powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.
 
 • Konsultacje społeczne

  • projekt - pobierz

  • pisma skierowane do konsultacji społecznych - pobierz

 • Uzgodnienia

  • projekt - pobierz

  • opinia dotycząca oceny skutków regulacji - pobierz

  • pisma skierowane do uzgodnień 
   pismo - uzgodnienia - pobierz

  • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - pobierz

 

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO
 

Efekty konsultacji - zebrane w tabeli przez Joannę Jasiak.
 

Projekt rozporządzenia z 16.11.2011

Uwagi OSKKO

§ 19. 1. W przedszkolu, szkole i placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2) uczniowi, o którym mowa w § 18 ust. 2, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,

zajmuje się zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwany dalej "zespołem".

2. Pracę zespołu koordynuje osoba wskazana przez dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy. Pracę większej liczby zespołów może koordynować także jedna osoba.

 

Zgodnie z intencją prawodawcy tak sformułowany zapis § 19 pozwoli na uniknięcie formalizowania przez niektórych dyrektorów szkół sposobu powołania zespołów realizujących zadania z zakresu ppp. W dalszym ciągu mamy wątpliwości, jak efektywnie zorganizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole i placówce, gdzie powołanych zostanie wiele zespołów,a czas poświęcony na pracę w zespołach, mógłby zostać wykorzystany na zajęcia bezpośrednio z uczniem.

 

Jednocześnie zauważamy, że pozytywnym aspektem zespołowego planowania i koordynowania udzielania pomocy uczniowi jest fakt, że wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści zobowiązani są do udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, dzięki czemu efektywność świadczonej pomocy będzie większa.

 

 

 

§ 20. 1. Do zadań zespołu należy:

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 - także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 

Brak uwag

§ 21. 1. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, na podstawie zaleceń zespołu, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1, ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

 

W § 21. 1.wymienia się przedszkola, których nie dotyczą godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

 

Dlatego obecnie zajęcia te realizowane są w ramach pensum, ponieważ brak środków na organizację dodatkowych zajęć.

 

Proponujemy zmianę lub uzupełnienie tego zapisu.

 

 

 

§ 22. 1. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

3) metody pracy z uczniem; (uchyla się)

4) sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

 

 

Wg intencji prawodawcy zmiany te powinny ułatwić zespołowi nauczycieli, wychowawców,... prowadzących zajęcia z uczniem, opracowanie planu działań wspierających.

Uważamy, że zapisy w proponowanym brzmieniu są zmianami kosmetycznymi i nie powodują zmniejszenia ilości dokumentacji, którą zobowiązani są tworzyć nauczyciele w zespole.

 

 

 

§ 23. 1. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy.

 

 

Brak uwag

§ 26. 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

2. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, informuje rodziców ucznia w sposób ustalony w danym przedszkolu, szkole i placówce.

 

Brak uwag

§ 27. 1. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą". Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Karta zawiera:

3) informację, czy udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy ucznia, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2;

5) zalecane przez zespół formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 

 

 

 

W uzasadnieniu do projektu zapisano, że § 27, pkt.3) wystarczy wskazać rodzaj dokumentu ( orzeczenie lub opinię ppp ), albo rozpoznanie indywidualnych potrzeb ucznia, będące podstawą do udzielenia danemu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Ponadto w pkt 5) zrezygnowano z umieszczenia w karcie zalecanych przez zespół sposobów udzielania uczniowi pomocy.

Mimo, iż taki zapis spowoduje uniknięcie powtarzania tych informacjiw karcie, jednak w dalszym ciągu budzi obawy duża ilość dokumentacji, którą zobowiązany jest opracować zespół.