Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Oświatowe orzecznictwo sądowe
strony: [ 1 ]
rzewa11-02-2018 07:51:03   [#01]

Brakuje mi takiego wątku więc go zakładam - opisałam się dlaczego to robię i "zjadło" mi ten post więc nic nie będę pisać - mam nadzieję, że się domyślicie...

na początek przyklejam z innego wątku pewne rozstrzygnięcie, świeżutkie jak bułeczki - jeszcze nieprawomocne

ola 1309-02-2018 22:10:02   [#10393]

Warto wiedzieć:

Wyrok sądu ws. arkuszy organizacji szkoły a wytyczne organu prowadzącego w tej sprawie m.in: Skarżący podnieśli, że wyżej przytoczone regulacje (ani żadne inne) nie mogą być interpretowane jako normy zawierające w sobie delegację dla wójta/burmistrza/prezydenta do wydawania aktów normatywnych, które w sposób generalny określać będą "zasady organizacji roku szkolnego" czy "zasady organizacji placówek oświatowych".

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A30B5A69E 

rzewa11-02-2018 07:35:03   [#10394]

hm... uzasadnienie tego wyroku pozostawia też wiele do życzenia -> nie wiem jak brzmiał zaskarżony akt, zatem trudno przeprowadzić analizę

prawdopodobnie zawierał niedopuszczalne normy dotyczące zatrudniania n-li -> tego w takich aktach absolutnie nie można umieszczać i pewnie był podjęty na niepasującej podstawie prawnej...

nie można jednak na tej podstawie stwierdzać, że w ogóle nie ma możliwości podjęcia przez OP jakichkolwiek ustaleń co do sposobu konstrukcji arkuszy organizacyjnych

Joasia Berdzik11-02-2018 10:42:12   [#02]

Zgadzam się z Tobą

Tzn - według mnie wyrok wskazuje, ze OP (wójt) nie ma prawa wydać zarządzenia w sprawie wytycznych - nie ma delegacji do ustanawiania w tej sprawie prawa miejscowego

Jednak OP ma kompetencje istotne w zakresie arkuszy - moze je zatwierdzić, bądź nie.
Jesli ustawodawca dał mu takie uprawnienia, to jest chyba oczywiste, ze przewidywał, ze OP może ustalić warunki, na których to zatwierdzenie nastąpi

OP ma okreslony obszar ingerencji - ale arkusz organizacyjny jest także istotnym dokumentem finansowym i to wpływającym na budżet nie tylko w kolejnym roku, ale często w kilku kolejnych latach. OP może wiec powiedzieć - nie zatwierdzę arkusza, jesli nie będą spełnione wymagania ustawy o finansach publicznych i przepisy oświatowe. Na równi.

Jednym słowem na poziomie praktycznym i pewnie każdy z dyrektorów to wie, informacje od OP, w jakim kształcie ma być arkusz są racjonalnym działaniem obu tych instytucji, oczywiście jeśli tej granicy zadna za stron nie przekracza i ingerencja OP nie dotyczy obszaru decyzji pozafinansowych dyrektora.

slos12-02-2018 07:58:45   [#03]

Taki watek z wyrokami i innymi postanowieniami sądów lepiej dać na górze.

izael12-02-2018 12:36:41   [#04]

może się przyda

Zmiana podejścia do urlopu wypoczynkowego a udpz.

Na fali tego rozstrzygnięcia zmieniła się KN dla szkół nieferyjnych, ale pewnie zmieni/zmieniło się też orzecznictwo naszych sądów dla nauczycieli feryjnych.

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sygn. sprawy C-178/15,

Jeżeli chodzi o cel urlopu dla poratowania zdrowia, takiego jak przewidziany w prawie polskim, należy przypomnieć, że art. 73 ust. 1 Karty nauczyciela stanowi, iż urlopu tego udziela się „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Zgodnie z jej art. 73 ust. 10 o „potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia”, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Ponadto art. 73 ust. 6 Karty nauczyciela przewiduje, że dwa tygodnie przed zakończeniem rzeczonego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien zgłosić się na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jak stwierdził sam sąd odsyłający we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, elementy przywołane w powyższym punkcie niniejszego wyroku mogą uzasadnić stanowisko, że sporny urlop dla poratowania zdrowia ma na celu poprawę stanu zdrowia pracowników, którym został zalecony i - w przeciwieństwie do corocznego urlopu wypoczynkowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88 - nie służy zapewnieniu tym pracownikom okresu wytchnienia i wolnego czasu, skoro powinni oni poddać się leczeniu zaleconemu przez lekarza.

To w świetle powyższych wskazówek oraz całokształtu elementów regulujących na poziomie prawa krajowego przyznawanie urlopu dla poratowania zdrowia sąd odsyłający musi dokonać oceny, czy cel rzeczonego urlopu różni się od celu corocznego urlopu wypoczynkowego zdefiniowanego w art. 7 dyrektywy 2003/88 zgodnie z wykładnią Trybunału.

W sytuacji, w której sąd odsyłający miałby dojść do wniosku, że taka różnica zachodzi, uregulowanie krajowe powinno przewidywać obowiązek przyznania przez pracodawcę zainteresowanemu pracownikowi corocznego urlopu w innym terminie zaproponowanym przez pracownika, który to termin w danym wypadku będzie zgodny z nadrzędnymi interesami pracodawcy, nie wykluczając a priori możliwości, że termin ten może znaleźć się poza okresem rozliczeniowym dla danego urlopu corocznego (zob. podobnie wyrok z dnia 10 września 2009 r., Vicente Pereda, C-277/08, EU:C:2009:542, pkt 22, 23).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0178&from=PL

 

MKJ12-02-2018 21:13:24   [#05]

Od 1.01.2018 r. zmieniła się KN dla nauczycieli feryjnych - art. 66 ust. 1:

"W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni."

izael12-02-2018 21:23:22   [#06]

:)

 

DYREK13-02-2018 09:08:12   [#07]

rekrutacja do przedszkoli

„ [...] ewentualne zarządzenia Dyrektora Przedszkola nie mogą stanowić podstawy prawnej przesądzającej samoistnie o wprowadzeniu kryterium losowania jako etapu rekrutacji do przedszkola. […] Szczegółowe kryteria przyjęcia do przedszkola uregulowane zostały w ustawie […], jak również w uchwale Rady Miejskiej […] Jednakże te akty prawne nie przewidują możliwości losowania na jakimkolwiek etapie rekrutacji do przedszkola. […] Organy w postępowaniu rekrutacyjnym zastosowały regulacje pozaustawowe. Naruszenia te powodują, iż zaskarżone rozstrzygnięcie oraz rozstrzygnięcia je poprzedzające nie mogą się ostać w obrocie prawnym i wymagają wyeliminowania” -> wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20.12.2016 r., IV SA/Po 531/16).

warto przeczytać całość: 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-po-531-16/178586d.html 

DYREK19-02-2018 09:31:02   [#08]

Kryteria zwolnień nauczycieli

Orzecznictwo:

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 1998 r. (I PKN 420/98).
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99.
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2000 r. (I PKN 26/00).
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. (I PKN 610/00).
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2002 r. (I PKN 771/00).
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r., I PK 305/02.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2003 r. (I PK 286/02).
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r., I PK 616/02.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2003 r. (I PK 104/03).
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (I PKN 159/04).
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2006 r., III PKN 57/06.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2012 r. (II PK 258/11).
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 2013 r. (I PK 61/13).
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r., I PK 85/13.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2014 r. (III PK 18/14).
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r. (I PK 140/14)
Leszek21-02-2018 09:10:58   [#09]

o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wydawania posiłków na rzecz uczniów i nauczycieli danej jednostki, jednostki z danej Gminy oraz jednostki spoza Gminy.

I SA/Po 992/17 - Wyrok WSA w Poznaniu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/738A43F5FA

 

 

pozdrawiam

 


post został zmieniony: 21-02-2018 09:11:47

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]