powrót

 

(projekt z 25 sierpnia2003r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Na podstawie art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.0) zarządza się, co następuje:

§ l. Samorządu uczniowskiego nie tworzy się w następujących typach szkół i placówek:

1) przedszkolach;

2) szkolnych schroniskach młodzieżowych;

3) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych;

4) centrach kształcenia praktycznego;

5) zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli;

6) bibliotekach pedagogicznych;

7) szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;

8) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;

9) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych.

§ 2. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny samorządu uczniowskiego można nie tworzyć w:

1) szkołach w zakładach poprawczych;

2) szkołach przy zakładach karnych i w schroniskach dla nieletnich; jeżeli w ocenie rady pedagogicznej jest to uzasadnione względami wychowawczo-resocjalizacyjnymi.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 1992 r. w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. Urz. MEN Nr 8, poz. 37).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 159 i Nr 41, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362.Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65,Nr 128,poz. 1176 i Nr 137,poz. 1304.

RADCA PRAWNY

Monika Podgórska