Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozporządzenie ws przechodzenia z jednego typu szkoły do drugiej
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar23-06-2014 14:07:13   [#01]

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/225232/225234/225235/dokument116539.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

prosimy o uwagi

izael23-06-2014 20:55:52   [#02]

Bardzo dobra zmiana zapisana w par. 3  - porządkuje sytuacje przechodzenia ze szkół artystycznych do ogólnodostępnych.

I dobra zmiana, w mojej ocenie, dotycząca wyrównywania różnic - zapisana w par.4.

Przeczytałam jeszcze raz - cała miana jest ok:)

ale poczekamy na wypowiedzi innych:)

 

Jacek23-06-2014 22:31:50   [#03]

czytałem również i się zgadzam z Izą

:-)

slos24-06-2014 07:13:16   [#04]

Zmiany sensowne i napisane zrozumiałym językiem. Widać można.. :-)

AnJa24-06-2014 07:41:23   [#05]

troszkę szkoda, że te jasne zapisy tyczą tylko jezyków obcych

zwłaszcza w pg identyczny problem jak z językami jest/będzie z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym i uzupełniającymi

izael24-06-2014 08:43:01   [#06]

no to patrzcie na to dyrektorzy z PG

jest czas na rekomendowanie zmian

 

DYREK24-06-2014 09:06:19   [#07]

Ustawa o systemie oświaty -> wkleję, łatwiej będzie analizować

Art. 20zh. 1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły. Przepis art. 20a ust. 3 stosuje się.

(Art. 20a. 3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.)

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

 

Projekt rozporządzenia nie określa dokumentów wymaganych do przyjęcia. Czyli po zmianie wystarczy samo świadectwo szkolne, nie wysyłamy odpisu arkusza ocen -> jeden papier mniej.

izael24-06-2014 09:17:12   [#08]

hmmm

w sumie to szkoda, bo już zaczął mi się podobać pomysł (nie mój), by zlikwidować świadectwa promocyjne - w każdym razie takie według jedynego słusznego wzoru

wtedy uczeń przyjmowany byłby do nowej szkoły tylko na podstawie arkusza ocen (kopia)

ponieważ arkusze ocen są w szkołach stoooooo lat , więc to one są najistotniejszym dokumentem dotyczącym przebiegu nauczania i mogłoby tak zostać

świadectwa zostawmy tylko na ukończenie szkoły

:)

DYREK24-06-2014 09:20:50   [#09]

Co z uczniami:

  • powracającymi z zagranicy,
  • realizującymi obowiązek szkolny (lub nauki) poza szkołą,
  • przechodzącymi ze szkół niepublicznych (szczególnie ponadgimnazjalnych nieposiadających uprawnień szkoły publicznej)?

post został zmieniony: 24-06-2014 09:23:17
izael24-06-2014 11:30:44   [#10]

Dyrku, ale co z tymi uczniami? oni powinni być w tym rozporządzeniu?

DYREK24-06-2014 14:36:11   [#11]

w poprzednim rozporządzeniu określone to było w § 19 -> rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania ....... (uchylone 2014-01-19)

zobacz treść § 19 (zmiana w 2009r.):

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/akty_prawne/9.pdf

w uoso tego nie określono

czyli nie wiadomo jak w takich przypadkach postępować (stare rozporzadzenie nie obowiązuje, w projekcie nie ma)

 

 

 

bogna25-06-2014 19:10:00   [#12]

Moim zdaniem to rozporządzenie wprowadza kolejne zamieszanie w rozumieniu pojęcia "typ szkoły".

UoSO w art. 9 dokonuje podziału na typy szkół i nie ma tam mowy o szkołach muzycznych, baletowych itp.:

Art. 9. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1)   sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian;

2)   trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin;

3)   szkoły ponadgimnazjalne:

a)  trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

b)  trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

c)  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

d)  szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,

e)  trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

-----

brakuje mi też (albo nie zauważyłam) możliwości przechodzenia z technikum do ZSZ (szczególnie jeśli pierwsza kwalifikacja technikum pokrywa się z kwalifikacją ZSZ)

--------

nie zauważyłam też w projekcie rozporządzenia zapisów odnoszących się do UoSO Art. 20zh ust. 4:

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

Dostrzegam tylko uregulowania mówiące o przyjęciu do klasy niższej (np. z 3 ZSZ do 2 technikum)

 

rzewa26-06-2014 10:22:53   [#13]

to co mówi Bogna łączy się z brakiem uregulowań dotyczących ucznia powracającego z zagranicy lub takiego, który nie chodził do szkoły bo rodzice go do niej nie posłali (np. uzyskali zezwolenie na edukację domową a potem nie przyprowadzili na egzaminy w międzyczasie się przeprowadzili i... albo po porostu do szkoły nie posłali i już i inne takie :-))

miałam np. nagle w obwodzie mojej szkoły dziecko, które wiekowo powinno być w 5 klasie sp a które nie miało żadnej przeszłości edukacyjnej zdaniem opiekunów (potem okazało się, że przez parę m-cy uczęszczało do klasy 1 na drugim końcu kraju), a trzeba je było do szkoły przyjąć

pod rządami poprzedniego rozporządzenia mogłam je przyjąć do klasy 5 lub niższej wg naszej (nauczycieli i mojej) oceny (przyjęliśmy do klasy 4) - gdyby to było teraz, to bym miała kłopot nie lada

już nie mówię o przypadku dziecka w wieku gimnazjalnym (mojej koleżance w ten sposób objawił się swego czasu - za starej podstawówki - 14-latek)

bosia29-06-2014 23:31:23   [#14]

Z tego co pamiętam, to w tej sprawie miało się pojawić rozporządzenie

Czy jest to rozporządzenie już?

w ustawie rekrutacyjnej była zmiana art. 94a ust. 6 (obowiązująca od 1.05.2014):

Art. 94a. ust. 6.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;

DYREK30-06-2014 09:42:46   [#15]

Stare rozporządzenie (z 1 kwietnia 2010r.) określajace m.in. warunki i tryb przyjmowania osób niebędacych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół (.....) zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2015r.

Dla obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw -> było w § 19  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania ....... (uchylone 2014-01-19)

Nowego rozporządzenia określajacego tryb przyjęcia dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw nie widziałem.


post został zmieniony: 30-06-2014 09:43:26
wige22-08-2014 13:33:35   [#16]

Przyznam, że nie wiem, czy to nadal projekt czy juz obowiązujący dokument, ale mam pytanie, na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi i prosze o pomoc:

Czy uczennica oddziału przysposabiającego do pracy, która uzyskała promocję do klasy trzeciej gimnazjum może kontynuować naukę w klasie "zwykłej"?
Różnice programowe są bardzo duże ( części przedmiotów, w tym drugiego języka obcego nowożytnego nie realizowała). 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]