Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zasady wydawania posiłków w stołówkach szkolnych
strony: [ 1 ]
pinkas08-09-2008 15:11:56   [#01]
Jak wyżej, potrzebuję na dziś, czy może mnie ktoś poratować? :)
DYREK08-09-2008 15:30:40   [#02]

od 1.01.2008r. :

Art. 67a. 1.  

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

2.   Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę.
3.   Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
4.   Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2:
1)   w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych
 
 
 
 
 
 

post został zmieniony: 08-09-2008 15:32:53
DYREK08-09-2008 15:39:15   [#03]

"Z przedstawionych wyżej powodów organ nadzoru stoi na stanowisku, iż organem uprawnionym do wykonania delegacji z art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, a więc ustalenia zasad korzystania ze stołówki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego."

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?nadzor_prawny/art_67a

i zasady:

http://www.mzo.debica.az.pl/uchwaly/31.01.2008-1.doc

Gośka3908-09-2008 15:47:24   [#04]
Mam ustalony regulamin przez Gminę korzystania z posiłków. Z posiłków korzystają, uczniowie, pracownicy, nauczyciele i osoby dorosłe opłacane przez GOPS. Dzisiaj zgłosił mi się nauczyciel emeryt, który też chce korzystać z obiadów. Jeżeli będę je mu sprzedawać, czy będę musiała płacić VAT?
AnJa08-09-2008 16:17:11   [#05]
zmieniło się:

Art. 67a. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
DYREK08-09-2008 16:33:46   [#06]

dzięki, zmieniło się :-)

Czyli teraz warunki, nie zasady, ustala dyrektor w porozumieniu z OP.

DYREK08-09-2008 16:40:44   [#07]
 Prowadzenie stołówek szkolnych po 22.8.2008 r.
 
z:
 
 
Ustawą z 25.7.2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 145 poz. 917), którą ogłoszono 8.8.2008 r. dokonano licznych zmian w trzech aktach prawnych.

Zmiany dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych od 22.8.2008 r. polegają na tym, że w art. 5c w ust. 3 ustalono, kogo ustawa ustala organem prowadzącym w rozumieniu art. 67a ust. 3, 5 i 6 – wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa.

Sam przepis uległ zmianie i brzmi następująco:
Art. 67a ust. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym, wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.


Z powyższych ustaleń wynika, że szkoła prowadząc stołówkę wypełnia w ten sposób zadania opiekuńcze, do których nie zalicza się prowadzenia sprzedaży usług gastronomicznych, co ogranicza dostęp do posiłku tylko grupie osób wskazanej w przepisie tj uczniom, w celu zapewnienia ich prawidłowego rozwoju. Tym samym powyższy artykuł nie daje dyrektorowi szkoły kompetencji do rozszerzenia kręgu korzystających ze stołówki o np. nauczycieli, czy osoby z zewnątrz. Dyrektor może działać tylko w granicach i na podstawie tego przepisu i nie posiada kompetencji do ustalania ceny w pełnej wysokości, bowiem ustalana opłata ma jedynie pokryć koszt samego posiłku, a nie wynagrodzenie personelu przygotowującego i inne koszty korzystania ze stołówki. Wspomnieć należy, że zadaniem szkoły, tym bardziej opiekuńczym, nie jest zapewnienie posiłków nauczycielom, którzy są pracownikami szkoły, którzy mają ustalone obowiązki określone w Karcie Nauczyciela.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w ramach których należy ustalić m.in.: godziny wydawania posiłków, zasady ich wydawania, wysokość opłat za posiłki, osoby odpowiedzialne itp.

Kompetencje do zwalniania z opłat lub ich części posiada wójt (burmistrz, prezydent miasta), z tym, że może w tym zakresie upoważnić dyrektora szkoły. Zasygnalizować należy jednak, że powstaje mały problem natury ustalenia kryteriów „szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny”, bowiem nie może to być kryterium tylko uznaniowe wójta, czy dyrektora szkoły, którzy działają w granicach i na podstawie przepisów prawa, konieczne zatem staje się ustalenie zasad zwalniania z opłat, która nie może zostać ustalona w akcie wewnętrznym szkoły, wydanym przez dyrektora. Wynika to z faktu, że wójt gminy nie działa na podstawie aktów wewnętrznych szkoły, tylko jej dyrektor. Nie może powstać sytuacja odwrócenia ról tzn. że wójt jako organ wykonawczy gminy, będzie zależny (pomimo ustaleń dokonanych w porozumieniu) przepisami wydanymi przez dyrektora szkoły, bo przecież to wójt nadzoruje prace dyrektora. Jest to niewątpliwie nowa kwestia do rozstrzygania przez prawników, organów wykonawczych i dyrektorów szkół.

Piotr Wieczorek
specjalista ds. rachunkowości

 

post został zmieniony: 08-09-2008 16:43:15
AnJa08-09-2008 17:12:42   [#08]
"Tym samym powyższy artykuł nie daje dyrektorowi szkoły kompetencji do rozszerzenia kręgu korzystających ze stołówki o np. nauczycieli, czy osoby z zewnątrz."

a komu daje?

bo my np. mamy ok.50 uczniów z innej szkoły

i jeszcze ze 20 innych osób

i nie widzę powodu, by z nich rezygnować - a stołowkę miec musze bo mam internat
Gośka3908-09-2008 17:31:15   [#09]
Czy płacisz Vat od posiłków sprzedawanych innym osobom niż uczniowie?
pinkas08-09-2008 18:11:06   [#10]
po ostatniej noweli tylko uczniowie mogą korzystać, a zasady korzystania ustala dyrektor ....
AnJa08-09-2008 18:25:33   [#11]
moim zdaniem nie ma zakazu korzystania przez nie-uczniów

Vatowcem jetesmy od kilku lat już
DYREK08-09-2008 18:29:28   [#12]
 Czyżby kolejny bałagan stołówkowy ?
AnJa08-09-2008 18:46:58   [#13]
nie wiem

ale dpoki mi ktoś nie pokaże zakazu (a w dochodach własnych mam mozliwośc sprzedaży) to sprzedaję

zwłaszcza, ze mi smakują:-)
DYREK09-09-2008 08:34:57   [#14]

Gośka39

Według opinii urzędów skarbowych, emeryci nie są już pracownikami szkoły i w cenę ich posiłków powinno być doliczone 22 proc. vat

czyli

koszt wsadu do kotła + koszt przygotowania posiłku + podatek

 

W/g mnie warto  (mając na uwadze zmiany od 1.09. 2008r.) wysłać zapytanie do swojego urzędu skarbowego.

 


post został zmieniony: 09-09-2008 08:38:55
dyrsp09-09-2008 08:47:31   [#15]
Przerabiałam to w roku ubiegłym pisałam do przeróżnych instytucji min. urzędów statystycznych, skarbowych, wykonałam mnóstwo telefonów i nic - nauczyciele emeryci, i i inne osoby z zewnątrz nie mogą korzystać ze stołówki szkolnej i koniec. Dla mnie to chore ale takie mamy chore prawo.
AnJa09-09-2008 12:43:16   [#16]
mamy identyczne odpowiedzi, tyle że inne

tzn., ze doliczamy podatek- 7%
ecomarta12-09-2008 08:31:28   [#17]
A może ktoś posiada wyjaśnienia MEN-u w sprawie stołówek. Ja pisałam, ale jak zwykle cisza.
DYREK12-09-2008 09:39:19   [#18]

dla stołówek (po 22.8.2008 r.)  nie ma

W/g mnie warto  (mając na uwadze zmiany od 1.09. 2008r.) wysłać zapytanie do swojego urzędu skarbowego.

 

nn12-09-2008 09:55:59   [#19]
W moich szkołach od kilku ładnych lat, kuchnie oddano w ajencje, pozbywając się tym samym problemu kadrowego, wsadu do kotła. kontroli sanepidu itp. Opieka społeczna ustala z ajentami wysokość ceny obiadu. (w ramach zamówien publicznych). Ajenci prowadząc działalność gospodarczą wnoszą stosowne opłaty za użytkowanie oraz sprzedają posiłki niezależnie od statusu zawodowego. Tzn. wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom.
Misza12-09-2008 12:41:12   [#20]
Może to się i sprawdza, ale w naszej szkole koszt obiadu wyniósłby pewnie z 15 zł, bo kuchnia duża i ajent by za te wszystkie metry musiał zapłacić. A przy takim koszcie chętnych by brakowało. Na całe szczęście pomysł upadł i gotujemy sami. Dla pracowników też. Podatki płacimy tyle, że nie wiem jaką stawkę .
jaris12-09-2008 13:37:21   [#21]
U nas w gminie obiady dowozi firma zewnętrzna, wyłoniona w przetargu. My tylko wydajemy posiłki. Jak ktoś chce, to kupuje od nich i cześć.
lucyna4822-09-2008 12:50:40   [#22]
podnoszę
czarnaR24-09-2008 18:22:38   [#23]

pinkas ma racje-od 1 września TYLKO UCZNIOWIE-

moja szkoła chce wprowadzic sprzedaz posiłków dla pracownikow(oczywiście z kosztami), ale nie jestesmy Vatowcami-jest podobno tak, że do jakiejs kwoty wolno (bodajże do 50 tys. zł) tylko nie wiem gdzie szukac podst. pr. Może ktoś wie??

magzas25-09-2008 09:51:19   [#24]

pp to ustawa o podatku od towarów i usług art. 113

w 2008 limit 50 tys., ale na stronie ministerstwa finansów znalazłam to:

Czy od 2008 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa

w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy ma zastosowanie do podatników,

u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2007 r. nowego

limitu uprawniającego do tego zwolnienia, określonego w kwocie 50.000 zł pomimo

przekroczenia kwoty 39.700 zł?

Zwolnienie nie ma zastosowania. Podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej

przekroczyła w 2007 r. kwotę 39.700 zł tracą prawo do zwolnienia od podatku od

towarów i usług w momencie przekroczenia tej kwoty. Ze zwolnienia tego będą oni

mogli ponownie skorzystać dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym

utracili to prawo. Zatem sam fakt podwyższenia limitu uprawniającego do zwolnienia od

podatku od 2008 r. do 50.000 zł nie oznacza, że podatnicy, którzy przekroczyli

obowiązujący w 2007 r. limit 39.700 zł, mogą korzystać w 2008 r. ze zwolnienia od

podatku od towarów i usług.

mireko6625-09-2008 10:27:27   [#25]
 Wrzucam zapytanie z wątku OP, bo nie podjęto tematu;

Wracam do ustalania opłat za posiłki w przedszkolach, bo na dwoje babka wróżyła. Jeśli stosujemy do przedszkoli art. 67a to opłaty ustala dyrektor, w prorozumieniu z wójtem, i nie pobiera się wtedy kosztów przygotowania posiłków (u nas jest to 25 zł miesięcznie od 1 dziecka za przygotowanie wszystkich posiłków, czyli ok. 35.000 zł rocznie, co nie odpowiada oczywiście zatrudnieniu 3 kucharek i kosztów energii itp., ale teoretycznie tę opłatę mozna by podnieść - na zasadzie ekwiwalentności świadczeń do rzeczywistych kosztów pokrywania całości przygotowywania posiłków, a wtedy rodzice stwierdzą, że kucharek za dużo, albo wystarczą tylko 2 posiłki i koszty by spadły). Jeśli jednak stosujemy tu art. 14 ust. 5 uoso i § 10 ust. 2 pkt 4 ramowego statutu to taka opłata jest możliwa do ustalenia. U nas radca wypowiedział się, że obie możliwości są prawdopodobne.

Jedna rzecz mnie zastanawia, jeśli przez szkołę rozumiemy przedszkole to ustawodawca nakładając dodatkowy obowiązek w przedszkolach, które nie są objęte subwencją, to ustawodaca nie gwarantując dodatkowych środków na dodatkowe zadania łamie prawo. Natomiast jeśli chodzi tylko o stołówki szkolne (jak czytałem rozważania posłów w czasie posiedzeń komisji sejmowych to chodziło im tylko o szkoły, ponieważ tam wystąpił problem niedożywienia) to można zawsze wcisnąć samorządom, że jest to subwencjonowane.

I do tego wyciąg z przepisów. Proszę o komentarz.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;

  1. placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 (przedszkola są określone a art. 2 pkt 1);

11) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

Nie ma odrębnej definicji dyrektora szkoły, czyli jak jest określenie dyrektor szkoły należy rozumieć również dyrektora przedszkola.

Rozdział 2

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5.

4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.

5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.

Art. 6.1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 5

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych

Art. 60. 1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności:

1) nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania;

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę;

3) organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje;

4) organizację szkoły lub placówki;

5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

6) zasady rekrutacji uczniów;

7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół i placówek artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie szkoły lub placówki.

Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.

2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

Art. 64a.1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

6. W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, oraz w szkołach, o których mowa w ust. 5, statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

7. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

1a. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły artystycznej nierealizującej kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1a, oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. Nr 3, poz. 28) dotyczy tylko szkół sensu stricto.

 

Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2) biblioteki;

3) świetlicy;

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych.

Art. 67a.1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 2 pkt 2.

2. Statut przedszkola określa:

1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola,

3) dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola,

4) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników, ustalone przez organ prowadzący.

ixja529-09-2008 18:05:14   [#26]
Podnoszę wątek bo już naprawdę nie wiem na czym stoję.

Moja szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
Zakupy produktów do kuchni przekraczają 14 000 euro, czyli obowiązuje mnie ustawa o zamówieniach publicznych.
Ale nigdy to nie było stosowane.

Jestem dyrektorem od września.
Chciałabym rozwiazać tą sprawę zgodnie z obowiązującym prawem.
Poznałam prawo zamówień publicznych realizując program unijny.

No ale stołówka szkolna .........
Nie wyobrażam sobie jak zrobić przetarg. Intendent zamawia w różnych hurtowniach różne produkty - w zależności co gdzie jest tańsze. I to jest z korzyścią dla uczniów (dla kieszeni rodziców) .

Podpowiedzcie mi jak ja mam zrobić przetarg na te wszystkie "duperele" ( :)))) )
służące do przygotowania posiłku.
Może odezwie się ktoś, kto to robi. Proooooooszę :)))))
AnJa29-09-2008 18:11:03   [#27]
produkty i surowce zakupowane na potrzeby stołówki mieszczą sie w różnych grupach

możłiwe, ze przekrczasz w nich 14 tys euro- ale watpię by we wszystkich grupach

u nas, przy całodzienny wyżywieniu ok.50 osób i obiadach na 150 jesteśmy bardzo jeszcze odlegli
ixja529-09-2008 19:36:07   [#28]
AnJa
Ja wiedziałam, ze Ty sie odezwiesz bo kiedyś pisałeś, że robisz przetargi :)))
A może to tylko kobieca intuicja ............

Zatem przy 200 obiadach nie łapiemy sie na to prawo.Z całA pewnoscią !!!!!!! Szefowa kuchni przekazała, że roczny wydatek na zakupy produktów nieznacznie przekracza 50 tys. zł. Wszystkich produktów.

A jak opisujecie faktury?
Moja kuchnia ma dwie pieczątki, w tresci których jest napisane coś o prawie zamówień publicznych, no ze zakupy są zgodne z ta ustawą .... Nie potrafie teraz tego przytoczyć. Jutro sobie spiszę ich treść. Te pieczątki przybijają na fakturach. Aliści zgodne to jest z prawdą bo kupują tam gdzie najtaniej.

Po 4 tygodniach sprawowania funkcji zastanawiam się jak to wszystko ogarnąć. Te wszystkie sprawy gospodarcze.

No ale od czego jest się członkiem OSKKO? Zawsze Ktoś pomoże.
AnJa29-09-2008 19:42:08   [#29]
też nie pamiętam co tam, gdzie jest- ale jak podniesiono próg z 3 do 14 tys to wszyscy odetchnęlismy- bo tam przekraczaliśmy i to paranoja ciężka była
ixja529-09-2008 19:52:07   [#30]
Dzięki AnJa

Znaczy się - mogę spać spokojnie.

pozdrawiam
pinkas29-09-2008 22:34:04   [#31]
możecie mi podać te grupy produktów, bo nie mogę znaleźć tej klasyfikacji :)
mireko6630-09-2008 13:42:10   [#32]
Nie jestem specjalistą od ZP, ale może trzeba wpisać w google CPV i pokaże ?
mireko6630-09-2008 13:43:52   [#33]

O właśnie coś takiego: 

Korzeń

   15000000-8 Produkty spożywcze i napoje
     15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
     15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
     15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
     15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
Zobacz opis programu Klasyfikacja CPV!
     15500000-3 Produkty mleczarskie
     15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
     15700000-5 Pasza dla zwierząt
     15800000-6 Różne produkty spożywcze
     15900000-7 Napoje
mireko6630-09-2008 13:45:20   [#34]
Podobno to wyżej to stara wersja, ale już chyba wiadomo o co chodzi ?
miros16-10-2008 21:54:11   [#35]
Czy w związku z przetargiem nie należy kwot z różnych grup podsumować? Jeżeli wszystkie razem dają kwotę powyżej 14000 euro to przetarg? Czy jeśli w jednej grupie przekroczymy 14000 euro to wtedy przetarg?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]