23 lipca 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO