Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rada Rodziców - kto sprawuje nad nią nadzór?
strony: [ 1 ]
ola 1308-06-2018 05:57:59   [#01]

W ramach zgłębiania przepisów prawa chciałabym prosić Szanowne Koleżeństwo Dyrektorskie o pomoc w zrozumieniu porządku prawnego tworu pod tytułem Rada Rodziców.

Prawo Oświatowe mówi tak:

Art.  83. Rada rodziców
1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.
Art.  84. Kompetencje rady rodziców
1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

I to by było na tyle.

Kto więc nadzoruje zgodność podejmowanych przez RR uchwała z obowiązującym prawem?

Kto nadzoruje finanse RR?

Do jakiego urzędu może zwrócić się dyrektor placówki, kiedy widzi łamanie prawa przez RR?

 

ola 1308-06-2018 06:01:12   [#02]

A i znalazłam jeszcze takie coś na stronie [http://www.radyrodzicow.pl/index.php/fundusze]:

6. W roku 2014, w odpowiedzi na interpelację posła RP Lecha Sprawki , Minister Edukacji Narodowej, przedstawił opinię w której stwierdził, że: ustawodawca nie powołał rady rodziców jako podmiotu autonomicznego, ale działającego wewnątrz poszczególnych jednostek systemu oświaty [...] Rada rodziców, nie będąc zatem podmiotem samodzielnym, nie ma możliwości zakładania odrębnego rachunku bankowego, jak również samodzielnego dokonywania zakupów [...]. W ślad za powyższym rada rodziców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nie może również mieć nadawanego numeru NIP i REGON, a także, nie działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie może być pracodawcą, stroną umowy, dawać zleceń i odpowiednio być płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

I jak się to ma do obowiązujących przepisów?

Dante08-06-2018 06:46:59   [#03]

Jeśli  RR nie może zakładać rachunku bankowego, to gdzie ma gromadzić fundusze?

ola 1308-06-2018 07:13:36   [#04]

I jeszcze takie pytania: 

Czy RR ma prawo do osobnego pomieszczenia w Szkole?

Czy mogą wchodzić na teren szkoły z pełną swobodą bez opowiadania się komukolwiek?  

AnJa08-06-2018 08:26:45   [#05]

Nie masz czym się zająć i potrzebny Ci konflikt z RR?

ola 1308-06-2018 08:49:50   [#06]

Hahahaha, mam roboty po kokardkę. Niemniej jednak chcę wiedzieć :-)

I spoko, nie zamierzam wszczynać konfliktów z RR, jedna wojna religijna mi wystarczy. ;-)

 

Przecinki i liczebniki...


post został zmieniony: 08-06-2018 08:50:29
j2308-06-2018 10:20:39   [#07]

subkonto na wydzielonym rachunku dochodów, jeżeli taki istnieje?

ola 1308-06-2018 10:38:06   [#08]

Ale wtedy rodzice nie mają do niego dostępu bezpośredniego, trzeba  zaplanować darowizny ich wysokość .... i niczego na paragon z tego nie kupisz.

Leszek08-06-2018 11:32:15   [#09]

uPO - Art.  84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

pozdrawiam

ola 1308-06-2018 11:48:07   [#10]

Leszku,

Wszystko pięknie ładnie, ale kto to kontroluje - jakie są odpowiedzi na pytania:

Kto nadzoruje zgodność podejmowanych przez RR uchwała z obowiązującym prawem?

Kto nadzoruje finanse RR?

Do jakiego urzędu może zwrócić się dyrektor placówki, kiedy widzi łamanie prawa przez RR?

Czy RR ma prawo do osobnego pomieszczenia w Szkole?

Czy mogą wchodzić na teren szkoły z pełną swobodą bez opowiadania się komukolwiek?  

AnJa08-06-2018 13:23:27   [#11]

Ad 1 i 2.
Komisja Rewizyjna i Rada Rodziców

Ad. 3. jak w przypadku zauważenia łamania prawa przez każdego obywatela: policji, prokuratury, RPD, urzedu skarbowego, CBA, itp. Możłiwe, ze do KO i OP też- ale nie sądze, by one coś mogły w tym względzie.

Ad.4. Jeśli to możliwe.

Ad.5. Zgodnie z uregulowaniami szkolnymi- na zasadach takich, jak wszyscy rodzice i opiekunowie.

Leszek08-06-2018 16:26:06   [#12]

ano AnJa

i

pozdrawiam

DYREK09-06-2018 12:39:12   [#13]

RR jest organem szkoły -> niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły.

edrab12-06-2018 16:36:51   [#14]

No właśnie..... Komisja Rewizyjna i RR

A co w przypadku, kiedy prawie cały zarząd i komisja rewizyjna złożyli rezygnację, a ponadto 2 osoby z RR zrezygnowały z członkostwa. Został przewodniczący, skarbnik i 1 członek komisji rewizyjnej. Nikt nie kwapi się do zwołania zebrania i naprawienia sytuacji. Czy ktoś może nakazać zwołanie zebrania?

AnJa12-06-2018 18:04:05   [#15]

w regulaminie rr to masz

możliwe, że i w statucie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]