Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opublikowano nowe przepisy oświatowe
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 4 ][ 5 ][ 6 ] - - [ 21 ][ 22 ]
Leszek28-05-2012 15:36:39   [#201]

28 maja 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 591 – obwieszczenie Marszałka RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej - z dnia 24 kwietnia 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek28-05-2012 15:37:19   [#202]

28 maja 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 592 – obwieszczenie Marszałka RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - z dnia 24 kwietnia 2012 r..

pozdrawiam

Leszek06-06-2012 20:05:45   [#203]

6 czerwca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 637 - ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw- z dnia 11 maja 2012 r.

pozdrawiam

Leszek24-06-2012 18:51:35   [#204]

11 czerwca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 642 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach - z dnia 22 maja 2012

pozdrawiam

Leszek24-06-2012 18:52:01   [#205]

13 czerwca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 656 - rozporządzenie RM w sprawie  maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2012/2013 - z dnia 30 maja 2012 r.

pozdrawiam

Leszek24-06-2012 18:52:28   [#206]

21 czerwca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 706 – rozporządzenie RM w sprawie  szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - z dnia 14 czerwca 2012 r.

pozdrawiam

Gaba25-06-2012 11:52:46   [#207]

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf1/rozporzdzenie_podreczniki.pdf

bosia26-06-2012 22:28:37   [#208]

jeszcze nie opublikowane

dopiero podpisane

właściwie dotyczy szkół zawodowych

rzewa27-06-2012 06:47:20   [#209]

może tak: rozporządzenie to dotyczy wszystkich, ale różni się ono od obecnego właściwie tylko w tym zakresie, który dotyczy szkół zawodowych

Gaba27-06-2012 07:03:20   [#210]

jeszcze się różni w cz. dot. podręczników - nowe wymagania dla rzeczoznawców i trochę inny tryb dopuszczania - ale to insza inszość. 

- a w historii dla szkól średnich w cz. dot. programów - jest wątek Ojczysty Panteon.

Leszek03-07-2012 17:59:47   [#211]

3 lipca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 752 - rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - z dnia 21 czerwca 2012 r.

pozdrawiam

Małgosia11-07-2012 10:56:12   [#212]

Czyli rozporządzenie o programach i podręcznikach wchodzi w życie 17 lipca?

Leszek11-07-2012 11:23:43   [#213]

raczej 18 lipca 2012 r. a wymienione w rozporz. paragrafy - 5 i 7  z dniem 1.09.2012 r.

pozdrawiam

Leszek11-07-2012 11:24:35   [#214]

11 lipca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 788 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy - z dnia 15 czerwca 2012 r.

pozdrawiam

Leszek11-07-2012 11:49:35   [#215]

11 lipca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 790 - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie  wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - z dnia 3 lipca 2012 r.

pozdrawiam

Leszek18-07-2012 17:07:11   [#216]

17 lipca 2012 r. opublikowano w M.P. - poz. 496 – uchwałę Nr 116 RM w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2013 - z dnia 2 lipca 2012 r.

pozdrawiam

Leszek18-07-2012 17:08:23   [#217]

17 lipca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 823 - rozporządzenie RM w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - z dnia 17 lipca 2012 r.,

mimo, że nie oświatowe ale od 1.10.2012 r. przyda się w oświacie

pozdrawiam

joljol19-07-2012 13:43:20   [#218]

gdzie znajdę tekst tego projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

Leszek19-07-2012 14:25:59   [#219]

http://legislacja.rcl.gov.pl/bip/lista/501/projekt/48210/katalog/48213,48212#48210

pozdrawiam

joljol19-07-2012 18:40:02   [#220]

dziękuję bardzo i pozdrawiam

Leszek27-07-2012 10:43:25   [#221]

26 lipca 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 857 - rozporządzenie MEN w sprawie  przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - z dnia 16 lipca 2012 r.

pozdrawiam

Leszek08-08-2012 20:56:52   [#222]

8 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 908 – ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - z dnia 13 lipca 2012 r. – art. 5 dotyczy KN,

 

pozdrawiam

rzewa09-08-2012 00:38:49   [#223]

.


post został zmieniony: 09-08-2012 00:42:45
Leszek09-08-2012 21:35:08   [#224]

9 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 909 - rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie  trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia - z dnia 1 sierpnia 2012 r.

pozdrawiam

Leszek16-08-2012 19:21:20   [#225]

16 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 932 - rozporządzenie MEN, MZ, MPiPS oraz MS w sprawie  sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży- z dnia 31 lipca 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek20-08-2012 20:29:41   [#226]

20 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 940 - rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.  - z dnia 14 sierpnia 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek20-08-2012 20:36:51   [#227]

20 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 941 – ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - z dnia 27 lipca 2012 r. – art. 2 i 3 dotyczy uoso,

pozdrawiam

Leszek22-08-2012 20:47:54   [#228]

22 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 945 - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie  ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji - z dnia 9 sierpnia 2012 r.,

 pozdrawiam

Leszek27-08-2012 09:09:54   [#229]

24 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 957 - rozporządzenie MEN w sprawie  szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych - z dnia 9 sierpnia 2012 r.,

pozdrawiam


post został zmieniony: 27-08-2012 09:10:16
Leszek27-08-2012 09:10:54   [#230]

24 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 959 - rozporządzenie RM w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych - z dnia 10 sierpnia 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek27-08-2012 09:25:23   [#231]

24 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 961 - rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” - z dnia 22 sierpnia 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek28-08-2012 18:46:24   [#232]

28 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 967 - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - z dnia 23 sierpnia 2012 r.,

 

pozdrawiam

Leszek30-08-2012 20:08:52   [#233]

30 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 977 - rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - z dnia 27 sierpnia 2012 r
pozdrawiam

Leszek30-08-2012 20:09:20   [#234]

30 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 979 – ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - z dnia 27 lipca 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek30-08-2012 20:09:48   [#235]

30 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 980 - rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w  przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  - z dnia 9 sierpnia 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek31-08-2012 20:10:30   [#236]

31 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 981 - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach - z dnia 28 sierpnia 2012 r.

pozdrawiam

Leszek31-08-2012 20:11:07   [#237]

31 sierpnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 982 - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych - z dnia 28 sierpnia 2012 r.

pozdrawiam

Leszek08-09-2012 19:39:54   [#238]

7 września 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 999 rozporządzenie MKiDN w sprawie  warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne  - z dnia 31 sierpnia 2012 r.,


pozdrawiam

Leszek10-10-2012 14:21:04   [#239]

8 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1110 wyrok Trybunał Konstytucyjnego sygn. akt K 27/11 o zbadanie zgodności art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol­skiej – z dnia 2 październiku 2012 r.

pozdrawiam

Leszek10-10-2012 14:21:38   [#240]

10 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1117 rozporządzenie MEN w sprawie  egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  - z dnia 14 września 2012 r.

pozdrawiam

Leszek16-10-2012 16:38:56   [#241]

16 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1129 rozporządzenie MEN w sprawie  warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego - z dnia 15 października 2012 r.,

 

pozdrawiam

Leszek23-10-2012 19:31:06   [#242]

23 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1152 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - z dnia 16 października 2012 r.

pozdrawiam

Leszek26-10-2012 18:37:55   [#243]

26 października 2012 r. opublikowano w M. P. - poz. 803 Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 

pozdrawiam

Leszek26-10-2012 18:40:58   [#244]

26 października 2012 r. opublikowano w M. P. - poz. 804 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 

pozdrawiam

Leszek30-10-2012 23:20:00   [#245]

30 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1196 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli  - z dnia 26 października 2012 r.,

pozdrawiam

Leszek31-10-2012 19:11:01   [#246]

31 października 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1201 wyrok Trybunał Konstytucyjnego sygn. akt U 1/10 o zbadanie zgodności § 24, § 32 i § 33 rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek dosko­nalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz. 1537, ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol­skiej i innymi aktami prawnymi – z dnia 23 październiku 2012 r.


pozdrawiam

Leszek21-11-2012 18:17:28   [#247]

21 listopada 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1279 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 - z dnia 16 listopada 2012 r.

 

pozdrawiam

Leszek12-12-2012 20:13:02   [#248]

12 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1402 rozporządzenie RM zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - z dnia 7 listopada 2012 r.

pozdrawiam

Leszek25-12-2012 12:42:18   [#249]

24 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1456 ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - z dnia 7 grudnia 2012 r.

zmiana KN na rok 2013 "tylnymi drzwiami" w art. 14 i 15

pozdrawiam

Leszek29-12-2012 20:02:37   [#250]

28 grudnia 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1501 rozporządzenie MEN z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

pozdrawiam

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 4 ][ 5 ][ 6 ] - - [ 21 ][ 22 ]