Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wypełnianie świadectw
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jacek15-06-2010 11:04:04   [#51]
nic nie wymyślaj.. ten uczeń nie dostaje żadnego świadectwa
jaris-115-06-2010 11:15:46   [#52]

Z tego co wiem, to każdy uczeń powinien otrzymać świadectwo (oczywiście z wyjątkiem wydłużonego etapu, bo ten faktycznie nie ukończył klasy). Ale oczywiście pewny nie jestem i chętnie was posłucham (tj. poczytam:)).

ps. wiem, że zdania nie zaczynamy od "ale"....

Jacek15-06-2010 11:26:44   [#53]

to proste... świadectwa wydaje się tylko w przypadku otrzymania lub nie promocji oraz ukończenia szkoły. W przypadku ucznia ostatniej klasy można wydać jedynie świadectwo ukończenia bo promocyjnego nie, gdyż nie ma go gdzie promować.

No i nie ma żadnego druku dla takiego przypadku więc świadectwa nie dostanie.


post został zmieniony: 15-06-2010 11:27:17
Magda16-06-2010 01:00:37   [#54]
Jeszcze powrócę do tego, co napisała rzewa:

w klasie I język angielski zawiera się w edukacji wczesnoszkolnej i są to zajęcia obowiązkowe, a ocena opisowa z EW obejmuje ocenę języka

ale zgodnie z ramówką w klasie II i III sp, a w roku szk. 2010/1011 tylko w kl III języka angielskiego naucza się jako zajęć dodatkowych (nie objętych obowiązkową podstawa programową) ocenianych opisowo ale odrębnie - nie razem z oceną z KZ


Moje pytanie: Czy tak samo jak z angielskim w klasach II i III postępujemy z informatyką?

rzewa16-06-2010 07:17:55   [#55]
tak samo
qukosz16-06-2010 08:14:09   [#56]
Jakie  województwo wpisać na świadectwie, jeśli uczeń urodził się np. w Paryżu? Podejrzewam ze nazwę kraju - w tym przypadku Francja. Czy dobrze myślę? Wiem, ze o tym już gdzieś czytałam, ale nie mogę znaleźć.  
graszka8216-06-2010 14:37:52   [#57]
Mam dziecko z Kazachstanu i wpisywałam miejscowość oraz po myślniku kraj, a w miejscu województwa wstawiałam kreskę.  mam pytanie czy I klasy podstawówki mają mieć już nowe świadectwa?
qukosz16-06-2010 14:43:27   [#58]
Nie muszą. Świadectwa szkole promocyjne szkoły podstawowej i ukończenia szkoły podstawowej na drukach wg dotychczasowych wzorów mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/11 włącznie.
Bas16-06-2010 14:43:28   [#59]
Mogą, nie muszą. Jest w rozp.
graszka8216-06-2010 14:54:16   [#60]
Moje pytanie: Jakie osiągnięcia wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej? Czy tylko do III miejsca w kraju?
Caro16-06-2010 15:35:01   [#61]

13. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

juasia16-06-2010 20:31:40   [#62]

czy w klasie I zajęcia dodatkowe, dla których nie ustalono podstawy programowej realizowane w ramach nowych gdd wpisujemy na swiadectwie, w części zajecia dodatkowe?

Bas16-06-2010 20:51:51   [#63]

Wracam do angielskiego w kl. II-III #54, 55. Czy faktycznie są to dodatkowe zajęcia? Wklejam pismo z KO odnalezione na forum jako przypomnienie daty obowiązkowego wprowadzenia języka . W ramówce z tych lat nie ma wyodrębnionego języka, ale przecież obligatoryjnie wszyscy wprowadzamy go do planu. Jak to rozumieć i jak wpisywać na świadectwie? Dodatkowe obowiązkowe?

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie powiatów,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie miast i gmin
województwa świętokrzyskiego,
wszyscy

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DKOW-KS-5029-14/2008
z dnia 9 kwietnia 2008r. informuję, że w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2007r. nr 157 poz. 1100 z póź. zm.) od 1 września 2008r. nauczanie języka obcego nowożytnego na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) będzie realizowane w ramach zajęć obowiązkowych. Tym samym zajęcia te będą finansowane przez organ prowadzący w ramach otrzymywanej subwencji.
W związku z planowaną organizacją pracy szkół na rok 2008/2009 uprzejmie proszę
o przypomnienie o powyższym dyrektorom szkół podstawowych.
Jednocześnie nadmieniam, że dotacja na realizację programu nauczania języka angielskiego w kl. I i II szkół podstawowych, finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa, za okres styczeń-sierpień 2008r. zostanie w najbliższym czasie przekazana poszczególnym gminom, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Na stronie internetowej Kuratorium zamieszcza się wykaz gmin wraz z wyliczoną kwotą przysługującej dotacji.

Z wyrazami szacunku
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł


post został zmieniony: 16-06-2010 20:52:46
juasia16-06-2010 20:56:00   [#64]
Ja też uważam, ze język angielski w ramach dodatkowych zakończył się w ubiegłym roku obecne II iIII muszą mieć w obowiązkowych
Krzysztof Pom16-06-2010 21:30:50   [#65]
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2008 r.)
§ 2. Dla uczniów szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są uczniami klasy II albo klasy III, dotychczasowa liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania, określona w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia zintegrowanego zwiększa się:
  1)   w przypadku uczniów klasy II - o 4 godziny, w tym 2 godziny w klasie II i 2 godziny w klasie III, z przeznaczeniem na naukę języka obcego nowożytnego;
  2)   w przypadku uczniów klasy III - o 2 godziny, z przeznaczeniem na naukę języka obcego nowożytnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
 
 
I ETAP EDUKACYJNY (klasy I-III)
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania
1. Kształcenie zintegrowane 60
Religia/Etyka 6
Godziny do dyspozycji dyrektora 6
Razem godzin zajęć edukacyjnych 72
jak z powyższego wynika - język angielski w I - III od roku szkolnego 2008/9 jest obowiązkowy

post został zmieniony: 16-06-2010 21:33:37
zapolska16-06-2010 22:25:55   [#66]
#52 czyli rozumiem że jezeli dziecko ma wydłuzony etap edukacyjny to świadectaw nie dostaje,drugi rok jest w tej samej klasie?
bogna16-06-2010 22:33:33   [#67]

ad [#48]

uczniowi na świadectwie w zawodówce wpisuje się wszystkie przedmioty wyszczególnione na zaświadczeniu o odbyciu praktyki?

jakie przedmioty na praktyce?

Praktyczna nauka zawodu to zajęcia praktyczne lub (sporadycznie w ZSZ) praktyki zawodowe

i zaświadczenie daje podstawę do wystawienia z nich oceny

 

Bas16-06-2010 22:44:24   [#68]
No to jest nas trzech, jeżeli chodzi o angielski w I-III. Ciekawe, co na to rzewa? :-) i inni?
Krzysztof Pom16-06-2010 22:55:12   [#69]
Wielka burza przecież była, MEN zabrał z gddd po 2 godziny w II i III, właczył je do kształcenia zintegrowanego (obowiązkowe) z przeznaczeniem na angielski (i to obowiązkowy). Trzeba bylo organizować naukę języka, szukać n-li z kwalifikacjami itd.
rzewa16-06-2010 22:56:44   [#70]

zgadzam się z wami - angielski jest obowiązkowy obecnie dla wszystkich klas I etapu edukacyjnego, ale klasa II i III powinny mieć ocenę (opisową!) z angielskiego, a klasa I ma oceniany język angielski w ramach oceny z EW

tylko, że w ten sposób na tę ocenę jest jeszcze mniej miejsca na świadectwie :-(

co innego zajęcia komputerowe (informatyka) one dla tych klas są zajęciami dodatkowymi

Bas16-06-2010 22:58:19   [#71]
No było tak. Ja wpisuję  angielski od tego momentu jako obowiązkowy, nie dodatkowy. Ale spójrz na ten wywód wyżej (rzewa). Jak zwykle wzbudza we mnie dużo wątpliwości. To taki syndrom uczeń-mistrz :-)
Bas16-06-2010 22:59:34   [#72]
Bardzo się cieszę! Z informatyką (jako osobne zajęcia) - zgadzam się. Dobranoc.
makry16-06-2010 23:18:34   [#73]

#70

Proszę o wyjaśnienie dlaczego "zajęcia komputerowe (informatyka) one dla tych klas są zajęciami dodatkowymi"? Z góry dziękuję za odpowiedź.

rzewa16-06-2010 23:28:06   [#74]

 Bo jest ona organizowana z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły i nie stanowi zwiększenia zajęć obowiązkowych, gdyż ramowy plan nauczania dla obecnej klasy II i III sp nie przewiduje takich zajęć

 § 2 ust. 5.  Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 9, mogą być przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania...

Krzysztof Pom16-06-2010 23:32:54   [#75]

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramówce jako j.angielski i edukacja wczesnoszkolna są obowiązkowe i podlegają ocenie opisowej. Jeśli wprowadzono osobną informatykę (a nie w ramach edukacji wczesnoszkolnej) to sa zajęciami dodatkowymi. Jeśli szczątkową 1 gddd przeznaczono na edukacje wczesnoszkolną (w sumie 19 godzin) i w tych ramach prowadzi się zajecia z informatyki (może to byc inny nauczyciel) to należą one równiez do godzin obowiązkowych zgodnie z pkt 2.


post został zmieniony: 16-06-2010 23:34:11
Ala16-06-2010 23:37:12   [#76]

w klasie I (nowa podstawa programowa) zaj. komputerowe są w ramach edukacji wczesnoszkolnej i razem z nią są oceniane opisowo

w kl. II i III są to zaj. dodatkowe (z gddd lub przyznanych przez OP)

 

Ala16-06-2010 23:38:17   [#77]
o! Krzysztof :-)
Krzysztof Pom16-06-2010 23:41:37   [#78]
no se popisalem :-)
Ala16-06-2010 23:48:02   [#79]
ja też :-)
Krzysztof Pom16-06-2010 23:53:12   [#80]
w #75 miało sie kończyć: ....zgodnie z pkt. 1 cytowanego przez rzewę rozporządzenia o ramówkach
post został zmieniony: 16-06-2010 23:54:04
makry17-06-2010 07:06:15   [#81]
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia.
teka5721-06-2010 10:06:57   [#82]

Proszę o   podpowiedź.

W kl.I sp może być stare świadectwo(gilosz nie aktywowany,a co z peselem,bo  w tej  wersji -brak miejsca ?

Jest  nowe świadectwo -dostępne na  giloszach- jest już z peselem .Jaka opcję ma  wybrać n-ka/

Może ,czy musi być  pesel?

martek21-06-2010 11:42:50   [#83]
skoro może być na starych drukach to uważam,że Pesel niekonieczny
alekchmiel21-06-2010 14:04:36   [#84]
czy uczeń, który nie ukończył szkoły ze wzgledu na oceny ndst /gimnazjum / otrzymuje świadectwo????
Bas21-06-2010 14:07:24   [#85]
Nie, nie ma świadectwa "nieukończenia".
martek22-06-2010 10:50:54   [#86]
czy II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy uczeń SP może być wpisane do szczegółnych osiągnięć ?
dyrlo22-06-2010 15:24:40   [#87]
Tak,
PiotrekM23-06-2010 14:23:03   [#88]

jak piszecie na świadectwach - urodzony 7 czerwca czy 07 czerwca,

mamy prikaz coby w arkuszach było 07 czerwca ale ze świadectwem jest problem, bo program komputerowy, którym wypełniamy świadectwa nie daje możliwości takiego zapisu.

AnJa23-06-2010 14:42:32   [#89]
mądry ten program. w przeciwieństwie do prikazodawcy. bo zapis 07.o6 jeszcze jakośda się połknąc, ale przy słownym zapisie miesiąca chyba powinno być 07 zero kwietnia;-) słyszałem już takich artystów co nie dosyć, że piszą o7 to jeszcze odczytują zerosiódmyzeroszósty
Gaba23-06-2010 15:27:07   [#90]

może warto korzystac z wikipedii (hihihi)

 

Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.

W języku polskim poszczególne składniki daty podaje się w kolejności od najwyższego do najniższego rzędu, tj. najpierw dzień miesiąca, następnie miesiąc i jako ostatni – rok. Rok lub miesiąc i rok można pominąć, jeśli wynikają z kontekstu lub nie są istotne. Dni (w miesiącu) i lata numeruje się liczbami; miesiące można również numerować (w piśmie) lub posługiwać się ich nazwami (w mowie i piśmie). Nazwa miesiąca w dacie występuje zawsze w dopełniaczu (np. 29 maja, nie: 29 maj), podobnie jak liczebnik numerujący rok. Po numerze roku następuje zwykle słowo roku; w piśmie, jeśli rok zapisany jest cyframi, można zastosować skrót r. lub w ogóle je pominąć. Do zapisu cyfrowego liczebników porządkowych oznaczających dzień i rok używa się wyłącznie cyfr arabskich; miesiące można numerować cyframi arabskimi lub rzymskimi. Numer miesiąca niższy niż 10, wyrażony cyframi arabskimi często zapisuje się jako dwucyfrowy (z zerem na początku); można w ten sposób zapisać również numer dnia. Nie stawia się kropek ani żadnych innych znaków przestankowych, z wyjątkiem przypadku gdy wszystkie składniki daty wyrażone są za pomocą cyfr arabskich – wówczas oddziela się je kropką bez spacji. Zapis mieszany cyfrowo-literowy z końcówką fleksyjną doklejoną do cyfr (np. 29-ty maja) jest niepoprawny ortograficznie. Nie zaleca się skracania oznaczenia roku do dwóch cyfr (dziesiątek i jedności). Należy unikać łamania wierszy na datach. Akceptowany jest zapis daty w fomie skróconej: miesiąc-rok (np.:07.2009). Ten sposób zapisu znalazł powszechne zatosowanie w różnego rodzaju pismach obiegowych, czy dokumentacji (np. w dokumentacji geodezyjnej).

Przykładowe sposoby zapisu daty:

  • dwudziesty dziewiąty maja dwa tysiące trzeciego roku (nie: dwutysięcznego trzeciego)
  • 29 maja 2003 r.
  • 29 V 2003 r.
  • 29.5.2003 r.
  • 29.05.2003 r.
  • 29.05.2003
  • 05.2003

W różnych językach i krajach przyjęte są odmienne sposoby zapisu dat. Amerykanie na przykład wymieniają miesiąc na początku, przed numerem dnia. Inna jest u nich również interpunkcja w datach. Dla potrzeb międzynarodowej komunikacji urzędowej opracowano standard zapisu dat ISO 8601. Obowiązuje w nim kolejność składników od najniższego do najwyższego rzędu (rok, miesiąc, dzień), ze wszystkimi składnikami wyrażonymi cyframi arabskimi (dzień i miesiąc dwucyfrowe), oddzielonymi dywizem:

  • 2003-05-29

Zaletą takiego zapisu jest to, że posortowanie leksykograficzne jest tożsame z posortowaniem chronologicznym.

 

O, kurka, ale przykład Wasz jest nierozstrzygnięty - jest oczywiście na to sposób, najpierw musimy sie pośmiać.


post został zmieniony: 23-06-2010 15:28:12
malgala23-06-2010 15:43:05   [#91]
Cytat z poradnika językowego:

"W polskiej tradycji piśmienniczej, w tym także w korespondencji, ustaliła się następująca kolejność zapisywania składników daty kalendarzowej: dzień – miesiąc – rok. Poszczególne składniki daty można zapisywać słownie, słownie i cyfrowo lub wyłącznie cyfrowo, np. pierwszy marca dwa tysiące dziewiątego roku (zapis mało funkcjonalny, spotykany właściwie tylko w dialogach powieściowych ze względu na prymat wartości brzmieniowej języka w literaturze pięknej), 1 marca 2009 r., 1.03.2009 r., 1 III 2009 r. W zapisie cyfrowym zasadniczo pomija się zero wiodące przed pojedynczą liczbą oznaczającą dzień, np. 1.12.2008, 1 XII 2008 (nie: 01.12.2008, 01 XII 2008). Zapis z zerem na początku jest możliwy w sformalizowanych dokumentach (w celu uniknięcia fałszerstwa przez wstawienie na początku dodatkowej cyfry), przy czym miesiąc musi być wówczas oznaczony cyframi arabskimi, np. 01.12.2008. W zapisie składającym się wyłącznie z cyfr arabskich należy zawsze umieszczać zero wiodące przed liczbami oznaczającymi pierwsze dziewięć miesięcy roku, np. 1.03.2009 (nie: 1.3.2009). Tak oto przedstawiają się wszelkie warianty poprawne i utrwalone w tradycji piśmienniczej. "
jaga1123-06-2010 20:25:44   [#92]
Uczeń uczęscza do innej szkoły na język mnejszości narodowej. Otrzymał tam ocene bdb. Przyniósł do naszej szkoły zaświadczenie iz uczęszcza na ten jezyk i oceny z tegoż. Czy wpisuje się ocene z języka mniejszości narodowej nauczanego w innej szkole na świadectwie w zajęciach dodatkowych czy w przedmiotach obowiazkowych.
izabelamaciejka23-06-2010 20:34:31   [#93]

1. Czy w arkuszu ocen ucznia z LO zaznaczamy gdzieś, które przedmioty realizowane są w zakresie rozszerzonym?

2. Czy w arkuszu ocen w miejscu imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) wpisujemy nazwisko ojca, jeżeli wiemy, że został on pozbawiony praw rodzicielskich?

dyrlo23-06-2010 20:43:13   [#94]

1. W arkuszu ocen zaznaczamy rozszerzenia wpisując obok nazy przedmiotu - zakres rozszerzony

2. A to już za trudne dla mnie, ale ojciec to ojciec, jest? jest. Wpisałabym.

izabelamaciejka23-06-2010 20:45:00   [#95]
dziękuję za odpowiedź, ale w arkuszu nie ma miejsca, żeby przy nazwie przedmiotu wpisać - zakres rozszerzony
dyrlo23-06-2010 20:46:13   [#96]
Musisz zmieścić bo tam należy to wpisać. U nas się mieści a głowę daję, że mamy takie same arkusze :-)))
Gaba23-06-2010 23:53:32   [#97]
malgala, słusznie. To jest dokładnie to (<---to też taki żart). AnJa świetnie to wychwycił, ja trochę z tą wikipedią podkręciłam, ale ludziska przesadzają - będą łamać zasady  (uzus) byleby "pourzędniczyć". 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]