Forum OSKKO - wątek

TEMAT: arkusze ocen
strony: [ 1 ][ 2 ]
gtz24-06-2013 12:11:57   [#01]

Czy w szkołach filialnych powinny być nowe arkusze i nowe numery dla uczniów przyporządkowane szkole macierzystej?

a co za tym idzie numer ucznia  na świadectwie?

rzewa24-06-2013 12:44:14   [#02]

nie

szkoła filialna ma swoja księgę uczniów a co za tym idzie własna numerację

na świadectwie należy wpisać: uczęszczał do Szkoły Filialnej w Wólce Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Batorego w Gródku

gtz24-06-2013 12:52:37   [#03]

Dzięki ;-)

renia225-06-2013 13:25:50   [#04]

proszę podajcie link, bo kiedyś to czytałam, albo uświadomcie mnie: w arkuszach ocen uczniów kończących gimnazjum w klasyfikacji rocznej  w 29 wpisujemy datę i co ? ukończył szkołę i w końcowej to samo ?

i w 31 ,,Wynik ....." pełne brzmienie nazw przedmiotów i wynik % ? Czy tak ?

barkuk25-06-2013 13:32:42   [#05]

W rozporządzeniu  dot. dokumentacji przebiegu nauczania nie jest napisane,ze wynik podajemy w procentach.

Czy koniecznie musi być w % ?

Leszek25-06-2013 19:07:39   [#06]

rozp. w spr. oceniania:

§ 48

5. (do 31.08.2014 r.) Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

5. (od 1.09.2014 r.) Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;

2) wynik z części drugiej.

5a. (do 31.08.2014 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5a. (od 1.09.2014 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5b. (do 31.08.2014 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

5b. (od 1.09.2014 r.) Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów:

1) przyznanych przez egzaminatorów oraz

2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi  w przypadku wykorzystania czytnika elektronicznego.

5c. (od 1.09.2014 r.) Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

6. (od 1.09.2014 r.) Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne.

 

pozdrawiam

Ivon25-06-2013 22:34:50   [#07]

1. Jak drukować arkusze w gimnazjum? Na jednej  kartce jednostronnie, czy dwustronnie?

2. Czy na wydruku arkuszu nauczyciel podpisuje się czytelnie, czy wystarczy wpis komputerowy nazwiska i imienia?

noe1925-06-2013 22:37:06   [#08]

ad.1 Arkusz Komputerowy (nowy wzór) - 1 kartka -> 1 strona arkusza, Stare wzory ale drukowane wtedy dwustronnie (taki wzór) - ale zakręciłem :)

ad.2 Jest data i podpis. Podpis to podpis czyli własnoręcznie


post został zmieniony: 25-06-2013 22:38:15
Magda26-06-2013 01:10:33   [#09]

Czyli, wynika z waszych wypowiedzi, że arkusz może być drukowany i składany (co roku nowa karta arkusza)

W takim razie jak są składane takie arkusze z pojedynczych kart? Potem będą zszyte, ale nim to nastąpi - na poszczególnych kartach jest tylko numer z dziennika, nie ma nazwiska ucznia - karty łatwo pomylić. Dodatkowa rubryka z nazwiskiem ucznia bardzo ułatwiła by sprawę. Właściwie dlaczego jest numer z dziennika a nie nazwisko? (kiedyś, o ile dobrze pamiętam, ten numer wpisywało się na świadectwie)

W wielu szkołach, szczególnie w nauczaniu początkowym w założonym arkuszu na stosownym druku zakupionym w drukarni wpisuje się "ocena opisowa w załączniku" i do arkusza jest dołączona dodatkowa karta - wydrukowana z programu - identyczna jak karta arkusza. Czy to ma sens?

rzewa26-06-2013 01:37:54   [#10]

oj, złośliwa będę... a może by tak przeczytać rozporządzenie (chociaż załącznik nr 1) i trochę ostatnich wątków na forum...

Magda26-06-2013 19:21:34   [#11]

Przeczytałam wszystkie wątki na forum stąd to moje pytanie, podsumowujące. :-) Zawsze arkusze wzbudzają wiele emocji i co roku powtarzają się podobne pytania.

Ja mam jeszcze jedno odnośnie arkuszy już założonych: nauczycielka klasy trzeciej drukuje ocenę opisową z programu (drukowana jest strona taka sama jak arkusz) - czy w arkuszu wpisuje "ocena opisowa w załączniku" i wkłada dodatkową kartę wydrukowaną jak arkusz, czy można zastąpić pustą stronę arkusza stroną wydrukowaną z programu (rozporządzenie z marca 2013r. arkusze ocen założone były wcześniej) bez tej dziwacznej adnotacji?

Dziękuję za odpowiedzi :-)

 

rzewa26-06-2013 19:42:20   [#12]

Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225  późn. zm.)

§ 12. ust. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

ankate26-06-2013 20:15:50   [#13]

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozumiem, że do arkusza dołącza się protokół razem z pracą ucznia? Czy dobrze rozumiem????

rzewa26-06-2013 20:24:13   [#14]

tak

Magda26-06-2013 23:26:39   [#15]

Rzewa, czy ta adnotacja "ocena opisowa w załączniku" powinna być w arkuszu, tzn. czy ta ocena opisowa napisana komputerowo jest załącznikiem?

Jacek26-06-2013 23:42:37   [#16]

tak

Ala27-06-2013 12:36:57   [#17]

czy w rubryce klasyfikacja końcowa/liczba opuszczonych godzin wpisuje się coś?

jeśli tak to liczby z klasy ostatniej? czy z 3 lat?

zgłupłam całkowicie z powodu młyna końcoworocznego ;)))

rzewa27-06-2013 13:05:02   [#18]

uważam, że należy to pole wykreskować

Ala27-06-2013 13:16:51   [#19]

OOOOOOOOO!

i taka odpowiedź mi najbardziej pasuje :)

też bym tak zrobiła :)

 

dzięki


post został zmieniony: 27-06-2013 13:17:04
Magda29-06-2013 08:41:17   [#20]

Rozporządzenie z 5 marca 3013 wprowadza m. in. dwa nowe wzory arkuszy MEN-I/37a/2 i MEN-I/37b/2 dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej można założyć je od roku szk. 2012/2013 (przy czym w tym roku szkolnym można założyć uczniom arkusz wg. starego wzoru MEN-I/37/2).

Uczniom klas pierwszych SP szkoła zakłada arkusz według nowych wzorów (z 5.03.2013r.)

W związku z tym nasuwa mi się pewne pytanie, bo skoro wprowadzono dwa nowe wzory: MEN-I/37b/2 do wypełniania pismem komputerowym (wtedy oceny opisowe już nie są w załączniku) wszystko komputerowo (nareszcie !!!)

to czy wzór MEN-I/37a/2 powinno się rozumieć jako arkusz do wypełniania tylko pismem odręcznym bez stosowania załączników komputerowych w postaci oceny opisowej???  Czy nadal w tym wzorze mogą być załączniki wypisane pismem komputerowym.

 

 


post został zmieniony: 29-06-2013 08:42:43
rzewa29-06-2013 10:57:27   [#21]

nadal w tym wzorze mogą być załączniki wypisane pismem komputerowym

gdyż o załączniku jest mowa w innym rozporządzeniu (rozp. w sprawie dokumentacji) i tam nic się nie zmieniło...

Magda29-06-2013 11:13:47   [#22]

Dziękuję za wyjaśnienia.

Dan6723-07-2013 15:28:24   [#23]

Jeżeli w rubryce klasyfikacja końcowa/liczba opuszczonych godzin  - wychowawca wpisał liczbę opuszczonych godzin z trzech lat ? czy tak może być? Czy powinna być kreska?

Dan6723-07-2013 16:21:30   [#24]

Uczeń uczęszcza w SOSW do gimnazjum potem do  ZSZ. Czy arkusz ocen Gim ma być dołączony do arkusza ZSZ ?

/wiem, że wakacje, ale teraz zabrałam się za segregowanie.Proszę o radę!/

rzewa23-07-2013 16:41:05   [#25]

nie, w ZSZ nowy arkusz, bo to nowa szkoła i nowy etap kształcenia

dołącza się tylko arkusz jeśli uczeń jest przyjmowany do innej klasy niż pierwsza -> jeśli do pierwszej to nie

Jasiu02-09-2013 12:58:54   [#26]

Szkoła zmieniła nazwę w związku z przekształceniem sąsiedniej szkoły w szkołę filialną. W związku z tym mam pytania:

1. Czy w szkole zakładamy nowe arkusze ocen dla uczniów w związku z nową nazwą szkoły? (dodatkowi nowi uczniowie w oddziałach - liczniejsze klasy)

2. Rozumiem, że w szkole filialnej arkusze ocen nowe? (nazwa szkoły taka sama dla szkoły macierzystej i filialnej).

rzewa02-09-2013 13:19:26   [#27]

1. jeśli w wyniku przekształcenia jacyś uczniowie w trakcie nauki przeszli z jednej szkoły do drugiej, to muszą miec założone nowe arkusze i dołączone odpisy poprzednich. Wszyscy uczniowie, którzy uczą się nadal w tej samej szkole co dotychczas mają nadal te same arkusze, w których trzeba wpisać nową nazwę szkoły,

zatem piszemy adnotację od nią 1.09.2013 r. ... (i tu nowa nazwa szkoły)

2. jak napisałam wyżej w szkole filialnej kontynuujemy wypełnianie dotychczas założonych arkuszy tylko wpisujemy na nich nową nazwę szkoły jak w p. 1.

szkoła macierzysta i filialna nie mogą mieć takiej samej nazwy, bo nie są tożsamą szkołą

szkoła macierzysta nazywa się: Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli

a szkoła filialna nazywa się: Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Szkoła Filialna w Wólce Małej

olaszyma04-07-2017 08:58:42   [#28]

Podnoszę bo już zupełnie zgłupiałam. W klasie trzeciej gimnazjum w kolumnie przeznaczonej  na klasyfikacja roczną w rubryce 29 wpisujemy date i nr uchwały  klasyfikacji rocznej i jaka formułe? "Ukończył szkołę" (ta formuła pojawi się przy uchwale o klasyfikacji końcowej) , "ukończył klasę trzecią"? - to tak dziwnie. Przecież nie "promowany". A może tylko data  i nr klasyfikacji rocznej. A co w przypadku ucznia, który ma 3 oceny ndst i nie kończy szkoły?

MKJ04-07-2017 13:01:22   [#29]

Podchodząc do sprawy literalnie, czyli uwzględniając art. 44f ust. 1, 3, 5 i 6 oraz art. 44q ust. 1 UoSO, a także ust. 24 Załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. świadectw należałoby w wierszu dotyczącym uchwały RP:

1) w kolumnie "Wyniki klasyfikacji rocznej" wpisać datę uchwały RP przyjmującej wyniki klasyfikacji rocznej,

2) w kolumnie "Wyniki klasyfikacji końcowej" wpisać datę uchwały RP przyjmującej wyniki klasyfikacji końcowej oraz adnotację "ukończył szkołę" lub "nie ukończył szkoły",

przy czym uchwała RP przyjmująca wyniki klasyfikacji rocznej w klasie programowo najwyższej i wyniki klasyfikacji końcowej jest z reguły tą samą uchwałą.

I tu jest pies pogrzebany, bo zgodnie z art. 44q ust. 1 klasyfikacji końcowej podlega również uczeń, który nie ukończył szkoły, co powoduje, że w przypadku tego ucznia, w arkuszu ocen w klasie programowo najwyższej trzeba wypełniać obie kolumny aż do ukończenia przez ucznia szkoły.

Powszechną praktyką jest, w przypadku ucznia, który nie ukończył szkoły, wypełnianie tylko klasyfikacji rocznej, a klasyfikację końcową wypełnia się, gdy uczeń ukończy szkołę. Niestety, ta praktyka, aczkolwiek zgodna ze zdrowym rozsądkiem, jest niezgodna z przepisami prawa.

olaszyma04-07-2017 13:54:27   [#30]

Dziękuję za wyjaśnienia. U nas są dwie uchwały dlatego że ta końcowa uwzględnia oceny klasyfikacyjne z zajęć które skończyły się w klasach młodszych


post został zmieniony: 04-07-2017 13:56:09
KaPi06-07-2017 14:37:34   [#31]

Klasa szósta, która już stała się siódmą ma prowadzone arkusze ręcznie i tak mają być doprowadzone do końca szkoły. Ok, miejsce na klasę siódmą i ósmą i klasyfikację końcową jest, ale nie ma miejsca na wpisanie przedmiotów, które pojawiły się od klasy siódmej...to jest sześć przedmiotów...

Ktoś ma jakieś rozwiązanie? Wprawdzie to na przyszłość, ale dzisiaj to ogarnęliśmy...

alis07-09-2017 12:57:23   [#32]

Rozumiem, że dla klasy VI prowadzimy dotychczasowe arkusze do czasu ukończenia przez nich szkoły, a jakie arkusze ocen zakładamy dla klasy I?

Promyk07-09-2017 22:28:32   [#33]

A jak powinien wyglądać arkusz ucznia klasy VII? W obecnym arkuszu jest za mało miejsca na wpisanie wszystkich przedmiotów.

alis11-09-2017 22:48:02   [#34]

Podnoszę i ponawiam pytanie, jaki arkusz zakładamy dla klasy I? (wersja papierowa)

rzewa12-09-2017 06:43:53   [#35]

jak na razie - dotychczasowy, ale... lepiej z tym poczekać, bo może być nowy wzór

gona20-03-2018 11:39:51   [#36]

Szkoła podstawowa włączyła od września w swoje struktury gimnazjum. Do 2 klasy gim doszedł nowy uczeń. Zakładam mu arkusz ocen na dotychczasowych drukach gimnazjum, opieczętowuję pieczątką podłużną gimnazjum, a w arkuszu wpisuję nazwę szkoły ???? podstawowej, czy gimnazjum.

rzewa20-03-2018 22:42:32   [#37]

wszystko gimnazjum - zarówno wzór arkusza jak i nazwa szkoły oraz pieczęć gimnazjum

jurkoz13-06-2018 10:17:34   [#38]

O arkuszach było wiele, ale nie znajduję odpowiedzi dotyczącej takiej sytuacji:

Uczeń klasy II gimnazjum (obecnie SP z klasami gimnazjum) nie uzyskuje promocji do klasy III gimnazjum.
Wypełniamy jego arkusz, uczeń trafia do klasy ósmej i...?

1. Zakładamy nowy arkusz od klasy ósmej?

2. Dołączamy arkusz z gimnazjum do nowego arkusza SP?

3. Arkusz nowy będzie zawierał tylko informacje o wynikach klasyfikacji w gimnazjum (załączony arkusz) i klasy ósmej)?

4. Nie będzie w arkuszu wcześniejszych wyników klasyfikacji w SP z klas 1-7 (bo uczeń już raz SP ukończył i arkusz jest w archiwum)?

rzewa13-06-2018 23:11:40   [#39]

4 x tak

nie ma, co prawda, na to przepisu, ale ja dołączyłabym potwierdzone ksero świadectwa ukończenia 6-cio klasowej sp (gdyż stanowi ono podstawę przyjęcia ucznia do gimnazjum) -> będzie ono podstawą do wpisania oceny z przyrody na świadectwo ukończenia 8-mio klasowej szkoły podstawowej

graża17-06-2018 08:24:54   [#40]

Czy w klasie 4 drukujemy pierwszą stronę arkusza z danymi i dołączamy puste strony wydrukowane kolejne z klas 1-3? 

Jacek17-06-2018 10:37:01   [#41]

pierwsza strona i potem jako druga strona, ta z ocenami z klasy czwartej


post został zmieniony: 17-06-2018 10:37:18
mim219-06-2018 08:27:30   [#42]

Witam!

Czy uczniowi gimnazjum z orzeczeniem o uopośledzeniu w stopniu lekkim wpisuje się jakąś formułkę nad ocenami?

sońka19-06-2018 10:18:12   [#43]

to znaczy, że analogicznie dop klasy IV arkusz dla klasy VII - drukujemy stronę pierwszą i z ocenami?

malgala19-06-2018 10:28:20   [#44]

A na stronie pierwszej przyjęty do klasy pierwszej w roku szkolnym 2011/2012 i dotychczasowy numer z księgi uczniów, czy przyjęty do klasy siódmej w roku szkolnym 2017/2018?

noe1919-06-2018 10:37:41   [#45]

#sońka wzór arkusza dla klasy 7 (ten dołączany do dotychczasowego) nie ma strony pierwszej :)

malgala19-06-2018 10:42:01   [#46]

Czyli jak nie ma strony pierwszej we wzorze, to tylko stronę z ocenami z siódmej trzeba dołączyć?

Jeśli tak, to klapa. Będę musiała wypisywać ręcznie, bo dotychczas prowadzony był ręcznie. A już miałam nadzieję, że będzie założony nowy i można będzie w wersji elektronicznej.

Jacek19-06-2018 11:19:42   [#47]

do klasy 7 arkusz należało w zasadzie założyć jak uczeń przyszedł do 7 klasy wg dotychczasowego wzoru np. elektronicznie i tak zrobiłem, bo przecież numer z księgi ewidencji trzeba było nadać. Teraz do niego dołączę stronę z ocenami po zmianie rozporządzenia i po kłopocie.

Pozostałym drukuję elektroniczne druki z samymi ocenami i dołączam do arkuszy prowadzonych dotychczas ręcznie ręcznie.


post został zmieniony: 19-06-2018 11:31:57
Kasiao19-06-2018 14:53:04   [#48]

ale ten arkusz we wrześniu 2017 był wzorem dla klas 1 - 6...

sońka19-06-2018 20:05:44   [#49]

otrzymałam odpowiedź z KO, że drukujemy pierwszą stronę i stronę z ocenami, jak w klasie IV

Jacek19-06-2018 20:12:06   [#50]

Kasiao... racja.. brak pp

sońka... tu też brak pp

ale łeba nam nie urwą przy końtroli

:-)

strony: [ 1 ][ 2 ]