Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie ucznia z drugiego języka
strony: [ 1 ][ 2 ]
annamaria10-03-2010 09:04:18   [#01]
mam uczennicę 1 LO z orzeczeniem teraz dostarczonym o niedosłuchu. Na jakiej podstawie i mogę ją zwolnić z nauki drugiego języka obcego  i jak jeszcze mogę jej pomóc.
bosia10-03-2010 09:45:54   [#02]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

 

§ 10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.


post został zmieniony: 10-03-2010 09:46:32
annamaria10-03-2010 10:35:35   [#03]
dzięki za info chcę temu dziecku pomóc też jakimiś dodatkowymi zajęciami ale nie mam w szkole specjalistów
anmar10-03-2010 15:00:34   [#04]
na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - jeżeli w orzeczeniu PPP nie ma zapisu o zwolnieniu ? Wtedy ponoć nie ma podstaw.
jedrek510-03-2010 19:17:56   [#05]

Zwolnienia z nauki drugiego j. obcego

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające zapisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych:

 1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.”;

Uzasadnienie: Ad. 1. "W § 1 w pkt 1 rozporządzenia (dot. § 10 ust. 1) wprowadza się możliwość zwalniania z nauki drugiego języka obcego ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem. Obecne brzmienie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych przewiduje możliwość zwalniania z nauki drugiego języka obcego jedynie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową. Potrzeba objęcia możliwością zwalniania z tego przedmiotu także uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem wiąże się ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tych uczniów wynikającymi z ich szczególnych możliwości i uwarunkowań rozwojowych." "Uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego zwalniać będzie dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania."

Wg mnie samo orzeczenie do kształcenia specjalnego stanowi podstawę do zwolnienia

beera10-03-2010 19:25:58   [#06]

stanowi - tak jest napisane w rozp. o ocenianiu.

Nie wiem, czy uczeń z niedosłuchem ma takie orzeczenie, ale jego sie zwalnia z powodu wady słuchu.

I dodatkowo, anmar:

na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - jeżeli w orzeczeniu PPP nie ma zapisu o zwolnieniu ? Wtedy ponoć nie ma podstaw.

zwalnai się na podstawie opinii ucznia m.in z wadą słuchu

a na podstawie orzeczenia o potrzebie kszt. specjalnego zwalnai się także.

Czyli pytając lekko pomieszałaś dwie sprawy.

zemi11-03-2010 19:12:50   [#07]
Czy to znaczy, że uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim powinien być zwolniony z nauki drugiego języka? 
anmar11-03-2010 20:26:36   [#08]

Asia, mój syn ma niedosłuch i w naszym kuratorium powiedziano mi, że tylko na podstawie wpisu  PPP do orzeczenia. Faktycznie, w poprzednim wątku powinnam napisać na podstawie orzeczenia.beera12-03-2010 00:47:31   [#09]

zemi -jeśli uczeń ma orzeczenie o kształceniu specjalnym, zwolnienie z drugiego jęyka może nastąpić na podstawie tego języka.

anmar - KO, albo Ty, jesteście nieprecyzyjni. Ucznia z wadą słuchu zwalnia z drugiego języka dyrektor szkoły na podstawie opinii PPP, a nie orzeczenia

beera12-03-2010 08:17:01   [#10]

ale napisałam;)

powinno być:

zemi -jeśli uczeń ma orzeczenie o kształceniu specjalnym, zwolnienie z drugiego jęyka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
annamaria12-03-2010 09:22:46   [#11]
czyli że wydaję decyzje o zwolnieniu z nauki języka angielskiego/ jest wniosek rodzica i orzeczenie PPP/ a co z tymi godzinami angielskiego?na co mogę je przeznaczyc by dziecku pomóc sensowniej?
bosia12-03-2010 09:31:42   [#12]

uczeń nie ma języka, ale nauczyciel ma lekcje

godziny sa przypisane do nauczyciela (płace)

jesli chcesz dodatkowe zajęcia dla ucznia, to za zgodą OP, bo nauczycielowi trezba zapłacić

chyba, ze masz nauczycieli, którzy mają problem z wyrobieniem karcianych, możesz z tego skorzystać

annamaria12-03-2010 13:52:55   [#13]
dzięki staram si e o surdopedagoga ale nie wiem jak to sie potoczy
zemi12-03-2010 18:19:37   [#14]

jest  orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego

i teraz co

zwalniam w oparciu o to orzeczenie

myślę, że rodzice nie muszą pisemnie zwracać sie o to do mnie (a może muszą?)

z wf zwalniam na podstawie zaświadczenia lekarskiego i na ustną prośbę rodziców

bosia12-03-2010 20:55:40   [#15]

porównaj § 8. 1. dotyczacy zwolnienia z wf i § 10. 1 dotyczący zwolnienia z języka

jest tam napisane, że na wniosek rodzica zwalniasz z języka, bo rodzic może przecież mimo opinii nie chcieć tego zwolnienia

w przpadku wf nie jest potrzebny wniosek

zemi12-03-2010 21:29:47   [#16]

§ 10. 1 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni......

no, bosia, już przeczytałam :)

dzięki


Caro14-04-2010 11:27:39   [#17]

§ 10. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Uczeń ma nauczanie indywidualne od kilku lat i od września rozpocznie naukę w gimnazjum (dziecko niepełnosprawne) 

1. Czy musi być wniosek rodziców, aby zwolnić z drugiego języka? (Czy dyrektor może sam bez wniosku?)


beera14-04-2010 11:32:07   [#18]
Musisz miec wniosek
agda27-08-2010 06:04:02   [#19]
Wklejam fragment nowego rozporządzenia o ocenianiu z podkreśleniami Leszka: 

§ 10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

W pkt. 2 pojawiło się to "o którym mowa w ust. 1", czyli dotyczy zawężonej w stosunku do naszej dotychczasowej interpretacji (#10) grupy uczniów. I co teraz zrobić z uczniem lekko upośledzonym, który w kl. 1 i 2 gimnazjum był zwolniony z nauki drugiego języka?

mjzg27-08-2010 16:22:44   [#20]
klasy trzecie idą starą ramówką i tam jest tylko jeden język obowiązkowy - dot. gimnazjum
Dan6727-08-2010 19:12:26   [#21]
Czy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -  lekko upośledzony może być zwolniony z nauki drugiego języka ?
Caro27-08-2010 19:17:47   [#22]

Nie wiem, czy umiem czytać ze zrozumieniem, ale dla mnie przecinek  w tym fragmencie: " ust. 1, posiadającego"  powoduje, że wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

Może niech wypowiedzą się fachowcy od języka polskiego i czytania przepisów

hania127-08-2010 23:54:01   [#23]
Jeśli w orzeczeniu są zalecenia, to można przydzielić np. rewalidację indywidualną lub zajęcia logopedyczne. Jeśli tylko uczeń chce dodatkowych zajęć. 
krystyna28-08-2010 00:39:07   [#24]

napisane, jak napisane... :-(

podmieniam w ust. 2 fragment "ucznia o którym mowa w ust.1" -  i mam tak:

§ 10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazjąz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku  ucznia  z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazjąz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  --------------------

czyli ciągle jest to uczeńz wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazjąz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - mający opinię lub orzeczenie

bo jaki sens miałoby np. zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie NI np. ze złamaną nogą ?

----------------

nie upieram się !!!

:-) 


krystyna30-08-2010 23:38:39   [#25]

zgłupiałam już całkiem !

jaki sens ma zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie NI np. na pół roku z drugiego języka obcego, skoro on potem wraca i jeszcze nadrabiać zaległości musi !?

na dodatek skojarzenia miałam proste:

- zwolnienie z wych fiz. - na pods. opinii lekarza o ograniczonych możliwościach ruchowych itd...

- zwolnienie z języka - opinia lub orzeczenie PPP, bo wada słuchu, głęboka dysleksja rozwojowa itd...

- itd... 

a czytam takie coś:

 Pytanie:

Jeśli uczeń otrzymuje orzeczenie na pewien okres i następuje zwolnienie z języka (drugiego) w indywidualnym nauczaniu, to co dalej z nauczaniem tego języka obcego po powrocie do szkoły (klasy)?

 Odpowiedź (fragment):

Według mojej opinii, jeżeli uczeń z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, który jest zwolniony z nauki drugiego języka obcego i przez pewien okres czasu, np. ze względów chorobowych został objęty nauczaniem indywidualnym, to po zakończeniu tej formy nauczania w dalszym ciągu jest zwolniony z nauczania drugiego języka obcego. Natomiast, jeżeli zwolnienie z nauczania drugiego języka obcego nastąpiło na czas nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, a uczeń nie posiada wady słuchu lub głębokiej dysleksji rozwojowej, to po zakończeniu tej formy nauczania uczeń kontynuuje nauczanie tego języka.

-------------------------------

może Caro z tym "przecinkiem" ma rację ? 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

a może jednak ważniejsze jest "o którym mowa" ?

;-)

bo ten przecinek MEN zawsze daje przed słowem  "posiadającymi, posiadający..." i nie oznacza on wcale wymieniania kolejnego grupy uprawnionych !

Przykłady z rozp. o ocenianiu:

3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

5. (od 1.09.2011 r.) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 42 ust. 2d.

i.t.d.

gosiaes208-09-2010 21:00:31   [#26]

otrzymałam dzisiaj wniosek od rodzica, w którym prosi o zwolnienie dziecka z nauki drugiego języka obcego. Załączyła orzeczenie, w którym jest zalecenie, aby zastosować tę "dogodność". Dziecko nie jest ani upośledzone, ani nie ma zalecenia o nauczaniu indywidualnym, nie kojarzę rónież by cierpiało na głęboką dysleksję rozwojową, ma jednak w opinii to zalecenie.

Co jeszcze -  dziecko UPIERA się o zwolnienie z obowiązkowego języka obcego.

Czy jest podstawa, aby zwolnić ją z obowiązkowego języka???

Według mnie jeśli już, to z języka dodatkowego.

Oświećcie mnie, bom głupia w temacie....


zemi08-09-2010 21:22:20   [#27]

obowiązkowego języka "głównego''uczy się obowiązkowo nawet uczeń z lekkim uposledzeniem

z drugiego języka   uczeń z takim upośledzeniem może być zwolniony na prosbę rodziców

Caro08-09-2010 22:38:11   [#28]

i nadal niewiele wiem z tego rozporządzenia

Czy mogę zwolnić ucznia, który ma orzeczenie o NI (i chyba będzie miał do końca cyklu edukacyjnego, a jest w 1 gimnazjum) z drugiego języka obcego? Uczeń w normie intelektualnej.


post został zmieniony: 08-09-2010 22:38:24
rzewa09-09-2010 06:29:39   [#29]

nie

w tej chwili rozporządzenie zawęża tę możliwość tylko do określonej grupy uczniów: z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

natomiast ust. 2 zwalnia z konieczności posiadania odrębnej opinii poradni w tej sprawie jeśli jest orzeczenie o kształceniu specjalnym czy NI stwierdzające taką właśnie niepełnosprawność

trzeba powiedzieć rodzicom, że nie ma możliwości zwolnienia i tyle

a zmiana rozporządzenia została dokonana właśnie po to by nie było takich odpowiedzi jak w #25

kazdun09-09-2010 08:00:59   [#30]
No to czy mogę zwolnić "lekkiego" w masowym gimnazjum czy nie? Przecież w ramówce dla "gimnazjum specjalnego" jest jeden język? To czemu ten z masówki ma się uczyć dwóch? Już z jednym mu idzie powiedzmy średnio?

post został zmieniony: 09-09-2010 08:07:44
kazdun09-09-2010 11:42:41   [#31]
podnoszę czy ktoś wie jak obejść to nieszczęsne "o którym mowa w ust1" dla lekkiego
zemi09-09-2010 16:26:56   [#32]

rzewa

mogłabyś doprecyzować to powyższe "nie"? bo jak widać nie rozumiemy, czy Twoje nie odnosi się do zwolnienia z drugiego języka ucznia z NI czy z lekkim upośledzeniem

w ubiegłym roku zwolniłam  ucznia upośledzeniem lekkim z drugiego języka

rzewa10-09-2010 08:19:59   [#33]

w ubiegłym roku można było - inaczej brzmiało rozporządzenie

obecnie, zapis jest taki, że... i nie wiem czy o to chodziło ministerstwu, czy to wypadek przy pracy

szkoda, że nie zwróciliśmy na to wagi w czasie konsultacji, ale i teraz warto zapytać p. Minister, co z tym fantem zrobić - może trzeba zmienić przepis... a może właśnie o to chodzi, by taka możliwość była tylko w szkole specjalnej?

małgosia1110-09-2010 13:56:35   [#34]
w swoim KO uzyskałam informację, że ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim zwalnia się z nauki drugiego języka na podstawie rozporządzenia  MENiS z dnia 12 lutego 2002 r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, załącznik nr 6a

rzewa10-09-2010 16:28:17   [#35]
o fajnie - tyle zmian, że zgubić się można, ale w tym wypadku KO stanęło na wysokości zadania i ma rację :-))
małgosia1110-09-2010 19:44:28   [#36]

dowiedziałam się jeszcze, że na podstawie tego rozporządzenia rodzice nie piszą prośby o zwolnienie, ja nie wydaję żadnych decyzji na piśmie, a tylko informuję rodziców, że dziecko nie uczestniczy w lekcjach drugiego języka obcego


zemi10-09-2010 20:13:01   [#37]

małgosia11

ja nie mogę dopatrzeć sie tego o czym piszesz - znalazłam ten załącznik 6 (bez a) i to jest ramówka dla umiarkowanych i głębokich

dla lekko- jest załącznik nr 5 

małgosia1110-09-2010 20:25:05   [#38]


rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) - stan obowiązujący na dzień 01.09.2009

ZAŁĄCZNIK Nr 6a (53)

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM

SPECJALNEGOa), Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA

UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU

UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Klasy I-III

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w

trzyletnim okresie

nauczania

1. Język polski )

2. Język obcy nowożytny )

3. Drugi język obcy nowożytny b) )

4. Muzyka )

5. Plastyka )

6. Historia )

7. Wiedza o społeczeństwie )

8. Geografia 88 c) + 6 d)

9. Biologia ) 83 e)

10. Chemia )

11. Fizyka )

12. Matematyka )

13. Informatyka )

14. Wychowanie fizyczne )

15. Edukacja dla bezpieczeństwa )

16. Zajęcia artystyczne )

17. Zajęcia techniczne )

18. Godziny z wychowawcą )

19. Alternatywne metody komunikacji f) 6

Pozostałe zajęcia

Religia/Etyka 6

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły:

1)

godziny przeznaczone na realizację zajęć, o

których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5

rozporządzenia

3 + 5 e)

2)

godziny przeznaczone na realizację zajęć, o

których mowa w § 2 ust. 5a rozporządzenia

X g)

Zajęcia rewalidacyjne h) 30

a) dotyczy gimnazjów, w których realizowana jest podstawa programowa

kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określona w załączniku nr 4 do

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

4, poz. 17),

b) nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) w trzyletnim okresie nauczania poszczególne zajęcia edukacyjne należy

zrealizować co najmniej w wymiarze:

- język polski - 450 godzin,

- dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie

rozdzielone pomiędzy te języki),

nie umiem inaczej tego wkleić :(


post został zmieniony: 10-09-2010 20:25:45
zemi10-09-2010 20:35:37   [#39]

śliczne dzięki

dotarłam do źródła :)

gosiaes210-09-2010 21:07:44   [#40]

w opinii z ppp u ucznia stwierdzono:  dysleksję rozwojową.

We wskazaniach jest m. in. - zwolnienie z uczenia się drugiego języka obcego. Na podstawie obowiązującego rozporządzenie oraz tej opinii nie zwolniłam ucznia z nauki drugiego języka obcego.

 Dobrze zrobiłam czy nie????

----------------------------

dodam jeszcze, że uczeń jest zupełnie zdrowy


post został zmieniony: 10-09-2010 21:08:42
rzewa10-09-2010 21:46:00   [#41]
nie mogłaś postąpić inaczej
lkk12-09-2010 09:33:46   [#42]
czy uczeń kl.II gimnazjum masowego może być zwolniony  z nauki drugiego języka, jeżeli w opinii z PPP jest zapis: zwolnić z nauki drugiego języka obcego z powodu głębokiej dysleksji. W opinii nie dodano słowa ,,rozwojowej".
post został zmieniony: 12-09-2010 09:36:30
barbaras215-09-2010 09:21:42   [#43]
A czy macie może ,wzór takiej decyzji?
gosiaes215-09-2010 11:19:34   [#44]
barbaras2 - wzór decyzji wysłałam Ci na priv-a ;-)
barbaras215-09-2010 22:15:15   [#45]
Gosia dziękuję :))
kohanka27-09-2010 20:48:26   [#46]
Proszę powiedzcie czy mogę zwolnić ucznia kl maturalnej z wadą słuchu z nauki drugiego j. obcego na podstawie pisemnego podania tego ucznia(pełnoletni) i załaczonej kopii informacji dla lekarza kierującego oraz kopii "skierowania" do zakupu aparatu słuchowego.
kohanka28-09-2010 16:59:17   [#47]
podnoszę wątek czy może mi ktoś podpowiedzieć. Mam odesłać ucznia czy to wystarczy w razie kontroli?
krystyna28-09-2010 18:16:47   [#48]

wg mnie - na razie nie możesz, bo:

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,...........zwalnia ucznia z wadą słuchu..............

za to możesz poradzić uczniowi, żeby zwrócił się do PPP z wnioskiem o wydanie stosownej opinii.

/nie wiem jak to jest z uczniem pełnoletnim i jego rodzicami.../ 

 z rozp. MEN w sprawie orzeczeń i opinii:

§ 6. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:

1)imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia — również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu — w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;

2)imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

3)określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;

4)podpis wnioskodawcy.

2.Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji  i  badań  psychologicznych,  pedagogicznych i lekarskich.

3.Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4.

10. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko. / z tego warto skorzystać/

dyrlo28-09-2010 18:19:30   [#49]

Z tym zaświadczeniem to On szybko do PPP, która wyda orzeczenie i dołączy to do podania a Ty na tej podstawie zwolnisz.

__________________

pisałam i mazałam i dlatego tak długo:-)


post został zmieniony: 28-09-2010 18:20:32
kohanka29-09-2010 15:41:58   [#50]

§ 10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

Ale przepis mówi też o poradni specjalistycznej, to czy na pewno musi do PPP po to orzeczenie? czy lekarz specjalista może wystawić taką opinię???


post został zmieniony: 29-09-2010 15:43:00
strony: [ 1 ][ 2 ]