8 marca 2013 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolnych,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
Uzasadnienie
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO