Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe SIO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]
Jolka N28-09-2019 00:16:21   [#251]

Rzewo, nauczyciel rozpoczyna staż na kontraktowego niezależnie od wymiaru zatrudnienia i nawet wtedy jak zatrudniony jest na na 6 miesięcy?

I jeszcze jedno pytanie, czy logopeda, który ma 5 godzin w szkole też rozpoczyna staż?

Jolka N28-09-2019 00:20:35   [#252]

W Portalu Oświatowym znalazłam:

Weryfikacja czy nauczyciel może rozpocząć staż

Dyrektor analizuje czy nauczyciele, którzy złożyli wnioski o rozpoczęcie stażu oraz nauczyciele stażyści spełniają warunki do jego realizacji.

Warunki otwarcia stażu (dotyczy wszystkich stopni awansu)

  • zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami (wyjątek – nauczyciel stażysta bez przygotowania pedagogicznego, który zobowiąże się je uzyskać w czasie trwania stażu – art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela);
  • zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć; jeżeli wymiar czasu pracy jest niższy, nauczyciel może realizować staż o ile jest zatrudniony także w innej placówce lub placówkach w wymiarze niższym niż połowa pensum, lecz łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej pół etatu – w takim przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora, który będzie dokonywał czynności związanych z realizacją awansu zawodowego (art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela).

Dodatkowe warunki otwarcia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

  • zawarcie umowy o pracę na okres roku szkolnego; a w przypadku zatrudnienia nauczyciela stażysty na inny okres, nauczyciel rozpoczyna staż o ile nie złożył wniosku o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym (art. 10 ust. 2, ust. 7 i ust. 11 Karty Nauczyciela).  
matyldaa28-09-2019 07:57:38   [#253]

Wynika z tego, że osoba pracująca na zastępstwo (np. 2 miesiące) rozpoczyna staż i należy jej się dodatek na start? A po tych 2 miesiącach dokonujemy częściowej oceny dorobku? 

Jot30-09-2019 16:07:52   [#254]

Czy w sio informacja o planowanym rozwiązaniu stosunku pracy dotyczyła także tych nauczycieli, którzy byli zatrudnienie na czas określony do 31 sierpnia? Ich tez wykazujemy, jako tych z którymi miało nastąpić rozwiązanie stosunku pracy? /Mam na myśli tzw rozwiązanie stosunku pracy z upływem czasu na jaki była zawarta/ Pogubiłam sie...

ReniaB30-09-2019 16:16:23   [#255]

Wyrzuca mi z SIO dane budżetowe - czy jest sposób by to zapisać???

beba101-10-2019 15:38:32   [#256]

Jot

rozwiazania umowy na czas określony nie rejestrujemy

ReniaB

być może nie masz wprowadzonych danych z poprzedniego roku

 

Jot01-10-2019 18:20:18   [#257]

Dziękuję bardzo beba😊Czyli dobrze zrobiłam 😊 

matyldaa03-10-2019 08:33:26   [#258]

W danych dziedzinowych ucznia znajduje się "spełnianie obowiązku z szkole obwodowej". Jeśli odhaczymy informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego (stan na 30 września), to w kolejnym okienku pojawi się komunikat, ze obowiązek szkolny został spełniony a jest on spełniany (bo przecież spełniony będzie po ukończeniu klasy VIII?) Czy to jest prawidłowo? Czy może tam są  usterki gramatyczne?

mychase03-10-2019 09:25:02   [#259]

nie mogę zapisać wynagrodzenia dla nauczyciela zatrudnionego od września tego roku, czy wynagrodzenia wpisujemy tylko za okres styczeń- sierpień?

nie mam tez możliwości wpisania daty zakończenia umowy zawartej na czas określony tj od września do sierpnia 2020

nie wpisuje sie tej daty?

mychase03-10-2019 09:32:08   [#260]

 do bea321   "a wpisałam przy stażyście tam gdzie jest data uzyskania stopnia datę rozpoczęcia pracy czyli np 1.09.2019 r i potem można dodać datę rozpoczęcia stażu"

a  konkretnie w której tabeli ?ja mam tylko dane umowy i wynagrodzenie 

fordek03-10-2019 14:27:10   [#261]

Uczniom z orzeczeniem wpisujemy datę od której to orzeczenie obowiązuje i również trzeba wpisać datę zakończenia( tak wynika z pisma MEN , które dotarło dzisiaj do szkół) .Nie wiem co źle robię,ale nie mogę wpisać daty zakończenia.Ktoś pomoże?

rzepek03-10-2019 16:24:20   [#262]

A czy uczniów z opiniami gdzieś wpisujemy? Bo w zakładce orzeczenia/opinie są tylko 3 możliwości wyboru -wczesne wspomaganie i zajęcia rewalidacyjne. A ja mam uczniów tylko z trudnościami w nauce i nie ma takiej opcji;)

malmar1503-10-2019 17:16:33   [#263]

Fordek, wszystko robisz dobrze. Nie ma opcji, aby wpisać datę zakończenia, chyba, że wpiszesz datę dzisiejszą. Napisałam dzisiaj do MEN. Zaznaczyłam również, że generalnie orzeczenia wydaje się na etap edukacyjny ;))) rzepek, zwykłej opinii nie wpiszesz, bo nie ma jak ;)


post został zmieniony: 03-10-2019 17:18:07
elnik03-10-2019 19:32:33   [#264]

Co do daty zakończenia to dzisiaj po godz. 14 przysłali emaila weryfikującego, że daty zakończenia nie wpisujemy dopóki uczeń nie zakończy nauki w szkole. Chyba, że zmieni szkołę lub odejdzie z innych powodów.

 

malmar1503-10-2019 19:32:42   [#265]

o proszę, odpowiedź MEN-u otrzymałam ;-)))

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

w nawiązaniu do poprzedniej informacji z dnia dzisiejszego przesyłamy uzupełnienie dotyczące dat obowiązywania orzeczeń i opinii w podmiocie.

Po zarejestrowaniu orzeczenia/opinii w bazie danych SIO należy podać okres obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie poprzez wskazanie daty przedłożenia oraz daty zakończenia. W polu Data przedłożenia należy podać datę przedłożenia przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, natomiast w polu Data zakończenia należy wpisać datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego zorganizowanego w szkole lub placówce oświatowej na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Datą zakończenia obowiązywania orzeczenia/opinii w podmiocie jest koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia danego roku.

 Daty zakończenia orzeczenia nie uzupełnia się z datą przyszłą. Orzeczenie, które jest aktywne i jest realizowane przez placówkę powinno mieć wypełnioną datę przedłożenia i BRAK daty zakończenia. Datę zakończenia orzeczenia/opinii należy wypełnić tylko wówczas,  gdy już nie jest realizowane lub utraciło ważność, np. gdy uczeń odchodzi z placówki - z dniem odejścia lub gdy kończy się ważność orzeczenia na danym etapie edukacyjnym - z dniem 31 sierpnia.

 

Z poważaniem

Jerzy Jakubczuk

juasia05-10-2019 11:18:22   [#266]

a zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze są dla jakich uczniów? Każdy uczeń z orzeczeniem ma zajęcia rewalidacyjne, nie każdy ma natomiast zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Czy te ostatnie są organizowane w szkole specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i głębokim?

rzewa05-10-2019 16:34:28   [#267]

takie zajęcia organizuje się tylko dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)

natomiast o warunkach wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych mówi §16 rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)

i nie ma szkół dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - jednostki, które mają takie zajęcia organizować, to ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (OREW), które są placówkami o jakich mowa w art 2 pkt 7 u.P.o. (w placówkach specjalnych uczestnikami takich zajęć mogą być również dzieci i młodzież o niepełnosprawnościach sprzężonych, z których jedna jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym)

ich organizację i warunki pracy określa rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606)

w przypadku szkół i placówek innego typu takie zajęcia organizuje się wyłącznie dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - takie osoby nie są uczniami, są uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art 2 pkt 32 u.f.z.o.)

juasia07-10-2019 08:52:02   [#268]

Dziękuję rzewo

mychase07-10-2019 12:09:43   [#269]

nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na pełny etat od października dodatkowa umowa za zgoda KO na 2 godziny zajęć rewalidacji jakie stanowisko mam wpisać  nauczyciel, a moze terapeuta ? pomocy

rzewa07-10-2019 14:13:51   [#270]

takie jakie wpisano do umowy o pracę

Monika Jurek 207-10-2019 18:00:06   [#271]

W jaki sposób udokumentowaliscie w SIO zajęcia z puli dyrektorskich? Dostali je nauczyciele angielskiego, polskiego i matematyki...

matyldaa07-10-2019 18:00:18   [#272]

Czy dyrektor może upowaznic do wprowadzania danych w Sio pracownika urzędu, który wykonuje zadania dla szkoły?  OP twierdzi, że upoważnienie jest do dostępu a nie do wprowadzania/modyfikacji danych. 

rzewa07-10-2019 22:09:05   [#273]

można upoważnić TYLKO I WYŁĄCZNIE własnego pracownika

matyldaa07-10-2019 23:33:53   [#274]

Art. 68. system inf. oświ

Do dostępu do bazy danych SIO są upoważnieni:
1)
kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO – (…)
2.
Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do dostępu do bazy danych SIO odpowiednio:
1)
pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu obsługującego daną jednostkę;
?
rzewa08-10-2019 00:05:05   [#275]

urząd obsługujący jednostkę to urząd gminy obsługujący gminę lub starostwo obsługujące powiat

szkoły nie obsługuje żaden urząd - szkoła jest jednostką organizacyjną gminy, zatem dyrektor szkoły może upoważnić jedynie pracownika szkoły

BogdanK08-10-2019 08:18:03   [#276]

No tu akurat pozwolę się nie zgodzić. Przecież w przytoczonym przepisie jest literalnie napisane, że dyrektor może upoważnić pracownika urzędu obsługującego - z tego co mi wyjaśniano chodziło o Referaty Oświaty czy CUWy, które w poprzednim zapisie działały w "szarej strefie". W innym przypadku kto miałby ich upoważniać do dostępu do danych (wszak to oni mają dane dotyczące wielu rzeczy)? Wójt nie, bo on może tylko dyrektorów.

Choć OP ma rację w tym, że upoważnienie jest do dostępu - jak masz widzisz wszystko i możesz zrobić wszystko - to nie Linux ;)

rzewa08-10-2019 19:02:47   [#277]

dla upoważnienia kierownika i pracowników CUW jest art 68 ust 2 pkt 3 u.s.i.o.

Ed28-10-2019 10:23:56   [#278]

We wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o wydanie opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy pojawił się punkt:

12.    Proszę podać liczbę uczniów we wnioskowanym zawodzie w województwie w ostatnich dwóch latach (na podstawie dostępnych analiz SIO).

Czy faktycznie mamy dostęp do tych danych ? Jakoś nie potrafię się dogrzebać. Może ktoś z forumowiczów wie gdzie tego szukać ?

 

Ed30-10-2019 10:24:01   [#279]

Podnoszę...

AnJa30-10-2019 10:50:39   [#280]

Są raporty ze starego SIO. Nie wiem czy te dane tez ale podejrzewam, że tak.

mychase12-11-2019 14:09:18   [#281]

czy mozna nanieśc poprawkę w sio  w stanie na 30 września źle wpisałam odprawy wszystkim z art 20  a w rozwiązaniu umów  z 225 i 6 a chciałam jeszcze dopisac za porozumieniem stron bo takie tez były i nie mogę wejść 

matyldaa13-11-2019 15:46:47   [#282]
Czy na pewno chcesz usunąć salę?

Usuwając salę stracisz możliwość przypisywania zdających do tej sali.

Rozumiem, że usuwam salę: 4
Taka informacja się  pojawia, a sali usunąć nie mogę, mimo, że nie mam do niej przypisanych uczniów. Czy możliwe jest, że sale "przepisały się" z zeszłego roku? 
graraz13-11-2019 18:33:54   [#283]

Też tak mam. Nie mogę usunąć sali choć nie mam przypisanych do niej uczniów.

 

matyldaa03-12-2019 22:03:29   [#284]

graraz, udało Ci się usunąć salę? Ja mam 4, choć potrzebuję 3. Myślałam, że może to tak odgórnie ewentualnie z zeszłego roku zostało , a dziś info,  żeby przypisać uczniów (no, nie przypiszę, mam do pozostałych trzech sal przypisanych).

graraz04-12-2019 12:37:12   [#285]

Sali nie usunełam. Myśle, że to wynik ubiegłego roku. Sala jest a uczniów w niej 0. :)

matyldaa04-12-2019 16:33:45   [#286]

Tak, to wynik zeszłego roku i tak jest ok. 

mychase09-12-2019 09:41:27   [#287]

proszę o pomoc jak wpisywaliście obowiązki i wymiar dla nauczyciela który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od maja w arkuszu go nie było a jak nauczyciela przebywającego  w stanie nieczynnym 

mychase10-12-2019 11:02:46   [#288]

jakie to etaty subwencyjne, a jakie niesubwencyjne: urlop dla poratowania zdrowia,  urlop rodzicielski i stan nieczynny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]