- uporządkowanie terenów wokół szkoły.

5.Organizacja spotkań świątecznych z okazji Świąt Wielkanocnych.

6.Zasięganie opinii rady rodziców o nauczycielach, którzy kończą ścieżkę awansu zawodowego.

7.Zebranie z Radą Rodziców.

8.Świąteczne życzenia dla pracowników i osób wspierających szkołę.

 

MAJ

1.Święto Pracy.

2.Święto Konstytucji 3 maja.

3.Dzień Matki-organizacja uroczystości szkolnych.

4.Sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

5.Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy szkoły na rok następny.

6.Zebrania z rodzicami uczniów  przyszłych klas I.

7.Podanie informacji o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego (w terminie określonym w szkolnym systemie oceniania).

8.Zebrania z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego).

9.Sprawdzenie programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego, przekazanie do wiadomości uczniom i rodzicom wykazu obowiązujących podręczników.

10.Dzień Zwycięstwa.

11.Dzień Europy.

12.Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

CZERWIEC

1.Dzień Dziecka.

2.Dzień Ojca.

3.Zakończenie roku szkolnego.

4.Zadania dotyczące awansu zawodowego:

-          projekty ocen przygotowane przez opiekunów nauczycieli stażystów i kontraktowych,

-          oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

-           powołanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli stażystów,

-          wnioski nauczycieli o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na ścieżce awansu zawodowego.

5.Rozmowy kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego, wydanie zaświadczeń.

6.Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych.

7.Posiedzenie rady pedagogicznej:

-          klasyfikacyjne,

-          zatwierdzające wyniki nauczania i zachowania,

-          podsumowujące pracę (sprawozdania, analizy, realizacja zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego)

8.Wyznaczenie terminów egzaminów poprawkowych i powołania komisji.

9.Przygotowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

10.Przeglądy dokumentacji przebiegu nauczania.

11.Zadania opiekuńcze w ramach akcji ,,Lato w mieście”.

12.Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej i przeprowadzenie rekrutacji.

 

Marek Pleśniar26-08-2007 18:13:43   [#110]

o

:-)

dorotacho26-08-2007 18:56:09   [#111]

Norbert

jestem pod wrażeniem
elka4026-08-2007 19:01:03   [#112]

Norbert

wow , padam na kolana, pięknie przygotowane, wielkie podziękowania
Zwojka26-08-2007 19:06:08   [#113]

dzięki :-)

Też skorzystałam ;-)
dyrlo26-08-2007 19:07:50   [#114]
Też dziękuję, już sobie wydrukowałam ;-)
norbert26-08-2007 19:16:55   [#115]
Dzięki, służę pomocą w tworzeniu wielu innych szkolnych dokumentów.
dorotacho26-08-2007 19:52:42   [#116]
zgadza się, już mam dwa od Ciebie. ale PRACUŚ z Ciebie. Podziwiam
renia226-08-2007 20:16:29   [#117]
coś pięknego :)
AnkaD26-08-2007 20:45:38   [#118]

Zaproszenie na Festiwal Comeniusa

W nawiązaniu do TERMINARZA DYREKTORA

29 października w mojej szkole (Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie) odbędzie się konferencja pod hasłem Festiwal Programu "Uczenie się przez całe życie". Konferencja organizowana jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Agencji Narodowej Programu "Uczenie się przez całe życie". Skierowana jest ona do dyrektorów i nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego. Głównym jej celem jest promocja i zaprezentowanie nowej edycji programów edukacyjnych Unii Europejskiej: Comenius, e-Twinning, Leonardo da Vinci, Grundvig, Młodzież, połączone z przedstawieniem osiągnięć szkół, które realizowały projekty międzynarodowe w latach 2000-2006. Odbędą się także warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez przedstawicieli programu LLp. Szczegółowe informacje o Festiwalu zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Festiwalu.Jestem gospodarzem imprezy.

Marek Pleśniar26-08-2007 20:50:33   [#119]

zawsze AnkoD pytaj nas o zgodę z takimi ogłoszeniami:-)

(ale się nie gniewaj - jest ok)

to zbożny cel i popieramy ale pytajcie forumowicze o zgodę

żeby już nie zaciemniać przekazu i Ci nie sprawiać przykrości wkleję po tych pouczankach:-)

 

29 października w mojej szkole (Szkoła Podstawowa nr 2 w Piastowie) odbędzie się konferencja pod hasłem Festiwal Programu "Uczenie się przez całe życie". Konferencja organizowana jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Agencji Narodowej Programu "Uczenie się przez całe życie". Skierowana jest ona do dyrektorów i nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego. Głównym jej celem jest promocja i zaprezentowanie nowej edycji programów edukacyjnych Unii Europejskiej: Comenius, e-Twinning, Leonardo da Vinci, Grundvig, Młodzież, połączone z przedstawieniem osiągnięć szkół, które realizowały projekty międzynarodowe w latach 2000-2006. Odbędą się także warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez przedstawicieli programu LLp. Szczegółowe informacje o Festiwalu zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Festiwalu.Jestem gospodarzem imprezy.

Tara26-08-2007 20:58:38   [#120]

Kurka

mam podobnie jak Norbert tylko w tabelkach:-)Ipodałam konkretne daty.
AnkaD26-08-2007 21:06:37   [#121]
Marku bardzo przepraszam. Sądziłam,że mogę o tym napisać bo to terminarz dyrektora /mój/na październik. Raz jeszcze przepraszam.
Marek Pleśniar26-08-2007 21:25:19   [#122]

ja tez - nie chciałem Cię jakoś upominać ale pilnuję tego, że ogłoszenia imprez u nas się konsultuje z biurem

oczywiście już się Ciebie nie czepiam - jak wspomniałem powyżej

Marek Pleśniar01-07-2008 15:53:42   [#123]
podnoszę bo ciekawe:-)
balbina01-07-2008 18:18:50   [#124]
i na czasie, szczególnie dla takich dyrektorów jak ja :))
Marek Pleśniar01-07-2008 19:25:56   [#125]
po to jest forum właśnie:-)
Tara01-07-2008 20:05:09   [#126]
Marek ja dopiero uporządkowałam szufladę po starym roku a Ty już kalendarz nowego każesz mi robić .Odpocznę trochę co?;-))))
fredi01-07-2008 21:36:53   [#127]
lipiec
powołanie zespołów na maturę poprawkową (wniosek do OKE)
jolakam01-07-2008 23:44:53   [#128]
A może ten wątek do góry, żeby się nie zgubił, bo to dobra ściągawka.
Marek Pleśniar01-07-2008 23:46:26   [#129]

byłbym zapomniał:-)

wazny termin

joszka02-07-2008 13:59:37   [#130]
a w e wrzesniu mój organ przyjmuje wnioski na nagrody OP
Kiedy sprawozdanie i plan (dwa rózne terminy) dokształtu nauczycieli?
zgredek02-07-2008 14:03:13   [#131]

§ 6. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:

1) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,
2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem planu, o którym mowa w ust. 1, złożone do dnia 30 listopada danego roku.

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

bardu02-07-2008 16:49:41   [#132]
chyba brakuje, tak mi się wydaje do 10 września wnioski o nagrody OP i dyrektora
Power403-07-2008 07:55:10   [#133]
o
Ala03-07-2008 14:52:14   [#134]
u nas nagrody OP i KO do 15 lipca
Ala03-07-2008 14:53:03   [#135]
tym sposobem jeszcze w starym roku siedzę :-(
joszka30-08-2008 17:52:57   [#136]
Dobrze,że przeczytałem ...swój wpis z roku ubiegłego!Zapomniałem na śmierć o wnioskach na nagrody OP-ufff!

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]