Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pracownicy samorządowi
strony: [ 1 ]
ania0126-10-2006 07:21:08   [#01]

W związku z tym, że weszły nowe przepisy 10.10.2006 dot. prac. samorządowych, czy orientujecie się:

- gdzie wysyłamy zapytanie o karalność, czy wystarczy do np. do powiatowego oddziału komendy policji czy do Warszawy do centralnego Rejestru Skazanych?

- czy ukazał się gdzieś jakiś wzór na którym należy dokonać oceny pracy prac. samorządowego, czy jest to wzór własny stworzony przez dyrektora placówki, a morze powiniem taki wzór tworzyć o.p.?

Zorientowanych w temacie proszę o komentarze.

gimnazjum26-10-2006 08:53:21   [#02]
A w czym te zmiany i na czym polegają- gzdie szukać?
ania0126-10-2006 09:09:09   [#03]

tutaj

USTAWA

z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218)

ania0126-10-2006 09:15:07   [#04]

cały tekst tutaj

USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z dnia 25 września 2006 r.)Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w art. 3:
a)    w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2)         nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,",
b)    dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a.         Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie art. 2 pkt 3.";
  2)  w art. 10 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
  3)  art. 17 i 18 otrzymują brzmienie:
"Art. 17. 1.    Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej przez bezpośredniego przełożonego podlega również pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.
2.              Okresowa ocena kwalifikacyjna obejmuje w szczególności wywiązywanie się przez pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1. Ocenę niezwłocznie doręcza się pracownikowi.
3.              Od okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownikowi służy odwołanie w ciągu 7 dni od jej doręczenia do kierownika jednostki, o której mowa w art. 1, zatrudniającej pracownika, o którym mowa w ust. 1.
4.              Po doręczeniu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, pracodawca samorządowy:
1)                  niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska,
2)                  może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym zatrudnionym na stanowisku innym niż urzędnicze za wypowiedzeniem.
5.              Do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym z przyczyny, o której mowa w ust. 4, stosuje się okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4.
6.              Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen.
Art. 18. 1.     Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2.              W razie naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z takim pracownikiem w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje go ze stanowiska.";
  4)  w art. 32 wyrazy "nie stosuje się przepisów art. 16 ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2" zastępuje się wyrazami "nie stosuje się przepisów art. 16 ust. 2, art. 18, art. 19 i art. 24 ust. 2".

Art. 2. 1. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pracodawca samorządowy zatrudniający osobę będącą w dniu wejścia w życie ustawy pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie.
2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie spełnia warunku określonego w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

Art. 3. Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, innych niż pracownicy samorządowi mianowani, przeprowadza się w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549.
Rycho26-10-2006 09:15:31   [#05]

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201):

1. W terminie trzech miesięcy od dnia 10 października 2006 r. pracodawca samorządowy zatrudniający osobę będącą w dniu 10 października 2006 r. pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie.

2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie spełnia warunku określonego w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201) pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, innych niż pracownicy samorządowi mianowani, przeprowadza się w ciągu 12 miesięcy od dnia 10 października 2006 r.

Grazzza26-10-2006 12:22:40   [#06]
Przepraszam za mało inteligentne pytanie, ale czy intendent w przedszkolu to także stanowisko urzędnicze?
ania0126-10-2006 12:33:33   [#07]

nie

zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. nr 146 poz 1222 intendent to stanowiko pracownicze.
Grazzza26-10-2006 12:44:23   [#08]
Dzięki, czyli nie muszę pytać o niekaralność w KRK:)
DYREK26-10-2006 13:47:32   [#09]

http://www.infor.pl/pisma/gsia.html?p180=I41.2006.020.000001500&art_id=654641

Nr 20/2006 (220) - 02 października 2006 r.

Ujemna ocena okresowa grozi utratą pracy

Dwukrotna ujemna okresowa ocena kwalifikacyjna wystawiona przez przełożonego pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym oraz pracownikowi mianowanemu zatrudnionemu na stanowisku innym niż urzędnicze może być przyczyną rozwiązania stosunku pracy lub jego wypowiedzenia.

Takie m.in. unormowania przewiduje znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych, którą Sejm uchwalił 25 sierpnia br., a prezydent podpisał 8 września. Czeka ona już zatem tylko na publikację w Dzienniku Ustaw, a jej przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Skazanie za przestępstwo umyślne

Bez zmian pozostały wymogi dotyczące wszystkich pracowników samorządowcych, takie jak:

• posiadanie obywatelstwa polskiego,

• odpowiedni staż pracy i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

• ukończenie 18 roku życia,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

WAŻNE

Zmianie uległo brzmienie przepisu dotyczącego pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stosowanego również do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Zgodnie ze zmianą, osoby zatrudnione na tych stanowiskach nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Poprzednio istniejący zapis mówił o „niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie” i dotyczył tych samych grup pracowników samorządowych.

Początkowo powyższym wymogiem planowano objąć wszystkich pracowników samorządowych. Po licznych zmianach odniesiono go jednak tylko do wskazanych grup.

WAŻNE

Zatem w samorządzie mogą być zatrudnione osoby:

• skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione umyślnie, jeżeli nie są zatrudniane na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych,

• skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione nieumyślnie.

Powyższy wymóg obejmuje zarówno przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, jak i prywatnego.

Osoby z powołania nie muszą pracować dwa lata

Kolejną przewidzianą przez ustawę zmianą jest ograniczenie kręgu pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, do których należy stosować wymóg posiadania 2-letniego stażu pracy na określonych w ustawie stanowiskach. Zgodnie z ustawą zmieniającą, powyższego wymogu nie stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania.

Odtąd zatrudniani na tej podstawie zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), sekretarze gmin i powiatów oraz skarbnicy gmin, powiatów lub województw nie będą musieli wykazywać 2-letniego stażu na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządowych, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej (z wyjątkiem stanowisk obsługi), w innych urzędach państwowych (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi) lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.

Oceny kwalifikacyjne

Ustawa zmieniająca uchyliła również art. 10 ust. 1 pkt 1, który przewidywał możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym w drodze wypowiedzenia w razie ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie mogła być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy.

Z powyższą zmianą koreluje nowelizacja art. 17 dotyczącego ocen kwalifikacyjnych. Dotychczasowy przepis przewidywał dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych jedynie w stosunku do pracowników samorządowych mianowanych. Zasady ich dokonywania określała rada gminy lub organ związku jednostek samorządu terytorialnego, określony w statucie albo regulaminie.

WAŻNE

Według nowych przepisów, okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz samorządowi pracownicy mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niż urzędnicze. Dokonuje ich bezpośredni przełożony.

Wprowadzono ponadto konieczność, by ocena taka sporządzania była co najmniej raz na dwa lata.

WAŻNE

W przepisie dotyczącym ocen kwalifikacyjnych uszczegółowiono kryteria ich dokonywania.

Okresowa ocena kwalifikacyjna ma obejmować zwłaszcza wywiązywanie się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Ocenę niezwłocznie należy doręczyć pracownikowi.

Przewidziany został również tryb odwoławczy. Przewiduje on możliwość złożenia przez pracownika odwołania od oceny w ciągu 7 dni od jej doręczenia do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.

W art. 17 ust. 4 wprowadzono postanowienia zastępujące uchylony art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy.

GSiA OSTRZEGA

Przepis ten przewiduje, że po doręczeniu pracownikowi ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, pracodawca samorządowy:

• niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska,

• może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym zatrudnionym na stanowisku innym niż urzędnicze za wypowiedzeniem.

Do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym z powyższej przyczyny stosuje się okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące, który kończy się ostatniego dnia miesiąca.

Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych innych niż pracownicy samorządowi mianowani należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zakaz wykonywania niektórych zajęć

Wprowadzona przez ustawę zmiana dotyczy również określenia katalogu i konsekwencji podejmowania zajęć, których wykonywanie przez pracowników samorządowych jest zakazane.

Zgodnie z dotąd obowiązującym brzmieniem art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik samorządowy nie mógł wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Po zmianie, oprócz zajęć pozostających w sprzeczności z obowiązkami służbowymi, dodano zakaz wykonywania zajęć tożsamych lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

GSiA OSTRZEGA

Ponadto przewidziano, że w razie naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek ze wskazanych zakazów, pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z takim pracownikiem w trybie art. 52 par. 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje go ze stanowiska.

Powyższe zakazy nie będą miały zastosowania do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego

Ustawa zmieniająca przewidziała również wymóg wystąpienia przez pracodawcę samorządowego, zatrudniającego osobę będącą w dniu wejścia w życie ustawy pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

GSiA OSTRZEGA

Jeżeli z informacji będzie wynikało, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym został skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem za wypowiedzeniem lub odwołania go ze stanowiska.

Dorota Wołoszyn

DYREK26-10-2006 13:50:48   [#10]

karta oceny

http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=20&bip_id=78
fredi14-01-2007 19:19:48   [#11]
.
Babasia14-01-2007 20:36:36   [#12]

To karta oceny pracowników samorzadowych mianowanych. Czy gdzieś znaleźliście albo już stworzyliście kartę oceny dla innych niż mianowani pracowników samorządowych.

 Czy każdy tworzy kartę na wewnątrzszkolny użytek, czy może jest jakiś gotowy już druk do skorzystania? Gdzie szukać?

barlink14-01-2007 21:04:48   [#13]
Ja rowniez sie podposuje pod tym pytaniem. Jeśli ktoś ma taki wzro karty oceny to proszę pięknie o podesłanie.
rentor11-05-2007 08:07:36   [#14]

Do Grazzza

Grazzza (#6) starszy intendent lub specjalista d/s żywienia  to intendentki, które są na stanowisku urzędniczym i podlegają ocenie
ankate11-05-2007 08:11:07   [#15]
Kto w szkole jest pracownikiem samorządowym za stanowisku urzedniczym?
zgredek11-05-2007 08:29:09   [#16]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343)

Bas11-05-2007 08:36:58   [#17]

ad #14

Według rozp. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  Dz.U. 2005.146.1222 w tabeli II "Stanowiska pracownicze" widnieje jak wół pod poz. 15 - intendent, poz. 19 - sekretarka.Dotyczy to wszystkich jednostek. Skąd więc przekonanie, że intendent to stanowisko urzędnicze?

Moje wątpliwości dotyczą sekretarza szkoły. Z konsultacji wiem, że nie podpada pod ocenę, ale znaleźć go w wykazie nie mogę! Czy to jest owa "sekretarka"?

ewa11-05-2007 08:50:38   [#18]

bas przekonanie dotyczy starszego... :-)

w załaczniku nr 3 do rozp. I wszystkie jednostki masz stanowika urzędnicze poz. 11 (starszy intendent) i specjalista poz. 8

 a sekretarz szkoły tab V. Jednstki działajace w zakresie oświaty stanowiska pracownicze poz. 4

Bas11-05-2007 08:55:00   [#19]
O ja głupek! I miałam to zaznaczone markerem! Dzięki, a zerknij proszę na mój nowy wątek o problemie z umową, proszę!
ankate11-05-2007 11:25:14   [#20]
czyli sekretarz szkoły nie podpada???
ewa11-05-2007 11:29:10   [#21]

nie podpada :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]