Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 6 ][ 7 ][ 8 ] - - [ 21 ][ 22 ]
Magosia08-05-2013 11:29:27   [#301]

Leszku, jesteś niezastąpiony:-)))))

Leszek14-05-2013 18:58:26   [#302]

14 maja 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 560 rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - wchodzi w życie częściowo z dniem 14 czerwca 2013 r. i 1 września 2013 r..

 

niestety, nie mam czasu ujednolicić, przynajmniej w tym tygodniu

pozdrawiam

Leszek13-06-2013 22:56:40   [#303]

13 czerwca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 675 ustawę z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w tym art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela)  - zmiana weszła w życie z dniem 17 czerwca 2013 r.,

ujednolicenie KN w wymianie plików

pozdrawiam

rzewa14-06-2013 08:21:24   [#304]

jeszcze nie weszła...

;-))

Leszek14-06-2013 11:48:26   [#305]

;-)))

pozdrawiam

Leszek05-07-2013 23:04:35   [#306]

5 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 785  rozporządzenie RM z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia  - weszło w życie z dniem 6 lipca 2013 r.

pozdrawiam

Leszek09-07-2013 14:19:01   [#307]

9 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 791  wyrok TK z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11) o zbadanie zgodności art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) z art. 2 i art. 69 Konstytucji
pozdrawiam

Renatka10-07-2013 09:49:50   [#308]

Czy weszły w życie już zmiany w UOSO z dnia 30.04 2013, odnośnie opłat za przedszkole bo nigdzie nie mogę zobaczyć etapu na jakim są prace legislacyjne . Będę wdzięczna za pomoc , bo czeka nas jeszcze procedura w organie prowadzącym i zmiana umów.

rzewa10-07-2013 09:55:04   [#309]

nie została jeszcze opublikowana

Renatka10-07-2013 10:01:51   [#310]

dzięki

Leszek10-07-2013 10:06:12   [#311]

ustawa zmieniająca nosi datę 13 czerwca i została podpisana przez Prezydenta

obecnie czeka na publikację

pozdrawiam

Leszek18-07-2013 12:27:50   [#312]


17 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 819  rozporządzenie MKiDN z dnia 27czerwca2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r.

pozdrawiam

Leszek18-07-2013 12:28:30   [#313]


17 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 818  rozporządzenie RM z dnia 12lipca2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych - weszło w życie z dniem 18 lipca 2013 r. - DZIŚ

pozdrawiam

Leszek18-07-2013 17:20:34   [#314]

18 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 827 ustawę
z dnia 13
czerwca2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw
(niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawę z dnia 15
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej)
– wchodzi w życie
częściowo z dniem 1 września
2013
r. i w kolejnych latach

pozdrawiam

rzewa18-07-2013 17:38:28   [#315]

nareszcie :-)

Leszek24-07-2013 11:53:52   [#316]


23 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 829 ustawę z dnia 13czerwca2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) – wchodzi w życie częściowo z dniem 23 sierpnia 2013 r.,

pozdrawiam

Leszek24-07-2013 11:54:16   [#317]


23 lipca 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 832 obwieszczenie MKiDN z dnia 2kwietnia2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

pozdrawiam

Leszek08-08-2013 17:28:23   [#318]

8 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 903 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. (sygn. akt K 13/10) o zbadanie zgodności art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  - orzeczenie: art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

pozdrawiam

Leszek09-08-2013 22:33:43   [#319]

9 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 910 rozporządzenie MPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych - wejdzie w życie z dniem 24 sierpnia 2013 r.

pozdrawiam

Leszek12-08-2013 14:32:27   [#320]


12 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 913  rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  - wejdzie w życie z dniem 1 września 2013 r.,

nie ujednolicam ponieważ nic nie zmienia, jest formalnością

pozdrawiam

Leszek22-08-2013 20:42:34   [#321]

22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 956 rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  - wchodzi w życie częściowo z dniem 1 września 2013 r., a częściowo 1 stycznia i 1 września
2015 r.

pozdrawiam

Leszek22-08-2013 20:43:27   [#322]

22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 957 rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych
- wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

pozdrawiam

Leszek22-08-2013 20:44:15   [#323]

22 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 958 rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach
oraz w ośrodkach
- weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

pozdrawiam

siaba23-08-2013 14:33:55   [#324]

Pozdrawiam, Leszku i dziękuję za Twój nieustający wysiłek. Właśnie pracuję nad zmianami w statucie i olśniłeś mnie kolejny raz.  Jesteś jedyny w swoim męskim rodzaju. Czy Kapituła d/s profesury juzż nad Tobą pracuje? Ten wątek mi umknął....

Leszek30-08-2013 18:01:09   [#325]

dzięki siaba,

a teraz coś dla artystów

30 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 993 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie częściowo z dniem 1 września 2013 r., a częściowo z dniem 1 września 2014 r..

z uwagi na wyjazd urlopowy nie mam niestety czasu ujednolicić

pozdrawiam

Leszek06-09-2013 21:27:32   [#326]

6 września 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1035 rozporządzenie RM z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. - wchodzi w życie z dniem 7 września 2013 r.,

pozdrawiam

Leszek10-09-2013 18:05:51   [#327]

10 września 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1050 obwieszczenie
Prezesa RM z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 

pozdrawiam

Leszek11-09-2013 17:00:31   [#328]

11 września 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1065
rozporządzenie MRiRW z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu
zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
- weszło w życie z
dniem 11 września 2013 r.

 

pozdrawiam

Leszek17-10-2013 19:30:18   [#329]

27 września 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1144 obwieszczenie Marszałka
Sejmu RP z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej

pozdrawiam

Leszek17-10-2013 19:30:50   [#330]

8 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1191 wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn.
akt K 35/12) o
zbadanie zgodności art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  - orzeczenie: 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej - traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP

pozdrawiam

Leszek17-10-2013 19:31:30   [#331]

10 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1199 ustawę z dnia 13 września
2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją ustawy budżetowej (art. 1 pkt 2 w zakresie art. 37e) - weszła w życie z dniem 10 października 2013 r.

 

pozdrawiam

Leszek17-10-2013 19:31:54   [#332]

14 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1207 obwieszczenie MEN z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli

pozdrawiam

Leszek29-10-2013 18:24:59   [#333]

29 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1255 UMOWĘ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki podpisaną dnia 26 października 2012 r.,

29 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1256 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek29-10-2013 18:25:43   [#334]

29 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1257 rozporządzenie
MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci
- wchodzi w życie z dniem 30 października 2013 r.

pozdrawiam

Leszek30-10-2013 18:29:36   [#335]

30 października 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1265 ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2013 r., a częściowo 1 września 2014 r.

pozdrawiam

Leszek15-11-2013 20:35:41   [#336]

15 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1317 ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

pozdrawiam

Leszek15-11-2013 20:36:44   [#337]

15 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1327 rozporządzenie MS z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego - wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

pozdrawiam

Leszek25-11-2013 12:19:23   [#338]

21 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1359 rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - weszło w życie z dniem 22 listopada 2013 r.
pozdrawiam

Leszek03-12-2013 14:25:58   [#339]

3 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1421 ustawę z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela – dotyczy zmiany art. 91b w ust. 2 pkt 1 i 2 KN - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

pozdrawiam

Leszek10-12-2013 20:44:00   [#340]

10 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1494 rozporządzenie RM z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 - wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2013 r.

pozdrawiam

Leszek19-12-2013 16:59:12   [#341]

19 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1601 obwieszczenie MS z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych

pozdrawiam

Leszek20-12-2013 17:09:24   [#342]

20 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1618 obwieszczenie MPiPS z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia


pozdrawiam
Leszek23-12-2013 17:07:55   [#343]

23 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1639 ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

pozdrawiam
Leszek27-12-2013 14:52:58   [#344]

27 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1645 ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (art. 9 i 10 dotyczy nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela) - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

pozdrawiam
Gaba29-12-2013 15:43:16   [#345]

co tu się zmieniło????

 

21 listopada 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1359 rozporządzenie MPiPS z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - weszło w życie z dniem 22 listopada 2013 r.
pozdrawiam

rzewa30-12-2013 03:32:46   [#346]

w §3 wymieniającym dowody usprawiedliwiające nieobecność dodano pkt 3a) w brzmieniu: oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem - w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem,

oraz przeredagowano nieco pkt 1), pozostawiając dotychczasowy sens tegoż

Leszek30-12-2013 19:13:52   [#347]

17 grudnia 2013 r. opublikowano w M. P. - poz. 1025 obwieszczenie MEN z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

pozdrawiam

Leszek30-12-2013 19:14:31   [#348]

30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1650 ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 474 zmienia ustawę o systemie oświaty, a art. 502 zmienia ustawę o systemie informacji oświatowej) – generalnie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. (z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11–16, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia), 

 

pozdrawiam

Leszek30-12-2013 19:15:15   [#349]

30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1654 rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014, 

 

pozdrawiam

Leszek30-12-2013 19:16:14   [#350]

30 grudnia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1661 rozporządzenie MIiR z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014, 

pozdrawiam
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 6 ][ 7 ][ 8 ] - - [ 21 ][ 22 ]