Forum OSKKO - wątek

TEMAT: odmowa przyjęcia ucznia
strony: [ 1 ]
Andre3205-10-2011 21:56:05   [#01]

Witam!

Mam pytanie - czy dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia spoza obwodu? Nadmieniam, że chodzi o ucznia który powtarza klasę, ma nieodpowiednie zachowanie i jest pod opieką kuratora sądowego. Czy jako podstawa prawna wystarczy zapis w Statucie czy jakiś akt wyższego rzędu?

rzewa05-10-2011 22:10:19   [#02]

może, ale... tylko z powodu braku miejsc :-)

 § 4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez gminę lub innej należącej do sieci szkół podstawowych ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. ust. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

DYREK06-10-2011 08:06:22   [#03]
a miejsc wolnych zawyczaj nie ma;-)
Rycho06-10-2011 09:32:04   [#04]
no i nie może nie przyjąć, jeśli mu go kurator oświaty przeniósł :-)
grażka06-10-2011 10:21:34   [#05]

trochę w innym temacie, ale też liczebność:

Jeśli w oddziale przedszkolnym OP dopuścił liczebność 30-33 dzieci (argument: i tak nigdy wszystkich nie ma bo chorują) - do kogo zaskarża się taką decyzję?

Rycho06-10-2011 10:57:20   [#06]
do kuratora oświaty (art.31 ust.1 pkt 5 UoSO)
grażka06-10-2011 11:02:00   [#07]
Dziękuję w imieniu zdesperowanych rodziców :) Nawet nie wiem skąd, aczkolwiek o jakimś mieście z podobnym podejściem w zeszłym roku? czytałam.
olaszyma06-10-2014 14:14:16   [#08]

Podnoszę , bo właśnie zgłosili sie do mnie rodzice spoza rejonu, z uczniem problemowym. (w szkole macierzystej jest kierowany do ośrodka socjoterapii ze wzgledu na problemy jakie stwarza) . rodzice tez są dość "trudni" . Chcą przenieść ucznia do 3. klasy G . Chcę im odmówic, powołując się m. in. na różnice w planie nauczania (w jego macierzystej szkole w klasie 3. sa 3 przedmioty, ktore u nas są  w klasach pierwszej i drugiej i trudno bedzie mu to nadrobić. poza tym z miejscami też krucho


post został zmieniony: 06-10-2014 14:23:28
DYREK07-10-2014 08:40:01   [#09]

Obecnie obowiązują zapisy UoSO:

Rozdział 2a
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

w tym przypadku zobacz zapisy art. 20a  ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty

Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) już nie obowiązuje -> data uchylenia 2014-01-19


post został zmieniony: 07-10-2014 08:47:22
Dorotag26-09-2017 22:38:00   [#10]

Czy w obecnym stanie prawnym dyrektor ma obowiązek przyjąć ucznia sp spoza obwodu szkoły w trakcie roku szkolnego i nie jest to uczeń klasy pierwszej? W klasie są wolne miejsca. Czy dyrektor musi czy może przyjąć ucznia spoza obwodu? 

rzewa27-09-2017 19:57:10   [#11]

jeśli szkoła jest publiczna i są miejsca, to... musi przyjąć

Dorotag28-09-2017 12:27:16   [#12]

Rzewa a możesz dać podstawę prawną. Do tej pory było, że o przyjęciu dziecka do publicznej szkoły, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły, które sa przyjmowane z urzędu.

Roman Langhammer28-09-2017 13:48:32   [#13]

Nie musi.

 

art. 130 ust. 2 Prawa oświatowego:

2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

Dorotag28-09-2017 14:47:47   [#14]

Dziękuję i tak myślałam.

rzewa29-09-2017 17:24:59   [#15]

musi, bo ma miejsca

decyduje dyrektor czyli odmawia gdy nie ma miejsc, ale nie może odmówić z innego powodu, gdyż to wynika z tego, że szkoła jest publiczna czyli:

P.o. Art. 14. ust. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
[...]

czyli można odmówić przyjęcia tylko z powodu braku miejsca lub niespełniania przez kandydata wymagań formalnych zapisanych w prawie powszechnym

a szkoła obwodowa tym się różni od nieobwodowej, że nie może odmówić przyjęcia nawet wówczas gdy nie ma miejsc -> OP ma wówczas obowiązek utworzyć miejsce dla takiego kandydata

 


post został zmieniony: 29-09-2017 17:26:07
Roman Langhammer29-09-2017 17:42:29   [#16]

W czasie rekrutacji - owszem.

Natomiast w trakcie roku szkolnego --> art. 130, ust. 2.

Gdyby miał dyrektor przyjąć "jeśli ma wolne miejsca", to by to tam było zapisane.

Jako, że nie ma takiego zapisu - "decyduje dyrektor", więc może odmówić.

rzewa29-09-2017 17:48:01   [#17]

a powód odmowy?

żeby odmówić musi mieć powód -> decyduje dyrektor, ale nie oznacza to, że może odmówić bez powodu

decyduje, bo może nie być miejsc, bo uczeń może się nie kwalifikować do danej szkoły czy klasy, ale nie na zasadzie nie bo nie

niestety publiczność w tym wypadku zobowiązuje -> tylko szkoła niepubliczna może nie przyjąć bo tak, bez powodu -> publiczna niestety nie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]