Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 12 ][ 13 ][ 14 ] - - [ 16 ][ 17 ]
Leszek08-06-2016 14:10:33   [#601]

7 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 800 tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/800

pozdrawiam

Leszek13-06-2016 20:23:44   [#602]

13 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 841 rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wchodzi w życie 1 września 2016 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/841/1

pozdrawiam

Leszek24-06-2016 09:33:40   [#603]

23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 894 rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – wchodzi w życie 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/894/1

pozdrawiam

Leszek24-06-2016 09:34:01   [#604]

23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 895 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – wchodzi w życie 1 września 2016 r. poza zał. nr 2 (podstawa programowa – szkoła podstawowa), który wchodzi w życie 1 września 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1

pozdrawiam

Leszek24-06-2016 09:34:21   [#605]

23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 896 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – wchodzi w życie 1 września 2016 r. (dot. zm. rozp. z dnia 30 maja 2014 r.),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/896/1

pozdrawiam

Leszek11-07-2016 17:54:28   [#606]

11 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1010 ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie generalnie 1 września 2016 r., częściowo także po dniu ogłoszenia oraz po 14 dniach od ogłoszenia, 1 stycznia 2017 r. i 1 września 2018 r., zawiera także zmiany 6 innych ustaw:

1) Karta Nauczyciela – art. 2,

2) o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 3,

3) Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 4,

4) o systemie informacji oświatowej – art. 5,

5) o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – art. 6,

6) o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (z 29.12.2015 r.).

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1010

pozdrawiam

Leszek15-07-2016 16:09:14   [#607]

14 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1022 rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - weszło w życie z dniem 15 lipca 2016 r.,

pozdrawiam

Leszek15-07-2016 16:09:50   [#608]

15 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1029 rozporządzenie MEN z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. – bez znaczenia,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1029/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 15-07-2016 16:10:57
Leszek19-07-2016 09:00:21   [#609]

18 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - weszło w życie z dniem 19 lipca 2016 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1045/1

pozdrawiam

Leszek01-08-2016 21:20:03   [#610]

1 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1154 rozporządzenie MZ z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1154/1

pozdrawiam

malmar1506-08-2016 12:32:09   [#611]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dane-dziedzinowe-w-systemie-informacji-oswiatowej-zmiana-rozporzadzenia.html

Leszek06-08-2016 16:20:09   [#612]

Malmar15 Proszę  przeczytaj tytuł  wątku 

Pozdrawiam 

malmar1507-08-2016 10:57:59   [#613]

Leszku, sorki ;)

nie tu miało być

pozdrawiam


post został zmieniony: 07-08-2016 10:58:37
Leszek09-08-2016 18:27:42   [#614]

9 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1204 rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych - wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1204/1

pozdrawiam

Leszek11-08-2016 17:14:33   [#615]

11 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1212 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1212/1

pozdrawiam

Leszek18-08-2016 10:48:19   [#616]

17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1267 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1267/1

pozdrawiam

Leszek18-08-2016 10:48:42   [#617]

17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1268 rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. - weszło w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1268/1

pozdrawiam

Leszek19-08-2016 08:28:13   [#618]

18 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1278 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - wejdzie w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1278/1

 

pozdrawiam


post został zmieniony: 19-08-2016 08:28:39
didu19-08-2016 10:00:22   [#619]

to co teraz w sytuacji, gdy uczeń chodzi i na religię i na etykę - bo są i tacy?

Leszek19-08-2016 16:31:05   [#620]

Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 893, ze zmianami w: 2015 r. poz. 23; 2016 r. poz. 787)

zał. nr 1

11b. /obowiązuje od 1.09.2016 r./ Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

 

pozdrawiam

Leszek19-08-2016 16:32:02   [#621]

didu, ten wątek nie służy pytaniom,

zakładaj w przypadku pytań nowy

pozdrawiam

didu19-08-2016 18:27:46   [#622]

dziękuję i przepraszam :)

Leszek24-08-2016 09:39:10   [#623]

7. 23 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1267 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji - weszło w życie z dniem 24 sierpnia 2016 r. (tylko § 7, § 8, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 3 wchodzą 1 października 2016 r.),

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1321

pozdrawiam

Leszek24-08-2016 16:53:43   [#624]

24 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1331 ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. – zakaz palenia papierosów elektronicznych w szkołach i placówkach oświatowych,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1331/1

pozdrawiam

Leszek25-08-2016 15:16:47   [#625]

25 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1335 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1335/1

pozdrawiam

katarzs31-08-2016 13:26:30   [#626]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

     
Data ogłoszenia: 2015-08-28
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2015
Pozycja: 1256

To stare rozporządzenie. Podobno jest już nowe, proszę o namiary.


post został zmieniony: 31-08-2016 13:31:57
katarzs31-08-2016 13:47:15   [#627]
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia* z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
bosia31-08-2016 13:53:54   [#628]

Leszek

 01-08-2016 21:20:03   [#610]

1 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1154 rozporządzenie MZ z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1154/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2016 17:50:08   [#629]

katarzs, w przypadku pytań otwieraj nowy wątek, ten służy komunikatom o publikacji

pozdrawiam

Leszek31-08-2016 17:51:09   [#630]

31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1368 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1368/1

Leszek31-08-2016 17:51:43   [#631]

31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1369 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1369/1

pozdrawiam


post został zmieniony: 31-08-2016 17:52:30
Leszek31-08-2016 17:53:20   [#632]

31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1375 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1375/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2016 17:54:02   [#633]

31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1378 rozporządzenie MEN z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych - wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1378/1

pozdrawiam

Leszek31-08-2016 17:54:32   [#634]

31 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1379 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1379/1

pozdrawiam

Leszek01-09-2016 17:20:16   [#635]

1 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1384 rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1384/1

pozdrawiam

Leszek01-09-2016 17:21:00   [#636]

1 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1385 rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  - wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1385/1

pozdrawiam

Leszek07-09-2016 20:04:54   [#637]

7 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1408 rozporządzenie MKiDN z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1408/1

pozdrawiam

Jacek13-09-2016 16:56:17   [#638]

13 września 2016 r. opublikowano w Dz.U. - poz. 1453 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1453/1 

Leszek13-09-2016 17:10:06   [#639]

w/w wchodzi w życie z dniem 14 września 2016 r.,

pozdrawiam

Leszek13-09-2016 17:10:46   [#640]

13 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1457 rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” - wchodzi w życie z dniem 17 września 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1457/1

pozdrawiam

Leszek26-09-2016 17:47:41   [#641]

26 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1543 rozporządzenie MRPiPS z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych - wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1543

pozdrawiam

Leszek30-09-2016 16:40:29   [#642]

30 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1591 rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1591/1

pozdrawiam

Leszek14-10-2016 15:45:59   [#643]

14 października 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1691 rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  - wchodzi w życie z dniem 29 października 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1691/1

pozdrawiam

Leszek17-10-2016 18:04:13   [#644]

17 października 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1710 rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - wchodzi w życie z dniem 18 października 2016 r. (§ 6) i 1 stycznia 2017 r. (pozostałe paragrafy),

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1710/1

 pozdrawiam

Leszek30-11-2016 16:42:24   [#645]

30 listopada 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1927 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1927/1

pozdrawiam

Leszek02-12-2016 15:31:46   [#646]

2 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1943 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty,

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1943/1

pozdrawiam

Leszek02-12-2016 18:07:18   [#647]

2 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1954 ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

– w art. 4 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (zmieniono 7 artykułów) - wchodzi w życie 17 grudnia 2016 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1954

pozdrawiam

Leszek08-12-2016 17:58:47   [#648]

8 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1984 ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – w art. 1 i 2 zawiera odniesienie do Karty Nauczyciela w zakresie środków, o których mowa w art. 70a ust. 3 i 4 oraz art. 53 ust. 1 – w wymienionym zakresie wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1984

Leszek08-12-2016 18:20:57   [#649]

8 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1985 ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – zawiera zmiany:

- w art. 1 ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zmiana art. 28 i 70c),

- w art. 2 ustawę o systemie oświaty (zmiana art. 14 i 14d),

- w art. 3 ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana art. 16),

- w art. 4 ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zmiana art. 1 pkt 70, 71 i 78),

wchodzi w życie 9 grudnia 2016  r., a stosuje się art. 1-3 po raz pierwszy do:

1) ustalenia na rok 2017 części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

2) ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1985

pozdrawiam

Leszek15-12-2016 21:26:18   [#650]

15 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 2035 rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2035

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 12 ][ 13 ][ 14 ] - - [ 16 ][ 17 ]