powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej do projektu Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej
szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Spis treści:

1. Konsultacja Ministerstwa.

2. Stanowisko OSKKO.

3. Odpowiedź Ministerstwa.1. Konsultacja przesłana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5 lutego 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

2. Stanowisko OSKKO:

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA Zapis projektu

Uwagi OSKKO

§ 1.2.4) f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, Postulujemy doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie kwalifikacji tego lekarza- np. lekarz medycyny pracy
§ 1.3. Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub placówkę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie lub w inny zwyczajowo ustalony sposób.

§ 1.4. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja o ogłoszeniu konkursu może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

Naszym zdaniem informacja to powinna być zamieszczona: 1. na stronie BIP:

a) organu prowadzącego

b) kuratorium oświaty

właściwego dla siedziby przedszkola, szkoły lub placówki

2. w miejscu ogólnodostępnym:

a) w siedzibie OP,

b) siedzibie przedszkola, szkoły lub placówki 3.lub w inny zwyczajowo ustalony sposób Może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

§ 1.5. W przypadku konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki, prowadzonej przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tego organu. Informacja o ogłoszeniu konkursu może być również zamieszczona w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Wskazujemy na potrzebę doprecyzowania, że zapis ten dotyczy szkół i placówek prowadzonych przez administrację rządową.

Zgodnie bowiem z Art. 36a. Ustawy o systemie oświaty " Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego."

§ 6.1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. Ze względu na procedury głosowania tajnego wydaje się być niemożliwe ustalenie, co to znaczy wstrzymac się od głosu. Proponujemy zapis: nie może zrezygnować z udziału w głosowaniu.

 Stanowisko OSKKO do pobrania w pliku pdf (kliknij aby pobrać)

 

3. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej

            

          MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ                                                                                            
Warszawa, 2010-04-08

DS - WPZN -021 l/8b/BSZ/10

Pan

Marek Pleśniar

Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Kadry Kierowniczej Oświaty

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lutego 2010 r., zawierające uwagi, zgłoszone w toku konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podziela propozycji doprecyzowania w projekcie rozporządzenia kwalifikacji lekarza, który może wydawać zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, gdyż przyjęcie zaproponowanego rozwiązania byłoby wyjściem poza delegację ustawową. Powyższe określa § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, póz. 332, z późn. zm.), czyniąc uprawnionymi do wydania ww. zaświadczenia wszystkich lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych. Jednocześnie, należy zauważyć, że Minister Edukacji Narodowej nie posiada kompetencji do określania kwalifikacji lekarzy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie znajduje także uzasadnienia dla dodatkowego wyszczególnienia miejsc, gdzie powinna być zamieszczona informacja o ogłoszeniu konkursu. Zapis "w inny zwyczajowo ustalony sposób" umożliwia organom prowadzącym zamieszczenie informacji o ogłoszeniu konkursu m.in. w siedzibie przedszkola szkoły lub placówki. Ponadto należy zauważyć, że przepis zbyt szczegółowo określający, gdzie przedmiotowa informacja ma być zamieszczona ograniczyłby autonomię organów prowadzących.

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi także podstaw doprecyzowania w § 1 ust. 5 projektu rozporządzenia, iż przepis ten dotyczy szkół i placówek prowadzonych przez administrację rządową. Zakres podmiotowy stosowania tego przepisu wynika z art. 5, 36a ust. 3 i 12 ustawy o systemie oświaty. Stosowanie przepisów rozporządzenia do szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz szkół artystycznych zostało wyłączone wprost, odpowiednio w przepisie art. 36a ust. 3 i ust. 12 ww. ustawy.

Jednocześnie, informuję, że uwzględniona została uwaga, dotycząca trudności w ustaleniu, co to znaczy wstrzymać się od głosu. W związku z powyższym odstąpiono od zamieszczenia w treści rozporządzenia braku możliwości wstrzymania się od głosu przez członków komisji.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.

Treść projektu i uzasadnienia:

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Odbyła się dyskusja na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO