powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia i uzasadnienia:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Weź udział w dyskusji dot. rozporządzenia na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO