Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsult-rozp. MEN-organizacja specjalnych działań opiek-wych
strony: [ 1 ]
Jacek03-04-2017 16:33:32   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Projekt

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 23 kwietnia br

izabelamaciejka11-04-2017 11:13:16   [#04]

UWAGI DO POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFÓW rozporządzenia przygotowane po konsultacji z dyrektorami szkół szpitalnych :

- § 2. 2 – wykreślenie punktu

2W przypadku ucznia przebywającego w podmiocie krócej niż 9 dni, odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, zorganizowanych w podmiocie, może odstąpić od organizowania zajęć edukacyjnych, z tym że dla ucznia przewlekle chorego, którego leczenie wymaga częstej hospitalizacji, organizuje się zajęcia edukacyjne niezależnie od okresu pobytu w podmiocie.

Uzasadnienie:

Nauka w szkole szpitalnej stanowi istotny fragment rzeczywistości dziecka przebywającego na leczeniu szpitalnym, daje  dziecku choremu poczucie ciągłości, bezpieczeństwa, sprzyja budowaniu przekonania o możliwości pokonania wielu trudności związanych z procesem leczenia bez dodatkowych komplikacji.

Każde dziecko w Polsce, ma prawo do nauki, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i poziomu rozwoju (art. 1. Ustawy z dn. 7 września 1991 r o systemie oświaty, Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Ponieważ gwarantuje to dzieciom Konstytucja RP oraz Konwencja o Prawach Dziecka dzieci przebywające na leczeniu szpitalnym powinny mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych bez względu na czas pobytu w szpitalu. Często dzieci trafiając do szpitali, wcześniej już przez dłuższy czas nie uczęszczają do swoich szkół macierzystych ze względu na proces leczenia. Dlatego tak ważne jest objęcie dziecka stosowną opieką pedagogiczną i umożliwienie uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych od początku jego pobytu w szpitalu. Ze względów wychowawczych nie jest wskazane, aby niektóre dzieci przebywające na oddziale miały prawo i możliwość uczestnictwa w lekcjach, a innych to prawo nie dotyczyło.

 

- § 3. 2. Dodanie słów : „ i liceach ogólnokształcących”

 

Powinno być:

„W przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii dopuszcza się w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących organizację kształcenia w klasach łączonych.”

 

Uzasadnienie:

W przypadku przebywania na leczeniu szpitalnym uczniów z LO konieczna jest organizacja kształcenia w celu kontynuowania nauki, umożliwienia uczniom uzyskania klasyfikacji do kolejnej klasy i wyrównywania braków edukacyjnych wynikających z choroby i procesu leczenia. Często nie ma możliwości utworzenia na terenie szpitali odrębnych klas w ramach LO, ponieważ nie ma odpowiedniej liczebności uczniów z konkretnej klasy, a także wielokrotnie w ciągu roku zmienia się struktura zespołów nauczania. Dotychczasowe rozporządzenie umożliwiało nauczanie w klasach łączonych na wszystkich etapach edukacyjnych. Nauczyciele szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych są odpowiednio przygotowani do realizacji nauczania w formie klas łączonych i dotychczasowe działania okazywały się skuteczne.

Konieczność organizacji niezależnych klas, z małą liczbą uczniów, będzie rodziło dodatkowe koszty, ponieważ będzie trzeba uruchomić zdecydowanie więcej godzin lekcyjnych dla poszczególnych klas. Nie wyrażą na to zgody samorządy, ponieważ nie będzie spełniony warunek odpowiedniej liczebności zespołów nauczania.

 

 

 

 

Marek Pleśniar11-04-2017 11:26:42   [#05]

zgodnie z zapowiedzią iza zadziałała:-)

Czy są jeszcze głosy?

===

Stanowisko zawiera tylko wypowiedź Izy i z braku innych uwag zostało zamknięte i przesłane do MEN.


post został zmieniony: 26-04-2017 14:31:16

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]