15 grudnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz
składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO