Forum OSKKO - wątek

TEMAT: klasyfikacja klas maturalnych
strony: [ 1 ]
airam15-04-2019 15:26:13   [#01]

Czy podejmujecie dwie uchwały: roczną i końcową, czy "2 w 1"? Czy ktoś może poratować wzorem uchwał/y?

MKJ15-04-2019 17:07:41   [#02]

Z zeszłego roku:

UCHWAŁA NR 19/2017/2018

rady pedagogicznej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej oraz ukończenia szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klasy trzeciej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2.

                Przyjmuje się wyniki klasyfikacji końcowej uczniów klasy trzeciej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018, których zestawienie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3.

                Stwierdza się ukończenie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie z wyróżnieniem w roku szkolnym 2017/2018 przez uczennicę wymienioną w załączniku nr 3 do uchwały.

 

§ 4.

Stwierdza się ukończenie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały.

 

§ 5.

                Stwierdza się nieukończenie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów wymienionych w załączniku nr 5 do uchwały.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący rady pedagogicznej XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie:

Marcin Konrad Jaroszewski

airam15-04-2019 17:14:45   [#03]

bardzo dziękuję

AsiaJ15-04-2019 22:55:36   [#04]

Mam pomroczność jasną...proszę o dojaśnienie;

uczeń klasy maturalnej nieklasyfikowany, w związku z tym;

a) nie kończy szkoły.

b) wyznaczamy egzaminy klasyfikacyjne na podstawie Art. 44k. UoSO

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

?

Jacek15-04-2019 23:17:32   [#05]

jeśli faktycznie był nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności to owszem, za zgodą RP, podobnie jak uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności i tu już zgoda RP potrzebna nie jest i może egzamin klasyfikacyjny zdawać.

ale jeśli nauczyciel nie ustali oceny w związku ze strajkiem to nie podpada pod ten przepis i nie ma podstaw do przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.


post został zmieniony: 15-04-2019 23:18:28
Ama16-04-2019 09:25:02   [#06]

Proszę o podpowiedź jak zgodnie z prawem postąpić w przypadku, gdy nauczyciele strajkują i postanowili nie wystawiać ocen końcowych uczniom klas kończących teraz szkołę. O radzie klasyfikacyjnej tez oczywiście nie ma mowy (wszyscy nauczyciele strajkują). Potrzebujemy prostej instrukcji, co zrobić, by pomóc uczniom i nie naruszyć przy tym przepisów prawa. Ratunku!

mika16-04-2019 09:33:04   [#07]

KO Warszawa: W przypadku, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela do ustalenia tych ocen.

Czyli upoważniasz np. katechetę, który wystawia wszystkie oceny. 

Areq16-04-2019 09:56:40   [#08]

Jest to niezgodne z prawem!

rzewa16-04-2019 10:22:00   [#09]

cóż... jak najbardziej zgodnie z prawem

trzeba postępować dokładnie tak samo jakby n-l był nieobecny z jakiegokolwiek powodu -> wtedy jego obowiązki przejmuje n-l wyznaczony przez dyrektora szkoły (ew. n-l zatrudniony w zastępstwie), a jak dyrektor nie ma n-la, któremu może te obowiązki powierzyć, to wykonuje je sam, o ile jest w stanie fizycznie temu sprostać

tak samo dotyczy to prowadzenia zajęć jak i wystawiania ocen

nie da się natomiast w ten sposób "załatwić" uchwały rp w sprawie klasyfikacji, jeśli nie jest możliwe by było quorum na zebraniu rp

a to czy taka uchwała jest konieczna by uczeń ukończył szkołę, to jest problem interpretacyjny - ja uważam, że ta uchwała konieczna do tego jest.

Areq16-04-2019 11:29:45   [#10]

Jak można dać zastępstwo, jak się zajęcia nie odbywają?

Areq16-04-2019 11:30:54   [#11]

W myśl art. art. 35 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

rzewa16-04-2019 14:23:11   [#12]

jak n-l strajkuje, to jest nieobecny w pracy -> zatem można zatrudnić innego n-la w zastępstwie albo dać godzinę doraźnego zastępstwa innemu n-lowi, obecnemu w pracy (wykonującemu pracę)

a to czy zajęcia się odbywają czy nie i jakie to zajęcia decyduje dyrektor -jak ma kim uczyć, to zajęcia się odbywają, a jak nie ma i sam nie jest w stanie zajęć poprowadzić, to zajęcia się nie odbywają

AnJa16-04-2019 14:34:08   [#13]

jak rzewa- ustal nauczyciel wskazany przez dyrka lub sam dyrek

ale samo wystawienie to dopiero pocżatek zabawy w podchody- bo jest jeszcze klasyfikacja

Areq16-04-2019 15:21:58   [#14]

Powierzenie nauczycielowi w zastępstwie zajęć i wynikający z tego faktu obowiązek ustalenia ocen końcowych powinien zostać zaopiniowany przez radę pedagogiczną. 

AnJa16-04-2019 15:30:11   [#15]

Zatrudnienie w tej sytuacji jest raczej pewnym skrótem myślowym - bo nie jest to na pewno takie proste.


MKJ16-04-2019 17:47:26   [#16]

Areq, pytasz RP o opinię gdy chcesz przydzielić nauczycielowi zastępstwo???

Areq16-04-2019 17:51:37   [#17]

Ja cytuję tylko zapisy dotyczące oceniania i klasyfikowania. 

Skimir16-04-2019 17:53:41   [#18]

Takie coś pojawiło się na stronie małopolskiego KO.

 

INSTRUKCJA DLA DYREKTORA
W SPRAWIE KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ UCZNIÓW
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa małopolskiego
W związku z sytuacją strajkową w szkołach przypadającą się na ustawowy termin klasyfikacji końcoworocznej uczniów klas programowo najwyższych przypominam sposób postępowania tożsamy z sytuacją, w której nauczyciel nie może ustalić ocen klasyfikacyjnych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.
1. Ustalić oceny końcoworoczne. Za nieobecnych nauczycieli oceny ustala wskazany przez dyrektora nauczyciel obecny w pracy lub dyrektor szkoły.
Nauczyciel czynnie uczestniczący w strajku posiada usprawiedliwioną nieobecność w pracy ( Art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 174). Wobec powyższego nauczyciele, którzy przystąpili do strajku nie powinni mieć dostępu do dziennika lekcyjnego, w tym elektronicznego, gdyż nie mogą świadczyć pracy. Uzupełnianie dziennika lekcyjnego jest czynnością związaną z pracą nauczyciela. Jeśli taka sytuacja miała miejsce podczas godzin strajkowych nauczyciela, to oznacza, że nauczyciel nie strajkował i winien podjąć pracę z uczniami.
Ustalenie ocen odbywa się zgodnie z zapisami art. 44f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245)
2. Poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g ustawy o systemie oświaty).
3. Zwołać zarządzeniem dyrektora szkoły roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej zgodnie z harmonogramem pracy szkoły.
Na zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej winni stawić się nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku. (Może być to także jeden dyrektor, który jest członkiem rady i jej przewodniczącym, wówczas protokół z posiedzenia winien sporządzić inny niestrajkujący pracownik szkoły, nawet niepedagogiczny). Zgodnie z Art. 21. 1. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych „Kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu.”
4. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków zgodnie z Art. 73. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534). W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycieli, quorum stanowią wszyscy obecni na zebraniu (w skrajnym przypadku, jeżeli jest to tylko dyrektor, to także ma on prawo podjąć tę uchwałę).
5. Uczniowie na podstawie tej uchwały otrzymują świadectwa.

 

Nie podpisane przez twórcę.

Wygląda na to, że do funkcjonowania szkoły potrzebny jest tylko dyrektor...

MKJ16-04-2019 17:54:33   [#19]

Kurcze, a wydawało mi się, że trochę ogarniam te przepisy. Gdzie to jest, bo nie mogę znaleźć?

zss16-04-2019 17:56:14   [#20]

brak słów...

Ed16-04-2019 17:58:27   [#21]

No to mamy teraz taki oto kwiatek:

https://wpolityce.pl/polityka/442859-nowak-matury-musza-sie-odbyc-to-obowiazek-konstytucyjny

Punkt 4 tej instrukcji zwala z nóg !

MKJ16-04-2019 18:08:14   [#22]

Pozwolę sobie skomentować tę instrukcję...

1. Nie wiem, co to są oceny końcoworoczne, ale to pewnie dlatego, że się na tym nie znam. Ustalenie ocen - ok. Ale z tym dostępem do dziennika... Jak to zrobić? Zabrać im smartfony? A może, siłą rozpędu, zabronić im dostępu również do toalety?

3. Nie będzie mi kurator mówił, w jaki sposób mam zwoływać zebranie rady - od tego mam regulamin RP. To samo jeśli chodzi o sporządzenie protokołu. Nie mówiąc już o tym, że obecność na zebraniu osób niebędących członkami RP wymaga zgody (lub wniosku) RP.

4. Co za bzdury!!! Art. 73 ust. 1 PO naprawdę nie jest trudny do zrozumienia: "Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków."

Trudno się dziwić, że nikt się nie podpisał...

eny16-04-2019 18:35:05   [#23]

Zaczyna się naginanie prawa !!!

Ed16-04-2019 18:47:10   [#24]

A może to "fake news" ? Bo aż się wierzyć nie chce, by mogło to być prawdziwe...

Czy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski potwierdzają, że taka instrukcja była im przesłana ?

 

AnJa16-04-2019 19:52:29   [#25]

https://wiadomosci.wp.pl/strajk-nauczycieli-mocne-oswiadczenie-malopolskiej-kurator-oswiaty-6371000660305537a

Jak wyjaśnia w dalszej części oświadczenia, ewentualne nieprawidłowości przy przyjmowaniu uchwały rady pedagogicznej uchyla kurator. Nowak dodaje jednak, że prawo oświatowe nie tylko reguluje szereg kwestii proceduralnych, ale przede wszystkim ma służyć realizacji konstytucyjnego prawa każdego ucznia do nauki. 

Na Twitterze małopolska kurator zaznaczyła, że w skrajnym przypadku quorum może stanowić nawet sam dyrektor szkoły, a decyzja o zatwierdzeniu decyzji rady pedagogicznej należy do kuratora. "Ja jej nie uchylę" - pisze.

I to jest sama prawda, tylko prawda i święta prawda.


 

Skimir16-04-2019 20:03:47   [#26]

Ed, to nie jest fake news :-(

KahaM16-04-2019 20:52:38   [#27]

Dyrektorka z małopolski potwierdza. Niestety pani BN niesłusznie mieniąca się kuratorem oświaty (cura - opieka, troska) takie coś wymodziła. Oglądać jej nie będę.
tutaj macie link do lektury https://wpolityce.pl/polityka/442859-nowak-matury-musza-sie-odbyc-to-obowiazek-konstytucyjny

MonMal17-04-2019 08:39:07   [#28]

Ja też potwierdzam - znalazłam tę instrukcję wczoraj w "Panelu Dyrektora" w zakładce "Informacje". 

Małgosia17-04-2019 08:48:18   [#29]

Napisałam o tym w przeglądzie prasy, ale dodam i tutaj...

O 8.00 słyszałam w wiadomościach RMF Classic fragment rozmowy z A. Zalewską. Zapytana wprost o wypowiedź Małopolskiej Kurator Oświaty najpierw odpowiadała wymijająco, ale dociśnięta przyznała, że taka interpretacja jest niezgodna z prawem.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]