Forum OSKKO - wątek

TEMAT: pensum 18 czy 22 godziny
strony: [ 1 ]
aleksandra200807-02-2012 22:26:41   [#01]

Dobry wieczór

Sprawa dotyczy technikum po reformie .Ustalono przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne, liczba godzin jest ok. Czy nauczyciela uczącego przedmiotu, który określony jest jako praktyczny, liczyć trzeba będzie z pensum 18 czy 22 godzinnego. Proszę o podpowiedź.

bogna07-02-2012 23:46:26   [#02]

nie ma mądrych w tej sprawie ;)

wszystko zależy od tego, czy "kształcenie zawodowe praktyczne" = praktyczna nauka zawodu;

moim zdaniem:

dla kwalifikacji w technikum (na ogół - K1) tożsamej z kwalifikacją robotniczą, należy uznać, że kształcenie praktyczne jest równoznaczne z zajęciami praktycznymi i wtedy pensum 22;

dla dalszych kwalifikacji - w zależności od specyfiki zajęć: 22 lub 18

-----------

jak modułowcy sobie radzą z problemem pensum?

rzewa08-02-2012 02:42:27   [#03]

nie podzielam tego zdania - uważam, że pensum wynosi 18 godz/tydz

zajęcia będące praktyczną nauką zawodu należą do kształcenia praktycznego, o jakim mowa w ramowym planie nauczania, z wyłączeniem 4 tygodni praktyki zawodowej (o czym wyraźnie mówi załącznik nr 8 do rozporządzenia), natomiast kształcenie praktyczne to pojęcie szersze niż praktyczna nauka zawodu

co jest praktyczną nauka zawodu określa rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu i wg tego rozporządzenia praktyczna nauka zawodu to praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne mające miejsce w warsztatach szkolnych albo u pracodawców

innymi słowy nauczyciel praktycznej nauki zawodu to nadal ten sam n-l co dotychczas, czyli ten prowadzący uczniów w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy, natomiast nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni, będzie miał, tak jak dotychczas pensum 18, bo zajęcia praze niego prowadzone będą zajęciami z zakresu kształcenia praktycznego, ale nie będą praktyczną nauką zawodu

w przypadku kształcenia modułowego sprawa jest jasna całkiem - pensum 18 - bo każda godzina (poza praktykami zawodowymi) prowadzona systemem modułowym jest godziną kształcenia praktycznego i jednocześnie godzina kształcenia teoretycznego

bosia08-02-2012 20:54:19   [#04]

rozliczanie z 18 czy 22 będzie niestety zależało od interpretacji OP- już o tym napisałam wcześniej

nie ma żadnego znaczenia kwalifikacja i jaka ona jest, bo w skład kształcenia praktycznego mogą np. wchodzić pracownie z zakresu PNZ

efekty kształcenia właściwe dla danego zawodu, czyli kwalifikacja są nauczane na poziomie teoretycznym i praktycznym, proporcje zależą od zawodu

tak będzie i w zsz i w technikum

nie ma problemu w zsz, bo kształcenie praktyczne jest na tym samym poziomie

w technikum podział 735+735 spowodował problem w wielu zawodach, np. informatyk

w skład kształcenia praktycznego będą wchodziły laboratoria i pracownie i one powinny być rozliczane z 18, ale OP, które zobaczy zapisane to w ramówce w kształceniu praktycznym wątpię, żeby się zgodziło

uważam od początku, ze to jest najważniejszy problem w technikach-z punktu widzenia nauczycieli i ich zatrudniania

bogna08-02-2012 21:39:32   [#05]

ad [#3]

ja nadal jednak uważam, że  pensum wynosi 18 lub 22 - w zależności od specyfiki kształcenia praktycznego;

Nie znajduję powodu, dla którego

kształcenie praktyczne dla technika budownictwa dla kwalifikacji K1  - Wykonywanie robót murarskich  i tynkarskich

miałoby być realizowane z pensum 18

a kształcenie praktyczne dla zawodu murarz-tynkarz z kwalifikacją K1  - Wykonywanie robót murarskich  i tynkarskich

z pensum 22bb197517-01-2013 21:13:40   [#06]

odgrzebałem ten wątek bo chciałem Was podpytać jak to zostało w Waszych OP rozstrzygnięte? Ja nadal nie jestem przekonany ile ma być? Zbliża się czas opracowywania arkuszy na nowy rok, godzin tzw. kształcenia praktycznego będzie przybywać i jak interpretować przedmiot realizowany w szkole np. pracownia elektryczna? 18 czy 22?

eny17-01-2013 22:06:42   [#07]

U nas OP ustalił 22 godz. dla kształcenia praktycznego.

rzewa17-01-2013 22:29:08   [#08]

rzeczywiście jak dobrze się wczytać w zapisy art 42 KN to wychodzi, że to pensum powinien ustalić OP

:-)


post został zmieniony: 17-01-2013 22:30:25
Toska17-01-2013 23:20:28   [#09]

 

Pojęcie „zajęcia praktyczne” jest bardzo ogólne, lecz na pewno można je odróżnić od lekcji, które mogą być prowadzone także w pracowniach i laboratoriach. Także lekcje z innych przedmiotów, jak np. z fizyki, chemii czy informatyki mogą odbywać się w pracowniach i laboratoriach i nikt nie powie, że należą one do zajęć praktycznych.

Tymczasem w zakresie obowiązkowego wymiaru zajęć mają zastosowanie przede wszystkim przepisy Karty Nauczyciela, która w art. 42 ust. 3, poz. 5 stanowi, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – wynoszący 22 godziny – dotyczy jedynie nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Łatwo jest odróżnić nauczyciela praktycznej nauki zawodu, którego wymagania kwalifikacyjne zostały określone w par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) od nauczycieli innych przedmiotów, a w szczególności od nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, których wymagania kwalifikacyjne zostały określone w par. 2 ust. 2 tegoż rozporządzenia i których obowiązkowy wymiar zajęć wynosi 18 godzin tygodniowo, według art. 42 ust. 3 pkt 3 Karty Nauczyciela, niezależnie od tego, w jakim miejscu prowadzą te zajęcia, np. w pracowniach lub laboratoriach.

Nie stwarza również trudności odróżnienie przedmiotu praktyczna nauka zawodu od prowadzenia zajęć w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauczycielami praktycznej nauki zawodu są nauczyciele realizujący zajęcia w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).  Według par. 4 ust. 1 tego rozporządzenia, praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. W myśl par. 10 ust. 1 powyższego rozporządzenia zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. Przytoczone wyżej rozporządzenie reguluje system organizowania i prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Mówiąc w par. 10 ust. 1 o nauczycielach, należy rozumieć, że chodzi tu o nauczycieli pracujących w tym systemie, tj. o nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Wynika to także expressis verbis z par. 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, gdzie zostało doprecyzowane użyte w par. 10 ust. 1 pojęcie „nauczyciel” w ten sposób, że szkoła akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej nauczycielami.

 

W związku z powyższym nie ma żadnych podstaw, aby np. nauczyciela elektroniki – prowadzącego zajęcia w pracowni z uczniami klasy drugiej technikum – obowiązywało pensum wynoszące 18 godzin, a nauczyciela prowadzącego zajęcia w pracowni z tego samego przedmiotu w klasie pierwszej technikum – obowiązywało pensum w wymiarze 22 godzin tygodniowo, ponieważ – jak wykazano wyżej – zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych obowiązywało i dalej obowiązuje pensum w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

 

wiadomość cytowana z opinii prawniczej 

bb197518-01-2013 11:21:24   [#10]

Napisałem w tej sprawie do KOWEZiU tam w tej zakładce pytania i odpowiedzi. Długo czekałem na odpowiedź i w końcu dostałem odpowiedź nawet z MEN. Treść tej odpowiedzi można streścić mniej więcej w ten sam sposób jak wyżej napisała Toska. Nie ma podstaw do naliczania pensum 22 godzin dla nauczycieli przedmiotów zawodowych prowadzących z uczniami zajęcia w formie pracowni, laboratoriów itd gdyż nie są to ani zajęcia praktyczne ani praktyka zawodowa a tylko te dwa "przedmioty" mogą mieć pensum 22.

Krzysztof Ś18-01-2013 15:28:06   [#11]

z opinii MEN "22-godzinne pensum dydaktyczne obowiązuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu"

rzewa18-01-2013 20:03:57   [#12]

owszem pensum 22 godz/tydz, o jakim mowa w art 42 ust 3 KN dotyczy tylko nauczycieli praktycznej nauki zawodu, ale...

pensum 18 godz/tydz, o jakim mowa w tym przepisie obowiązuje nauczycieli: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w szkołach specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów teoretycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

i nigdzie w art 42 ust 3 KN nie ma mowy o nauczycielach kształcenia praktycznego czy przedmiotach praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, zatem ->

zgodnie z art 42 ust 7 KN pensum dydaktyczne takich n-li w szkole samorządowej powinien ustalić organ prowadzący, gdyż przepis ten mówi, że OP ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

a swoją drogą ciekawe jak to jest w szkołach rządowych


post został zmieniony: 18-01-2013 20:04:15
bb197518-01-2013 20:56:38   [#13]

I dlatego właśnie moje pytanie miało trochę na celu pozbierania od Was opinii w tej sprawie - jak ten temat jest rozpracowany w różnych OP. I ciągle mam wrażenie, że w tym zakresie potrzebna by była jasna i ogólnodostępna opinia MEN w tej sprawie. Swoją drogą Krzysztof - jaką to opinię MEN cytowałeś?

Krzysztof Ś19-01-2013 12:05:26   [#14]

o tym trochę rozmawialiśmy tutaj http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=50090. Napisałem pismo do MEN pismo gdzie zapytałem: ile powinno wynosić pensum nauczyciela szkoły zawodowej, który uczy przedmiotu praktycznego - 18 czy 22? dalej napisałem: nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe praktyczne (pracownie, ćwiczenia, laboratoria na terenie szkoły są rozliczani z wymiaru 18 godz. a nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne  w placówkach kształcenia praktycznego i praktyki zawodowe  są rozliczani z wymiaru 22 godzin. MEN odpisał:  "22-godzinne pensum dydaktyczne obowiązuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu"

Jest to niestety zgodne z tym co mówi mój OP - zajęcia zawodowe praktyczne w szkole 22 a nie jak do tej pory 18. Jeżeli ktoś uczy przedmiotów teoretycznych i praktycznych - pensum łączone (do tej pory było w takim przypadku 18) - na zasadach określonych przez OP. Nauczyciel który uczy przedmiotów, które w szkolnym planie nauczania,  nazwane są przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu. I jest to logiczne

 

Toska19-01-2013 17:02:08   [#15]

bb1975

w moim OP przedstawiłam w zeszłym roku opinię prawną 

i uznali nie było problemów 

 jedynie do zajęć praktycznych prowadzonych w zakładzie pracy miało być pensum 22

 

Krzysztof - nauczyciel który uczy przedmiotów  z kształcenia praktycznego 

niekoniecznie logicznie jest to praktyczna nauka zawodu 

 

przykład - pracownia ekonomiczna - w starej podstawie technik ekonomista 

a np:  pracownia ekonomiczna - w nowej podstawie 

 

Nawet od wydawnictw dostaliśmy informacje, że można używać tych samych ksiązek 

co do starej podstawy w nowej - bo de facto zmiany w treściach są niewielkie albo wcale 

 

Nie mąćmy nawzajem - i tak szkolnictwo zawodowe 

idzie ku zagładzie

czy ktoś logistycznie zastanowił się nad przeprowadzeniem egzaminów zawodowych 

w szkole i wymaganiami jakie stawia OKE ?

ehh pisać i myslec się nie chce o tym

 

 

 

 


post został zmieniony: 19-01-2013 17:08:16
bosia19-01-2013 19:05:47   [#16]

co do zagłady szkolnictwa zawodowego, to akurat jestem innego zadania

i sorry, a przykład z wydawnictwami? przecież wydawnictwa mają interes w sprzedawaniu tego, co im zalega

a tak właściwie mają interes w sprzedawaniu, więc branie pod uwagę ich zdania na temat nowej i starej podstawy, to raczej poza komentarzem

może raczej skoncentrowaliby się jak ma obecnie wyglądać podręcznik do kształcenia zawodowego, bo rozporządzenie obowiązuje od czerwca zeszłego roku ( i dlatego im zalegają niesprzedane)

 

Toska19-01-2013 21:22:15   [#17]

wiadomość przyszła z MEN-u nie z wydawnictwa 

Natomiast Bosia - czy zapoznałaś się z wyposażeniem na egzamin 

np stanowiska dla technik elektryk czy informatyk

Nie każda gmina w Polsce będzie chciała lub będzie miała środki na wyposażenie .....

No i jak masz inne zdanie odnośnie zagłady bardzo się cieszę i życze sobie i nam wszytskim obyś miała rację 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]