powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji.


19 lutego 2010 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

 

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO