Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń upośledzony w szkole masowej
strony: [ 1 ]
maod04-01-2011 14:13:20   [#01]

Wiem, że można wydłużyć dziecku upośledzonemu okres nauki na każdym etapie nauczania, ale rodzic musi zlozć odpowiedni wniosek. Może ktoś mi pomoże i powie, w którym rozporządzeniu jest dokładnie zawarty czas, w jakim rodzic powinien złożyć dokumet? Czytałam, ze do 15 lutego, ale gdzie?

wolny strzelec04-01-2011 14:20:11   [#02]
A o jakiego ucznia chodzi, to znaczy w jakim stopniu upośledzenia? Uczeń lekko upośledzony może być nie promowany tak jak każdy inny. Inaczej sprawa wygląda w przypadku upośledzonych głębiej. Takim uczniom etap edukacyjny można wydłużyć, ale decyzję o tym rada pedagogiczna musi podjąć do końca lutego roku poprzedzającego naukę w danej szkole.
wolny strzelec04-01-2011 14:39:31   [#03]


Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Komentarz: stanowisko MEN

§ 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania szkołach publicznych 

W sytuacji braku szczegółowych regulacji prawnych w tej sprawie stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej jest następujące:
„O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły indywidualnie w stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego (..). Decyzja dyrektora powinna znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej przez radę pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. W sprawozdaniu statystycznym SO-2 ucznia, któremu wydłużono etap edukacyjny, wykazuje się jako ucznia niepromowanego.
maod04-01-2011 17:58:36   [#04]
Chodzi o ucznia upośl. w stopniu umiarkowanym. Jak się zabrać za wydłużenie mu czasu?
wolny strzelec04-01-2011 20:58:01   [#05]
Właściwie wszystko jest napisane w powyższym cytacie. Należy dokonać analizy sytuacji edukacyjnej ucznia, porozumieć sie z rodzicami, radą pedagogiczną. Rada pedagogiczna wnioskuje o wydłużenie a dyrektor na jej wniosek podejmuje decyzję. Trzeba jednak pamiętać, że nalezy tego dokonać przed końcem lutego roku poprzedzającego rok zakończenia nauki w danej szkole. To znaczy że nie później niż przed końcem lutego w klasie II gimnazjum lub przed końcem lutego klasy V w sp. Wynika z tego, że w klasie VI sp i klasie III gimnazjum już nie można wydłużyć etapu edukacyjnego.
Wodnik05-01-2011 09:56:02   [#06]
Jak mam postąpić z uczniem trzeciej klasy Szkoły Przysposabiajacej do Pracy, który z powodu ciężkiej choroby opóścił ponad 50 % zajęć, a chciałby powtarzać klasę (i byłaby taka potrzeba z korzyścią dla rozwoju ucznia). Oczywiste, że ani on, rodzice ani nauczyciele nie podjęli  rok wcześniej działań by wydłużyć etap edukacyjny. Czy mogę wyrazić zgodę by uczeń powtarzał klasę bez naginania prawa albo co gorsza bez jego złamania?
poziombka05-01-2011 14:08:32   [#07]


 A proszę bardzo, oto mała furtka :)))

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 22.


3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Wodnik05-01-2011 14:38:51   [#08]
Dziękuję! Z radością skorzystam.
wolny strzelec05-01-2011 16:42:39   [#09]

Wyjaśnijmy więc do końca ten przypadek. Jak będzie ten uczeń ujęty w wynikach klasyfikacji? Bo: etapu edukacyjnego już mu wydłużyć nie można ( za późno) nie promować też nie można, bo jak nas poinformowano w ministerstwie, uczniów głebiej upośledzonych nie można nie promować. Wszystko byłoby jasne i proste gdyby nie ten zapis, że "...do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole." Niech mnie ktoś oświeci, bo sama już się głupia robię, po co to ograniczenie.

grazabo05-01-2011 19:28:43   [#10]
głęboko- wiadomo- inne przepisy, a dlaczego nie wolno nie promować ucznia z up. znacznym i umiarkowanym np. w kl. VI? 
wolny strzelec05-01-2011 20:06:18   [#11]
Nie napisałam głęboko upośledzonych, tylko głębiej, a więc umiarkowanych i znacznych. Powiedziano nam, że uczniów umiarkowanie i znacznie uposledzonych nie można nie promować. Jeżeli wczesniej nie było podstaw do wydłużenia etapu, to znaczy że proces edukacyjny przebiegał prowidłowo i planowo wiec nie ma powodu, żeby teraz ucznia nie promować. I rzeczywiście ma to dla mnie sens, ale przypadek, który opisał Wodnik jest jak najbardziej życiowy, dlatego pytam jak takiego ucznia umiejscowić prawnie, bo nie wiem.
grazabo05-01-2011 20:57:45   [#12]

U uczniów z upośledzeniem wiele czynników może sprawić, że całkiem prawidłowy przebieg edukacji zostanie zaburzony.

Wg mnie jeśli dobrze uzasadnicie niepromowanie i rodzic się zgodzi to kto ci to zarzuci?

wolny strzelec05-01-2011 21:32:01   [#13]
Zgadzam się, więc tym bardziej niejasny wydaje się przepis , że nie można wydłużać etapu edukacyjnego w ostatniej klasie
DorotaN06-01-2011 13:36:44   [#14]
Z  żadnego zapisu prawa nie wynika, że nie można niepromować, można! Tylko trzeba pamiętać, żeby....przekonać rodzica, że to dla dobra jego dziecka. I tyle. Dać do podpisu rodzicowi, żeby się zabezpieczyć, odpowiednio sformułować ocenę opisową i już.
janik06-01-2011 15:36:20   [#15]

Co byście poczeli?. Uczeń z upośledzeniem w stopniu znacznym, sześć kolejnych promocji w zgodzie z rodzicami (dziecko rozpoczeło szkołę po odroczeniach ale nie miało wydłużania żadnego etapu edukacji), w klasie VI matka nie życzy sobie promocji ukończenia szkoły - nie promowaliśmy i dziecko powtarza klasę VI. Teraz matka przychodzi z życzeniem - żadaniem utrzymania dziecka w SP (szkoła masowa) przez kolejne dwa lata.

grazabo06-01-2011 17:36:15   [#16]

Tak to czasem jest, że rodzice opamiętają się kiedy trzeba kończyć szkołę .

U mnie kiedyś było odwrotnie - wydłużyliśmy na poziomie kl. II pdp, a rodzic wypisał ucznia po półroczu i ten nie ma ukończenia szkoły.

Jeżeli uczeń realizuje zajęcia w klasie to  kłopot organizacyjny, ale gorzej jest jeśli ma np. NI.

Ale przecież rodzic nie może żądać od Ciebie pozostawienia,

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]