powrót

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 159 i Nr 41, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126.z2000r.Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122. poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362.Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683orazz2003r.Nr6.poz. 65.Nrl28.poz. 1176 i Nr 137,poz. 1304).

Wydanie rozporządzenia w miejsce dotychczas obowiązującego zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 37) wynika z konieczności dostosowania niektórych aktów normatywnych do Konstytucji RP. Wynika również ze zmian w art.2 ww. ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, który wymienia typy i rodzaje szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty.

Art. 2 ustawy o systemie oświaty został zmieniony przez art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136 z 2000 r.). Funkcjonujące w systemie oświaty do roku 2000 placówki opiekuńczo- wychowawcze i resocjalizacyjne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze inicjujące i wspomagające zastępcze formy wychowania rodzinnego oraz inne działające stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą przeszły do kompetencji resortu pomocy społecznej.

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacji społecznej i skierowany do:

- Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki" ul. Smolna 40, 00-920 Warszawa;

- Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-950 Warszawa;

- Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa", Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa;

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80" ul. Chałubińskiego 6 a, 50-368 Wrocław;

- Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce ul. Jana Pawła II l, 36-600 Lesko;

- Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" ul. Wały Piastowskie 24, 80-955 Gdańsk;

- Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80" Komisja Krajowa ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice;

- Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata" ul. Aleje Szwajcarii 5, 38-500 Sanok;

- Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność" ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin;

- Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych ul. Modra 11, 71-220 Szczecin;

- Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice,

- Sekcji Oświaty KNSZZ" Solidarność 80" ul. Partyzantów l, 70-222 Szczecin;

- Polskiego Związku Logopedów ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice;

 

Ocena skutków regulacji (OSR):

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Przedmiot projektowej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej