Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zapis w arkuszu - kl. VI SP
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]
Power416-06-2009 22:07:59   [#151]
no to podnioosę
rzewa17-06-2009 07:47:25   [#152]
Krzsztof - nigdzie nie jest napisane by wpisywać, ale... jak sie wpisuje na świadectwie, to powinno byc także w arkuszu...

ja wpisywałam na górnym marginesie strony z ocenami
Krzysztof Pom17-06-2009 10:41:05   [#153]

rzewo, dziękuję.

Takie tylko kilka słów, a jak potrzebne przy wystawianiu duplikatu świadectwa.

Power417-06-2009 18:20:35   [#154]
dla potomnych podniosę jeszcze
dota200217-06-2009 20:59:41   [#155]
W arkuszu ucznia drugorocznego zaistniał problem. W pierwszym roku nie miał w kl.V muzyki ponieważ ten rocznik realizował 2h w klaskie IV. Klasa V do której doszedł powtarzając rok miała zaplanowaną muzykę. Jak teraz wpisać do arkusza, w którym chłopiec ma już wpisane ubiegłoroczne przemioty i wykreskowane pozostałe rubryki. Czy można dołączyć dodatkową kartkę z nowego arkusza czy też założyć mu nowy arkusz - uzupełniający?
Power417-06-2009 21:05:59   [#156]
to co ten arkusz miał wypełnione kolumny na zapas i już wykreskowane????
może nie rozumiem o co Ci chodzi?
dota200217-06-2009 21:47:22   [#157]
Nie miał wykreskowanych, ale ja nakazałam po wypełnieniu arkusza pozostałe puste rubryki wykreskować. W zeszłym roku wychowawca wpisał przedmioty i wykreskował. Teraz jest problem. 
post został zmieniony: 17-06-2009 21:47:57
Power417-06-2009 21:50:31   [#158]
zrób zgodnie z zapisem o poprawkach-błędny zapis/oczywistą omyłkę tzn krekę przekreśl i nadpisz jeśli to jeden stopień jest i czytelny podpis....

masz na poprzednich stronach w tym wątku:-)))
dota200217-06-2009 21:51:40   [#159]
To nie jest pomyłka. Chyba, że tak potraktuję wykreskowane pola i na nich wpiszę muzykę. Część przeznaczona dla ocen jest pusta więc tu nie ma problemu
post został zmieniony: 17-06-2009 21:52:47
Power417-06-2009 21:52:49   [#160]
jedno pole!
i właśnie tak napisałam
dota200217-06-2009 21:53:58   [#161]

Dokładnie, jedno pole.

Dziękuję za radę ;))


post został zmieniony: 17-06-2009 21:54:42
Power417-06-2009 21:56:44   [#162]
na marginesie pisze się chyba wszystkie przedmioty a w stopniach robi kreskę jeśli w danym roku brak tego przedmiotu-mylę się???? bo obok w kolumnie znów ten przedmiot może wystapić (w kolejnej klasie)
u nas taka zasada
dota200217-06-2009 22:00:16   [#163]
No wlaśnie, to jest Wasza procedura, ale to ciekawe rozwiązanie. U nas wpisywało się aktualne przedmioty. Muszę przemyśleć zmianę.
elgon18-06-2009 15:52:16   [#164]
co wpisujecie drodzy Forumowicze w arkuszu w rubryce 25 w klasyfikacji rocznej ,wcześniej podło juz to zapytanie , ale nie doczytałam się odpowiedzi(może czytam bez zrozumienia, ale dzis to juz wszystko możliwe)
szkolal21-06-2009 23:04:04   [#165]
Nie jestem pewna czy ktokolwiek zajrzy jeszcze do tego wątku, ale jednak poproszę o pomoc. Zastanawialiśmy się czy możliwe jest (czy przepisy na to pozwalają) ustalić ocenę końcową zachowania (dla szóstoklasisty)np. dobrą gdy miał w kl. IV bdb, w klasie V dobrą, w klasie VI poprawną. Generalnie, czy ocena końcowa zachowania musi być identyczna z oceną roczną w klasie programowo najwyższej?
malgala21-06-2009 23:10:49   [#166]
Moim zdaniem tak, powinna być taka jak roczna w klasie programowo najwyższej.
Przecież ocena końcowa z przedmiotów nauczania też nie jest średnią ocen rocznych z danego etapu edukacyjnego.
A w przypadku zachowania to nawet ze wzorowego czwartoklasisty w ciągu trzech lat może może niezłe ziółko wyrosnąć (i odwrotnie).
Agnieszka z Krakowa21-06-2009 23:22:10   [#167]
Zajrzyjmy do rozporządzenia o ocenianiu....

Jest tam zapis:

§ 20. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

i kolejny artykuł:

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Według mnie wynika z tego zapisu, że również ocena zachowania na świadectwie ukończenia szkoły to ta z ostatniego roku nauki.

szkolal21-06-2009 23:31:05   [#168]
Dziękuję za odpowiedzi. Swoją drogą wakacje się rozpoczęły a my ciągle... Pozdrawiam
rmaj09-06-2010 07:36:59   [#169]

Może warto sobie przypomnieć i przy okazji zaktualizować

Kilka uwag dotyczących wypełniania świadectw i arkuszy:

Świadectwa

- W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym, oraz te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych;

- Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

- Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół pomija się nazwę zespołu;

- W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz „zwolniony(a)”. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski;

- Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę;

- Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego odpowiednio przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

- Jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

- Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły;

- W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji rocznej” i „Wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację „uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Arkusze

- Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym;

- Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano;

- W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;

- Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia;

- Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych, można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się „zwolniony/a”;

- W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

- W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia;

- Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, założone na drukach według „starych” wzorów, prowadzone są na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole z tym, że w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna" i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa";

- W skali ocen umieszczonej w „starych” arkuszach ocen należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły;

- W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej;

- W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

- Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania

Egzamin poprawkowy

czerwiec - klasyfikacja, wpis do arkusza oceny ndst, w

sierpień - egzamin poprawkowy, wpis w arkuszu (data egzaminu, przedmiot, ocena), na świadectwie (data klasyfikacji z czerwca, data wydania świadectwa=data egzaminu) nie ma uchwały RP.

agda09-06-2010 21:15:29   [#170]
Przy arkuszach warto dodać, że taką samą adnotację jak na świadectwie upośledzonych w stopniu lekkim, umieszcza się też na arkuszu "nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym".
beata karo10-06-2010 10:30:39   [#171]

Witam

Nie rozumiem w #84 i #89 w punkcie INNE - Dlaczego w klasie VI za II semestr uczniowie nie otrzymują stypendium?? Proszę o podstawę prawną.

Pozdrawiam wszystkich:)

Elaa10-06-2010 15:13:16   [#172]

Jeszcze to mi chodzi po głowie:

Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003) wprowadza się następujące zmiany:

(...)

(§ 12 )

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8.  W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.";

(...)

 § 22 otrzymuje brzmienie:

„3.   Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.".

asza11-06-2010 23:33:23   [#173]
Czy musimy dwukrotnie wpisywać oceny uczniów klas VI do arkusza, jeśli roczne są identyczne z końcowymi?
Dan6712-06-2010 15:10:04   [#174]

Witam! Do agda[#170]

Umieszczałam taką adnotację jak na świadectwie upośledzonych w stopniu lekkim, też na arkuszu "nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym" wizytator stwierdził, że nie ma podstaw do umieszczania na arkuszu takiej adnotacji. Jakich argumentów użyć, aby go przekonać?

zemi12-06-2010 15:23:27   [#175]


"10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad „Wynikami klasyfikacji rocznej" i „Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację „uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .........", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Adnotację taką umieszcza się również na arkuszach ocen uczniów nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym.' 

Jest to w załączniku nr 1 do rozporządzenia o wzorach świadectwCaro12-06-2010 16:12:02   [#176]
w dotychczasowym rozporządzeniu o świadectwach takiego zapisu nie było - więc nie było pp
rzewa12-06-2010 21:04:58   [#177]

asza - jest napisane w rozporządzeniu, że należy pisać, więc należy pisać - żadnych wyjątków nie ma

...........

co do adnotacji w arkuszu - owszem nie było pp, ale ja pisałam i uzasadniałam tym, że w razie konieczności wypisania po latach duplikatu, zostanie wypisany on źle, bo nikt już nie będzie pamiętał, że taka adnotacja była na świadectwie, a innych dokumentów, poza arkuszem, może już nie być...


PiotrekM14-06-2010 09:53:00   [#178]
Podpowiedzcie co wpisujecie w arkuszu w rubrykach o frekwencji w klasie VI, czy w tej kolumnie, gdzie wpisujemy wyniki końcowe należy zsumować frekwencję z 6 lat? A jeśli tak to co zrobić w sytuacji, gdy w klasach I-III nauczyciele pisali opuścił 12 dni a w klasach IV-VI 25 godzin?
martek14-06-2010 10:24:34   [#179]
a co zrobić ze świadectwem uczennicy, która ma orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia sprzężone( z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i specyfiki dziecka)dodam, że dziewczynka ledwo czyta i pisze... a nie ma orzeczenia o upośledzeniu. Czy taki fakt powinnam odnotować na jej świadectwie?
Liwa14-06-2010 17:59:22   [#180]
W kolumnie klasyfikacja końcowa myślę, że w wiersz dotyczący frekwencji można wykreskować. Informacje o uczęszczaniu ucznia są przy poszczególnych klasyfikacjach rocznych.
rzewa14-06-2010 19:35:49   [#181]
martek - nie ma żadnej adnotacji na świadectwie
malmar1518-06-2010 13:12:04   [#182]

no cóż, dopadła mnie głupawka

pytam zatem:

czy w arkuszu ocen wykreślamy (zetkujemy) pierwsze półrocze czy wpisujemy klasę IV, V, VI po kolei i na siódmej stronie wpisujemy wyniki klasyfikacji końcowej, ósmą zaś wykreślamy, tylko zapisujemy wynik sprawdzianu i podpis osoby wypełniającej arkusz?

qukosz18-06-2010 13:50:41   [#183]

Ja robię tak: w kolejnych rubrykach wpisuję klasyfikację roczną klasy IV, V - to na stronie 6. Stronę 7 kreskujemy, a na str. 8 wpisujemy klasyfikację roczną i końcową. Skoro nie ma obowiązku wpisywania ocen klasyfikacji śródrocznej, to po co zostawiać miejsce? A tak, są rubryki na ewentualne przypadki powtarzania klasy.

mika18-06-2010 14:02:18   [#184]
Zapytam tutaj żeby nie mnożyć wątków. Co wpisać na świadectwie promocyjnym jeżeli przedmiot był realizowany tylko w pierwszym semestrze chodzi o technikę.
poziombka18-06-2010 14:16:55   [#185]
przepisać do klasyfikacji końcowej
AnJa18-06-2010 14:19:37   [#186]
na początek wpisać- w klasyfikacji rocznej.przepisać zaś potem w końcowej
Bas18-06-2010 14:21:39   [#187]

do #183 - nie zapomnij o zmianie rozporzadzenia!

20. Na arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia.

Wypełniam więc po kolei rubryki roczna, końcowa, a na ostatniej stronie piszę tylko wynik sprawdzianu (oczywiście dane w główce rubryki też).

miko - nie rozumiem pytania. O jaką szkołę chodzi? W SP są okresy, tych się nie wpisuje do arkuszy. Jeżeli raz wpisano technikę, to nie szkodzi, mogła być realizowana w wymiarze 2 godz. w roku (to można sprawdzić w arkuszuorganizacyjnym). No i tę ocenę trzeba przepisać do końcowej. Jeżeli był to tylko jeden okres, to klops, bo nie zrealizowano ramówki.

mika18-06-2010 14:40:39   [#188]
Namieszałam. Chodzi o 1gimnazjum, zajęcia techniczne. Odbywały się tylko przez pierwszy semestr, teraz wydajemy świadectwo promocyjne do klasy drugiej i nie wiedziałam czy przepisać ocenę z pierwszego semestru.
AnJa18-06-2010 15:37:39   [#189]
a z czegoż to (jakiego dokumentu) chcesz tą ocenę przepisywać?
darfrei20-06-2010 08:22:25   [#190]

Czy wydruk arkusz z programu Librus można dołączyć do arkusz zamiast wpisywać ręcznie

AnJa20-06-2010 10:57:32   [#191]

wydruk z arkusza programu komputerowego jest arkuszem

nie wiem, co w sytuacji, kiedy zacznie sie arkusz wypełniac recznie - czy potem mozna przejśc na wydruki?

darfrei20-06-2010 11:23:18   [#192]
Dzięki pierwsza strona jest wypisywana ręcznie. W kuratorium poinformowano mnie że nie wolno dołączać wydruku komputerowego ale ja mam nadal wątpliwości
Fanaberiia20-06-2010 13:18:31   [#193]

Witam!

Z tym wypełnianiem komputerowym arkuszy to do dziś nie jest wszystko jasne ( jak dla mnie). Ja u siebie mam program, który generuje pierwsza stronę arkusza ocen i nauczyciel może ją wypełnić, ale mam wątpliwości czy to zgodne z prawem ( wzór identyczny z MEN-owskim) format A-4 . Natomiast te zakupione w CEZAS-ie mają A-3 więc jak wypełnić go komputerowo?( problem techniczny z drukowaniem itd.) W nowym rozporządzeniu "została otwarta furtka" na drukowanie świadectw na giloszach, (podobno wcześniej jak tłumaczyło KO też to było nie zgodne do końca z prawem). Jedyne co wolno obecnie (tak mi się wydaje) to " w klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcowe i oceny zachowana sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen;" co z pozostałymi klasami? A jak rozumieć wcześniejszy zapis? "wpisów do arkusza ucznia można dokonać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym; Czy ktoś z Was wypełnia w całości arkusz ocen tzn stronę pierwszą z danymi ucznia i dalej z ocenami? Czy tylko z ocenami opisowymi klas I-III?

Caro20-06-2010 13:32:20   [#194]

A czy we wzorze arkusza w rozporządzeniu jest informacja , że jest to kartka A3? (,że 1 strona z ostatnią są na jednej karcie A3)

moim zdaniem są tam wzory kolejnych stron(ale mogę się mylić)

Gdzie jest napisane, ze arkusze muszę kupować w CEZAS-ie?

Moim zdaniem mogę sobie sam wydrukować arkusz (zgodny ze wzorem i symbolem MEN)

Podczas drukowania - dla zaoszczędzenia czasu wdrukuję oceny

Co o tym myślicie?

malmar1520-06-2010 13:48:30   [#195]

trochę z innej beczki, ale koleżanka prosi o wsparcie, a ja mam zaćmienie umysłu

wychowawca klasy VI na zwolnieniu lekarskim do 25 czerwca,

do wypisywania świadectw wyznacza innego nauczyciela,

pytanie: w jaki sposób wyznaczony n-l podpisuje świadectwa (jako wychowawca, w/z, czy inaczej?)camelot20-06-2010 13:52:14   [#196]

Ja jednak chciałbym zasięgnąć opinii w innej sprawie dotyczącej również arkuszy. W rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie prowadzenia dokumentacji..... w paragrafie 12 punkcie 3 jest napisane, iż w klasach 1-3 szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen. Przez wiele lat nauczycielki klas 1-3 wpisywały ręcznie. jednakże w tym roku czyli po prawie 8 latach zbuntowały się. Chcą pisać komputerowo i wyniknął problem który spotęgowała kontrola z kuratorium. Korzystamy z programu do drukowania świadectw Librus, w tym programie również można wydrukować stronę z ocenami która ma układ i postać dokładnie strony z arkusza ocen. Jednakże wymyślono coś innego. W oryginalnym arkuszu ocen ma być ręczne wpisana ocena z religii, regułka o uchwale rady pedagogicznej z dnia, data, frekwencja i oczywiście podpis. W miejscu ocen ma być wpisane załącznik numer 1. I wymyślono ten komputerowy załącznik. Imię i nazwisko dziecka, oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania i oczywiście podpis, żadnej oceny z religii, frekwencji, dat. Dokładnie tak jak paragrafie 12. I takie jest stanowisko wizytatora kuratorium. Zastanawia mnie dlaczego nie można traktować jako załącznika wydruku z programu komputerowego do drukowania świadectw. Po co więc firma tworzy taką stronę z arkusza ocen. Co o tym sądzicie? Jak jest u Was? Ja twierdzę, że jest to głupota tworzenie nowego rodzaju załącznika.

I jeszcze jedna sprawa. Czy w arkuszu cen na dole wpisujecie formułkę Uchwałą Rady Pedagogiznej z dnia ....... promowany do klasy np. szóstej. Przecież w arkuszu jest wydrukowane uchwała rady pedagogicznej data promowany niepromowany. W rozporządzeniu zaś wpisuje się tylko datę uchwały.
post został zmieniony: 20-06-2010 13:53:58
malmar1520-06-2010 14:29:03   [#197]

camelot, zakładasz wątki, potem przenosisz do innych ;-)

a ja dalej czekam na pomoc 

gosiaes220-06-2010 15:06:52   [#198]

Od którego roku wpisuje się wynik sprawdzianu w arkuszu ocen?


ulabbr20-06-2010 15:13:26   [#199]
co najmniej od 2002 
gosiaes220-06-2010 15:24:21   [#200]
czarno to widzę.....zaraz jadę obejrzeć swoje arkusze...
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]