Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnienie
strony: [ 1 ][ 2 ]
azikaj29-05-2018 15:22:07   [#01]

Zatrudniamy od września nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i pytanie jaka powinna być pierwsza umowa na czas określony czy nieokreślony ?

Jacek29-05-2018 17:07:53   [#02]

to zależy od wymiaru zatrudnienia.

Jeśli pełny wymiar to umowa na podstawie mianowania, jeśli niepełny to na czas nieokreślony. Poczytaj art. 10 KN, który wszystko wyjaśnia.

Ala02-06-2018 15:47:36   [#03]

o ile to nie jest umowa na zastępstwo

bo wtedy na czas określony

alis02-06-2018 18:46:22   [#04]

Rok temu zatrudniłam n-la dyplomowanego na 2 godz., od września będzie miał u mnie 4 godz., robię aneks do umowy?

MKJ05-06-2018 18:55:42   [#05]

Do [#02]:

Jacku, jaka umowa??? ;-)

Do [#04]:

A zgadza się na to? Jeśli tak, to porozumienie zmieniające (czyli aneks), a jeśli nie, to ewentualnie wypowiedzenie zmieniające.

Jacek05-06-2018 22:41:27   [#06]

MKJ ok.

dla ścisłości... pozaumowny stosunek pracy :-)

alis20-08-2018 11:09:12   [#07]

Mam taka sytuację, nauczyciel X zatrudniony na cały etat rezygnuje u mnie z pracy i od września chce przejść do innej szkoły -dużej szkoły, u mnie uczyłby tylko  2 godz. Wos

Czy właściwa jest opcja:

1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i ponowne zawarcie umowy na te 2 godz.?

Czy w takiej sytuacji jest może jakieś inne rozwiązanie? Proszę o pomoc.

MKJ20-08-2018 11:51:41   [#08]

A jak jest zatrudniony?

alis20-08-2018 12:08:50   [#09]

Na czas nieokreślony, umowa o pracę-nauczyciel kontraktowy

MKJ20-08-2018 17:11:17   [#10]

Jeśli jest to umowa o pracę, to nie ma potrzeby jej rozwiązywania - wystarczy porozumienie zmieniające.

alis20-08-2018 18:05:36   [#11]

A wzór porozumienia zmieniającego ktoś mógłby podrzucić?

gosiaes220-08-2018 18:12:14   [#12]

dużo tego w internecie ;)

MKJ20-08-2018 18:45:12   [#13]

Proszę bardzo - na własną odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli chodzi o podstawę prawną. :-)

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE

umowę o pracę

zawarte na podstawie art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104) w związku z art. 300 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) w związku z art. 91c ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w ..., w dniu ..., pomiędzy ..., reprezentowanym przez dyrektora ..., zwanym dalej „pracodawcą”, a Panią ..., zwaną dalej „pracownikiem”.

 

Strony umowy o pracę zawartej w dniu ..., pracodawca i pracownik, zgodnie oświadczają, że od dnia ... zmianie ulegają następujące warunki umowy o pracę:

 

Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

…………………………                                                                                            …………………………

      (podpis pracownika)                                                                                                                                        (pieczęć imienna i podpis

     osoby reprezentującej pracodawcę)

Jot20-08-2018 20:08:17   [#14]

Czy można zawrzeć kolejną umowę o pracę z panią w trakcie urlopu macierzyńskiego?Jej umowa o pracę wygasa z dniem 31 sierpnia, ale chciałabym jej zapewnić powrót, bo to dobry nauczyciel. Wtedy od 1 września zatrudniam kogoś na zastępstwo. Czy tak będzie dobrze?

DYREK20-08-2018 21:24:35   [#15]

Umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta.

Nie ma przeszkód prawnych w zawarciu kolejnej umowy na czas określony w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. 

W kolejnej umowie o pracę należy wskazać jako termin rozpoczęcia pracy następny dzień przypadający po dniu rozwiązania poprzedniej umowy o pracę (tj.1.09). W tym przypadku, pracownica od pierwszego dnia nowego zatrudnienia będzie kontynuować urlop macierzyński - zatem w jej miejsce może być zatrudniona inna osoba w zastępstwie.

Rozumiem, że obecna i następna umowa na czas określony nauczycielki jest zgodna z zapisami art.10 ust.7 KN.

alis20-08-2018 21:38:36   [#16]

gosiaes2, wiem, że dużo tego w Internecie, ale mi właśnie zależy na właściwej podstawie prawnej, a wiem, że tutaj uzyskam poprawne informacje;)

MKJ-dziękuję:)

 

MKJ21-08-2018 00:28:59   [#17]

Ta podstawa wynika z interpretacji, która jest mi bliska, a która mówi, że ani KN ani KP nie regulują porozumień zmieniających umowę o pracę, stąd odwołanie do KC.

Ale są również interpretacje, że do porozumień zmieniających można zastosować przepisy dotyczące rozwiązywania stosunku pracy za porozumieniem stron, czyli w przypadku KN art. 23 ust. 4 pkt 1 (ewentualnie w związku z art. 27 ust. 3), a w przypadku KP art. 30 § 1 pkt 1.

Jot21-08-2018 00:37:12   [#18]

Dziękuję DYREK:-) Myślę oczywiście o zatrudnieniu tej pani będącej na urlopie macierzyńskim już na czas nieokreślony.

 

rzewa21-08-2018 00:46:42   [#19]

.porozumienie zmieniające:

w przypadku KN - art. 23 ust. 4 pkt 1 (ewentualnie w związku z art. 27 ust. 3) oraz art 42 k.p. w związku z art 91c ust 1 KN,

a w przypadku k.p. -  art. 30 § 1 pkt 1 w związku z art 42 k.p.

Jot21-08-2018 01:15:35   [#20]

Czy nauczyciel historii z doktoratem, który uczył do tej pory historii i wosu w innej szkole rzeczywiście nie posiada kwalifikacji do wosu wg nowych przepisów? Czy to kwestia tego,co ma w suplemencie...a właściwie czego nie ma...bo nie ma tam o kwalifikacjach do wos-u...

AnJa21-08-2018 10:20:49   [#21]

Poza tym, ze nie mam doktoratu i suplementu- mam podobną sytuację.

I nie tylko wg nowych ale  wg poprzednich przepisów do wos kwalifikacji nie mam- dyrektor uznawał je za wystarczające i umiał tego bronić.

Ale akurat dyrektor dobrze siebie znał i miał dobre mniemanie o swoich kwalifikacjach z wos:-)

elnik21-08-2018 19:31:38   [#22]

Czy można tak: Zatrudniam nauczyciela po raz pierwszy na 2/18. W szkole w której ma pełny etat i jest zatrudniony na podstawie mianowania ma uznane kwalifikacje do wos przez dyrektora. Czy zatrudniając tego nauczyciela - mogę mu również uznać kwalifikacje. (tak na dzień dobry?)

DYREK21-08-2018 19:58:43   [#23]

obecnie nie ma pojęcia uznania kwalifikacji (coś takiego było chyba do 2004 r. - specjalne pismo itp.)

teraz oceny kwalifikacji dokonuje każdorazowo dyrektor szkoły nawiązując z danym nauczycielem stosunek pracy lub nie -> nie wydaje się "kwitu" uznającego kwalifikacje

stanowisko dyrektora jest wiążące -> uchylić może KO lub MEN

Jot21-08-2018 20:46:27   [#24]

Co zrobilibyście na moim miejscu z tym wos-em? Konieczna jest zgoda z KO w przypadku tego historyka?

AnJa21-08-2018 22:31:44   [#25]

Wpisalbym go we wrześniowy aneks jako mała z kwalifikacjami. Może puszcza?

elnik22-08-2018 15:57:43   [#26]

do DYRKA

Proszę o pomoc - jak w świetle dzisiaj obowiązującego prawa dokonać nauczycielowi oceny jego kwalifikacji do nauczania (po historii - wos-u) nawiązując z nim stosunek pracy ( umowa na 2/18). Jakim pismem (czy pismem?) i na jakiej podstawie.

DYREK22-08-2018 17:02:41   [#27]

zatrudniając nauczyciela musisz w oparciu o posiadane dokumenty sprawdzić

czy zakres jego studiów z historii obejmował treści wiedzy o społeczeństwie?

jeżeli tak, to oceniasz pozytywnie -> uważasz, że ma kwalifikacje  

nie wydaje się "kwitu" uznającego (oceniającego) kwalifikacje -> podpisując z nim umowę stwierdzasz, że ma kwalifikacji

co z tym zrobi KO to już inna bajka?

albo

jeżeli wcześniej (zgodnie ze starymi przepisami) już miał uznane  kwalifikacje, to niech dostarczy dokument to potwierdzający i wtedy ma zastosowanie:

§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575)

 

elnik22-08-2018 17:18:04   [#28]

Problemem jest jeszcze : typ szkoły. Uznanie było do gimnazjum, a ja zatrudniam go w SP.

Dziękuję za wyjaśnienie.

muza22-08-2018 21:08:40   [#29]

A jak będzie z nauczycielem kontraktowym? Rok na umowie na czas określony (0,5 etatu), od wrzęsnia też 0,5 etatu, ale umowa na czas nieokreśłony powinna być zawarta? Czy mogę na czas określony? 

Ala22-08-2018 21:15:38   [#30]

zatrudniasz na czas nieokreślony :)

chyba, że to zastępstwo to wtedy określony

muza22-08-2018 21:23:55   [#31]

Dobrze, a poniewaz to nauczcyiel poszukujący innej szkoły, to automatycznie w budzecie zapewniam odprawe na wypadek zwolnienia (bo np zz każą znależć godziny dla swojego prezesa, który ma kwalifikacje do przedmiotu o niepłenym etacie godzin - mówiąc skrótem). Jednak gdy ów nauczyciel sam rezygnuje na przykład, to takiej odprawy mu nie wypłacam, tak?

W przypadku nauczyciela dyplomowanego, który ma 7 godzin przedmiotu dodatkowego, ale u ans obowiązkowego, zatrudniam na podstawie mianowania, prawda? 

 

mała re22-08-2018 21:24:27   [#32]

Nie mogę znaleźć nauczyciela fizyki na 4/18 , czy mogę zatrudnić emeryta, który jest na emeryturze od trzech lat?

Jot22-08-2018 21:36:34   [#33]

Dziękuję DYREK. On nie miał uznanych kwalifikacji, tylko zgodnie ze stanem sprzed 1 sierpnia 2017 roku, jako nauczyciel historii po prostu uczył też WOS-u. Nawet była wtedy odpowiedź z MEN na interpelację w tej sprawie, że każdy, kto ukończył historię może uczyć tego przedmiotu. Ja absolutnie nie kwestionuję jego przygotowania i tego, że będzie dobrze uczył, ale obawiam się , co na to teraz KO.  Nie wiem, czy w ostateczności wystarczyłoby zaświadczenie od poprzedniego dyrektora, że w tych i tych latach uczył wos-u w gimnazjum? Tylko tutaj, tak jak wspomniano wyżej- teraz szkoła podstawowa, czyli inny typ szkoły...Choć 8 klasa to kiedyś  2 klasa gimnazjum....A w zeszłym roku jeszcze wosu w SP nie było, bo nie było klasy 8...no i koło się zamyka:-):-(...Rzeczywiście muszę usiąść z podstawą programową w ręce i suplementem albo indeksem i sprawdzić dokładnie treści programowe, co by było zgodnie z przepisami:-)

elnik22-08-2018 22:29:44   [#34]

Czy w teczce akt osobowych należy umieścić jakieś pismo potwierdzające że takie działania porównawcze poczyniliśmy?

AnJa22-08-2018 22:42:36   [#35]

Nie- pisał o tym Dyrek.

Jot23-08-2018 21:25:00   [#36]

Dalej drążę temat nauczyciela z  z tytułem doktorata. Przez dwa ostatnie lata uczył historii i wosu w gimnazjum. W suplemencie trudno doczytać się jakichś szczegółów. Jeśli dobrze analizuję to z ćwiczeń i wykładów w sumie można by uzbierać ok 170 godzin zbliżonych tematycznie /tak można przypuszczać, bo zapisy w suplemencie są bardzo ogólne/. Czy taka liczbę godzin można by uznać za wystarczającą, aby nie trzeba było pisać o zgodę KO?

elnik24-08-2018 10:13:07   [#37]

W KO powiedziano mi , że od tego roku MEN uznaje kwalifikacje do wosu mgr historii. Po problemie.

DYREK24-08-2018 10:46:08   [#38]

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=11959 

albo

http://poselbrynkus.pl/?p=2528 

z pisma MEN 

Warszawa, 16-05-2017

DKO-WKiDN.054.2.2017.BK 

Odpowiedź na interpelację poselską nr 11959

"Uprzejmie wyjaśniam, że nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii, posiadają również kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo  oraz wiedza o społeczeństwie. "

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

AnJa24-08-2018 11:18:42   [#39]

O- nie znałem tego.

No to czysta (z punktu widzenia KO oczywiście) sprawa- właśnie uzyskałem kwalifikacje do nauczania jedynego przedmiotu, którego uczyć umiem:-)

Jednak jak historyk jest wiceministrem to zaraz inna sytuacja jest!

rzewa24-08-2018 19:36:39   [#40]

muza: zwolnienie n-la zatrudnionego na umowie o pracę w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony nie powoduje konieczności wypłacenia odprawy

mała re: oczywiście, że możesz

Jot25-08-2018 11:26:01   [#41]

DYREK- wspomniałam o tym piśmie z MEN wyżej, ale doszłam do wniosku, że skoro jest z datą majową tzn datą przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji to już nie jest aktualne? Chciałabym się mylić, bo bardzo by mi to pasowało:-)...

Jot27-08-2018 17:58:45   [#42]

Chciałabym się upewnić, proszę odpowiedzcie: Zatrudniam nauczyciela od 1 września na zastępstwo do czasu powrotu z urlopu. Planowany termin to kwiecień. Czy, jeśli okaże się, że ten zastępowany nauczyciel jednak nie wróci do końca roku szkolnego to umowa nauczyciela zostanie przedłużona do końca czerwca, czy do końca sierpnia? 

rzewa27-08-2018 20:38:40   [#43]

najlepiej podpisać umowę na zastępstwo "na czas nieobecności p. .... (imię i nazwisko), nie dłużej niż do 31.08.2019"

taka umowa rozwiązuje się automatycznie z chwilą podjęcia pracy przez zastępowanego pracownika

jeśli zatrudniasz n-la we wrześniu (w tym wypadku 1.09), to n-l, o ile dopracuje do ostatniego dnia zajęć, będzie miał prawo do całego urlopu czyli do końca wakacji

Jot27-08-2018 23:07:16   [#44]

Dzięki serdeczne. Czy mam rozumieć, że jeśli na dzień dzisiejszy nie wiem, czy ta osoba będzie po rodzicielskim brała jeszcze np urlop zdrowotny na te dwa miesiące do końca roku, to wpisuję "nie dłużej, niż do 31 sierpnia 2019, tak?

rzewa28-08-2018 00:33:41   [#45]

tak

zawsze przy umowie na zastępstwo należy tak określić czas jej trwania: na czas nieobecności XY, nie dłużej niż do ...i tu data

Aga2728-08-2018 12:48:29   [#46]

Jak wyżej zatrudniam nauczyciela na zastępstwo i mam wątpliwości czy umowa od 1 września 2018 do końca zajęć dydaktycznych czyli do 21 czerwca 2019, czy do 31 sierpnia 2019 (zastępowana nauczycielka do końca roku na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim)?

rzewa28-08-2018 14:08:12   [#47]

do 31.08 - pracodawca nie może pozbawiać pracownika należnego urlopu ani dowolnie zamieniać go na ekwiwalent

Aga2728-08-2018 21:39:06   [#48]

Dziękuję, tak też myślałam.

majaaaa29-08-2018 09:37:11   [#49]

N-l przedszkola kontraktowy dostał zgodę kuratora na prowadzenie zajęć z języka obcego 3/25, ale do celów placowych za te zajęcia ma być traktowany jako stażysta, jak to rozliczać? Czy dodatkową umowę na te zajęcia? 

majaaaa29-08-2018 09:43:21   [#50]

Sorry, j.obcego będzie miał 1/22 i 2/25,myślałam,że pensum łączone i nadgodziny,ale jak połączyć stażystę i kontraktowego? Poradźcie proszę :)   

strony: [ 1 ][ 2 ]