Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Koncepcja pracy szkoły
strony: [ 1 ]
sulemar12-09-2017 22:14:26   [#01]

W tym natłoku wrześniowych planów pracy, tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego oraz statutu szkoły (ośmioklasowa podstawowa ze starej sześcioklasowej +oddział przedszkolny zerówka) mam brak wiedzy dotyczacy Koncepcji. Czy szkoła musi mieć papierowy dokument o nazwie "Koncepcja pracy szkoły na lata 2017-2022" - czas kadencji dyr. Pisałam koncepcję rozwoju szkoły do konkursu - czy teraz Rada Pedagogiczna powinna opracować kolejny dokument uwzględniający moją koncepcję? Jaka jest podstawa prawna takiego dokumentu?

AnJa12-09-2017 22:17:13   [#02]

Nie musi i nigdy nie musiała.

Stefan Wlazło13-09-2017 10:59:45   [#03]

Pierwszym wymaganiem państwa jest to, że szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów, a w charakterystyce tego wymagania, że jest  przyjęta przez radę pedagogiczną. Zatem, trzeba ją mieć. W ewaluacji zewnętrznej w zeszłym roku szkolnym, było to jedno z najczęściej analizowanych przez wizytatorów wymagań, a po prawdzie pozostałe wymagania są rodzajem uszczegółowienia koncepcji szkoły. Przykładowo w jednej ze szkół podstawowych we Wrocławiu jest w koncepcji następującą wartość edukacyjnego działania: „rozbudzanie szacunku do przyrody”.. To bezpośrednio wiąże się z innymi wymaganiami, np:"uczeń nabywa wiadomości i umiejętności", "uczeń jest aktywny", "uczeń przestrzega norm". Może też odnosić się do współdziałania nauczycieli i rodziców. To pokazuje znaczenie koncepcji jako  integrującą działania szkoły. Zatem, posiadanie koncepcji jest wymogiem prawnym i  trzeba ją mieć w szkole i to od roku szkolnego 2009/10. Nie wynika z wymagania dotyczącego koncepcji, że to ma być jakiś dokument, moim zdaniem wystarczy zaprotokołowana uchwała rady pedagogicznej, choć można by ją też upowszechniać w Internecie i na korytarzu szkolnym. Koncepcja wzmiankowanej szkoły jest eksponowana na korytarzu i ma następujące treści:

„ W naszej szkole kształtujemy i rozwijamy u naszych uczniów:

- dostrzeganie znaczenia nauki

- umiejętność współdziałania z innymi ludźmi, szanowania ich i akceptowania w

  ramach przyjętego w szkole systemu wartości  

- postawy patriotyczne, obywatelskie, proeuropejskie

- rozbudzanie szacunku do przyrody”.

Pozdrawiam, Stefan

AMS13-09-2017 11:21:31   [#04]

były takie czasy (nie mam bieżącej orientacji), że koncepcja była przydatna w przystępowaniu do "programów unijnych", była też o niej mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, wymaganie 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

izael13-09-2017 13:44:03   [#05]

w nowym rozporządzeniu nie ma wymagania dotyczącego koncepcji...

tu kawałek dotyczący szkół

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.
Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
Sposób informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i nauczania.
3. Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć i rozwiązywaniu problemów.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności.
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej.
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne - w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska6).
Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb - modyfikuje.
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.
5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. W szkole lub placówce prowadzi się indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do potrzeb uczniów.
Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki7) Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
7. Szkoła lub placówkawspółpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju Szkoła lub placówka, w sposób celowy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów.
8. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty8)egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki egzaminów, wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące jakości procesów edukacyjnych.
Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb - modyfikowane.
9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków organizacyjnych odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły lub placówki.
W szkole lub placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
malchow13-09-2017 14:19:29   [#06]

Pojawił się termin Plan Pracy a Koncepcja przepadła

Stefan Wlazło13-09-2017 15:13:34   [#07]

Nie mogę znaleźć dokumentu informującego o nowych wymaganiach, w najnowszym rozp. jest mowa o wymaganiach

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

Na § 6. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „wymaganiami”.

Izael i Malchow - pomożecie?  Plan pracy był od zawsze, chodzi mi o wymagania państwa., Z góry dzięki Stefan

izael13-09-2017 16:57:19   [#08]

z wątku Leszka

29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1611 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1611/1

sulemar13-09-2017 22:20:34   [#09]

Dziękuję wszystkim za informacje :)

Stefan Wlazło14-09-2017 10:57:39   [#10]

Dotarłem do Rozporz. Rzeczywiście, nie ma już koncepcji jako wymagania,ale w rzeczywistości wszystkie aktualne wymagają przemyśleń w radzie pedagogicznej, czyli jak wspomagamy proces rozwoju, jak rozbudzać aktywność itd. To bez wątpienia są aspekty myślenia kategoriami koncepcji. Przy  zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej zawsze namawiam,aby w radzie pedagogicznej dokonać autorefleksji własnej nad realizowanymi dotąd działaniami w zakresie danego wymagania, które będzie diagnozowane. To też myślenie koncepcyjne. Mówiąc inaczej: każda szkoła ma własne widzenie swej pracy edukacyjnej, niekiedy materializuje się to np w sylwetkach absolwenta czy w tzw, wizji szkoły, zawartych w statutach. Reasumując nie jest nakazana koncepcja, ale myślenie o tym, jakiego chcemy mieć absolwenta bardzo pomaga w porządkowaniu szkolnej rzeczywistości nauczania i wychowania. czyli nie mamy obowiązku formalnego,ale z punktu widzenia sprawnego działania koncepcja pracy szkoły jest bardzo pożądana.

Jeszcze jedno, w nowych wymaganiach nie ma poziomów, czyli podstawowego i wysokiego. To też sporo aspektów do dyskusji, ale pochwalam, gdyż często samorządy pracę tylko na poziomie podstawowym uznawały za słabość placówki i ta ocena miała różnorakie konsekwencje.

Pozdrawiam Stefan

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]