Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Awans dyrektora na dyplomowanego
strony: [ 1 ]
randy01-10-2018 07:42:34   [#01]

Witam 

Jestem dyrektorem 4 rok - i mianowanym nauczycielem - jaka jest procedura żeby zrobić dyplomowanego ?

izael01-10-2018 10:36:44   [#02]

wychodzi mi na to, że musisz mieć ocenę pracy jako dyrektor:)

i dalej to sprawdzić, co w KN na temat awansu dyrektora (nie wiem, czy tam jakaś zmiana się nie szykuje, bo teraz jest mowa o ocenie wyróżniającej), teraz jest tak:

Art. 9e.  1.  Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat.

i dalej sprawdzić co w rozporządzeniu awansowym:

§ 9. 

3. W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumenty, o których mowa w ust. 2;
4) w przypadku nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 1b i 3 Karty Nauczyciela:
a) opis i analizę sposobu realizacji dwóch wymagań wybranych spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i dwóch wymagań wybranych spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły,
b) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;
5) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
6) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b Karty Nauczyciela, sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem;
7) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.


post został zmieniony: 01-10-2018 10:37:11
randy02-10-2018 18:50:40   [#03]

A co w sytuacji takiej: nauczyciel mianowany - w latach 2012-2017 
dyrektor gimnazjum. W roku szkolnym 2017 /2018 wicedyrektor - 
rozpoczęcie stażu na dyplomowanego wg art. 9e ust. 4 KN (rok i 9 
miesięcy). Od września 2018 dyrektor szkoły podstawowej. Rozumiem, że 
tych 9 miesięcy już nie zrealizuje, bo jest już dyrektorem, nie 
nauczycielem? Czy może zatem rozpoczynać procedurę od początku jako 
dyrektor, tj przepracować 3 lata i dopiero starać się o dyplomowanego wg 
art 9e ust. 1 KN?

rzewa03-10-2018 06:43:27   [#04]

możesz ten rok stażu doliczyć sobie do okresu dyrektorowania i złożyć wniosek na komisję do KO po przepracowaniu na stanowisku dyrektora sp 2 lat - art 9e ust 5 KN ale...

ja na Twoim miejscu złożyłabym wniosek teraz na podstawie art 9e ust 1 jeśli miałabym wyróżniającą ocenę pracy na stanowisku dyrektora (jeszcze gimnazjum) - w przepisie nie jest napisane, że te 3 lata nieprzerwanego dyrektorowania (a takie masz jako dyrek gimnazjum) muszą przypadać bezpośrednio przed złożeniem wniosku

randy03-10-2018 08:45:47   [#05]

No niestety, jako dyrektor nie byłam oceniana. Mam wyróżniającą ocenę pracy ale z poprzedniego roku szkolnego, czyli nauczyciela. Trudno, pozostaje art 9e ust 5 KN - będę musiała jeszcze trochę poczekać z tym dyplomowaniem.

Dziękuję serdecznie.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]