powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Spis treści:

1. Konsultacja przesłana przez MEN.

2. Stanowisko OSKKO.

3. Odpowiedź Ministerstwa.1. Konsultacja przesłana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

13 października 2010 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN. 

2. Stanowisko OSKKO:

Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej (OSKKO) do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia … 2010 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

OSKKO wnioskuje o niepodpisanie ww. projektu rozporządzenia.

Uzasadnienie:

Jednorazowy dodatek uzupełniający zbliżony jest znacznie bardziej do dodatkowej nagrody rocznej („13-ki”) niż do wynagrodzenia zasadniczego. Tak jak „13-ka” ma charakter wynagrodzenia za okres minionego roku - i tak jak 13-ka jest elementem wynagrodzenia nauczyciela. W konsekwencji - tak jak „13-ka” nie powinien stanowić podstawy wynagrodzenia za czas urlopu.

Nie należy niepokoić się tym, że nauczyciele "stracą" - bo jeśli w danym roku, w którym wykorzystują urlop, na terenie samorządu nie zostanie osiągnięta średnia - to nauczycielom zostanie naliczona odpowiednia wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego za ten czas - w styczniu roku następnego. To dokładna analogia „13-ki” - którą pracownicy otrzymają za okres bieżącego roku w lutym lub marcu roku następnego.

Nieuzasadnione jest różnicowanie wynagrodzenia za czas urlopu ze względu na organ prowadzący, w którym nauczyciel jest zatrudniony - a taka sytuacja miałaby miejsce w wypadku uwzględniania w wynagrodzeniu za urlop jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Uprzejmie prosimy o przyjęcie naszych uwag.
 

Podpisano

Marek Pleśniar
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 


3. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na uwagi przesłane w piśmie z dnia 18 października 2010 r., do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) przepisami art. 1 pkt 4 wprowadziła konieczność wypłacania przez jednostki samorządu terytorialnego jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom w grupach awansu zawodowego, w których nie osiągnięto średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający stanowi różnicę między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Dodatek ten stanowi zatem składnik wynagrodzenia nauczycieli wynikający z faktu nieosiągnięcia w ich grupie awansu zawodowego, gwarantowanych ustawą – Karta Nauczyciela, średnich wynagrodzeń. W przypadku gdyby nauczyciele z danej grupy awansu zawodowego otrzymali wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami to składniki wchodzące w skład tych wynagrodzeń stanowiłyby podstawę do wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Biorąc powyższe pod uwagę, aby umożliwiać wliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego do podstawy wyliczenia wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, należy dokonać nowelizacji rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z póź. zm.).

Reasumując, jednorazowy dodatek uzupełniający nie jest świadczeniem powszechnym. Otrzymują go jedynie nauczyciele w grupach awansu zawodowego, w których nie osiągnięto średnich wynagrodzeń.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, będzie również miała wpływ na podstawę ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagrody jubileuszowej, którą zgodnie z odrębnymi przepisami, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Pragnę jednocześnie zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080), dodatkowe wynagrodzenie roczne jest świadczeniem powszechnym, przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej, którzy spełniają warunki określone w art. 2 ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że charakter powyższych świadczeń jest zasadniczo różny, tak więc jednorazowy dodatek uzupełniający o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela nie może być porównywany z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłacanym pracownikom na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 

Podpisano

Lilla Jaroń
w/z Ministra
Podsekretarz Stanu


Treść projektu i uzasadnienia:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Odbyła się dyskusja na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO