Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godzina zegarowa
strony: [ 1 ]
Andrzej O24-09-2002 20:28:55   [#01]

 

    Jaka jest podstawa prawna  do określenia czasu pracy w bibliotece ,świetlicy (1 godzina =60 minut) ?

 

                Pozdrowienia Andrzej O.

kuba25-09-2002 03:28:11   [#02]

60 czy 45 min

Też jestem ciekaw podstawy
Gaba25-09-2002 04:51:11   [#03]
60
Ewa z Rz25-09-2002 08:43:07   [#04]

Podstawa prawna

KN!
Andrzej O25-09-2002 09:12:37   [#05]

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7,

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

3.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko --- typ (rodzaj szkoły

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1

2

3

1

Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich

25

2

Nauczyciele przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich

22

3

Nauczyciele: przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, liceów ogólnokształcących, przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych, szkołach zawodowych specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego

18

4

Nauczyciele kolegium nauczycielskiego z wyjątkiem nauczycieli kolegium języków obcych, kulturalno-oświatowego i bibliotekarskiego

15

5

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół

22

6

Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym turnusowych

26

7

Wychowawcy internatów, burs, ogrodów jordanowskich, świetlic dworcowych, stałych szkolnych schronisk młodzieżowych

30

8

Wychowawcy ośrodków szkolno-wychowawczych

28

9

Wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych w:

a) rodzinnych domach dziecka, domach dziecka, zakładach opiekuńczo-leczniczych
   dla dzieci,

b) domach wczasów dziecięcych

   - w tym na zajęcia dydaktyczne

c) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, pogotowiach opiekuńczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych - młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w tym: diagnostyczno-kierujących, resocjalizacyjno-wychowawczych, resocjalizacyjno-rewalidacyjnych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, wychowawcy w domach pomocy społecznej

 

26

26

10

 

 

 

24

10

Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą systemem pracownianym

18

11

Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych

30

12

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

   Gdzie jest zapisane 45-60 minut?  Pozdrowienia

Marek Pleśniar25-09-2002 09:24:32   [#06]

nie kn:-)

Statut ramowy przedszkola:

http://www.men.waw.pl/prawo/zal_100_1.htm

6.

  1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
  2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
  3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

    1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

    2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

Marek Pleśniar25-09-2002 09:26:41   [#07]

kurka!!!

przepraszam - nie czytam ze zrozumieniem:-) ja o przedszkolu a Wy o czym innym - z rozpędu bo zawsze wszyscy pytali o zerówkę. leze szukać od nowa:-)))))
Leszek25-09-2002 19:07:48   [#08]

Też szukam, ale dotąd nie znalazłem.

Czyżby po drodze zmian przepisów zgubiono to i teraz bazuje się na tradycji starych przepisów...

Pozdrawiam

kuba25-09-2002 19:25:27   [#09]
Ramowy statut gimnazjum mówi tylko iż godzina lekcyjna trwa 45 min, nic o czasie zajęć w świetlicy czy bibliotece. Inna znowu kwestia, to pensum 18 godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli to faktycznie 18x45 min co daje 13,5 godziny zegarowej, a pensum dla n-li świetlicy 26 godzin zajęć dydaktycznych czyli faktycznie 26 godzin zegarowych. Różnica w czasie pracy (w szkole) prawie dwukrotna! Więc różnica w pesum 18 godz. i 26 godz. jeszcze bardziej się zwiększa przy różnym czasie trwania zajęć!
Może jednak to nawyk z jakiś starych przepisów.
bogna25-09-2002 19:41:52   [#10]

też nic nie znalazłam

jedynie że godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.
Marek Pleśniar25-09-2002 20:10:49   [#11]

bo nie ma:-)

pracuje się zawsze po 60 minut - jak to w życiu

a dydaktyczne 45 czy 30 minut czy inne tam - są dla ucznia. Nie dla nauczyciela to sie skraca!

Ewa z Rz25-09-2002 20:53:32   [#12]

Właśnie!

I dlatego czas przerwy uczniowskiej jest czasm pracy nauczyciela z uczniami!
kuba26-09-2002 10:34:38   [#13]
Nauczyciel ma w planie w poniedziałek 6 godzin zajęć z uczniami, dodatkowo miedzy lekcjami ma 10 min przerwę, 6x45min + 5x10min = 320min t.j. po lekcjach powinien być jeszcze do dyspozycji dyrektora 360-320=40min po lekcjach w ramach przydzielonych zajęć w tym dniu

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]