23 stycznia 2013 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
Uzasadnienie

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO