Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń powracający z zagranicy
strony: [ 1 ]
Zofia Stachura23-08-2011 11:57:32   [#01]
dziecko po urodzeniu wyjechało z rodzicami za zagranicę i tam uczęszczało do szkoły, w obecnej chwili powrócili do Polski i chcieli kontynuować dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej została ona nierzyjęta ponieważ musi ona ukończyć jedną klasę gimnazjum chociaż ma zaliczony egzamin co wtym przypadku robić
dyrlo23-08-2011 13:24:48   [#02]

Oj... nie pasuje. Dziecko powracające z zagranicy to ma zaliczone lata nauki i przyjmuje się je do klasy jaka po tych obliczeniach wypada.

Ale sprawdzę jeszcze (wiem gdzie bo miałam przyjąć takie dziecko 2 lata temu ale potem poszło do zaprzyjaźnionej szkoły - no chyba, że się przepisy zmieniły).

dyrlo23-08-2011 13:53:44   [#03]

Znalazłam, ale nie umiem wkleić. Na 3 str. w wymianie - prawo masz rozporządzenie MEN o przyjmowaniu uczniów do szkół

Zobacz paragraf 19, ust.1.pkt3 i ust.3

hanabi23-08-2011 14:00:35   [#04]

§ 19. 1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej,
gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie
semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń
odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w przypadku przyjmowania:
a) do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na
podstawie art. 16 ust. 8 ustawy,
b) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy,
c) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia
zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
d) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej
uprawnień szkoły publicznej;
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.";

o to chodziło?


dyrlo23-08-2011 15:04:07   [#05]

Tak, ale jeszcze ust. 3 - gdzie jest napisane, że różnice programowe uczeń uzupełnia na warunkach przyjętych w szkole (tak mniej więcej o to chodzi, nie klasyfikacyjne tylko wyrównanie różnic programowych).

Ty zamieściłaś niepełny 19 paragraf.

hanabi23-08-2011 16:20:29   [#06]
a, tak, cos mi "użarło" resztę:)racja
dyrlo23-08-2011 20:11:39   [#07]
Tobie użarło tylko resztę a mnie wszystko zżera i nic nie daje się zamieścić i skopiować ;-(
Natka23-08-2011 20:41:46   [#08]
Czy jest jakiś przepis, który "zmuszałby" OP do dania dodatkowych godzin dla takiego ucznia? Niewiele rozumie, nie mówi po polsku - już teraz karcianych brakuje na wszystko ;(
dyrlo23-08-2011 20:45:34   [#09]
Tak, jest w rozporzadzeniu o uczniach powracających z zagranicy i takiemu uczniowi należą się godziny na dodatkowy język polski. Natko ja to gdzieś mam, przerabiałam już to i nie mogę odszukać. Chyba mi diabeł ogonem nakrył.
Natka23-08-2011 20:52:07   [#10]

byłabym wdzięczna, gdybyś znalazła ;))

szukam, szukam i też nie mogę znaleźć, a bez konkretnych paragrafów mogę zapomnieć o dodatkowej, choćby 1h;

szukają oszczędności, bacznie przyglądają się każdej godzince, niby rozumiem, z próżnego i ..., ale z drugiej strony dobro ucznia dla mnie jest ważniejsze 


dyrlo23-08-2011 21:04:04   [#11]
Jutro kochana, jutro.. bo teraz spać idę ja dziś od 4 rana na nogach w wielkim stresie co na wątku "czekając na kuriera" napisałam. W szkole mam to na 100% tylko "gdzieś", ale znajdę.
Leszek23-08-2011 21:28:42   [#12]

wyręczę zmęczoną :-)))


rozp. MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361)  - § 5. 1. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

pozdrawiam

Natka23-08-2011 21:56:15   [#13]

Leszku, dziękuję :)

Tobie dyrlo też,

teraz spokojnie mogę pisać do OP ;) 

niby patrzyłam, a nie widziałam, i jak widać czytałam, ale bez zrozumienia

dyrlo24-08-2011 14:32:15   [#14]
Leszku, tak sobie po cichutku liczyłam, że ktoś znajdzie szybciej niż ja. Pozdrawiam.
shegreta14-02-2014 20:57:41   [#15]

W grudniu przyjęłam do szkoły ucznia, który całą swoją edukację odbył w Anglii. Według rocznika powinien być w klasie IV sp.

ALE

rodzice nie  posiadają żadnych dokumentów, dzwonili do tamtej szkoły, która stwierdziła, że prześle je do naszej szkoły. Nic jednak dalej nie mamy. Powoli kończy się luty, chłopiec chodzi do szkoły ale formalnie nie figuruje. Sytuacja patowa, nie wiem, co robić????


post został zmieniony: 14-02-2014 20:58:21
rzewa14-02-2014 21:35:06   [#16]

dlaczego formalnie nie figuruje?

powinien być normalnie zapisany w grudniu -> wtedy obowiązywało jeszcze rozporządzenie uchylone dopiero 18.01.2014r.

shegreta14-02-2014 21:57:04   [#17]

????

Dzwoniłam w grudniu do kuratorium, gdzie kazano mi zastosować zapisy rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów mówiące, że do klasy programowo wyższej przyjmuje się na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą. Powiedziałam, że nie mam ani jednego - kazano czekać, aż doślą. No ale ile? I jak ten stan ma długo trwać?

Teraz rzewo piszesz, że mogłam na mocy rozporządzenia - czy tego, o którym wspominam? I co mam w ogóle robić teraz? :(


post został zmieniony: 14-02-2014 21:57:29
shegreta17-02-2014 13:57:08   [#18]

Podnoszę.... :)

olaszyma06-12-2016 11:56:59   [#19]

Odświeżam po latach. W lutym ma do nas być przyjęta uczennica, która wraca z Włoch. Ma 14 lat, wg tamtego systemu od września 2017 tam powinna kończyć szkołę średnią 1 stopnia (odpowiednik naszego gimnazjum) i pójść do szkoły średniej 2. stopnia. U nas ze względu na wiek i ilość lat w systemie powinna być przyjęta do klasy 2 i od września - jak otrzyma promocję być w klasie 3 gimnazjum. Opiekunowie sugerują jednak żeby przyjąć ją do klasy pierwszej ze względu na różnice programowe i niezbyt dobrą znajomość języka polskiego. Czy mogę tak zrobić? Nadmieniam jeszcze że dwa lata temu dziewczynka przez prawie rok chodziła do polskiej szkoły  i wyjechała przed ukończeniem klasy szóstej. Początki edukacji - szkoła włoska od 6 roku życia.

I jeszcze jedno: wg przywołanego tu rozporządzenia z dn 1.04.2010 uczennica ma prawo do lekcji języka polskiego mimo że ma podwójne obywatelstwo ?

olaszyma08-12-2016 12:27:31   [#20]

Podnoszę !!!

MKJ08-12-2016 21:07:48   [#21]

Aktualne rozporządzenie jest z 9 września 2016 r. (poz. 1453).

§ 5. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:
1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia –
z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. l ustawy, oraz na podstawie dokumentów;
2) publicznego gimnazjum innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznym
gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na
podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, jeżeli
szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których
mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 12. Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr
lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 5–7, oraz publicznej
szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica
ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

§ 18. 1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący
szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka
polskiego.
2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym
na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie
niższym niż 2 godziny tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

rzewa09-12-2016 07:47:42   [#22]

Czyli możesz tak zrobić jak tego oczekują opiekunowie -> wygląda na to, że będzie to najlepsze dla dziecka

i uczennica ta ma jak najbardziej prawo do dodatkowych lekcji j. polskiego

olaszyma09-12-2016 09:34:14   [#23]

Dziękuję, to mi bardzo pomoże. Pozdrawiam.

olaszyma13-02-2017 14:12:25   [#24]

Podnoszę, bo sprawa się komplikuje. Dziewczyna jest u rodziny, rodzice nie wiadomo gdzie (nazwijmy to eufemistycznie " w odosobnieniu"), więc jest problem z pełnomocnictwami opiekunki - cioci. Czy jako szkoła powinnam wystąpić do sądu czy też zasugerować cioci by wystąpiła o opiekę zastępczą?

I kolejne pytanie - czy zanim wyjaśni się sytuacja prawna dziewczyny przyjąć ją już do szkoły? ( nie ma żadnych dokumentów potwierdzających wcześniejsze kształcenie.


post został zmieniony: 13-02-2017 14:14:18
olaszyma14-02-2017 09:47:09   [#25]

Podnoszę ! Sprawa bardzo pilna !


post został zmieniony: 14-02-2017 09:52:44
buwa14-02-2017 14:54:43   [#26]

W tej sytuacji  ciocia powinna mieć jakieś prawne upoważnienie od rodziców.  Inaczej nie zapisałabym dziewczynki do szkoły. Warto poprosić o pomoc KO.

Swego czasu spotkałam się z sytuacją, gdzie  dziecko powracające z zagranicy zostało zapisane do szkoły wyłącznie przez ojca. Matka przebywała dalej za granicą, o czym ojciec złożył oświadczenie. Po niedługim czasie okazało się, że tata wywiózł dziecko bez zgody matki. Ta wynajęła adwokata/pełnomocnika i dziecko wróciło do niej. 

Zawsze warto pamiętać, że do szkoły zapisują oboje rodzice, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa w tym zakresie.

Zak07-01-2018 21:26:27   [#27]

Czy ucznia powracającego z zagranicy (Polaka, który nigdy nie uczęszczał do szkoły w Polsce) można przyjąć do niepublicznej szkoły podstawowej?

Mam wątpliwości, bowiem ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje kształcenia takiego ucznia w szkole niepublicznej:

"Art. 165.1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich."

I z rozporządzenia 1655.2017:

"§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;"


post został zmieniony: 07-01-2018 21:27:33
Nula08-01-2018 10:38:03   [#28]

 

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym
na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie
niższym niż 2 godziny tygodniowo - a jak długo? Mamy takie dziecko, które jest już w Polsce trzy lata, godzin dodatkowych już nie otrzymało, a potrzeba jest...

Zak09-01-2018 16:30:26   [#29]

Podnoszę #27

rzewa09-01-2018 16:41:05   [#30]

do #27: nie ma żadnych przeszkód by przyjąć takiego ucznia do niepublicznej szkoły podstawowej - to jest obywatel polski zatem nie będzie żadnego problemu z otrzymaniem na niego dotacji

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]