16 maja 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego,
nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży
przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu ustawy

Pismo przewodnie
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO