powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Aktualizacja: Stanowisko OSKKO

Treść rozporządzenia

 


Zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny