Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut po nowemu raz jeszcze
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
olaszyma07-11-2017 17:55:04   [#51]

No właśnie. Nie znalazłam zapisu mówiącego o tym że uchwala "projekt statutu szkoły". A może nie wiem gdzie szukać ? Czy istnieje taki dokument jak "projekt statutu" ?

graraz07-11-2017 18:13:00   [#52]

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

an07-11-2017 20:02:38   [#53]

Dokładnie. Rada przygotowuje projekt statutu. Przekazuje go Radzie szkoły - jeśli jest - do uchwalenia, a jak nie ma to Rada Pedagogiczna - Uchwala go.

Jolanta 7707-11-2017 21:39:52   [#54]

Proszę o wskazówkę gdzie znajdę informacje na temat statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego? W moim SOSW klasy gimnazjum zostały włączone do SP, poza tym jest Przedszkole , Szkoła Przysposabiająca do Pracy i grupy wychowawcze ( internat). Czy mogę wprowadzić nowy statut SOSW ? Czy powinnam go tylko znowelizować? 

DYREK07-11-2017 22:05:48   [#55]

wątek: statut SOSW ?

olaszyma07-11-2017 22:11:48   [#56]

Czyli jak nie ma Rady Szkoły to dwie uchwały są niepotrzebne?

rzewa08-11-2017 09:21:46   [#57]

tak, dwie uchwały w tym wypadku zbędne -> po co dwa papiery jak wystarczy jeden?

olaszyma08-11-2017 10:25:23   [#58]

Bo KO kazało?

Ania Sz09-11-2017 10:34:49   [#59]

Jest zespół szkół w skład którego wchodzi technikum i szkoła branżowa (z wygaszaną zasadniczą szkołą zawodową). Statut był jeden na zespół szkół.

Teraz należy:

1) zrobić zmianę w dotychczasowym statucie - przekształcić ZSZ w branżową i dodać zapisy dotyczące ZSZ.

2) zrobić nowe statutu - jeden dla technikum, jeden dla branżowej i jeden dla zespołu (w zespole ująć wspólne rzeczy)

Jak uważacie?

AnJa09-11-2017 10:43:45   [#60]

Wg najczęściej powtarzanej opinii z tego forum- tak, z tym, że tylko OP może nadawać i zmieniać statut zespołu.

Na innych forach nie podziela się tego poglądu - i wystarczy zmiana statutu zespołu przez RP.

Osobiście zgadzam się z argumentami obu opcji:-)

Jolanta 7713-11-2017 17:14:11   [#61]

Statut mojej placówki (SOSW) był wiele razy aktualizowany do tego stopnia, że stał się mało czytelny  Czy jest jakaś możliwość aby napisać i wprowadzić nowy ? (oczywiście oparty o ramowy statut z 2005r, i nowe przepisy Prawa Oświatowego) Dodam ,że jedyną zmianą w mojej placówce jest włączenie klas GIM do szkoły Podstawowej.

sońka14-11-2017 12:10:58   [#62]

no nie tylko, bo jeszcze trzeba wprowadzić nowe zapisy, jak o doradztwie zaw., wolontariacie i innych szereg

Ed15-11-2017 16:39:57   [#63]

Czy uchwalony przez RP statut należy przesłać do organu prowadzącego i do organu nadzoru ?

Chaja15-11-2017 16:50:09   [#64]

KO Rzeszów - http://www.ko.rzeszow.pl/_na_glownej/wyjasnienia-dotyczace-statutow-szkol-c-d/ 

Dante15-11-2017 19:26:49   [#65]

To czy 6-letnia sp przekształcona na 8-letnią z włączonym gimnazjum to jest nowa szkoła, którą zakłada  OP i nadaje jej statut przesyłany do Kuratora? Czy działa tutaj art 88 ustawy Prawo Oświatowe?


post został zmieniony: 15-11-2017 19:27:01
Jot16-11-2017 00:23:43   [#66]

Bardzo proszę o odpowiedź, czy zadania pielęgniarki szkolnej muszą być zawarte w statucie? Jeśli tak, to w jakim dokumencie je teraz znajdę? Są jakieś nowe przepisy? Jeśli ktoś może, to bardzo proszę, napiszcie, jak to u Was jest zapisane? To niewielka szkoła, a dyżur pielęgniarki tylko w jeden dzień. Mam wątpliwości...

MKJ16-11-2017 07:42:00   [#67]

Zadania pielęgniarki szkolnej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133). Statut szkoły nie może nakładać na pielęgniarkę żadnych zadań, ponieważ nie jest ona pracownikiem szkoły i nie podlega służbowo dyrektorowi szkoły. Wszystko reguluje ww. rozporządzenie i umowa między szkołą a podmiotem wykonującym działalność leczniczą o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jot16-11-2017 18:37:46   [#68]

Serdeczne dzięki. Słyszałam inne opinie i nie byłam pewna, czy mam dobrze. Też argumentowałam, że to nie jest pracownik zatrudniony przez szkołę. Dzięki za pp, bo znalazłam jakąś starszą.

Jot16-11-2017 18:44:34   [#69]

Czy pielęgniarka szkolna może za zgodą rodziców dokonywać systematycznej kontroli czystości głów w ramach profilaktyki ? Oczywiście dyskretnie, pojedynczo.

Jot16-11-2017 21:50:49   [#70]

Jeszcze inne pytanie:-) Proszę o odpowiedź, czy nie jest sprzeczny z prawem taki zapis w statucie dotyczący biblioteki?:  "9. Za przetrzymywanie książki   dłużej, niż przewiduje regulamin uczeń przynosi dodatkowo inny,  przydatny dla szkolnej biblioteki  egzemplarz w formie darowizny"

MKJ17-11-2017 08:06:05   [#71]

Jest to de facto nałożenie kary finansowej (przekazanie darowizny oznacza wydatkowanie środków finansowych), a takie można nakładać tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach i może to robić tylko organ ustawowo do tego uprawniony. Na pewno nie jest nim dyrektor szkoły w stosunku do uczniów lub ich rodziców.

Jot17-11-2017 09:31:38   [#72]

Bardzo dziękuję:-) Usuwamy

olaszyma17-11-2017 09:56:26   [#73]

Czy w statucie szkoły podstawowej powinien się znaleźć zapis o możliwości przeniesienia ucznia za zgodą KO do innej szkoły? Czy art. 68.3 UPO dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym? Czy w UPO jest procedura przeniesienia ucznia ? Gdzie? Znalazłam gdzieś takie ustalenia ale nie wiem czy pochodzą one z ustawy czy to czyjaś twórczość:

1.      Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

1). Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

a)uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów,

b) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,

c)zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,

d)uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne,

e)wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.

f) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

MKJ17-11-2017 10:47:18   [#74]

To czyjaś twórczość, ale całkiem niegłupia...

izael17-11-2017 11:03:43   [#75]

zwłaszcza, ze to chyba też może być katalog (może jeszcze+nieobecności ucznia i niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych szkolnych) powodów do skreślenia ucznia pełnoletniego z listy

:)

olaszyma17-11-2017 11:06:13   [#76]

Czyli w UPO nie ma nic więcej poza art. 68.3 który daje dyrektorowi szkoły podstawowej uprawnienia do występowania o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym ? Chyba że to jeszcze w uoso, której zapisy w niektórych przypadkach jeszcze obowiązują. 

izael17-11-2017 11:08:47   [#77]

nie ma w UoSO

olaszyma17-11-2017 11:26:21   [#78]

Przepis UPO jest tak abstrakcyjny źe właściwie chyba niemożliwy do wyegzekwowania.

izael17-11-2017 11:35:15   [#79]

aaaa to już inna dyskusja:)

najważniejszy zapis, powtarzający się gdzie się da,  w całym prawie oświatowym i okołooświatowym brzmi "dyrektor szkoły odpowiada za..."

i on już jest taki mniej abstrakcyjny, a bardziej konkretny

;)

olaszyma17-11-2017 12:20:47   [#80]

Oj tak Izo, łatwiej byłoby wyliczyć za co nie odpowiada (trzęsienie ziemi, koklusz i dziurę ozonową ale to tez nie jest pewne...;-)

gula17-11-2017 18:58:03   [#81]

Proszę o ustosunkowanie się do wskazówki: "w podstawie programowej kształcenia ogólnego znajdziemy  cele i zadania szkoły, które należy wpisać do statutu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 98  ust. 1 pkt 4 PO" czyli kopiuj wklej i po kłopocie?

MKJ18-11-2017 06:49:39   [#82]

W podstawie programowej opisane są przede wszystkim cele kształcenia i zadania szkoły w zakresie dydaktyki, natomiast szkoła może osiągać również inne cele i realizować inne zadania, które uzna za istotne i wpisze do statutu. Nie trzeba wpisywać do statutu celów i zadań opisanych w podstawie programowej, ale trzeba je realizować. A w statucie np. taki zapis: "Oprócz zadań nałożonych na szkołę przez odrębne przepisy, szkoła realizuje także..."

malmar1519-11-2017 16:55:59   [#83]

statut szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i klasami gimnazjalnymi

czy w nim również należy umieścić inną formę wychowania przedszkolnego- punkt przedszkolny?

już zgłupiałam :(

Ala19-11-2017 22:09:15   [#84]

nie :)

malmar1519-11-2017 22:38:16   [#85]

Ala, a co w zamian? ;)

regulamin działania IFWP?

Ala19-11-2017 22:46:40   [#86]

masz w szkole punkt przedszkolny?

malmar1519-11-2017 23:13:11   [#87]

mam

Ala20-11-2017 10:15:02   [#88]

i on jest w strukturze szkoły?

sońka22-11-2017 16:44:17   [#89]

Przy okazji zmiany Statutu, musimy zmienić regulaminy RR, SU, RP - czy każdy organ uchwala swój regulamin?

airam22-11-2017 21:07:09   [#90]

Chciałabym upewnić się co do podstawy prawnej uchwały i jej treści w sprawie uchwalenia statutu (szkoła bez RSz):

  1. czy taka: "art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949)"?
  2. czy w tej samej uchwale traci moc poprzedni statut i uchwala się nowy?
  3. czy coś musi zrobić RP w związku z art. 72 ust. 1 UPO? (gdzieś jakiś wizytator sugerował dwie uchwały do statutu)
Jot22-11-2017 22:30:58   [#91]

Odpowiedzcie,  proszę...Czy rada pedagogiczna ma prawo jeszcze teraz do końca listopada uchwalając nowy statut wprowadzić   zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, mimo zapoznania we wrześniu uczniów i rodziców z nieco innymi wg dotychczasowego statutu?

ola 1323-11-2017 13:49:02   [#92]

Wydaje mi się że może z klauzulą, że paragrafy od ... do ... obowiązują od 1.09.2018.

I tyle.

alis24-11-2017 08:38:22   [#93]

[#91] A nie lepiej zostawić w tym roku ocenianie jak jest a zmiany wprowadzić dopiero przed rozpoczęciem przyszłego roku szkolnego?

sulemar24-11-2017 18:29:42   [#94]

Czy w uchwale nowego statutu należy napisać paragraf o tym, że traci moc statut wcześniej obowiązujacy czy jest to oczywista oczywistość (na mocy Ustawy Prawo oświatowe)? 

DYREK24-11-2017 20:43:59   [#95]

jak uchwalmy nowy statut np. 24.11 i chcemy aby obowiązywał  od 25. 11 to zapis taki jest konieczny 

jak nowy statut ma obowiązywać od 1.12 to stary traci moc z mocy prawa 30.11

Jot25-11-2017 20:46:31   [#96]

Dziękuję:-)/ 92-#95/

Jot25-11-2017 23:18:35   [#97]

Bardzo proszę  o odpowiedź- Czy zgodnie z art 98 ust,1 pkt 7 PO rzeczywiście należy zamieścić szczegółowe zadania takich pracowników szkoły, jak sprzątaczki, konserwatora, woźnej? Na zasadzie "kopuj-wklej" z zakresu czynności? Bardzo to obszerne się zrobi...

malgala26-11-2017 11:52:54   [#98]

Też mam problem ze statutem i z ocenianiem. Dobrze by było zrobić to w nowym statucie porządnie, bez konieczności wprowadzania za rok zmian.

Czy można zapisać w statucie w rozdziale dotyczącym zasad oceniania jako pierwszy

 §...

1. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują dotychczasowe zasady oceniania określone w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących ...

 §...

 1. od tego miejsca zacząć wszystko, co ma dotyczyć zasad oceniania tak, jak będzie to zapisane w nowym statucie

 A może jakoś inaczej z tego wybrnąć? Jak?

DYREK26-11-2017 13:03:45   [#99]
Jot
  • art 98 ust. 1 pkt 7 mówi tylko o zakresie zadań (nie chodzi o szczegółowy zakres obowiązków konkretnego pracownika na zajmowanym stanowisku -> nie wypisujemy stanowisk i zakresów obowiązków ich dotyczących)
  • należy  opisać ogólnie zadania pracowników niepedagogicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów, procesem wychowawczym itp.
przykładowy zapis:

§ .... .1. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły Podstawowej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor.

3.  .......

 

malgala26-11-2017 13:34:05   [#100]

a co z #98

pomóżcie

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]