Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wypełnianie arkuszy, świadectw ... inne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Adaa15-06-2009 22:38:01   [#01]

Z pytan na forum wnioskuje, że nie kazdy zauwazył posty o wypelnianiu  w/w

wkleje zatem w osobnym watku :

  "Ściagawka dla nauczycieli na egzamin końcoworoczny":-)))

Świadectwa :

 

-         W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;

 

-         Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

 

-         Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;

 

-         W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

 

-         Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

 

-         Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów;

 

-         Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

-         W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

-         Świadectw nie trzeba „collować”;

 

-         W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

 

Arkusze

-         Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

-         W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

-         Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

-         Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

-         W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

-         W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

-         W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

-         Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

-         Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że  w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

 

 

-         W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

 

-         W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

 

 

Inne :

 

-         Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;

 

-         Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania;

 

-         Wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem dodatkowym(nie wpisuje się go na świadectwie ani w arkuszu, nie podlega ocenianiu . Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.);

-         Uczniowi klasy szóstej, który nie ukończył szkoły nie wydaje się żadnego świadectwa;

-         W klasach I-III j. angielski zawiera się w ocenie opisowej;

 

-         Wpis „zwolniony”, w dokumentacji, może mieć miejsce tylko wtedy gdy jest wydana decyzja dyrektora w tej sprawie;

-         Uczniom przewidzianym do poprawek/promowanych z jedną jedynką o ile spełniają warunek określony w rozporządzeniu świadectwa wydajemy na koniec sierpnia (do 31.08);

-         Upoważnionym przez dyrektora  do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

 

-         Uczeń może(a nie musi) nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania (nauczyciel podaje uzasadnienie ze wskazaniem ilości godzin nieobecności w stosunku do zajęc, które się odbyły zgodnie ze szkolnym planem nauczania)

 

-         Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych i religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem spełniając te same warunki ale do średniej wlicza mu się także oceny z przedmiotów które zakończyły się wcześniej;

-         Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

 

-         Wszystkie oceny do arkusza w naszej szkole wpisuje wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy, dyrektor wyznacza innego nauczyciele i upowaznia go do dokonania odpowiednich wpisów);

 

-         Odbiór wyników sprawdzianu klasy szóstej następuje wraz ze świadectwem „za pokwitowaniem odbioru”;

 

-         Wychowawcy klas III rozdają uczniom wraz ze świadectwem wyniki testu kompetencji.

 

 

 

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 III 2005 w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ((Dz.U. 2005/58/504, 67/585, 2006/31/217, 108/745, 2007/140/987, 2008/67/412)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 1999 r.w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego(Dz. U. Nr 67, poz. 756, z 2001 r. Nr 79, poz. 845 oraz z 2002 r. Nr 121, poz. 1037)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ((Dz.U. 2007/83/562, 130/906, 2008/3/9, 178/1097, 2009/58/475)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 II 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2002/23/225, 2003/107/1003)

 

elgon15-06-2009 22:46:33   [#02]
dziękuję bardzo za super pomysł-skorzystałam, przydało sie i nie traciłam czasu, jescze raz wielkie dzięki!!!!
Power415-06-2009 22:58:13   [#03]
adaa: przyszło mi to samo do głowy:-))))
http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37933&ux=10457&pst=137#pst137
bo tam jeszcze parę innych rzeczy jest:-)
zgredek15-06-2009 23:00:02   [#04]

o, jaki piękny wątek:-)

a jaki przydatny!

Ala15-06-2009 23:13:40   [#05]

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

zastanawiam się czy udział uczniów w różnych akcjach wolontariackich jest już osiągnięciem czy jeszcze nie, ile tego "udziału" jest godne odnotowania na świadectwie

Jacek15-06-2009 23:43:51   [#06]
wpisuj
Ala15-06-2009 23:44:39   [#07]
nawet jak raz pójdzie coś zrobić?
Ala15-06-2009 23:45:43   [#08]
stowarzyszenie wydaje zaświadczenia bez problemu nie określając wkładu ani czasu pracy
Jacek15-06-2009 23:48:14   [#09]
ja tam nie wiem bo dla mnie to i tak bzdura by toto wpisywać na świadectwie ale jak chcom to niech majom :-)
Ala15-06-2009 23:49:19   [#10]
no to im wpiszę ;-)
Power416-06-2009 00:19:39   [#11]
+
wątki: uwaga na wypełniane świadectwa komputerowo

drukowanie świadectw
magden16-06-2009 08:56:43   [#12]
W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

- dotyczy tylko "starych" arkuszy
elah16-06-2009 09:30:46   [#13]
wszystkich
Power416-06-2009 11:06:16   [#14]
,
Power416-06-2009 12:26:01   [#15]
podniosę może nie założy nikt nowego wątku o tym samym:-)
Power416-06-2009 16:08:35   [#16]
klon
gosiarad16-06-2009 17:55:32   [#17]
wpisujemy do arkuszy wyniki egzaminu z jezyka?
sońka16-06-2009 18:59:42   [#18]
Upoważnionym przez dyrektora do prostowania błędu w dzienniku(ocena roczna) i arkuszu ocen jest wyznaczony nauczyciel, który dokonanie wpisu poświadcza czytelnym podpisem;

czy potrzeba jakiegoś extra upoważnienia, czy po prostu jasne jest, ze skoro wypełnia n-l, to i on dokonuje poprawki i on podpisuje?
sońka16-06-2009 19:13:00   [#19]
?

a za ściągę dziękuję
elah16-06-2009 19:17:18   [#20]
bez specjalnego upoważnienia,

najlepiej jak wypełnia arkusz tylko wychowawca, to czuje się w obowiązku nanieść też poprawki

(sprawdzone)
sońka16-06-2009 19:42:01   [#21]
czuje albo i nie czuje
Nionka16-06-2009 19:44:04   [#22]

Arkusze I i II klasy gimnazjum nowe (według obowiązującego wzoru); dyrektor kazał:

1. w pierwszej kolumnie ("wyniki klasyfikacji semestralnej/rocznej") skreślić "rocznej" i wszystko wykreskować bez wpisywania ocen;

2. w drugiej kolumnie (również "wyniki klasyfikacji semestralnej/rocznej") skreślić "semestralnej" i wpisać oceny z danego roku;  

3. w klasie trzeciej gimnazjum wpisać w arkuszach wyniki egzaminu (jest tam taka rubryka).

Według mnie: 1. i 2. zupełnie źle, co do trzeciej - nie wiem. A jakie jest wasze zdanie?

sońka16-06-2009 19:45:30   [#23]
wyniki egzaminu koniecznie
Jacek16-06-2009 19:48:25   [#24]
1 i 2 źle
Power416-06-2009 20:00:44   [#25]
jeszcze raz podniosę
gosiarad16-06-2009 20:09:18   [#26]
z języka też wpisujemy?
Jacek16-06-2009 20:09:46   [#27]
ja wpisuję
Waldek16-06-2009 20:55:32   [#28]
Można zadać małe pytanko koleżankom i kolegom ? Nigdzie nie znalazłem zapisu dotyczącego sposobu załatwienia sprawy. Chodzi o to, że uczeń klasy szóstej nie ukończy szkoły i w przyszłym roku szkolnym będzie powtarzać klasę szóstą. Pytania:
1. Jakie świadectwo (ukończenia czy zwykłe)?
2. Co wpisać i w jakim miejscu?
Pytanie dodatkowe, tak z ciekawości.
3. Czy uczeń ten, w przyszłym roku, będzie musiał pisać drugi raz sprawdzian?
Power416-06-2009 21:00:49   [#29]
na poprzedniej stronie w tym wątku:-)
i pisze drugi raz sprawdzian
zgredek16-06-2009 21:01:14   [#30]

:-))))))))))

myslę, że jakbyś poszukał, to znalazłbyś tutaj wiele zapisów dotyczących załatwienia tej sprawy:-)))))

ponieważ mam jeszcze siłę odpowiedzieć to odpowiem:

1. żadne

2. nic - bo nie ma gdzie wpisać

3. będzie musiał pisać jeszcze raz

Power416-06-2009 21:04:25   [#31]
sorry:
na tej stronie # 1 np 4 myślnik w INNE
ale zgredek już napisał:-)
Waldek16-06-2009 22:03:34   [#32]
Jestem gapą. Dziękuję za cierpliwość i podpowiedź.
Power416-06-2009 22:20:40   [#33]
adaa
nie gniewaj się ale dodam to samo tutaj

wątek 1 semestr 2009 r w szukajce:
"zajęcia dodatkowe":lub tutaj

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=38065&pst=26#pst26
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych....................
n-le informują o....
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

...............
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w par.13 ust.2 i par.15 ust.3.


..........
2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

.............

4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

a które są dodatkowe?te które spełniają warunki
są wtedy obowiązkowe
pp ramowe plany nauczania:
5. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust.9, mogą być przeznaczone na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć albo dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
3) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w par.3 ust.10, lub w postaci odrębnych zajęć,
4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym.
6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.5 pkt 2, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.
7. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:
1) w klasach I-III szkoły podstawowej - 23 godzin,
2) w klasach IV-VI szkoły podstawowej - 28 godzin,
3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych - 31 godzin,
4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum - 33 godzin,
.....
abigale16-06-2009 22:23:17   [#34]

a taki przypadek...

uczeń do poprawki z jednego przedmiotu, więc świadectwo odroczone do sierpnia,

ale co wpisać w arkuszu w czerwcu ? czy niedostateczny, a później adnotacja u dołu o wyniku egzaminu poprawkowego z datą sierpniową RP?

według mnie wstrzymujemy wpis oceny do arkusza również do sierpnia, by przy danym przedmiocie widniała ostateczna ocena(pozytywna lub negatywna)

Adaa16-06-2009 22:23:39   [#35]

alez ja sie nie mam za co gniewac:-)

dodawaj Powerku co tam chcesz, jak pomoze komus to ok:-)

zgredek16-06-2009 22:25:39   [#36]

abigale - niedostateczny - bo takie jest podsumowanie pracy tego ucznia w danym roku szkolnym

zgredek16-06-2009 22:27:38   [#37]

a poprawka spowoduje zmianę lub nie, tej oceny

i dlatego na dole w arkuszach jest informacja o egzaminie poprawkowym

Tara16-06-2009 23:14:38   [#38]

A świadectwo dla ucznia uposledzonego w stopniu umiarkowanym to jak się pisze.Uczeń chodzi do klasy drugiej szkoły podstawowej.Wiem że opisówka ale czy na druku jak dla wszystkich i czy coś wiecej się pisze?Myślę o formułce jak dla upośledzonego w stopniu lekkim.

 

Tara16-06-2009 23:37:04   [#39]
Muszę podnieść bo potrzebuję na jutro.:-(
Power416-06-2009 23:50:14   [#40]
w klasyfikowaniu nie widzę nic więcej
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
sprawdzę coś:-)
ale może ktoś inny ci pomoże
Jacek16-06-2009 23:53:08   [#41]
sie mi popirókało i wykasowałem :-)
post został zmieniony: 16-06-2009 23:54:58
Tara16-06-2009 23:55:56   [#42]
Jacku jesli możesz podaj mi gdzie mogę znależć tekst jednolity rozporządzenia o świadectwach.Zalezy mi na załączniku nr 2 czyli tym gdzie znalazłeś te wzory świadectw.
Power416-06-2009 23:55:57   [#43]
nic nie znalazłam jest tylko to o lekkim
8. W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
więc poczekaj na innych:-)
Tara16-06-2009 23:56:40   [#44]
Też mi się wydawało;-)
Power416-06-2009 23:56:53   [#45]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 III 2005 (Dz.U. 2005/58/504, 67/585, 2006/31/217, 108/745, 2007/140/987, 2008/67/412) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Tara16-06-2009 23:57:31   [#46]
Ale w tym załączniku o którym piszę to jest, z tym że ja go nie mogę znależć.:-(
Power416-06-2009 23:57:55   [#47]
ale to jest zał.1 o lekkim
Jacek16-06-2009 23:58:04   [#48]
z jednolitym problem będzie.. znaczy ja mam :-)
Tara16-06-2009 23:58:35   [#49]
Tak ale potem były zmiany w 2006 i chyba 2008 a ja potrzebuje tylko ten załącznik nr 2.
Tara16-06-2009 23:59:38   [#50]
Nie ja potrzebuje o umiarkowany i w tej dwójce to jest .To może ktoś inny ma i wie gdzie mogę znależć.
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]