Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Hm... badanie okresowe
strony: [ 1 ]
mamamikusia127-08-2008 09:39:18   [#01]
Ważność badania okresowego nauczyciela kończy się 30 sierpnia. Wiem, że od 1 września będzie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a potem najprawdopodobniej na bezpłatnym. Co z badaniami okresowymi? Kiedy je zrobić? Czy wystarczy, jak zrobi kontrolne po miesiącu przebywania na zwolnieniu?
DYREK27-08-2008 09:58:08   [#02]

"Badania okresowe wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. Muszą oni posiadać określoną specjalizację (np medycyna pracy lub transportu) oraz być wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy).

Lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych posługują się pieczątką i wydają orzeczenia na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332."

http://www.lekarzpracy.pl/badania-okresowe

 

" ...niektóre grupy zawodowe mają obowiązek poddania się jeszcze innym badaniom np. badaniu do celów sanitarno-epidemiologicznych. Badania te nie są badaniem profilaktycznym w rozumieniu Kodeksu pracy. Mogą je wykonywać lekarze nie posiadający uprawnień do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników."

" Badania wstępne obligatoryjne dla nauczyciela to: badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza z pełnymi uprawnieniami do badań profilaktycznych, badanie laryngologiczne i w zależności od wskazań laryngologa - badanie foniatryczne z oceną stroboskopową narządu głosu. Badania okresowe zgodnie z przepisami wykonywane są co 5 lat, o ile lekarz profilaktyk nie skróci tego terminu ze względu na stan zdrowia badanego, a zakres ich jest analogiczny do badania wstępnego w tej grupie zawodowej. Koszt tych badań ponosi pracodawca"

 tu więcej: http://www.wrotamalopolski.pl/root_Zdrowie/ZOZ/Medycyna+pracy/

 

"Badania sanitarno epidemiologiczne z wpisem do pracowniczej książeczki zdrowia sanepidu obowiązują wiele grup zawodowych i uczniów.

Są jednocześnie powodem znacznego zamieszania z powodu niespójności obowiązujących aktów prawnych. Szczególnie dotyczy to terminów, zakresu i ważności badań i kto ma je robić."

tu więcej: Pracownicza książeczka zdrowia

 

i

28.07.2008

Rewolucyjny wyrok SN: urlop po długiej chorobie - bez badań kontrolnych!


Do niedawna przyjmowano, że pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie może udać się na wcześniej zaplanowany urlop wypoczynkowy tylko wtedy, gdy uprzednio przedstawi zaświadczenie z kontrolnych badań lekarskich potwierdzające jego zdolność do pracy. Okazuje się, że interpretacja przepisów uległa zmianie…

1. Po trwającej dłużej nieobecności z powodu choroby - najpierw badania, później urlop
Dotychczas sprawa wydawała się jasna: jeśli pracownik choruje ponad 30 dni to - aby po takiej nieobecności w pracy mógł udać się na urlop - musiał najpierw poddać się badaniom kontrolnym i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy na danym stanowisku. Z taką interpretacją zgadzało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uzasadnienia takiego podejścia doszukiwano się w obowiązujących przepisach, które stnowią, że pracownik w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
2. Dotychczasowa interpretacja legła w gruzach
Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. orzekł, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku (sygn. akt II PK 214/07). Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.
Sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.
Przykład:
Pracownik z powodu przedłużającej się choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 31 dni. Po tym okresie zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów powinien udać się na 2-tygodniowy wypoczynek.
W takiej sytuacji na kontrolne badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy tego pracownika pracodawca może skierować go po powrocie z tego urlopu. Nieodbycie badań bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie może być przez pracodawcę potraktowane jako przyczyna odmowy udzielenia zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego lub tez stać się podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.

Podstawa prawna
» art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.).
 

 

klaudynka200227-08-2008 10:00:27   [#03]
Moim zdaniem wystarczy jak zrobisz kontrolne po zwolnieniu lekarskim. Jeżeli teraz wyślesz pracownika na badanie okresowe, to tylko niepotrzebnie wydasz pieniądze.
DYREK27-08-2008 10:02:34   [#04]

do#1

w/g mnie po powrocie z urlopu bezpłatnego (wyrok SN)

mamamikusia127-08-2008 10:23:53   [#05]
Ok, fajnie:) Pozdrawiam!
DYREK27-08-2008 10:29:38   [#06]

1. Skierowanie na profilaktyczne badania okresowe wystawia pracownikom pracodawca.

2. W skierowaniu na badania lekarskie pracodawca ma obowiązek podać nie tylko określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest (lub ma być) zatrudniony, ale także informacje o występowaniu na nim czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.

3. Na podstawie opisu stanowiska pracy zamieszczonego w skierowaniu na badanie  i zawartych tam informacji o zagrożeniach, które występują na tym stanowisku, lekarz przeprowadzający badanie zadecyduje o jego zakresie i wystawi stosowne zaświadczenie.

4. W przypadku gdy wystawione zaświadczenie lekarskie jest zbyt ogólnikowe i nie wskazuje na czym te przeciwwskazania polegają, pracodawca może skierować pracownika ponownie na badania lub zwrócić się do lekarza w celu uzyskania precyzyjnej informacji co do zakresu przeciwwskazań (np. co do warunków, w jakich pracownikowi nie wolno wykonywać pracy).

5. Brak zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku może być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, oczywiście z wyjątkiem pracowników szczególnie chronionych. Pracownikowi, który nie jest szczególnie chroniony, pracodawca nie ma obowiązku proponowania pracy na innym stanowisku pracy w związku z brakiem możliwości wykonywania dotychczasowej pracy.

 

Art. 229. (kodeks pracy)

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

 

W miarę możliwości w godzinach pracy - to nie znaczy, że należy się dzień wolny


post został zmieniony: 27-08-2008 10:30:49
DYREK27-08-2008 10:32:03   [#07]

z Internetu

Stacja sanitarno-epidemiologiczna, która przeprowadziła badania, wpisuje wyniki tych badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych osoby badanej.
KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA PRZECHOWUJE OSOBA BADANA

Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Orzeczenie lekarskie, jest wydawane w formie zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych,

Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane niezależnie od zaświadczenia dokumentującego orzeczenie lekarskie ustalone w wyniku wykonania wstępnego lub okresowego badania lekarskiego, wydawanego na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest przekazywane przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania, i osobie badanej.

Zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przedsiębiorca przechowuje w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych

http://bhp.com.pl/Forum/viewtopic.php?t=48

DYREK18-11-2008 14:21:34   [#08]

KSIĄŻECZKI ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

http://www.psse.gda.pl/readarticle.php?article_id=8

pracownikk20-11-2009 11:11:50   [#09]

Witam.

 Poproszę o informację na temat: numer ustawy na podstawie, której pracodawca(szkoła, dyrektor) musi oddać koszty badań lekarskich. Już wiem, na jakiej podstawie dyrektor wysyła pracownika na badania. 


DYREK20-11-2009 11:17:04   [#10]

Art. 229. (kodeks pracy)

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Spayk20-11-2009 11:17:48   [#11]
a bez podstawy to się nie da? To pracodawca chce wiedzieć czy pracownik jest zdrowy, a nie pracownik udowadniać że jest zdrowy. Ten "co ma"  potrzebę to płaci.
ReniaB20-11-2009 12:00:24   [#12]
równie uprawnione jest myślenie to pracownik chce być dopuszczony do pracy i pracować więc to on ma potrzebę i niech płaci; przewidując podobne dywagacje usttawodawca podjął męską decyzję i płaci pracodawca; chociaż czasem pracownikowi sie odmienia i do pracy się nie zgłasza a pracodawca zoostaje z badaniami w ręku
tamara120-11-2009 14:24:33   [#13]
czyli rozumiem, że jesli nauczycielka byla na macierzyńskim i bezposrdnio po macierzyńkim bierze urlop uzupelnijacy to dopiero pod koniec urlopu uzupelniajacego yslac ja na badania lekarskie?
Dżoana20-11-2009 16:29:35   [#14]
Macierzyński to nie choroba
Mania3620-11-2009 17:52:58   [#15]

Macierzyński to nie choroba, ja jako kobieta to wiem, ale czy na pewno?

Mam nadzieję, że tu rewolucji nie wprowadzam:)))

Ciąża według Międynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10
jest chorobą sklasyfikowaną pod nr 000-099!!!!

Nauczycielka była niezdolna do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, a więc - zgodnie z art. 229 § 2 k.p. - pracownica ta podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Nieobecność pracownicy należy potraktować jako nieobecność spowodowaną chorobą, a nie stanem ciąży.

Oznacza to, że pracownica musi najpierw przedstawić pracodawcy zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające jej zdolność do pracy, a następnie może wykorzystać przysługujący jej urlop uzupełniający.

Ale to tylko moje zdanie:)))


post został zmieniony: 20-11-2009 17:55:09
zgredek20-11-2009 17:58:17   [#16]

Maniu - rozumiem, że nie widzisz różnicy między urlopem macierzyńskim a ciążą?

bo nie wiem, czy ja dobrze rozumiem to co piszesz

;-)

zgredek20-11-2009 18:01:02   [#17]

#13

Art. 229. 

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

--------------------

nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim lub urlopem wypoczynkowym nie jest nieobecnością spowodowaną chorobą

pracownik nie podlega kontrolnym badaniom

zgredek20-11-2009 18:07:19   [#18]

i tak przy okazji wkleję Dyrkowe:

DYREK 09-07-2009 08:42:52
28.07.2008

Rewolucyjny wyrok SN: urlop po długiej chorobie - bez badań kontrolnych!


Do niedawna przyjmowano, że pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie może udać się na wcześniej zaplanowany urlop wypoczynkowy tylko wtedy, gdy uprzednio przedstawi zaświadczenie z kontrolnych badań lekarskich potwierdzające jego zdolność do pracy. Okazuje się, że interpretacja przepisów uległa zmianie…

1. Po trwającej dłużej nieobecności z powodu choroby - najpierw badania, później urlop
Dotychczas sprawa wydawała się jasna: jeśli pracownik choruje ponad 30 dni to - aby po takiej nieobecności w pracy mógł udać się na urlop - musiał najpierw poddać się badaniom kontrolnym i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego zdolność do pracy na danym stanowisku. Z taką interpretacją zgadzało się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uzasadnienia takiego podejścia doszukiwano się w obowiązujących przepisach, które stnowią, że pracownik w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
2. Dotychczasowa interpretacja legła w gruzach
Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2008 r. orzekł, że celem kontrolnych badań lekarskich, którym ma zostać poddany pracownik po trwającej dłużej niż 30 dni chorobie jest wskazanie, że pracownik ten jest zdolny do kontynuowania pracy na danym stanowisku (sygn. akt II PK 214/07). Urlop wypoczynkowy zaś polega na niewykonywaniu pracy. Nie można więc uznać, że niezbędnym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Badania te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadzenie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego.
Sprawdzenie czy pracownik jest zdolny do pracy może nastąpić dopiero w tym momencie, w którym pracownik chciałby faktycznie wykonywać obowiązki pracownicze na danym stanowisku.
Przykład:
Pracownik z powodu przedłużającej się choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 31 dni. Po tym okresie zgodnie z wcześniej ustalonym planem urlopów powinien udać się na 2-tygodniowy wypoczynek.
W takiej sytuacji na kontrolne badania lekarskie stwierdzające zdolność do pracy tego pracownika pracodawca może skierować go po powrocie z tego urlopu. Nieodbycie badań bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nie może być przez pracodawcę potraktowane jako przyczyna odmowy udzielenia zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego lub tez stać się podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę.

Podstawa prawna
» art. 229 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.).
 
 

Mania3620-11-2009 18:14:56   [#19]

No tak Zgredku, schrzaniłam sprawę:))) Myślałam o zwolnieniu w czasie ciąży. Ale dobrze, że ktoś czuwa:))))

To wszystko przez te jednorazowe dodatki dla nauczycieli. Już mi się mózg zlasował:)))

UWAGA dla czytających: post #15 to same głupoty - NIE POWTARZAĆ!!!!


post został zmieniony: 20-11-2009 18:26:52
emili20-11-2009 20:25:14   [#20]
a tak dla ciekawości - u nas bhpowiec który odpowiada za sprawy zwiazane z badaniami lekarskimi - wszytskie dziewczyny po macierzyńkim wysyła na badania kontrolne:) 
zgredek20-11-2009 20:26:40   [#21]

a co robi dyrektor?

emili20-11-2009 20:33:24   [#22]
zgadza sie z bhpowcem...:) ja sie nie wtrącam, bom świeża i nie chce zeby myśleli ze dopiero co zaczelam prace i juz chce byc najmądrzejsza:)
Mania3621-11-2009 08:13:22   [#23]

emili, Twój behapowiec chyba był na szkoleniach razem z moim, bo mój też tak twierdzi;)))

Ale najpierw musi Ci udowodnić, że macierzyński to choroba. Jeśli tego nie zrobi, to dyrek nie powinien mu ulegać:))) Treść art. 229 § 2 k.p. jest klarowna: "Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

krystyna25-11-2009 13:06:37   [#24]

kiedyś na forum pojawiło się podobne pytanie:

Nasz pracownik z różnych powodów nie chciałby poddać się badaniu konkretnemu lekarzowi medycyny pracy, z którym zakład ma umowę. Czy podwładny, wykonując niezbędne badania okresowe, musi korzystać z placówki medycznej, z którą pracodawca zawarł umowę? – pyta czytelnik.

http://www.rp.pl/artykul/6,396011_Pracownik_moze_wybrac_miejsce_przeprowadzenia_badan_okresowych.html

i odpowiedź:

Pracownik może wybrać miejsce przeprowadzenia badań okresowych

2009-11-25

Źródło: Rzeczpospolita, 24 listopada 2009 r., Bartłomiej Atys

http://www.abc.com.pl/w_newslettery.php?action=showNews&idn=19966&k=9


DYREK25-11-2009 19:45:35   [#25]

a tu tak:

"Jest to obowiązek pracownika i bez zgody pracodawcy, nie ma tutaj miejsca na dowolność. Lekarz jest w pewnym sensie wyznaczony."

http://www.lekarzpracy.pl/umowa-z-medycyna-pracy

ustawa o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy /Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1416/

 
  • "1.  Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej "zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej "zleceniobiorcą".",

post został zmieniony: 25-11-2009 19:48:02
zdunia07-12-2009 12:13:13   [#26]
Może nie do końca w temacie, ale mam problem z nim związany. Pracownica w ciąży przebywała na zwolnieniu lekraskim (w sumie ponad 4 m-ce) Lekarz wydał jej zwolnienie do 30 listopada, na wizycie 30 listopada wydał jej zaświadczenie, że planowany termin porodu - 11 grudnia.  Drugiego grudnia trafiła do szpitala i tam oczekuje porodu. Jak rozliczyć jej 1 grudnia. Czy może być na urlopie wypoczynkowym (ten nie był planowany), żaden lekarz nie wystawi jej zaświadczenia, że była zdolna do pracy w tym dniu. Czy rozliczyć to jako dzień urlopu bezpłatnego, czy tez jest to nieobecność nieusprawiedliwiona (wiem, że to przegięcie, ale taka możliwość tez wchodzi w grę), skoro nie przedstawiła żadnego powodu swojej nieobecnosci w pracy w tym dniu.
dyrlo07-12-2009 13:07:10   [#27]

Lekarz pisząc, że planowany poród 11 grudnia sugerował wyraźnie, że od 1 .12.2009 urlop macierzyński powinien się rozpocząć, na 2 tygodnie przed planowanym terminem, jeśli wszystko jest ok. nie wystawiają L4 tylko urlop macierzyński każą brać. Jeśli poród do tego dnia nie nastąpi to znowu pokrywają L4.

zdunia07-12-2009 14:42:16   [#28]
Właśnie 2 tygodnie, ale jest zapis "co najmniej 2 tygodnie", a jakby nie patrzeć od 1 do 11 grudnia nijak mi te dwa tygodnie wyjść nie chcą
dyrlo07-12-2009 19:45:52   [#29]
zdunia jeśli brakuje mniej niż 2 tygodnie chyba.... Sama nie wiem, ale to "co najmniej 2 tygodnie" chyba nielogiczne. 
rzewa07-12-2009 20:42:43   [#30]

znowu chyba oczywista pomyłka - ligiczne by było, gdyby ustawa mówiła o co najwyżej 2 tygodniach...

:-))

zgredek07-12-2009 21:16:37   [#31]

zdunia nie sugeruj się sugestią dyrlo, że zasugerował wyraźnie lekarz urlop macierzyński:-)))))))))))

-----------

lekarz wskazał przewidywany termin porodu i tyle

pracownica była u lekarza 30 listopada - nie otrzymała zwolnienia - zatem 1 grudnia powinna się zgłosić do pracy

jesli nie była w stanie pracować - powinna się zgłosić do lekarza

nie ma podstaw do udzielenia urlopu macierzyńskiego od 1 grudnia

zatem - nieobecność nieusprawiedliwiona

zanim tu na mnie nakrzyczycie, jaka to ja bezduszna - to zaproponuję urlop - mimo, że nie był planowany (bo rozumiem, że nie jest to nauczycielka szkoły feryjnej)


post został zmieniony: 07-12-2009 21:17:19
dyrlo08-12-2009 08:57:20   [#32]
Któż by śmiał na Ciebie zgredku nakrzyczeć? Ja nic nie sugeruję, ja rozważam "co lekarz miał na myśli?"
zdunia08-12-2009 10:15:50   [#33]

Z kodeksu pracy wynika, że co najmniej dwa tygodnie urlopu mogą być udzielone przed przewidywanym terminem porodu. Pomijając całą procedurę, że jest to na wniosek pracownicy, a nie samowolnie przez pracodawcę, to tu nie chciało nijak być dwoch tygodni. Musi być coś innego i będzie urlop wypoczynkowy, bo to pracownik administracji, ale znów jak się mają te nieszczęsne badania okresowe do urlopu. Bo z cytowanego wyżej wyroku wynika, że jeśli urlop byl wpisany w planie urlopów do nie muszę pracownika wysyłać na badanie przezd urlopem, a co w tej sytuacji. Nie ma innego wyjścia, będzie urlop w ten jeden dzień, tylko myślałam, że kogoś już dotknęła taka sytuacja i wiecie jak być powinno :)

 

 

 

 

nina19-01-2012 10:00:23   [#34]

Mam pytanie? Co zrobić z pracownikiem obsługi nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego po skierowaniu go na badania okresowe.


1) odsunąc go od pracy i potraktować te dni do czasu wykonania badań jaku urlop bezpłatny czy inna kara:  typu upomnienie???? 

DYREK19-01-2012 11:13:23   [#35]

Pracownik nieposiadający aktualnych badań lekarskich nie może być dopuszczony do wykonywania prac.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi wykroczenie.

Jeśli  brak orzeczenia lekarskiego wynika z winy lub niedbalstwa pracownika, w takim przypadku pracodawca może pozbawić pracownika prawa do wynagrodzenia za okres nieświadczenia z tego powodu pracy. W takim przypadku nieobecność pracownika w pracy będzie usprawiedliwiona, ale niepłatna - nie jest to urlop bezpłatny.

Możliwe jest także nałożenie na pracownika kary porządkowej upomnienia, nagany lub kary pieniężnej. Pracownik, który nie odbywa badań nie przestrzega przepisów bhp.

W ostateczności może to być także rozwiązanie umowy o pracę (zwolnienie dyscyplinarne  lub może stanowić przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę).

nina19-01-2012 13:40:00   [#36]
Dziękuję DYREK.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]