powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Dn. 10.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO