Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ile godzin w gimnazjum?
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Ala30-03-2009 18:29:06   [#101]
nie, 9 w całości + 5 chłopcy + 5 dziewczynki
mamma30-03-2009 18:40:59   [#102]
dzięki.
AnJa30-03-2009 18:44:10   [#103]
w teorii to jest tak, ze jesli jest sprzecznośc między 2 aktami tej samej rangi (tu rozporządzenia) stosuje sie zapisy z nowszej

ale my zyjemy w kraju nad Wisła

a i na logikę seks wydaje sie ważniejszy od podstawy
Ala30-03-2009 18:44:53   [#104]
:-)))))))
darfrei30-03-2009 20:02:53   [#105]

Mam pytanie dotyczące szkoły podstawowej. To co ja wiem nowa podstawa programowa tam wchodzi w I klasie. Pani była na konferencji z przyrody gdzie jej zakomunikowano że zmienia się podstawa programowa z przyrody od września tego roku wraz z zmianą ilości godzin. Czy to prawda ja nawet nie widzę w nowej ramówce przydziału dla klas IV – VI Czy coś państwu wiadomo?

JarTul30-03-2009 20:42:26   [#106]
§ 4. 1. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I szkoły podstawowej.
2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2009/2010 – 2013/2014 w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Zenon7531-03-2009 23:54:30   [#107]
w #58 wyrózniono30 godz. edukacji zdrowotnej- z czego to wynika, bo nie mogę nigdzie znaleźć
Ala01-04-2009 00:09:12   [#108]
z podstawy programowej wf, tak mi się zdaje ;-)
Zenon7501-04-2009 00:15:45   [#109]
przeglądałem podstawę i ramówkę przed napisaniem postu- ale oczy już mam małe :)
o 20.00 wróciłem do domu - posidzenie RP
Ala01-04-2009 00:18:29   [#110]
ja też dawno tam nie zaglądałam ;-)
Zenon7501-04-2009 00:21:16   [#111]
a może to ze słynnej pomarańczowej...
:)
beera01-04-2009 08:01:39   [#112]
Pawle - było w jednym z projektów ramówek wydrębnione - masz dobrą pamięć:)
krystyna01-04-2009 09:45:08   [#113]

w PP wych. fiz. jest, ale bez liczby godzin:

 Edukacja zdrowotna. Uczeń:

1)  wyjaśnia,    czym   jest   zdrowie;   wymienia   czynniki,   które   wpływają   pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;

3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

4)omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;

8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady;

9)  omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób    należy    opierać    się    presji    oraz    namowom    do    używania    substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych

oraz w "Zalecanych warunkach i sposobie realizacji":

Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, w ramach następujących bloków tematycznych:

7) edukacja zdrowotna

..............Zajęcia wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być dostosowane do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych potrzeb).Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć. Zajęcia powinny być wspierane przez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, w tym zwłaszcza: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyki. Wymaga to koordynacji i współdziałania nauczycieli różnych przedmiotów oraz współpracy z pielęgniarką albo higienistką szkolną.

Niezbędne jest także skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez różne podmioty.

Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:

1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio;

2) współpraca z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć;

dokonywanie ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich rodziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfikacji ich treści i organizacji.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]