powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia
nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad
udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.


Dn. 10.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
 
Zapraszamy do konsultacji:

Treść zarządzenia

Treść uzasadnienia
 

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO