MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB
ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Udział w Kongresie wzięło ok. 700 uczestników, w tym m.in. Minister Edukacji Narodowej, goście zagraniczni,
przedstawiciele instytucji centralnych, liczni kuratorzy oświaty i samorządowcy.


Patronat honorowy:

 
Partnerzy merytoryczni OSKKO:

Partnerzy medialni:

 

 

Partnerzy Główni wspierający Kongres: Partnerzy Kongresu:

     

Odbyły się następujące wykłady, debaty, pokazy:


SPOTKANIE Z MINISTREM EDUKACJI NARODOWEJ, KRYSTYNĄ SZUMILAS.

Plany resortu oświaty, aktualne zagadnienia.

 

 

 

PRZYWÓDZTWO. SESJA I.  Polska.

Sesje na temat przywództwa organizowane były w ramach działań Europejskiej Sieci Przywództwa
w Szkole (European Policy Network on School Leadership) Stanowią część działań sieci w Polsce.

WPROWADZENIE - koordynator projektu: Emilia Kowalczyk-Rumak.

Informacja o projekcie ORE w partnerstwie z UJ: "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek".

pobierz prezentację (PDF)

 

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW. Wyniki badań i wykład. Dr Roman Dorczak, Zakład Zarządzania w Edukacji, ISP UJ.

"ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA
Wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie facylitacji procesu uczenia się uczniów (wiedzy przedmiotowej, dydaktyki, metodyki, kierowania klasą, technologii informatyczno-komunikacyjnych) (uczenie się nauczycieli)."

pobierz prezentację (PDF)

 

PRZYWÓDZTWO. SESJA II.
Europejskie doświadczenia związane ze wsparciem i rozwojem szkolnych liderów.

Sesje na temat przywództwa organizowane były w ramach działań Europejskiej Sieci Przywództwa
w Szkole (European Policy Network on School Leadership) Stanowią część działań sieci w Polsce.

SŁOWEŃSKIE PROGRAMY NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNYCH LIDERÓW. Sesja w języku angielskim.

Prof. Andrej Koren, "National School for Leadership in Education, Słowenia. 

DYREKTOR/LIDER. Sesja w języku angielskim.
Dr  Seppo Pulkkinen
, Institute of Educational Leadership, Finlandia.

"The Finnish school leadership system is based on shared leadership. The principal is supported by one or two assistant principals, leadership team, class counsellors (head teacher), guidance counsellor(s), subject groups and school secretary."

pobierz prezentację (PDF)

 

PRZYWÓDZTWO. SESJA III.
Europejskie doświadczenia związane ze wsparciem i rozwojem szkolnych liderów cd.

Sesje na temat przywództwa organizowane były w ramach działań Europejskiej Sieci Przywództwa
w Szkole (European Policy Network on School Leadership) Stanowią część działań sieci w Polsce.

KOMPLEKSOWA STRATEGIA ROZWOJU  PRZYWÓDZTWA SZKOLNEGO. Sesja w języku angielskim.
Prof. Michael Schratz
, School of Education, University of Innsbruck, Austria.

"Leadership is  the capacity of a human community to shape its future and specifically to sustain the significant processes of change required to do so."

pobierz prezentację (PDF)

EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA  - CO Z TEGO WYNIKA
DLA NAS?
Dyskusja moderowana, prowadzenie Tomasz Kasprzak, IBE

 

PROBLEMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.
Udział wzięli: Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Ewa Konikowska-Kruk,  Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ewa Rudomino i kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych CKE, Lesław Zabłocki.
Zagadnienia do pracy: Organizacja egzaminów zawodowych. Kadra. Potrzeba spójności standardów wyposażenia pracowni do prowadzenia egzaminów. Finansowanie szkół zawodowych. Teoria a praktyka na egzaminach. Stopień przygotowania szkół. Nadzór pedagogiczny a kształcenie zawodowe.
przejdź do relacji z panelu >>>

CZY ZASADY ZARZĄDZANIA W BIZNESIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ?  
Praktyczne przykłady wykorzystania podstawowych narzędzi do zarządzania strategicznego w definiowaniu sposobu funkcjonowania szkoły. Łańcuch wartości M.E.Portera. Mapa pięciu sił M.E.Portera. BSC Norton – Kaplan. Opinie autora na temat potencjalnej organizacji szkoły, dylemat: dyrektor szkoły – super nauczyciel, czy manager zarządzający. Dr Krzysztof Kuźniak, wiceprezes zarządu VULCAN sp. z o.o. 

ROLA DYREKTORA W ROZWOJU SZKOŁY - BADANIA I WNIOSKI PRAKTYCZNE.
Sesja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wnioski z badań naukowych dotyczących efektywności pracy szkoły i roli dyrektora w jej rozwoju.

POKOLENIE DEREGULACJI.
Paweł Droździak
- psychoterapeuta, autor blogu o psychologii i psychoterapii. „Jeśli młodzi ludzie na coś cierpią, to z pewnością nie na depresję, tylko na anomię. Czym jest anomia? To brak spójnego systemu norm i wartości.”

CZAS I WARUNKI PRACY NAUCZYCIELI - CO DLA NASZYCH SZKÓŁ WYNIKA Z BADAŃ?
dr Dominika Walczak
,  Instytut Badań Edukacyjnych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Andrzej Wichrowski, Instytut Badań Edukacyjnych

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NAUCZANIA W SKALI SAMORZĄDU.
Ewa Halska, OSKKO. Badanie jakości nauczania. Tworzenie i realizowanie planów działań zmierzających do jej poprawy. Jakość nauczania jako jeden z elementów oceny jakości rządzenia w samorządzie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH DLA PRAKTYKÓW. SZKOLENIE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH PRZEDSZKOLA I DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI. SPOTKANIE Z MEN.
Ewa Czechowicz
, szkoląca w ww. zakresie pracowników samorządowych. Anna Zabielska, przedstawicielka OSKKO ds. edukacji przedszkolnej. Zaproszony: Aleksander Tynelski, Naczelnik Wydziału Edukacji Przedszkolnej MEN. Jak zorganizować zajęcia dodatkowe po zmianie przepisów? Czy muszą one dodatkowo, ponad dotację, kosztować samorząd? Jak otrzymać dotację w przyszłości, w sytuacji gdy w OP nie ma publicznych przedszkoli? Jak spełnić wymagania ustawy dotyczące  organizacji sieci przedszkoli w gminie? Czy OP muszą zwiększać plany finansowe przedszkoli? Jak zatrudniać nauczycieli do zajęć dodatkowych. Jak organizować pracę nauczycieli. Dyskusja, sesja pytań, szkolenie.

SAMORZĄD A DYREKTORZY SZKÓŁ.
Marlena Kazoń, VULCAN. Rola dyrektorów szkół w realizowaniu polityki oświatowej samorządów. Na jakich kompetencjach dyrektorów powinno zależeć samorządom? Sposoby podnoszenia kompetencji dyrektorów i wspieranie ich przez samorząd.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ SAMORZĄDOWĄ A KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI.
Wiktor Siegel.
Badanie, analizowanie i uwzględnianie potrzeb oświatowych mieszkańców i poszukiwanie rozwiązań. Informowanie o sukcesach i niepopularnych decyzjach. Typowe błędy. Praktyczne wskazówki.

AUDYT W OŚWIACIE SAMORZĄDOWEJ.
Wykład. Warsztaty. Ewa Czechowicz, Ewa Halska, OSKKO, spotkanie praktyków w kontroli samorządów. Jak przeprowadzić audyt w oświacie samorządu, jakich błędów unikać. Przykłady dobrej praktyki. Możliwość zadawania pytań.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY W SZKOLE.
Jakie są „pięty achillesowe” placówek oświatowych, jeśli chodzi o prawo pracy? Co kontroluje PIP w szkołach? Przykłady z doświadczenia praktyka. Wewnątrzzakładowe źródła prawa w szkołach, nawiązanie stosunków pracy z nauczycielami (forma kodeksowa i Karta Nauczyciela), rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem. Spotkanie z inspektorem PIP, z praktyką w inspekcji szkół.

PREZENTACJE OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI.
ORE jako Instytucja Pośrednicząca II st.  Prezentacja projektów konkursowych w ramach  III Priorytetu PO KL - przykłady dobrej praktyki  beneficjentów konkursowych.

INNOWACJE W EDUKACJI.
Centrum Projektów Europejskich.

PROCESOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW – METODOLOGIA, NARZĘDZIA I DOBRE PRAKTYKI.
PCG Polska Sp. z o.o.
Warsztat oparty o metodologię PCG w zakresie pracy z danymi edukacyjnymi i poprawnego zadawania pytań w procesie diagnozy obszarów do rozwoju. […] Uczestnicy przejdą kolejno przez wszystkie kluczowe etapy procesu rozwiązywania wybranego problemu placówki oraz dogłębnie poznają jedną z kluczowych faz rozwiązywania problemów.

PREZENTACJE DOBRYCH PRAKTYK DYREKTORSKICH. Moduł przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawił opisy zmian wprowadzone w kilku szkołach różnego typu. O zmianach opowiedzieli ich pomysłodawcy – dyrektorzy, absolwenci podyplomowych studiów liderów oświaty.  

TEMAT ZMIANY: PRZEZ OBSERWACJĘ KOLEŻEŃSKĄ DO ZESPOŁU UCZĄCEGO SIĘ.
Aleksandra Mikulska
, Szkoła Podstawowa Nr 8 we Wrocławiu. Opis zmiany: nauczyciele stosowali wzajemną OK–obserwację, czyli życzliwą, bezstronną obserwację pozwalającą systematycznie obserwować skuteczność stosowanych metod dydaktycznych. Poprzez OK-obserwację w szkole udało się osiągnąć działanie „jednym frontem” i zmianę w stosowaniu metod nauczania, zarówno w stosunku do uczniów zdolnych, jak potrzebujących dodatkowej pomocy.

TEMAT ZMIANY: WSPIERAMY UCZNIÓW W UCZENIU SIĘ.
Dorota Pintal
, Zespół Szkół Nr 1 w Zamościu. Opis zmiany: zmiana polegała na wdrożeniu oceniania kształtującego: podawaniu celu lekcji w języku ucznia, formułowaniu do każdej lekcji wymagań edukacyjnych, zadawaniu pytań kluczowych, stosowaniu komentarza nauczycielskiego do pracy ucznia, wdrażaniu uczniów do samooceny i oceny koleżeńskiej. Dodatkowo nauczyciele postanowili stosować techniki motywujące uczniów do nauki.

TEMAT ZMIANY: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI W PROCESIE UCZENIA I NAUCZANIA
Grażyna Kwiecińska,
Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku. Opis zmiany: celem zmiany był osobisty rozwój nauczyciela , budowanie  świadomości, jak i czego uczyć,  rozwój umiejętności pracy z uczniem poprzez: wspólne tworzenie planów pracy dydaktycznej z określonymi w nich celami każdej lekcji oraz kryteriami sukcesu/wymaganiami dla ucznia, stosowanie oceniania kształtującego w pracy z uczniem przez wszystkich nauczycieli, wzajemne obserwacje lekcji (OK obserwacje), nastawienie na współpracę z uczniami

TEMAT ZMIANY: WPROWADZENIE ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO DROGĄ DO PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIÓW ZA WŁASNĄ NAUKĘ I ROZWÓJ.
Anna Bross-Krymer,
Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy. Opis zmiany: nadrzędnym celem zaplanowanej zmiany było podniesienie świadomości i odpowiedzialności uczniów za własną naukę i rozwój.  Szukano takich  sposobów i metod nauczania oraz pracy z uczniami, które spowodują, że oddziaływania nauczycieli będą skuteczniejsze i podniosą motywację uczniów do nauki. Sprawią, by uczniowie chętnie uczestniczyli w procesie nauki, by umieli i chcieli się uczyć oraz aktywnie i świadomie organizowali swoją naukę.

TEMAT ZMIANY: LIST PO DIAGNOZIE.
Urszula Opłocka,
Szkoła Podstawowa nr 61 we Wrocławiu. Opis zmiany: zmiana polegała na wprowadzeniu elementu oceniania kształtującego – komentarza kształtującego - po przeprowadzanych w szkole diagnozach: na wejściu w klasach pierwszych i czwartych, przedmiotowych organizowanych przez WCDN, trzecioklasisty OBUT i Operon oraz próbnych sprawdzianach piątoklasisty oraz szóstoklasisty.

TEMAT ZMIANY: BEZPIECZNE I SKŁANIAJĄCE DO REFLEKSJI ŚRODOWISKO UCZĄCEJ SIĘ SZKOŁY.
Alicja Piątek – Smolińska
, Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy. Opis zmiany: szkoła wdrożyła ocenianie kształtujące poprzez udział w programie Szkoła Ucząca Się. W zespołach odbywają się dyskusje, nauczyciele wspólnie wypracowują scenariusze, podpowiadają sobie ciekawe rozwiązania, dzielą się materiałami, opracowują pomoce dydaktyczne, pytania kluczowe i nacobezu.

TEMAT ZMIANY: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE DROGOWSKAZEM DO NAUCZANIA WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ UCZNIA.
Anna Szanin,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu. Opis zmiany: ocenianie wspierające rozwój każdego ucznia jest pomysłem na to, aby być bliżej ucznia, rodzica, koleżanki i kolegi nauczyciela. Wdrażana zmiana zawiera trzy kluczowe etapy działania: inicjowanie zmiany, wdrażanie zmiany oraz utrwalanie zmiany.

TEMAT ZMIANY: WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI PODCZAS WZAJEMNYCH OBSERWACJI LEKCJI.
Elżbieta Elmrych,
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie. Opis zmiany: zmiana miała spowodować, aby nauczyciele skoncentrowali swoją pracę na prowadzeniu dobrych lekcji i codzienne rozmawiali o różnych, skutecznych sposobach nauczania i uczenia się.  Wszyscy nauczyciele w szkole mieli  jednakowo rozumieć określenie „dobra lekcja”, a wzajemne obserwacje spowodować wprowadzanie zmian do własnego stylu pracy z uczniami.

JAK PLANOWAĆ DZIAŁANIA SZKOŁY/PLACÓWKI WYKORZYSTUJĄC WYMAGANIA PAŃSTWA.
Era Ewaluacji.
Wymagania państwa wskazują szkołom i placówkom priorytetowe kierunki działań i cele które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Podczas sesji wspólnie zastanowimy się i odpowiemy na pytania:

  • Jak pracować w radą pedagogiczną nad realizacją wymagań państwa?

  • Jak wykorzystać wymagania państwa wobec szkół i placówek do rozwoju uczniów, nauczycieli i całej szkoły/placówki?

KOORDYNACJA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA ORAZ KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W PRAKTYCE.
PCG Polska Sp. z o.o. Celem seminarium było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach wspomagania szkół takich jak procesowe rozwiązywanie problemów w placówkach oświatowych, koordynacja sieci współpracy i samokształcenia oraz organizacja pracy zespołowej w szkołach. 

JAK ROZUMIEĆ FILOZOFIĘ WYMAGAŃ, KTÓRE STAWIA PAŃSTWO.
Wykład i dyskusja. Co jest ważne dla projakościowego rozwoju szkoły. Potrzeba uporządkowanego podejścia do obowiązku standardów. Autoewaluacja - jak istotne jest, by każdy nauczyciel ewaluował swą pracę, doskonalił warsztat, zbierał informację zwrotną. Dorota Kulesza, Piotr Tałan, OSKKO.

JAK ZAPROSIĆ SZKOŁĘ DO ROZWOJU, CZYLI ROLA DYREKTORA W PRZEPROWADZANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.
Sesja Ery Ewaluacji.

·         Jak dyrektorzy mogą dbać o to, by ewaluacja wewnętrzna w ich szkołach placówkach faktycznie służyła rozwojowi?

·         Jak zorganizować ewaluację, by dawała ważne informacje, i aby nie była uciążliwym zadaniem dla nauczycieli i dyrektora?

Jak dyrektorzy mogą zarządzać procesem ewaluacji wewnętrznej, by nauczyciele chcieli się w nią angażować i widzieli w tym korzyść dla siebie a także dla szkoły lub placówki?

CZY WYMAGANIA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU O NADZORZE PEDAGOGICZNYM MOGĄ ZMIENIĆ SZKOŁĘ?
Cezary Kocon, wydawnictwo RAABE.
Czy szkoła, która w najwyższym stopniu spełni wszystkie formalne wymagania, może się nie zmienić? Czy można sprawić, by zewnętrzne wymagania zwiększały motywację nauczycieli? 

WSPIERANIE WSPÓŁPRACY SZKOŁA – PORADNIA PRZY POMOCY ROZWIĄZANIA ZINTEGROWANEGO EDPLAN.
PCG Polska Sp. z o.o
. Warsztaty. Jak zorganizować współpracę placówek, aby wymiana informacji pomiędzy specjalistami poradni diagnozującymi ucznia a nauczycielami organizującymi pomoc w szkole była efektywna, bezpieczna i nie nakładała dodatkowych obowiązków administracyjnych? Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane zintegrowane rozwiązanie EdPlan, oparte na koncepcji współpracy i wymiany informacji pomiędzy poradniami a szkołami. Dzięki temu pomoc udzielana w obu placówkach jest spójna, konsekwentna i realizowana przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności i standardów ochrony danych osobowych.

SPECYFIKA ZAWODU NAUCZYCIELA –PRACA W DOMU, W SZKOLE A PRACA ZESPOŁOWA.
Warsztaty. Zespół Badań Nauczycieli (dr Dominika Walczak, Kamila Hernik, Agata Komendant-Brodowska, Karolina Malinowska, Magdalena Smak-Wójcicka, Andrzej Wichrowski), Instytut Badań Edukacyjnych.

FINANSE – ORGANIZACJA – KADRY. WYZWANIA DLA OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ.
Mariusz Tobor
– Menadżer ds. Doradztwa Oświatowego, VULCAN sp. z o.o. Omówienie zmian, które w ostatnim czasie nastąpiły w organizacji, finansach i stanie kadry pedagogicznej szkół samorządowych oraz wniosków wynikających z tych zmian. Wyzwania stojące przed samorządami. Jak dbać o budżet oraz jakość kształcenia i nie przegrać wyborów?

PROBLEMY KOMUNIKACYJNE WE WŁADZACH I URZĘDZIE JST.
Jan Zięba
–Ekspert Oświatowy, VULCAN sp. z o.o. Problemy w komunikacji pomiędzy decydentami oświatowymi a radnymi i pomiędzy pracownikami samorządów zajmującymi się organizacją oświaty, a tymi, którzy odpowiadają za finanse. Jak projekt Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, etap II ma się wobec tych problemów?

ZAPOWIEDŹ DEBATY NAD CELAMI SZKOŁY I POTRZEBNYMI DLA ICH REALIZACJI KOREKTAMI.
W ostatnim dniu kongresu Uczestnicy wzięli udział w dyskusji nad oczekiwaną przez kadrę kierowniczą i nauczycieli strategią oświaty. Zagadnienia: ewaluacja a kształcenie, problemy i potrzeby współczesnej młodzieży a oferta szkoły, konstrukcja systemu. Wobec głosów krytycznych wobec aktualnego ustroju szkół, krytyki gimnazjów i szkół innych poziomów powinniśmy mieć swoje zdanie w tej kwestii. W środę przedstawimy głosy zamówione przed dyskusją.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA WIZUALNE SONY DLA EDUKACJI.
Aleksandra Jasińska. Sony.

MULTIEDUKACJA.PL. PREZENTACJA PARTNERA KONGRESU
Tablety w 20 polskich szkołach zamiast papierowych podręczników - wnioski z realizacji. W 20 szkołach w Polsce uczniowie korzystają z podręczników elektronicznych na urządzeniach mobilnych Ile to kosztuje, jak to zorganizować, dlaczego warto? Wnioski z pracy 500 uczniów w 20 szkołach w Polsce z urządzeniami mobilnymi.

WSIP DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. PREZENTACJA PARTNERA KONGRESU.

BIOMED NEUROTECHNOLOGIE. PREZENTACJA PARTNERA KONGRESU

WOLTERS KLUWER. PREZENTACJA PARTNERA KONGRESU

KINO IMAX. PROJEKCJA FILMU 3D – premiera dla Kongresu. Grupa 400 osób

POZOSTAŁE DZIAŁANIA KONGRESOWE:

PUNKTY KONSULTACYJNE Z EKSPERTAMI.
Konsultacje z ekspertami w zakresie: prawa oświatowego, pedagogiki, psychologii. Harmonogram dyżurów zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

GRA STRATEGICZNA.

Zaprosimy wybraną grupę dyrektorów do udziału w grze strategicznej i w treningu menadżerskim oraz przeprowadzenie gry podczas Kongresu.

Dla zainteresowanych dostępne konsultacje: ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SZKOLNYMI.
Zadania dyrektora szkoły jako zarządzającego nieruchomością szkolną. Utrzymanie nieruchomości – zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, okresowe kontrole, remonty i prace modernizacyjne. Inwestowanie w nieruchomość. Plan zarządzania nieruchomością. Polecamy to seminarium nowym dyrektorom. Bogna Skoraszewska, OSKKO.
 

Celem Kongresu jest doskonalenie zawodowe kadry oświatowej.


Ekipa organizatorów Kongresu:

W pracy nad Kongresem wzięła udział ekipa OSKKO:
Wolontariusze: Anna Zabielska,  Ewa Halska, Ewa Czechowicz, Bogna Skoraszewska, Anna Burec-Kobiałka, Danuta Sikora, Dorota Kulesza, Izabela Leśniewska, Joanna Jasiak, Renata Kalinowska, Alicja Kapcia, Elżbieta Rakoczy, Gabriela Olszowska, Iwona Grelka, Ryszard Sikora, Leszek Zaleśny, Sławomir Lipiński, Jacek Rudnik, Krzysztof Kaźmierczak, Piotr Tałan, Jerzy Kostyła, Piotr Pleśniar i inni.
Pracownicy Biura OSKKO: Katarzyna Gadzińska, Jolanta Zglejc, Tomasz Fiedorowicz.
Szefem Kongresu jest: Marek Pleśniar.


Czas i miejsce obrad: III Kongres Zarządzania Oświatą, Warszawa V Kongres Zarządzania Oświatą, Warszawa
25-27 września 2013 r. Warszawa, ul. Bobrowiecka 9
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji
i Technik Komputerowych (PWSBiA)

Wystawcy Kongresu:
 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14
fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Kongresu - 513-057-820, 509-498-266, 501-211-469;
noclegi na Kongresie: 509-498-266
dyrektor – 513-057-830
e-mail: oskko@oskko.edu.pl