powrót

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz.943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz.239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr111, poz.ll94iNrl44.poz.l615 z 2002 r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 , póz. 65) Zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz. U. Nr 15, póz. 142 i Nr 137, póz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, póz. 337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr l do rozporządzenia przypis c pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej w klasie IV od l września 2003, a w klasach V i VI od l września 2004 r., określają odrębne przepisy.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia przypis c pod tabelą otrzymuje brzmienie :

„c) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej w klasie IV od

l września 2003, a w klasach V i VI od l września 2004 r., określaj ą odrębne przepisy.";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia przypis b pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„b) formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej w klasie IV od l

września 2003, a w klasach V i VI od l września 2004 r., określaj ą odrębne przepisy.";

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszego rozporządzenia,

5) po załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia przypis d pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„d) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego obowiązkowej od dnia l września 2005 r., określają odrębne przepisy.";

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia przypis c pod tabelą otrzymuje brzmienie:

„c) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia l września

2005 r., określaj ą odrębne przepisy.";

8) załączniki nr 10 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

 

 

Załącznik nr l

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum a)

Klasy 1 - III

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

l.

Język polski

14

2.

Historia

6

3.

Wiedza o społeczeństwie

3

4.

Język obcy nowożytny

9+(od 6 do 9)b)

5.>

Matematyka

12

6.

Fizyka i astronomia

4

7.

Chemia

4

8.

Biologia

4

9.

Geografia

4

10.

Plastyka c)

3

11.

Muzyka c)

 

12.

Technika

2

13.

Informatyka

2

14.

Wychowanie fizyczne

9+3 d )

15.

Godziny z wychowawcą

3

Razem

82 + (od 6 do 9)

Religia /Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektora e)

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

94 + (od 6 do 9)

a) Dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

b) Dotyczy oddziałów dwujęzycznych.

c) Zajęcia te mogą być prowadzone w bloku przedmiotowym sztuka.

d) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia l września 2005 r., określają odrębne przepisy.

e) W gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, co najmniej l godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

 

 

 

Załącznik nr 2

Ramowy plan nauczania dla gimnazjum a

(oddział przysposabiający do pracy)

Klasy I-III

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

l.

Język polski

14

2.

Historia

6

3.

Wiedza o społeczeństwie

2

4.

Język obcy nowożytny

6

5.

Matematyka

12

6.

Fizyka i astronomia

3

7.

Chemia

3

8.

Biologia

3

9.

Geografia

3

10.

Wychowanie fizyczne

9+3b

11.

Godziny z wychowawcą

3

12.

Godziny przeznaczone na realizację wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie

15

Razem

82

Religia /Etyka

6

Godziny do dyspozycji dyrektorac)

6

Razem godzin zajęć edukacyjnych

94

a) Dotyczy także gimnazjum specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.

b) Formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, obowiązkowej od dnia l września 2005 r., określają odrębne przepisy.

c) W gimnazjum specjalnym dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania, co najmniej l godzinę tygodniowo w okresie kształcenia należy przeznaczyć na zajęcia socjoterapeutyczne.

 

 

 

Załącznik nr 3

Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego

z oddziałami dwujęzycznymi

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa wstępna

Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania

l.

Język polski

2

14

2.

Język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania

18

24

3.

Drugi język obcy nowożytny lub język łaciński

.

 

4.

Historia

l

5

5.

Wiedza o społeczeństwie

-

2

6.

Wiedza o kulturze

-

l

7.

Matematyka

2

9

8.

Fizyka i astronomia

-

3

3                   całość +2

3

9.

Chemia

-

10.

Biologia

-

11.

Geografia

-

3

12.

Podstawy przedsiębiorczości

-

2

13.

Technologia informacyjna a)

l

2

14.

Wychowanie fizyczne

3

9

15.

Przysposobienie obronne

-

2

16.

Godziny z wychowawcą

l

3

17.

Godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

-

10 b)

Razem

28

97

Religia/Etyka

2

6

Godziny do dyspozycji dyrektora

l

4

Razem godzin zajęć edukacyjnych

31

107

Zajęcia rewalidacyjne

30

a) Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

b) W oddziałach dwujęzycznych realizujących umowy w sprawie nauczania dwujęzycznego zawarte między

Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu a odpowiednimi ministerstwami innych państw, godziny te mogą być przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w tych umowach.

 

Załącznik nr 4

Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne *

Dla młodzieży

Dla dorosłych

 

 

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania

 

 

Klasy I - II

Semestry I - IV

 

 

 

Forma stacjonarna

l.

Język polski

5

4

2.

Język obcy a

3

2

3.

Historia i wiedza o społeczeństwie

2

l

4.

Matematyka

4

3

5.

Fizyka i astronomia

2

l

6.

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

2

l

7.

Podstawy przedsiębiorczości

1

l

8

Technologia informacyjna

1

-

8.

Wychowanie fizyczne b

6

-

9.

Przysposobienie obronne

2

-

10.

Godziny z wychowawcą

2

-

11.

Kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu c)

34

26

Razem

63

39

Religia /Etyka b

4

-

Godziny do dyspozycji dyrektora

2

l

Razem godzin zajęć edukacyjnych d)

70

40

Zajęcia rewalidacyjne

20

-

Zajęcia socjoterapeutycznee)

4

-

a) W szkole specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem - zajęcia z języka obcego prowadzone są w przypadku kontynuacji nauki języka obcego realizowanego w gimnazjum.

b) W przypadku okresu nauczania dłuższego niż dwuletni, zajęcia edukacyjne realizuje się w każdej klasie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

c) Podziału godzin przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych lub modułów, określonych w programie nauczania dla zawodu, dokonuje dyrektor szkoły; w przypadku uczniów – młodocianych pracowników dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy; w oddziałach wielozawodowych nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

d) W przypadku ustalenia dla danego zawodu okresu nauczania dłuższego niż dwuletni, wymiar godzin

z zakresu kształcenia zawodowego zwiększa się proporcjonalnie, natomiast w przypadku przedmiotów się wymiar godzin ustalony dla dwuletniego okresu nauczania, z tym że dopuszcza się realizowanie przedmiotów ogólnokształcących w całym okresie nauczania.

e) Dotyczy uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania.